Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Realfit is een cursus van 13 weken voor jongeren met overgewicht tussen de 13 en 18 jaar. Het hoofddoel van realfit is dat jongeren leren zich actief in te zetten om een gezond gewicht te bereiken. RealFit is door het Centrum Gezond Leven erkend als een bewezen effectieve interventie op het gebied van (geïndiceerde) overgewichtpreventie

De kosten van RealFit zijn circa € 2.800 per deelnemer. Het basisaanbod van RealFit bestaat uit:

-Een voorlichtingsbijeenkomst voor jongeren en ouders.

-Een intakegesprek met de jongere.

-13 beweeglessen door de sportinstructeur.

-3 voedingslessen door de diëtiste.

-4 individuele consulten met de diëtiste.

-10 vaardigheidslessen door de psycholoog.

-3 ouderbijeenkomsten.

-3 meetmomenten: bij de intake en 3 en 6 maanden na afronding van het programma.

 

Naast het basisaanbod van 13 weken is er in Alkmaar een extra aanbod. Dit extra aanbod bestaat uit:

-8 keer extra sporten bij sportverenigingen in de buurt (jongeren bepalen samen met de coördinator van Alkmaar Sport welke sporten)

-1 extra ouderbijeenkomst.

-1 supermarkt rondleiding voor de jongeren.

-2 kookworkshops: één waarin de jongeren voor ouders koken en één waarin ze voor zichzelf koken en ouders een ouderavond bijwonen.

-Een extra nameting 12 maanden na de start van RealFit.

-Extra begeleiding en coaching tijdens de eerste 6 beweeglessen door de kinderfysiotherapeut over de Fit Factoren (coördinatie, lenigheid, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen)

-Familie beweeglessen (ouders of broertjes/zusjes mogen mee sporten) tijdens 2 van de 13 RealFit beweeglessen.

 

Gestart zijn 26 deelnemers. 16 deelnemers hebben tot het

einde van het traject deelgenomen en 10 deelnemers heb-

ben de groep eerder verlaten (om diverse redenen)

•14 meiden en 2 jongens van 11-18 jaar (gemiddeld 15 jaar)

•Bij de start 1 basisschool, 1 praktijkschool, 6 vmbo, 1 havo, 2 vwo, 4 mbo en 1 hbo leerlingen

•BMI bij start gemiddeld 32,1

 

Resultaten:

Na 3 maanden is er bij 87% van de deelnemers een verbetering of gelijkblijvend BMI zichtbaar. De conditie is bij 93% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven. De functionele spierkracht is bij 79% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven.

 

Na 6 maanden is er bij 75% van de deelnemers een verbetering of gelijkblijvend BMI zichtbaar (tov de baseline meting). De conditie is bij 83% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven (tov de baseline meting). De functionele spierkracht is bij 58% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven (tov de baseline meting).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na 3 maanden is er bij 87% van de deelnemers een verbetering of gelijkblijvend BMI zichtbaar. De conditie is bij 93% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven. De functionele spierkracht is bij 79% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven.

 

Na 6 maanden is er bij 75% van de deelnemers een verbetering of gelijkblijvend BMI zichtbaar (tov de baseline meting). De conditie is bij 83% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven (tov de baseline meting). De functionele spierkracht is bij 58% van de deelnemers verbeterd of gelijk gebleven (tov de baseline meting).

 

Van 12 jongeren is er een ingevulde vragenlijst na 6

maanden die kan worden vergeleken met baseline:

•6 van de 12 jongeren voldoen aan de beweegnorm, baseline waren dit 2 jongeren.

•het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging is gelijk gebleven (6 jongeren).

•na 6 maanden wordt er gemiddeld 1 uur per dag TV gekeken (baseline 1,5 uur) en 1,5 uur per dag aan de computer besteed (baseline 2 uur).

•5 jongeren eten voldoende fruit (baseline 2 jongeren), het aantal jongeren dat voldoende groente eet is gelijk gebleven (8 jongeren).

•na 6 maanden is het gemiddeld aantal snacks per dag 2 (baseline was dit 1,5) en het aantal glazen frisdrank per dag 0,9 (baseline 0,7).

•10 jongeren ontbijten ≥ 5 dagen per week, baseline waren dit 7 jongeren.

