Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofdaanvrager Full Contact Rijswijk heeft samen met lokale partners uit sport, zorg en onderwijs de afgelopen 2 jaar de handen ineen geslagen voor een Sportimpuls in Rijswijk ter bestrijding en preventie van overgewicht onder jongeren (12-18 jaar). Deze sportimpuls was noodzakelijk omdat overgewicht onder Rijswijkse jongeren zorgwekkend is vergeleken met regiogemeenten en het landelijk gemiddelde. Er werden in Rijswijk nog geen specifieke interventies uitgevoerd voor jongeren met overgewicht. De gebruikte interventie was Skills4life, van interventie eigenaar RiskCare Preventie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn in 2 jaar tijd 875 leerlingen tussen 12 en 14 jaar bereikt met lessen over gezonde voeding en leefstijl. 23 leerlingen hebben deelgenomen aan de aanvullende groepslessen over voeding. Aan de 3 Skills4life trajecten van 16 weken die daarop volgden hebben aanvankelijk in totaal 23 leerlingen meegedaan. Helaas viel een groot deel uit, waardoor slechts 6 deelnemers het traject volledig hebben doorlopen. De belangrijkste conclusie is dat Skills4life zowel voor de organisatie (projectgroep) als voor ouders en kinderen te intensief is gebleken en ondanks alles wat is geprobeerd moeten we concluderen dat het project niet het succes is geworden dat vooraf werd gehoopt. Ouderbetrokkenheid is een kritische succes- of faalfactor gebleken. In dit geval vooral de laatste van de twee. Veel van de deelnemers werden vanuit huis onvoldoende gestimuleerd om deel te (blijven) nemen en ouders bleken niet in staat het goede voorbeeld te geven, ondanks intensief contact met de diëtist.

 

Een positief gevolg van het project is dat aanbod specifiek bedoelt voor kinderen met overgewicht in Rijswijk dankzij dit project is opgenomen in het structurele Happy Fit aanbod in Rijswijk.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofdaanvrager Full Contact Rijswijk heeft samen met lokale partners uit sport, zorg, onderwijs en welzijn de handen ineen geslagen voor een Sportimpuls in Rijswijk ter bestrijding en preventie van overgewicht onder jongeren (12-18 jaar). Deze sportimpuls is noodzakelijk omdat overgewicht onder Rijswijkse jongeren zorgwekkend is vergeleken met regiogemeenten en het landelijk gemiddelde. Er werden in Rijswijk nog geen specifieke interventies uitgevoerd voor jongeren met overgewicht. Gezondheidsbevordering, motorische ontwikkeling en empowerment zijn belangrijke thema's binnen het project Skills4life, van interventie eigenaar RiskCare Preventie.

 

Het opstarten van het project heeft aanzienlijk langer geduurd dan verwacht door het grote aantal partijen dat aanvankelijk in de aanvraag mee is genomen maar onvoldoende betrokken blijkt te zijn geweest bij de aanvraagprocedure. Inmiddels zijn de partijen die daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren bij het project aangehaakt en hebben zij hun rol opgepakt. Aan het begin van dit schooljaar zijn de eerste activiteiten qua voorlichting en weeg + meetmomenten van start gegaan. De interventie eigenaar heeft goed ondersteund een meegedacht. Het plan is nu zo ingestoken dat de doelstellingen voor de beide jaren van de Sportimpuls subsidie alsnog voor het eind van de Sportimpuls periode behaald zullen worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn nog geen concrete resultaten geboekt. Na de goedkeuring van de Sportimpuls aanvraag is er veel contact geweest met betrokken partijen. Deze partijen bleken later helaas niet allemaal mee te willen werken. Wat er is bereikt op dit moment is dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de deelnemende partijen. De eerste voeding en gedragslessen zijn bij het Stanislas college gegeven aan de eerste en tweede klassen. Er staan in totaal tot het einde van dit kalenderjaar 17 klassen op de planning voor de lessen en deze klassen worden dan ook gemeten en gewogen. In de registratie zijn hiervan al cijfers toegevoegd, achteraf zullen deze aantallen worden aangepast aan de werkelijkheid. Naar aanleiding van de weeg en meetgegevens worden deelnemers geselecteerd voor de begeleidingstrajecten. Deze trajecten starten in januari 2017.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofdaanvrager Full Contact Rijswijk heeft samen met lokale partners uit sport, zorg, onderwijs en welzijn de handen ineen geslagen voor een Sportimpuls in Rijswijk ter bestrijding en preventie van overgewicht onder jongeren (12-18 jaar).

Deze sportimpuls is noodzakelijk omdat overgewicht onder Rijswijkse jongeren zorgwekkend is vergeleken met regiogemeenten en het landelijk gemiddelde. Er worden nog geen specifieke interventies uitgevoerd voor jongeren met overgewicht. Zorg en sport werken onvoldoende samen.

Om te komen tot een goede sluitende aanpak voor de doelgroep en tevens daarvoor benodigde samenwerking op te bouwen, hebben betrokken partners deze aanvraag opgesteld.

DOEL

-Zorg en sportpartners werken samen aan aanpak/preventie overgewicht

-Doelgroep is (blijvend) in beweging en bewuster van gezonde voeding/gedrag

-Opvoeders en omgeving zijn bewuster van eigen rol in gezonde voeding/genoeg bewegen

AANPAK

Om een gedragsverandering tot stand te brengen, zijn 4 kernelementen verwerkt: samenwerking sport-zorg, passend sport/ beweegaanbod, ouderparticipatie/opvoedondersteuning, voeding & gedrag.

Interventie

Bovengenoemde kernelementen worden aangepakt d.m.v. de interventie Skills4life met lokale aanpassing.

Skills4life

-Fittesten

-Lessen voeding en gedragsverandering (tijdens reguliere les)

-Beweeglessen voor jongeren + ouders

-Voorlichtingsprogramma’s voor ouders

-Gezinsbegeleiding + individuele zorgtrajecten op maat

Lokale aanpassing (gezinsbegeleiding): aan de keukentafel: voeding gerelateerde begeleiding in thuissetting.

-Problematiek en knelpunten die buiten dieetbegeleiding vallen worden met overige zorgpartners kortgesloten en in vervolggesprekken besproken samen met betrokken zorgcoach.

Lokale aanpassing: 4GirlsOnly; aparte meidengroep

Aanvulling:

Gezonde School (op school): extra sport/beweeglessen en gezondheidseducatie, ontwikkelen gezonde schoolomgeving/beleid

Gezonde Sportkantine: Samenwerkende sportorganisaties ontvangen advies op maat

Deze aanvraag wordt ondersteund door de gemeente Rijswijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website