Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Externaliserend probleemgedrag van kinderen op de basisschool is een groot probleem voor leerkrachten (van Overveld & Louwe, 2005), bedreigt de ontwikkeling van klasgenootjes en leidt tot een verhoogde kans op agressie, delinquentie, depressie, verslavingen en schooluitval in de adolescentie (Broidy et al.,2003). Vergeleken met leeftijdgenootjes kosten deze kinderen de maatschappij op termijn meer geld (Scott et al., 2001). Alles Kidzzz is voor deze kinderen met externaliserende gedragsproblemen een uniek programma dat individueel en op maat op school wordt uitgevoerd in 8 sessies door een gecertificeerde trainer, die ouders en school betrekt. De door ZonMw gesubsidieerde RCT studie (Stoltz , 2012) laat zien dat Alles Kidzzz effectief is in het verminderen van externaliserend probleemgedrag, proactieve en reactieve agressie. Het doel van dit VIMP-project is om de interventie Alles Kidzzz landelijk beschikbaar te maken voor een groter deel van de potentiele doelgroep (9000-20.000 kinderen per jaar in groep 6). Daartoe is een mix aan strategieën toegepast: 1) het materiaal vernieuwen, een demonstratiefilm en vernieuwde website ontwikkelen, een certificeringstraject en opleidingsprogramma voor professionals (train-de-trainer) opzetten en uitvoeren en het programma organisatorisch duurzaam borgen. Vervolgens 2) Alles Kidzzz bekender maken via een PR-strategie gericht op de doelgroep, ouders, jeugdzorg-professionals, scholen en gemeenten. Tenslotte 3) via monitoring onderzoeken of Alles Kidzzz in de dagelijkse praktijk (buiten een onderzoekscontext) de beoogde doelgroep blijft bereiken, of het programma nog uitgevoerd wordt volgens de handleiding (treatment-integrity) en of het effectief blijft.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste doelstellingen binnen de mix van strategieën om Alles Kidzzz te implementeren zijn gerealiseerd.

 

Het trainingsmateriaal is gemoderniseerd, een demonstratiefilm is gemaakt en de website www.alleskidzzz.nl is vernieuwd. Met deze nieuwe communicatiemiddelen kunnen professionals, scholen, financiers, ouders en kinderen benaderd worden. Alles Kidzzz wordt nu over (bijna) het hele land verspreid uitgevoerd. De train-de-trainerscursussen (als groepscursus voor individuele professionals en in-company voor organisaties) zijn ondergebracht bij het professionele opleidingsinstituut van de RINO in Utrecht, waar in deze periode 56 nieuwe trainers zijn opgeleid. Via het besloten gedeelte op de website is materiaal beschikbaar voor alle gecertificeerde trainers. De onderlinge communicatie tussen trainers is daardoor toegenomen en zij kunnen snel bereikt worden met nieuwe informatie (maandelijkse digitale Nieuwsbrief). Voor deze community van trainers zijn twee landelijke minisymposia georganiseerd met vertegenwoordigers van gemeenten en scholen om de implementatie van Alles Kidzzz na de transitie te bespreken met als doel om de beschikbaarheid van Alles Kidzzz te behouden en te vergroten. De gezamenlijke organisatorische borging binnen beide ggz-instellingen was na de transitie helaas niet meer haalbaar. Het behartigen van de belangen van Alles Kidzzz wordt na de VIMP subsidie voortgezet via een samenwerking van de Stichting Alles Kidzzz en Ypse.