•de zelfbeeldscore is gestegen van 18,6 naar 22,4 (op een schaal van 0-30).

 

•53% van de jongeren vindt de combinatie van groepslessen over voeding en individuele gesprekken met de diëtiste heel zinvol en 27% vindt alleen de individuele lessen zinvol.

•van de deelnemers die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het extra aanbod zegt 50% dat dit (redelijk) veel geholpen heeft bij het behouden van een gezondere leefstijl en 46% wil lid worden van een sportvereniging.

•redenen om geen lid te worden van een sportvereniging zijn dat ze de aangeboden sporten niet leuk vinden, het te duur is of dat ze al lid zijn van een sportvereniging.

•de familie beweeglessen zijn heel positief ontvangen door zowel ouders/familieleden als jongeren.

 

En...

•67% zou RealFit aanraden aan vriend(in) met over-

gewicht.

•47% zou meedoen aan een vervolg van RealFit, 40%

weet het nog niet en 13% zegt nee.

•ze vinden het belangrijk om de gezondere leefstijl te

behouden (cijfer 8 op schaal van 0-10).

 

Aanbevelingen door de professionals voor anderen die starten met een beweeginterventie voor jongeren:

•Wees realistisch in de verwachtingen over RealFit. De deelnemers hebben vaak te maken met complexe problematiek.

Het is al winst dat ze meedoen en dat de overgewicht proble-

matiek niet verslechtert.

•De Cognitieve Gedragstherapie uit het handboek is herschre-

ven, omdat er teveel negatieve terminologie werd gebruikt.

•Eén deelnemer kan grote invloed hebben op het groepspro-

ces, grijp daar vroeg op in.

•Homogeniteit van de groep is zeer belangrijk. De 2e groep

met alleen meiden verliep beter dan de 1e groep (meer moti-

vatie, hogere opkomst e.d.).

•Basisschoolleerlingen zijn te jong voor deelname.

•Uitvoering in wijkgebouw is laagdrempelig en motiverend.

•Veel kinderen worden gebracht, dit behoeft aandacht.

•Zowel de beweeginstructeur als de jongeren waren positief

over de kinderfysiotherapeut in de beweeglessen.

•Het gebruik van een hartslagmeter en/of stappenteller in de

beweeglessen is positief voor motivatie en inzicht.

•Sporten bij sportvereniging was moeizaam, omdat de deelne-

mers zich daar niet thuis voelen en er veel deelnemers

afhaakten. Dit maakte het voor de doorzetters extra lastig.

•De kookworkshop was een goede aanvulling.

•De metingen en vragenlijsten zijn in carrousel vorm afgeno-

men. Dit was positief en zorgde voor een goede opkomst.

•Het gebruik van een logboek dat elke les meeging met de

deelnemers werkte effectief voor de RealFit coördinator en

zorgde voor een doorgaande lijn tussen de uitvoerders.

•Een duidelijke ‘kartrekker’ (coördinator) is noodzakelijk voor het slagen van RealFit.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Alkmaar draait 2 maal een Realfit ronde. Deze draait in 2 JOGG wijken (Jongeren Op Gezond Gewicht) in Alkmaar (Overdie en Oudorp). De Oudorp ronde heeft plaatsgevonden voor de zomervakantie van 2017. In Oudorp is het Realfit project net gestart (1/11/17). Realfit is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met overgewicht of obesitas. In 13 weken wordt er intensief met de jongeren en ouders gewerkt op het gebied van voeding, levensstijl en bewegen/conditie. Na deze 13 weken gaat de groep samen met Alkmaar Sport BV op zoek naar een geschikte sport in regio om zodoende de actieve levensstijl te behouden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van Realfit is om jongeren te laten ervaren wat een gezonde levensstijl is en hoe zij deze gezonde levensstijl kunnen vasthouden. Wij hoopten dat de jongeren in contact zouden treden met andere jongeren met overgewicht en zodoende samen verder konden sporten en elkaar konden stimuleren om de gezonde levensstijl vast te houden. In de eerste ronde Realfit hebben 7 van de 11 jongeren de eindstreep gehaald. Zij hebben goede eindresultaten laten zien. Het eerste project heeft zeker tot nieuwe inzichten geleid. Homogeniteit van de groep is zeer belangrijk om het project te laten slagen. Tevens hebben wij de motivatie van met name ouders enorm onderschat. We hebben enorm veel moeite gedaan om ouders bij het project te betrekken maar dit is bij velen niet gelukt. De effecten op lange termijn zijn daardoor mogelijk minder positief.

