Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lang Leve de Liefde MBO is een lespakket over seksuele gezondheid voor gebruik in het mbo. Het lespakket is recentelijk ontwikkeld door de GGD Rotterdam Rijnmond en kwam eind november 2012 beschikbaar. Al tijdens de ontwikkeling van het pakket is er gestart met onderzoek naar determinanten van de verschillende fases van implementatie: de verspreiding, de implementatie en het behoud van het lespakket op zoveel mogelijk mbo instellingen in Nederland.

 

Dit driejarige onderzoeksproject bestond uit vier fases. In fase 1 is onderzoek gedaan naar determinanten van implementatie van het nog te ontwikkelen lespakket over seksuele gezondheid. Resultaten van dit onderzoek zijn direct toegepast bij het ontwikkelen van het pakket. Vervolgens is in fase 2 aanvullend onderzoek gedaan naar determinanten van implementatie van het concrete lespakket. Fase 3 betrof het opstellen van een implementatieplan en de ontwikkeling van materialen ter ondersteuning van de implementatie, waarna in fase 4 een landelijke proefimplementatie is gestart, die is geëvalueerd onder zowel studenten als docenten. Ter ondersteuning van de implementatie is een informatiefolder en een promotiefilmpje over het lespakket gemaakt en verspreid. Daarnaast zijn er docententrainingen georganiseerd, waarbij geëxperimenteerd is met de inzet van Sense verpleegkundigen die de docenten zowel inhoudelijke ondersteuning kunnen bieden als ook gastlessen en/of spreekuren op school.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naar aanleiding van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek is gekozen voor een heel flexibel lesprogramma: een gratis aanbod van lessen en workshops via een online doe-het-zelf shop voor docenten: www.langlevedeliefde.nl/docenten/mbo.

 

Voor de implementatie hebben we gekozen voor twee benaderingen: een algemene strategie waaraan alle scholen blootgesteld zijn en een specifieke benadering van scholen, inclusief een training van docenten. Bij de specifieke benadering zijn trainingen voor docenten gehouden. In regio’s waar Sense actief is op het mbo, is een Sense verpleegkundige betrokken bij de docentenworkshop en werd aan de docenten inhoudelijke ondersteuning geboden met eventueel een gastles en/of spreekuur op de school.

 

Voor docenten die behoefte hebben aan voorbeelden en willen leren van de ervaring van anderen zijn als extra implementatiematerialen video’s gemaakt. Hierin vertellen docenten over hun ervaring met het geven van lessen over seksualiteit, ook zijn er opnames van de uitvoering van lesonderdelen in de klas. Er is gefilmd op verschillende opleidingen op meerdere locaties verspreid door Nederland. Deze video’s zijn te bekijken op de website.

 

De evaluatie van de implementatie heeft onvoldoende data opgeleverd om vast te stellen of één van de implementatiestrategieën beter heeft gewerkt dan de andere. Wel zijn er aanwijzingen dat getrainde docenten meer lessen gebruikten dan de niet getrainden, en dat de met Sense getrainde docenten de meeste lessen gebruikten

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de toekomstig invoering van een lespakket seksuele gezondheid voor het ROC/MBO, genaamd Lang Leve de Liefde MBO. Dit lespakket is recentelijk ontwikkeld door de GGD Rotterdam Rijnmond. Tijdens de ontwikkeling van het pakket hebben we onderzoek gedaan naar naar determinanten van de verschillende fases van implementatie: de verspreiding, de implementatie en het behoud van het lespakket op zoveel mogelijk ROC/MBO instellingen in Nederland. Het gehele eerste projectjaar en de 1e helft van het tweede projectjaar zijn besteed aan onderzoek naar deze determinanten onder de verschillende stakeholders. Vervolgens zijn er interventies ontworpen die er op gericht zijn om de implementatie van het lespakket te bevorderen. Deze interventies zullen in het komende (derde) projectjaar op effect worden onderzocht in verschillende regio’s. Het project wordt uitgevoerd door de GGD Rotterdam- Rijnmond, in samenwerking met GGD-en in o.a. Amsterdam, Utrecht, Brabant-Zuidoost en Gelre-IJssel. Voor de implementatie wordt zowel een brede landelijke strategie toegepast als strategieën die specifiek voor de regio zijn. Zo wordt Sense bij enkele GGD-en in de regio’s Zuid Holland Zuid, Utrecht en Oost Nederland betrokken in de implementatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het tweede projectjaar hebben we het lespakket in onderdelen getest, binnen meerdere regio’s. Daarbij hebben we onderzoek gedaan onder zowel docenten als studenten. We hebben de lessen door zoveel mogelijk docenten uit verschillende regio’s laten uittesten. We hadden een pool van docenten die beschikbaar waren om de lessen te testen. In overleg met de betreffende docenten zijn de lessen uitgezet. Deze docenten zijn na afloop geïnterviewd.