 

De bekendheid van Alles Kidzzz is toegenomen, doordat Alles Kidzzz is opgenomen (als Effectief volgens goede aanwijzingen) in de databank DEI (NJi en het RIVM), in de Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen (Nji), de Richtlijn Pesten voor de JGZ (NCJ), de Blauwdruk rond gedragsproblemen voor gemeenten (Nji/ VNG), en het aanbod De Gezonde School voor 2015-2016. Ook via presentaties voor professionals uit zowel jeugdhulp als onderwijs en een publicatie in het boek Pesten op School is gewerkt aan de bekendheid van Alles Kidzzz. De NJi Commissie anti-pest-programma’s (ingesteld door de staatssecretaris van OCW) heeft Alles Kidzzz voorlopig erkend als effectief bij pesten. In 2015 -2017 wordt Alles Kidzzz opnieuw onderzocht in een landelijk door de NRO gefinancierd RCT-onderzoek naar pesten.

 

Erkenning, financiering, voldoende capaciteit aan trainers en bekendheid zijn eerst noodzakelijk om vervolgens het aantal uitgevoerde trainingen te laten toenemen. Ondanks dat de reorganisatie van de beide betrokken jeugd-ggz-partnerorganisaties binnen de context van de transitie grote impact heeft gehad, zijn er toch meer dan de beoogde 200 Alles Kidzzz trainingen per jaar uitgevoerd. Over deze trainingen in de dagelijkse praktijk zijn monitor gegevens teruggestuurd. Hieruit blijkt, dat Alles Kidzzz in de praktijk de beoogde doelgroep blijft bereiken, dat de training volgens de handleiding wordt uitgevoerd en dat de interventie effectief blijft volgens leerkrachten. Over de monitor gegevens zal een artikel gepubliceerd worden.

 

Dankzij deze VIMP-subsidie van ZonMw is Alles Kidzzz ondanks de transitie en de reorganisatie van de uitvoerende jeugd-ggz-organisaties behouden,is de bekendheid, verspreiding en implementatie van Alles Kidzzz toegenomen, en is via de monitor bekend dat Alles Kidzzz ook in de dagelijkse praktijk de doelgroep bereikt via een kwalitatief goed uitgevoerde interventie en ook effectief blijft.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Externaliserend probleemgedrag van kinderen op de basisschool is een groot probleem voor leerkrachten (van Overveld & Louwe, 2005), kan de ontwikkeling van klasgenootjes bedreigen en geeft bij deze agressieve kinderen een verhoogde kans op blijvend probleemgedrag in de adolescentie (agressie, delinquentie, depressie, verslavingen en schooluitval) (Broidy et al.,2003). Het vertonen van dit gedrag verhoogt volgens longitudinale studies de kans op een problematisch ontwikkelingspad (Broidy et al., 2003; Nock, Kazdin, Hiripi, & Kessler, 2006). Daarnaast blijkt uit een longitudinale economische studie van Scott Knapp, Henderson en Maughan (2001), dat kinderen die op 10-jarige leeftijd een verhoogde mate van externaliserend gedrag laten zien, voor de maatschappij tien keer meer geld hebben gekost dan kinderen die dit gedrag niet vertonen, wanneer zij volwassen (28 jaar) zijn.

Zowel vanwege de negatieve ontwikkelingsuitkomsten bij deze kinderen zelf en hun omgeving (klasgenoten), als vanwege maatschappelijke financiële overwegingen is het verantwoord een evidence-based interventie in te zetten om deze negatieve ontwikkeling te doorbreken.

 

Alles Kidzzz is in Nederland ontwikkeld en is de enige individuele evidence-based interventie voor externaliserend probleemgedrag op de basisschool. De interventie is gericht op kinderen in de bovenbouw, die volgens hun leerkracht een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien. De school is een geschikte context voor deze interventie, omdat het niet nodig is, dat de ouders het kind naar de interventie brengen en het geleerde snel kan generaliseren naar de schoolcontext. Door de individuele aanpak voorkomt men dat agressieve kinderen elkaar negatief beïnvloeden tijdens de training en juist agressiever worden (Dishion & Dodge, 2005).

 

Uit de resultaten van de RCT studie (Stoltz , 2012) naar de Effectiviteit van Alles Kidzzz (ZonMw Programma Jeugd, projectnummer 157001006), blijkt Alles Kidzzz een effectieve (evidence-based) interventie om externaliserend probleemgedrag op de basisschool te doen verminderen.

