Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Make a Move is een preventieproject voor jongens van 12 t/m 17 in de residentiële jeugdzorg. Make a Move is een groepsinterventie van 8 bijeenkomsten voor een kwestbare groep jongens ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het programam is planmatig ontwikkeld en theoretisch onderbouwd. Het programma heeft een cognitieve gedragsmatige aanpak gericht op attitudeverandering en het aanleren van sociaal-relationele vaardigheden. Experts uit het werkveld van de jeugdzorg hebben een belangrijke input gegeven bij de ontwikkeling van het programma en hun deelname in de hiervoor samengestelde begeleidingscommissie. 20 instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp hebben deelgenomen aan de proefimplementatie van Make a Move waardoor effectiviteit en uitvoerbaarheid kon worden geëvalueerd door de Universiteit Maastricht. De ingewikkelde en momenteel erg onrustige situatie in de jeugdzorg heeft de proefimplementatie echter in de weg gezeten, waardoor het programma en de evaluatie niet kon worden uitgevoerd zoals bedoeld. Hierdoor kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan over de effecten van het programma. Vervolgonderzoek is nodig. Wel zijn waardevolle aanwijzingen verkregen voor het definitieve programma en het scholingsprogramma voor jeugdzorgprofesssonials. Inbedding van Make a Move in het instellingbeleid is belangrijk, zodat het programma beter tot zijn recht komt. Jeugzorginstellingen hebben een duidelijke behoefte laten zien om Make a Move uit te willen voeren. Vrijwel alle deelnemende instellingen hebben zich opgegeven voor de train-de-trainer module (tweedaagse scholing en terugkomdag) om Make a Move zelf te gaan uitvoeren binnen de instelling. Jongens waardeerden de trainers en training gemiddeld met een 8. Make a Move is opgenomen in de inventarisatie die gemaakt is ten behoeve van het Kwaliteitskader 'Voorkomen van seksueel misbruik in de jeugzorg'.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tastbare producten:

- Theoretisch onderbouwde groepsinterventie van 8 bijeenkomsten voor jongens in de jeugdzorg, beschreven in een methodiekhandleiding (samenvatting theoretisch onderbouwing, randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering en uitgebreide programmabeschrijving met instructies voor de trainers inclusief bijbehorende dvd).

- Folder voor ouders ter ondersteuning van de seksuele opvoeding van hun zoon

- Richtlijn voor begeleiders uit jeugdzorginstellingen ter ondersteuning van hun contacten met ouders in relatie tot het onderwerp.

- Wervingsfolder voor jongens in jeugdzorginstellingen

- Implementatieplan

- Trainingsopzet voor scholing jeugdzorgmedewerkers

- Onderzoeksrapport

 

Resultaten:

- De proefimplementatie (procesevaluatie)in de jeugdzorg heeft belangrijk inzichten opgeleverd voor het definitieve programma, scholingsactiviteiten en verdere implementatie van Make a Move

- Er kunnen nog geen uitspraken gedaan worden over de effecten van het programma. Trainers en begeleiders vondne het een leuk en zinvol programma. De jongens waardeerden de training gemiddeld met een 8.

- De procesevaluatie heeft inzichten opgeleverd bij het doen van onderzoek bij problematische doelgroepen.

- Meer dan 20 jeugdzorginstellingen hebben zich opgegeven voor het scholingsaanbod om Make a Move zelfstandig te gaan uitvoering in de instelling.

- De Make a Move-training is opgenomen in de inventarisatie gemaakt t.b.v. Kwaliteitskader 'Voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg'.