 

Nu wordt de tweede Realfit groep gedraaid. We hebben gekozen voor een homogene meiden groep met een leeftijd van 13-18 jaar. Ouders moesten verplicht mee tijdens de intake en de intake heeft zich meer gericht op motivatie en ouderparticipatie. Op de eerste ouderavond hebben we 10 van de 11 ouders weten te bereiken. Er is een betere binding tussen de deelnemers in de groep en de motivatie bij de meiden is groot.

 

Aanbevelingen vanuit het project zijn gericht op:

1. Homogeniteit op geslacht en leeftijd verbeterd de motivatie en trouw van de deelnemers. Houd hier rekening mee!

2. Stel een verplichting mbt ouder aanwezigheid. Betrek ouders ook bij de beweeglessen en geef ook aan dat verdere deelname aan het project niet mogelijk is als ouders niet nauw betrokken zijn!

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alkmaar is JOGG gemeente sinds december 2012. JOGG Alkmaar richt zich op 3 wijken in Alkmaar, te weten Oudorp, Overdie en West, waar veel mensen wonen met een laag sociaal economische status. Het percentage jongeren met overgewicht is hier het hoogst. JOGG werkt lokaal samen met partijen uit de wijk.

 

Het percentage overgewicht onder 10/11 jarigen is 24 %. De deelname aan een sportvereniging loopt vanaf 15 jaar sterk terug. Er zijn ruim voldoende sportaanbieders in Alkmaar, maar geen van allen biedt een passend programma voor een Gezonde Leefstijl voor jongeren met overgewicht.

 

In Alkmaar zijn Vet Cool en SportMaatjes bestaande interventies voor kinderen met overgewicht. Echter, de leeftijdsklasse 12 t/m 16 wordt in Alkmaar niet bereikt. Derhalve willen we in de gemeente Alkmaar het programma Real Fit draaien, zodat we deze jongeren wel bereiken. De opgedane ervaringen met Real Fit in de gemeente Heerhugowaard zullen leidend zijn in het bereiken van deze specifieke doelgroep.

 

Het doel is om in Alkmaar een passend sport- en beweegaanbod bij een sportvereniging/sportclub te creëren voor ca. 36 jongeren met overgewicht van 12 t/m 16 jaar, welke aanvullend is op Real Fit. Deze jongeren willen we begeleiden naar een actieve en gezonde leefstijl en een gezond gewicht.

 

Kinderpraktijk Madelief, De Bloei Kinderdiëtistenpraktijk, Voeding Op Maat, fysiotherapie Elisabeth, Alkmaar Sport NV, GGD Hollands Noorden, No Limit, Cenzo praktijk voor psychologie , Kop-Zorg, Dynamic Fit en Big Gym, gaan het programma Real Fit in de 3 JOGG wijken (Oudorp, Overdie en West) met elkaar vorm geven. Bovenstaande partijen komen vanuit zorg, welzijn en sport.

 

De doelgroep 12 t/m 16 jarigen met overgewicht en obesitas wordt bereikt via de jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen op het VO onderwijs, huisartsen, zorg coördinatoren en mentoren van de diverse scholen en zorgaanbieders die dagelijks werken met kinderen. Dit moet leiden tot 36 jongeren afkomstig uit heel Alkmaar die deel gaan nemen aan het programma Real Fit.

 

Bij de organisatie van de cursus Real Fit wordt de methodiek gehanteerd zoals beschreven in het handboek van de interventie eigenaar. Deze methodiek heeft zijn effectiviteit reeds bewezen op het gebied van gewichtsafname en vergroting van sportparticipatie. De interventie zal worden aangevuld met een extra sport- en beweegaanbod, extra ouderbetrokkenheid een extra ondersteuning van motorische vaardigheden door een kinderfysiotherapeut.

 

Empowerment van de deelnemers en doorgeleiding naar het reguliere sport – en beweegaanbod is bij Real Fit het uitgangspunt.

 

De voorbereiding voor het Real Fit programma zal in september 2016 gestart worden. Uitvoering zal vervolgens plaatsvinden in de 1e helft 2017, 2e helft 2017, 1e helft 2018.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website