 

Doel van dit VIMP-project is,om de interventie Alles Kidzzz landelijk beschikbaar te maken voor een groter deel van de doelgroep. Daartoe zullen we een mix aan strategieën toepassen: zoals het materiaal vernieuwen, een demonstratiefilm en vernieuwde website ontwikkelen, een certificeringstraject en opleidingsprogramma voor professionals (train-de-trainer) opzetten, uitvoeren en duurzaam borgen. Vervolgens zal er meer bekendheid van Alles Kidzzz nagestreefd worden via een PR-strategie gericht op de doelgroep, ouders, jeugdzorg-professionals, scholen en gemeenten.

Daarnaast gaan we via een monitoring-programma na, in hoeverre de effectiviteit gehandhaafd blijft buiten een onderzoekscontext en in welke mate de trainers de handleiding volgen (treatment-integrity).

 

De meerwaarde van dit VIMP-Alles Kidzzz project is, dat door een zorgvuldig implementatietraject deze interventie op een kwalitatief verantwoorde wijze voor meer kinderen met deze problematiek beschikbaar komt.

De toekomstige gebruikers zijn primair de kinderen die de interventie ontvangen, de betrokken leerkrachten en de ouders. Het betreft expliciet kinderen met een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag (reactieve en proactieve agressie) die door hun leerkracht geselecteerd worden. In Nederland betreft dit naar schatting (Stoltz, 2012) 5 - 11% van de kinderen in de bovenbouw van de basisschool. De interventie zou daarmee geschikt kunnen zijn voor naar schatting 9.000 tot 20.000 kinderen in groep 6 van de basisschool.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2013 zijn belangrijke doelstellingen binnen de mix van strategieën om Alles Kidzzz te implementeren gerealiseerd. De gestelde doelen rond het moderniseren van het trainingsmateriaal, het maken van een demonstratiefilm en vernieuwen van de website zijn behaald. Daardoor is het mogelijk met deze nieuwe communicatiemiddelen professionals, financiers, ouders en kinderen te benaderen in 2014 (PR en marketing). Ook het certificeringstraject en het ontwikkelen en uitvoeren van twee train-de-trainerscursussen, ondergebracht bij de RINO als professioneel opleidingsinstituut zijn gerealiseerd. In 2014 zullen alle gecertificeerde trainers benaderd worden om zich te registreren bij het besloten trainersgedeelte van de website. Het is de verwachting dat de onderlinge communicatie tussen trainers dan zal toenemen.

 

Belangrijk is, dat Alles Kidzzz is opgenomen als Effectief volgens goede aanwijzingen in de databank DEI van het NJi,in de databank Gezond Leven van het RIVM, in de Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen voor de Jeugdzorg en in de Blauwdruk rond gedragsproblemen voor gemeenten. Deze externe erkenning is van invloed bij het landelijk implementeren van Alles Kidzzz en het stimuleren van professionals om de trainerscursus te volgen. Erkenning, financiering, voldoende capaciteit aan trainers en bekendheid zijn noodzakelijk om het aantal uitgevoerde trainingen te laten toenemen.

 

Hoewel de reorganisatie van de betrokken partnerorganisaties binnen de GGZ-jeugdpreventie binnen de context van de komende transitie grote impact heeft gehad, zijn er in 2013 Alles Kidzzz trainingen uitgevoerd, waarbij er over 60 trainingen monitor gegevens zijn teruggestuurd. Na afronding van het VIMP-project zal een rapportage over het monitoring-project verschijnen.