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project, dat bij aanvang de definitieve naam Make a Move heeft gekregen, is een preventieproject voor jongens van 12 t/m 17 jaar in de residentiele jeugdzorg. Het bestaat uit de ontwikkeling van een groepsinterventie om gezond seksueel gedrag te bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Deze interventie wordt op effectiviteit onderzocht. Ook vindt een procesevaluatie plaats. In dit project werkt Rutgers WPF samen met de Universiteit van Maastricht. Het project duurt in totaal 28 maanden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na een jaar is het volgende gerealiseerd: de methodiekhandleiding is afgerond. Deze bestaat uit een theoretische onderbouwing en een uitgebreide programmabeschrijving van de groepsinterventie. Inhoud en werkwijze van de interventie staan hierin beschreven met instructies voor de trainer om de interventie uit te voeren zoals is bedoeld. Voor de ouders is een leaflet gemaakt. Voor de begeleiders is een richtlijn ontwikkeld ter ondersteuning van hun contacten met ouders met betrekking tot het onderwerp. Er zijn 22 instellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp bereid gevonden mee te werken. Er is een pilottraining uitgevoerd, waarin jongens en begeleiders van de instellingen zijn betrokken. De positieve bevindingen en verbeterpunten zijn meegenomen in het definitieve programma. Vanaf oktober is een start gemaakt met de uitvoering van de trainingen door trainers van Rutgers WPF. Voor het effectonderzoek heeft de Universiteit van Maastricht een vragenlijst ontwikkeld.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project behelst de (door) ontwikkeling van een training voor jeugdige zedendelinquenten (Con-tact) tot een preventie-instrument voor jongens die een verhoogd risico lopen op seksueel grensoverschrijdend gedrag, en een onderzoek naar de effectiviteit van dit instrument. Voor het instrument worden relevante elementen uit Con-tact aangepast, en daarnaast mogelijk elementen uit Girls'Talk, een preventieprogramma voor meiden in risicosituaties. Beide interventies zijn door de Rutgers Nisso Groep ontwikkeld, en staan bij CGL te boek als theoretisch goed onderbouwd. De nadruk ligt op seksuele interactiecompetentie, en daarnaast het beinvloeden van risicovolle attitudes ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag, het versterken van zelfregulatie/impulscontrole, en het ontwikkelen van vaardigheden om groeps- en omgevingsdruk te hanteren. Daarnaast is er een bijeenkomst voor ouders.

Methoden bestaan uit cognitieve (her)structurering, vaardigheidstrainingen, psycho-educatie en ouderbegeleiding. In de nieuwe training, die als werktitel Boys'Contact heeft gekregen, wordt aandacht besteed aan culturele achtergronden en de gevolgen van nieuwe media. De nieuwe media worden ook ingezet als middel in de training.

 

Doel van de nieuw te ontwikkelen interventie is het verbeteren van seksuele interactiecompetentie en de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doelgroep zijn jongens in de residentiele jeugdzorg.

Subdoelen zijn het verminderen van mogelijke risicofactoren en het versterken van beschermende factoren.

 

Boys'Contact bestaat uit 8 groepslessen voor 10 jongens van 12 tot 18 jaar.

 

De interventie wordt op effectiviteit onderzocht door de universiteit van Maastricht. Er is sprake van een randomized clinical trial, met een experimentele en een controlegroep. Er worden 3 metingen verricht: een nulmeting voordat de training is gegeven, de eerste meting meteen na afloop van de training en een follow-upmeting 6 maanden later. Uitkomstmaten zijn seksuele interactiecompetentie, attituden t.a.v. seksuele dwang, motieven voor seks, assertiviteit en seksueel gedrag. Omdat een deel van de jongens mogelijk nog niet seksueel actief is wordt ook gebruik gemaakt van vignetten.

Daarnaast worden 10 trainers geinterviewd om het proces te evalueren.

 

De nieuwe interventie wordt vervolgens actief geïmplementeerd, door verspreiding in de jeugdzorg en andere relevante instellingen. Via bekende kanalen en op relevante websites, waaronder die van de Rutgers Nisso Groep, wordt BC onder de aandacht gebracht.

Resultaten van het onderzoek worden via het netwerk en de website van Rutgers Nisso Groep en via de gebruikelijke relevante kanalen verspreid, zoals presentaties op (inter)nationale conferenties en publicaties in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website