Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederlandse samenvatting / Summary in Dutch

 

In de periode van februari 2009 tot juni 2012 is een MBO lesprogramma seksuele gezondheid ontwikkeld. Dit vormt samen met twee lesprogramma’s voor onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs het lespakket 'Lang Leve de Liefde'. De drie lesprogramma’s zijn gratis toegankelijk via www.langlevedeliefde.nl. Omdat er op het MBO grote verschillen zijn in wensen, behoeften en mogelijkheden m.b.t. lessen seksuele gezondheid, voldoet een standaard lespakket niet. Daarom is gekozen voor een flexibel aanbod van lessen en workshops via een online doe-het-zelf shop voor docenten. Het pakket biedt 20 verschillende lessen, van liefde en relaties, anticonceptie, veilig vrijen, soa en seksuele diversiteit tot meerdere lessen over wensen en grenzen. Binnen een les is er keuze in werkvormen en soms ook in beeldmaterialen. Docenten kunnen zelf kiezen welke lessen, werkvormen en beeldmaterialen het beste bij hun klas passen. Er is veel nieuw beeldmateriaal gemaakt, waaronder animaties (o.a. over geslachtsorganen en werking hormonale anticonceptie) en filmpjes (o.a. over testen op soa en interviews met hetero- en homojongeren). Er is bovendien een aanbod van workshops ontwikkeld. De materialen en lessen zijn op verschillende manieren gepretest op diverse opleidingen en locaties, verspreid in het land. Studenten, docenten en diverse landelijke en regionale organisaties waren betrokken bij de ontwikkeling van het lesprogramma.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een gratis flexibel aanbod van lessen en workshops ontwikkeld, waaruit een docent zelf kan kiezen via een online databank. Om docenten te helpen bij het maken van deze keuze is er een keuzetool ontwikkeld. Er is een landelijk netwerk opgebouwd van enthousiaste MBO-docenten die materialen en lessen hebben getest en ook een bijdrage willen leveren aan de verdere uitrol van het lesprogramma binnen hun eigen opleiding, locatie of regio. Er zijn verschillende adviesgroepen en klankbordbijeenkomsten georganiseerd met MBO-docenten uit het land en andere betrokkenen, waaronder de MBO-raad en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer.

Jongeren zijn op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van het lesprogramma, o.a. in focusgroepsdiscussies tijdens de needsassessment, bij het beoordelen van materialen en werkvormen, bij het ontwikkelen van topiclijsten voor interviews en scripts voor filmpjes, als acteurs en figuranten in verschillende filmpjes. Beeldmaterialen, werkvormen en lessen zijn met behulp van verschillende methoden gepretest (o.a. door middel van vragenlijsten, kennisquiz, scenario met open vragen, observatie, groepsgesprek en telefonisch interview met de docent). Er zijn 53 docenten getraind voor de pretest. Er zijn diverse workshops georganiseerd en presentaties gehouden op landelijke congressen en bijeenkomsten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het afgelopen jaar is de samenwerking met de ontwikkelaars van de lesprogramma’s Seksuele Gezondheid voor praktijkonderwijs/vmbo/onderbouw havo/vwo (Soa Aids Nederland) en bovenbouw havo/vwo (Universiteit Maastricht) uitgegroeid tot een gezamenlijk lespakket 'Lang Leve de Liefde' dat een doorlopende leerlijn zal vormen voor alle jongeren tussen 12 en 18 jaar. Er komt een gezamenlijke ‘Lang Leve de Liefde’ e-learningomgeving waarin de drie lesprogramma's opgenomen zullen worden.

Voor het MBO lesprogramma zijn stappen 1 en 2 van Intervention Mapping in grote lijnen afgerond (needsassessment en formuleren van doelen) en we zijn nu bezig met stap 3 en 4: de vertaling van doelen in bruikbare strategieën, het aanpassen en ontwikkelen van materialen en het samenstellen van het lesprogramma. Het MBO lesprogramma zal bestaan uit een online-doe-het-zelf-shop voor docenten, waar zij zelf een eigen lesprogramma kunnen samenstellen uit een databank met diverse werkvormen per thema, zowel digitaal als niet-digitaal, rekening houdend met de diversiteit in gender, leerniveau, seksuele ervaring en culturele achtergrond. Momenteel wordt onderzocht of er daarnaast behoefte is aan een aanbod van standaardpakketten of de mogelijkheid via een online vragenlijst een aanbod op maat te krijgen. Voor de databank worden bestaande interventies, werkvormen en materialen aangepast en nieuwe ontwikkeld. Hiervoor wordt samengewerkt met MBO docenten en studenten, en organisaties als Rutgers WPF, Fiom en Soa Aids Nederland. Naast het aanbod voor reguliere lessen, worden er conceptdraaiboeken voor themaweken en workshops ontwikkeld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• De samenwerking met Soa Aids Nederland (SANL) en Universiteit Maastricht (UM) is geïntensiveerd, waardoor we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en netwerk, taken kunnen verdelen en kosten kunnen delen.