 

Voor 2014 is het streven, dat Alles Kidzzz duidelijk geborgd wordt binnen een organisatie. Daartoe zal begin 2014 een businessplan besproken worden door de beide partnerorganisaties. Vanuit deze organisatie dienen beheer van de website, uitgave en verspreiding van het materiaal, continuïteit in en kwaliteitsbewaking van de opleiding van trainers, landelijke verspreiding van de uitvoering van Alles Kidzzz, bekendheid onder ouders, professionals, scholen,verwijzers en gemeenten georganiseerd en geborgd te gaan worden. De verwachting is, dat eind 2014 de overige doelstellingen rond PR en marketing gerealiseerd kunnen zijn.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaat van dit project zal de landelijke implementatie zijn van de interventie Alles Kidzzz (praktijk) en kennis over de effectiviteit van de implementatie (onderzoek). De interventie Alles Kidzzz is gericht op kinderen in de bovenbouw van de basisschool, die volgens hun leerkracht een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.Uit de resultaten van de RCT studie (Stoltz , 2012) naar de Effectiviteit van Alles Kidzzz (ZonMw Programma Jeugd, projectnummer 157001006), blijkt Alles Kidzzz een effectieve interventie om externaliserend probleemgedrag op de basisschool te doen verminderen. De interventie Alles Kidzzz is door de Erkenningscommissie Effectieve Interventies van het NJi beoordeeld als ''waarschijnlijk effectief'' en is opgenomen in de Databank Effectieve Interventies (DEI) van het NJi en de databank Gezond Leven van het RIVM.

Externaliserend probleemgedrag van kinderen op de basisschool is een groot probleem voor leerkrachten (van Overveld & Louwe, 2005), kan de ontwikkeling van klasgenootjes bedreigen en geeft bij deze agressieve kinderen een verhoogde kans op blijvend probleemgedrag in de adolescentie (agressie, delinquentie, depressie, verslavingen en schooluitval) (Broidy et al., 2003). Het vertonen van dit gedrag verhoogt dus volgens longitudinale studies de kans op een problematisch ontwikkelingspad (Broidy et al., 2003; Nock, Kazdin, Hiripi, & Kessler, 2006). Daarnaast blijkt uit een longitudinale economische studie van Scott Knapp, Henderson en Maughan (2001), dat kinderen die op 10-jarige leeftijd een verhoogde mate van externaliserend gedrag laten zien, voor de maatschappij tien keer zoveel kosten als kinderen die dit gedrag niet vertonen, wanneer zij volwassen (28 jaar) zijn. Zowel vanwege de negatieve ontwikkelingsuitkomsten bij deze kinderen zelf en hun omgeving, als vanwege maatschappelijke financiele overwegingen is het verantwoord een evidence-based interventie in te zetten om deze negatieve ontwikkeling te doorbreken.

Alles Kidzzz is in Nederland ontwikkeld door professionals vanuit de GGZ-jeugd-preventie, in samenwerking met het onderwijs (Kruuk & Hudepohl, 2002) en is op dit moment de enige individuelele evidence-based interventie op voor externaliserend probleemgedrag op de basisschool (Hermanns, Öry, & Schrijvers, 2005). Na een aanmelding door de leerkracht op basis van een standaard-vragenlijst, wordt de interventie van 8 sessies met het kind op school uitgevoerd, door een in de interventie geschoolde preventiewerker. Leerkracht en ouders worden bij deze contextuele interventie betrokken.

De meerwaarde van dit project is, dat door een zorgvuldig implementatietraject deze interventie op een kwalitatief verantwoorde wijze voor meer kinderen met deze problematiek beschikbaar komt. De implementatie bestaat uit het moderniseren van het materiaal, landelijke scholing van trainers, een certificerings- en kwaliteitszorg traject, borging van financiering van de interventie via gemeenten (WMO) of zorgverzekeraars( ZVW), en borging van voldoende aanbod vanuit organisaties voor jeugdzorg. Daarnaast is het van belang, de kwaliteit van de implementatie te monitoren via onderzoek: blijven de effecten vanuit de RCT bestaan en voldoen de trainers aan de kwaliteitseisen bij de uitvoering (treatment-integrity). Dit levert wetenschappelijke kennis over implementatie op.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website