Projectomschrijving

Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ als verbinder tussen ouders, jeugdigen en zorgprofessionals

Sinds de Jeugdwet (2015) hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor signalering en behandeling van psychische problemen, inclusief financiering. Acht gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben een Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ opgericht (CenA team). Dit team bestaat uit twee jeugdartsen en een klinisch psycholoog en ondersteunt huisartsen en gemeentelijke jeugdconsulenten bij vragen en verwijzingen over psychische en psychosociale problemen.
De studie omvatte een procesevaluatie en een evaluatie aan de hand van registratiegegevens van het CenA team over 2015-2017 en van huisartsenpraktijken in de regio en elders uit de Nivel Zorgregistraties van 2013 t/m 2017.
Van 2015 tot 2017 zijn 706 jeugdigen aangemeld bij het CenA team. De grootste groep had ‘andere’ psychische klachten dan de meest bekende, deze groep nam toe in de drie jaar. Andere aanmeldklachten waren prikkelbaar of boos gedrag, angst en spanningen, overactiviteit, somberheid of depressie.

Inzetbaar voor vraagverheldering en consultatie

Het CenA team bood aan huisartsen vooral vraagverheldering voor ouders en aan jeugdconsulenten en JGZ-professionals vooral consultatie. Het team gaf weinig behandeling of begeleiding, het verwees jeugdigen naar specialistische ggz, basis ggz, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, welzijn, pedagogische hulp of anders. Verwijzingen naar het voorveld namen toe, naar specialistische ggz bleven gelijk.
Professionals en ouders zijn zeer positief en tevreden. Ouders en jeugdigen worden snel en goed geholpen, respectvol en deskundig behandeld. Knelpunten waren de bereikbaarheid van het team, de beperkte beschrijvingen van taken, randvoorwaarden en werkafspraken, en enkele privacy risico’s.
Het CenA team heeft zich ontwikkeld tot een expertteam en functioneert als verbinder in de regio tussen gemeenten, huisartsen, JGZ, eerste lijn en gespecialiseerde zorg. De samenstelling van het team, de expertise en hun onafhankelijke positie lijken belangrijke succesfactoren. Om het team succesvol te kunnen voortzetten, hebben we aanbevelingen geformuleerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website