• Om meer inzicht te krijgen in de attitude van MBO-studenten t.a.v. homoseksualiteit hebben we meegewerkt aan een onderzoek van UM onder scholieren. De resultaten worden momenteel geanalyseerd.

• Er is een landelijke adviesgroep samengesteld met MBO-raad, Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) en Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er twee regionale adviesgroepen georganiseerd (in Amsterdam en Rotterdam) met betrokkenen van het ROC over wensen en behoeften m.b.t. het lesprogramma. Er zijn aanvullende interviews gehouden met sleutelfiguren op ROC’s en andere MBO’s. De input uit deze adviesgroepen en interviews is meegenomen in de doelen en samenstelling van het lesprogramma én in het implementatieonderzoek.

• Er zijn verschillende projectgroepbijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelingen te bespreken en input te krijgen voor het vervolg.

• Er zijn twee expertmeetings georganiseerd over de doelen en methoden/strategieën m.b.t. seksuele diversiteit, waaraan diverse landelijke en regionale organisaties hebben deelgenomen. De input is verwerkt in de doelen en wordt momenteel uitgewerkt in concrete lesvormen.

• We hebben samen met SANL en UM een workshop gegeven tijdens het nationale Soa*hiv*seks congres over ‘Lang Leve de Liefde in beweging’ om GGD-en e.a. te informeren over de ontwikkelingen en feedback daarop te vragen.

• Er is een PEN-3 minisymposium georganiseerd vanuit de PEN-3 denktank waarin wij ook zitting hebben. Het gebruik van PEN-3 in de needsassessment bleek waardevol (betere focus op culturele factoren, m.n. de positieve aspecten). In de komende maanden wordt onderzocht of het gebruik van PEN-3 ook een meerwaarde heeft in de vervolgstappen van Intervention Mapping.

• Er is regelmatig overleg met SANL over de nieuwe condoomcampagne, zodat de interventie t.z.t. (september 2011) ook opgenomen kan worden in het lesprogramma.

• Er is overlegd met diverse organisaties over input voor het lesprogramma (zowel inhoudelijk als op het gebied van werkvormen.

• Er wordt nauw samengewerkt met het implementatie- onderzoek ten behoeve van het lesprogramma dat 1 juni 2010 is gestart. Waar mogelijk worden krachten gebundeld en resultaten direct teruggekoppeld. De twee projecten worden door één team uitgevoerd, zodat onderlinge afstemming optimaal gerealiseerd wordt.

• We hebben een presentatie over participatie, bereik en implementatie gehouden tijdens de projectleidersbijeenkomst van ZonMw in januari 2011. Dit heeft nieuwe contacten en tips opgeleverd.

• We organiseren samen met een ROC in Rotterdam workshops in de Week van de Liefde (februari 2011); hierin worden diverse materialen en werkvormen uitgetest en een format voor een themaweek en workshops gepretest.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In the Netherlands 300,000 young people between 16 - 25 year visit vocational training centres (Regionale Onderwijscentra ROC's). ROC students are a diverse group related to educational levels, ethnic background, religion, gender and sexual preference. While 'Sex under the age of 25' showed a general positive trend about sexual health; young people with a lower education, like ROC students, experience more serious sexual health problems. Prevalence of Chlamydia infection, for example, at a location of a Rotterdam ROC was 25%. ROC's are also faced with teenage pregancies. Currently no evidence based interventions on sexual health are available for ROC students, though ROC's have expressed the wish to have suitable interventions.

This project aims to develop and implement an integrated school-based educational programme to promote the sexual health of participants of ROC's. We will develop a module based programme which can be carried out by teachers and in an internet / computer based version. The programme will include six, interactive, modules. An introduction with basic knowledge about sexuality. The 2nd module will focus on sexuality and relationships, the 3rd on contraceptives, pregnancy and abortion, the 4th on safer sex. The 5th on sexual harassment and the 6th module on homosexuality. We will use the Intervention Mapping framework to develop the programme. All modules will be pretested and the programme will be carried out as a pilot in four regions, alongside with a process evaluation. During the whole project there will be close co-operation with ROC-teachers and management as well as with a diverse group of ROC students. They will give advice on how the programme can best fit the needs and possibilities of ROC's.

The project will result in an integrated educational programme (classical and internet based) consisting of a manual for both teachers and students.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website