Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Girls’ Talk+ is een groepscounselingprogramma voor meiden tussen de 14 en 21 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het doel van Girls’ Talk+ is om de seksuele weerbaarheid van meiden met een LVB te vergroten en zo onbedoelde zwangerschappen en het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Om dit doel te bereiken wordt gewerkt aan het vergroten van:

- kennis over veilige seks, het eigen lichaam en online risico’s

- een positieve attitude tegenover vrijwillige en gelijkwaardige seks

- een positieve eigenwaarde

- de capaciteit om hulp te vragen aan hun sociale netwerk

- het vertrouwen in eigen kunnen om anticonceptie goed te gebruiken

- het vertrouwen in eigen kunnen om wensen en grenzen aan te geven

 

De meiden gaan in 8 wekelijkse bijeenkomsten samen aan de slag. Hierbij worden ze begeleid door twee (het liefst vrouwelijke) trainers. Elke bijeenkomst kent een eigen thema zoals het eigen lichaam, partnerkeuze, relaties, wensen en grenzen, veilige seks, risico’s (online en offline) en omgaan met risico’s. In Girls’ Talk+ worden actieve en praktische werkvormen gebruikt die aansluiten bij de manier van leren van meiden met een lichte verstandelijke beperking. Door actief met de diverse thema’s aan de slag te gaan, leren de meiden wat zij wel en niet prettig vinden en hoe zij hun wensen en grenzen kunnen aangeven. Omdat ouders een belangrijke rol hebben in de seksuele ontwikkeling van hun dochter is er ook een opzet voor een bijeenkomst met ouders en een folder voor ouders met informatie over Girls’ Talk+ . Het programma is ontwikkeld in samenwerking met MEE. Girls’ Talk+ wordt gegeven door professionals die getraind zijn om het programma te begeleiden.

Het programma is op effectiviteit onderzocht. Hieruit bleek dat trainers en deelnemende meiden tevreden zijn met de inhoud, de opzet en het nut van Girls’ Talk+. Daarnaast bleek dat Girls’ Talk+ effectief is. Meteen na het volgen van Girls’ Talk+ en bij een follow-up 3 maanden later hebben meiden meer kennis van anticonceptie en hun lichaam, een positievere attitude t.a.v. gelijkwaardige en vrijwillige seks, en hebben ze meer vertrouwen in hun eigen kunnen om anticonceptie op de juiste manier te gebruiken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om informatie te krijgen over het effect en de bruikbaarheid van Girls’ Talk+ in de praktijk heeft Rutgers in 2014 onderzoek gedaan onder meiden die het programma volgden. 18 groepen met in totaal 144 meiden zijn vergeleken met 12 controlegroepen met 137 meiden die het programma niet volgden. In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden (zgn. mixed-methodsaanpak).

Uit het onderzoekt blijkt dat trainers en deelnemende meiden tevreden zijn met de inhoud, de opzet en het nut van Girls’ Talk+. Gemiddeld krijgt het programma een 8.8 van de deelnemers. Daarnaast blijkt dat Girls’ Talk+ niet alleen nuttig en leuk is, maar dat het ook duidelijk effect heeft. Meteen na het volgen van Girls’ Talk+ en bij een follow-up 3 maanden later hebben meiden meer kennis van anticonceptie en hun lichaam. Ook hebben ze een positievere attitude t.a.v. gelijkwaardige en vrijwillige seks, en hebben ze meer vertrouwen in hun eigen kunnen om anticonceptie op de juiste manier te gebruiken.

Een programma zoals Girls’Talk+, voor meiden met een LVB, is zelden op effectiviteit onderzocht. In die zin draagt dit project in hoge mate bij aan onze kennis over de werkzaamheid van een dergelijk programma, en over de manier waarop onderzoek hiernaar uitgevoerd kan worden..