Onder studenten zijn 11 focusgroepsdiscussies gehouden, in 3 regio’s. Aanvullend hebben we lessen geobserveerd bij 15 klassen, in 4 regio’s. Studenten hebben na de les korte anonieme vragenlijstjes ingevuld. In een paar open vragen werd hun mening over de les gevraagd, en gevraagd een rapportcijfer te geven. Op basis van de resultaten van het onderzoek onder docenten en studenten zijn de lessen aangepast. Verder hebben we tweemaal een klankbordgroep georganiseerd met docenten uit het hele land over mogelijke implementatiestrategieën. We hebben een implementatieplan opgesteld voor het schooljaar 2012-2013.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit onderzoek is (1) het identificeren van determinanten van implementatie van

lesprogramma’s en interventies in het algemeen binnen de setting van het ROC, en een lespakket Seksuele Gezondheid voor het ROC (Regionale Opleidingscentra, in het bijzonder (2) het ontwikkelen en evalueren van strategieën voor implementatie van het lespakket.

 

Het belang van implementatie van een lespakket Seksuele Gezondheid op ROC’s is evident. In Nederland volgen ongeveer 300.000 jongeren een opleiding aan een ROC. De deelnemerspopulatie is zeer divers wat betreft vooropleiding, religieuze en culturele achtergrond en leeftijd. Veel jongeren zijn van niet-Nederlandse afkomst. De ROC doelgroep heeft minder kennis over voortplanting, anticonceptie en soa en loopt meer seksuele risico’s (ongewenste zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoeningen, seksuele dwang) dan hoger opgeleide leeftijdsgenoten. Uit ervaringen van de GGD Rotterdam-Rijnmond met gezondheidsbevordering en seksualiteit op het ROC in de afgelopen drie jaar is gebleken dat het ROC een complexe setting is. Het in kaart brengen van factoren die landelijke implementatie van een lespakket voor gezondheidsbevordering vraagt veel aandacht en kost daarmee veel tijd. Wel is binnen de ROC’s waarmee is samengewerkt, draagvlak ontwikkeld voor verdere activiteiten. Voorlichting en hulpaanbod op het terrein van seksualiteit blijkt aan de behoefte van ROC’s te voldoen. ROC’s zien behalve zorg op individueel niveau binnen de school ook graag aandacht voor collectieve preventie.

 

Het lespakket Seksuele Gezondheid bevindt zich momenteel nog in de ontwikkelingsfase en zal gepretest worden in 2011. Het onderzoek van het huidige voorstel zal hiermee geïntegreerd worden zodat het ontwikkelings- en implementatietraject goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat er in 2010 een eerste fase van implementatieonderzoek start en dat na een pauzejaar de interventie voor implementatie ontwikkeld zal worden gevolgd door een proefimplementatie met begeleidend onderzoek naar de effectiviteit van de implementatie. Het onderzoek zal uitgevoerd worden onder alle relevante actoren uit de verschillende fasen van implementatie (disseminatie, adoptie, implementatie, en programmabehoud). Bij het onderzoek naar implementatiekennis zal een ecologische benadering gevolgd worden volgens recente theoretische inzichten, waarbij PRISM (Practical, Robust Implementation

and Sustainability Model) als leidraad wordt genomen. Het project kent 4 fasen, gestructureerd aan de hand van het Intervention Mapping protocol : 1. inventarisatie van adoptie en implementatiefactoren aan de hand van (kwalitatief en kwantitief) onderzoek bij sleutelfiguren (bv. Netwerk zorgdirecteuren ROC, docenten, en ROC-deelnemers). Tevens wordt gebruik gemaakt van lopend onderzoek en ervaringen uit de projectgroep en de GGD-en uit de regio die betrokken zijn als samenwerkingspartner. 2. Uitwerken van een implementatieplan ter bevordering van het (blijvend) gebruik van het lespakket Seskuele Gezondheid, met input van sleutelfiguren 3. Selecteren van adoptie en implementatie strategieën, uitwerken van materialen en pre-testen bij implementatie-actoren, 3. Proefimplementatie en evaluatieonderzoek naar het effect van de implementatiestrategieen, via (1) effect in termen van ‘fidelity’, ‘completeness’en ‘dose’, en (2) via procesevaluaties, door middel van zogenaamde triangulatie: (1) observatie, (2) procesevaluatie docenten, (3) procesevaluatie leerlingen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website