 

Het project heeft het volgende opgeleverd: een doorontwikkeld programma voor de meiden met een handleiding voor de trainers, een training voor professionals die met Girls’Talk+ gaan werken, twee wetenschappelijke rapporten over het onderzoek, een artikel voor een internationaal wetenschappelijk tijdschrift, en een artikel voor het vaktijdschrift Klik.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meisjes met een licht-verstandelijke beperking zijn kwetsbaar als het om seksuele gezondheid gaat, vooral wat betreft het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en onveilig vrijen. Daarom heeft Rutgers WPF speciaal voor deze doelgroep Girls’ Talk+ ontwikkeld. Girls’Talk+ is nauw verwant aan Girls’ Talk, het counselingsprogramma voor laagopgeleide meiden. Het programma is bij de doelgroep getest en wordt momenteel geëvalueerd.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en een ouderbijenkomst. De meiden leren weerbaar te zijn en krijgen informatie over seksualiteit en relaties. Rutgers WPF werkt hierin samen met MEE.

Voor deze ontwikkeling is een literatuurverkenning gedaan over seksualiteit en seksuele risico’s bij meisjes met een licht verstandelijke beperking om te kunnen bepalen waar het programma zich vooral op moet richten. De verdere ontwikkeling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het veld en het materiaal is uitgetest in enkele meidengroepen, waarna het nog verder verbeterd is.

Medewerkers van MEE en praktijkdocenten hebben een speciale training gevolgd om goed met het aangepaste programma te kunnen werken. Daarnaast zijn methoden ontwikkeld om het evaluatieonderzoek bij deze doelgroep goed te kunnen uitvoeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de meiden zelf, de trainers en de ouders. Daarbij worden verschillendemethoden gebruikt, zoals vragenlijsten, interviews, het gebruik van logboeken en observaties. Door verschillende methoden te gebruiken krijgen we betrouwbaardere resultaten. Met inzichten die verkregen worden in deze evaluatiestudie wordt Gils’Talk+ definitief aangepast. We verwachten dat dit onderzoek ook inzichten zal opleveren voor ander interventiegeboden onderzoek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd om het programma theoretisch te onderbouwen. Vervolgens is de training doorontwikkeld voor meiden met een licht-verstandelijke beperking en is een handleiding gemaakt voor de bijeenkomsten met de meiden en voor de ouderbijeenkomst. De training is uitgetest in een pilot en bijgesteld. 37 medewerkers van MEE en docenten van praktijkscholen zijn getraind. Voor de meiden zelf, de ouders en de trainers zijn vragenlijsten en interviewprotocollen ontwikkeld. Trainers houden ook een logboek bij. Daarnaast wordt een aantal bijeenkomsten geobserveerd. Om deze verschillende methoden te analyseren is een analyseplan uitgewerkt.

Inmiddels zijn 17 experimentele groepen gestart en 113 vragenlijsten ingevuld. Er zijn vier observaties uitgevoerd. Daarnaast zijn in de controlegroepen 142 vragenlijsten voor de voormeting ingevuld. In een aantal groepen zijn de vragenlijsten voor de nameting ook ingevuld.

De focusgroepen zijn voorbereid en worden in december uitgevoerd. Interviews met trainers en ouders staan gepland voor januari 2015.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meisjes met een licht-verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op seksuele-gezondheidsproblemen, m.n. ongewenste zwangerschappen, SOA en seksueel geweld. In het veld is behoefte aan een interventie om deze meiden te versterken in weerbaarheid en veilig vrijen. MEE-organisaties werken nu al veelvuldig met Girls’Talk, een groepscounselingsprogramma dat door Rutgers WPF is ontwikkeld voor kwetsbare meiden. De ervaringen hiermee zijn positief, zowel bij de professionals als bij de meiden zelf. De werkzaamheid van Girls’Talk bij deze groep is echter nog niet onderzocht. Daarnaast vraagt het veld om een bijstelling van het programma om het beter geschikt te maken voor de LVB-meiden, wat betreft inhoudelijke accenten, aangepaste werkvormen en betrokkenheid van ouders.

In dit project wordt in samenwerking met MEE-organisaties een bijgestelde versie van Girls’Talk (Girls’Talk-Plus), waarin een module voor ouders is opgenomen, onderzocht op werkzaamheid bij meiden met een LVB.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website