Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Richtlijnen ondersteunen JGZ-professionals kwalitatief goede preventieve zorg te bieden aan jeugdigen en hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat gebruik van richtlijnen vraagt om structurele implementatie. Het NCJ heeft met subsidie van ZonMw een implementatiestructuur opgezet die de invoering van richtlijnen ondersteunt. In dit project wordt deze structuur versterkt en vernieuwd. Daarbij is aandacht voor de verschillenden fasen van implementeren en wordt aangesloten op actualiteiten binnen de jeugdgezondheidszorg en het brede sociale jeugddomein, zoals het aansluiten bij ouders, het Landelijk Professioneel Kader en aandacht voor vakmanschap.

Ook wordt ingezet op digitale ondersteuning bij richtlijn implementatie. De JGZ academie - een online platform met e-learning modules voor JGZ-professionals - is verder uitgebreid met nieuwe e-learning modules. Deze vorm van individuele scholing blijft zeer gewaardeerd door de praktijk. Ook de JGZ-richtlijnen app, waarmee professionals snel en duidelijk de aanbevelingen van alle richtlijnen binnen handbereik hebben ondersteunt het gebruik van de richtlijnen. In het laatste projectjaar maakt ook het zeer populaire richtlijnenspel deel uit van dit project. JGZ-professionals en -organisaties reageren positief op deze digitale ontwikkelingen en krijgen tijdens het project ruimte om nieuwe behoeften en feedback actief te delen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project genereert impact voor het gebruik van JGZ-richtlijnen middels drie speerpunten

A. Tools en activiteiten.

Bij elke gepubliceerde richtlijn zijn diverse toolkit producten beschikbaar voor professionals en management. Elk half jaar organiseert het NCJ een implementatie atelier en werksessies richtlijnen om uitwisseling en co-creatie te stimuleren en versterken. Uit evaluaties blijkt dat implementatie functionarissen steeds meer ruimte voelen om actief bij te dragen aan de invulling van deze ateliers. Een volgende uitdaging is om deze motivatie in te zetten voor nog meer co-creatie binnen het netwerk, ook buiten de ateliers om.

 

B. Ontsluiten informatie naar jeugdigen en ouders.

Relevante informatie in gepubliceerde JGZ-richtlijnen is vertaald naar content voor kanalen voor jeugdigen en ouders, zoals Opvoeden.nl (nu Opvoedinformatie Nederland). Door in te zetten op een stevige verbinding tussen verschillende informatiebronnen voor jeugdigen en ouders worden zij via diverse kanalen uniform geïnformeerd. Daarnaast grijpen we gezamenlijk kansen om jeugdigen en ouders een podium te geven bij het ontwikkelen en borgen van JGZ-richtlijnen, bijvoorbeeld met inzet van het Landelijk Ouderpanel van Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs.

 

C. Ondersteuning van gebruikers van richtlijnen.

Gedurende dit traject zijn tot nu toe zes e-learning modules gemaakt voor de richtlijnen ‘Kindermishandeling’, ‘Veilig slapen/preventie Wiegendood’, Gezonde slaap en slaapproblemen’, ‘Hartafwijkingen’, ‘Depressie’ en ‘Angst’. In 2020 worden er e-learning modules ontwikkeld voor de richtlijnen ‘Motorische ontwikkeling’ en ‘Ouder-kind relatie’.

Ook kunnen gebruikers aan de slag met een Richtlijnen App, online quizzes in Kahoot, de Vraag van Vandaag uit het JGZ Richtlijnenspel en de JGZ richtlijnenwebsite. De toename van digitale vormen van ondersteuning bieden tegelijk meer ruimte voor het veld om feedback te geven op de inhoud van JGZ-richtlijnen, of op de activiteiten binnen dit project door hun behoeften kenbaar te maken.

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De preventieve zorg van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) draagt bij het gezond opgroeien van jeugdigen in Nederland. Richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ. Door optimaal gebruik van richtlijnen in de JGZ te bevorderen krijgen jeugdigen evidence based kwaliteit van (preventieve) zorg. Uit onderzoek blijkt dat het daadwerkelijke gebruik van ontwikkelde richtlijnen vraagt om structurele implementatie activiteiten.

 

Met het door ZonMw gefinancierde project Implementatie richtlijnen in de JGZ 2012-2015 heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) een implementatiestructuur opgezet met activiteiten en producten die de invoering van richtlijnen in de JGZ ondersteunen om het gebruik van richtlijnen te bevorderen. Uit de evaluatie van dit project blijkt dat continuering en versterking van deze structuur nodig is. Zonder dat bestaat de kans dat JGZ-organisaties geen of minder aandacht aan de implementatie kunnen besteden. In het voorliggende project wordt de implementatiestructuur vernieuwd, versterkt en uitgebreid en wordt gewerkt aan structurele inbedding van de implementatie in JGZ-organisaties.

 

De verschillende implementatieproducten en -activiteiten grijpen in op verschillende factoren, zoals een structuur voor implementatie, die meer is dan alleen publicatie en verspreiding, scholing en ondersteuning van JGZ-professionals en rekening houdt met de verschillende fasen van implementatie (verspreiding, adoptie, implementatie, continuering).

De versterkte implementatie structuur bestaat uit de volgende onderdelen:

- Implementatieproducten en -activiteiten: nieuw hierin is het implementatie atelier en de ondersteuning bij het borgen en monitoren van richtlijnen, gecontinueerd wordt de implementatietoolkit (met zo nodig vernieuwde onderdelen), de interactie met het netwerk implementatie, verspreiding en promotie van richtlijnen, en diverse aanvullende activiteiten, zoals de vraagbaak, structureel contact met opleidingsinstituten en partners in het jeugdveld.

- Ontsluiten van informatie uit richtlijnen voor ouders en jeugdigen: in plaats van richtlijnfolders voor ouders, zal dit in het voorliggende project op digitale wijze plaatsvinden, waarbij samenwerking wordt gezocht met reeds bestaande kanalen waar ouders en jeugdigen hun informatie nu al zoeken, zoals thuisarts.nl en opvoeden.nl.

- Ondersteuning van richtlijngebruikers: nieuw hierbij is de ontwikkeling van een richtlijnenApp om de toegankelijkheid van richtlijnen te vergroten. Daarnaast blijft de webbased publicatie op de huidige JGZ-richtlijnen website gehandhaaft. In dit project wordt ook aandacht besteed aan het optimaliseren van het toepassen van alle beschikbare richtlijnen in samenhang, waarbij wordt nagegaan bij JGZ-professionals zelf waar hun ondersteuningsbehoefte ligt. Nieuw is ook de ‘test je richtlijnkennis zelftest, waarbij het uitgangspunt is weet wat je weet, leer bij wat je niet weet.

In het plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze de producten tot stand komen en de activiteiten worden uitgevoerd en op welke factoren zij ingrijpen.

De planmatige aanpak van alle implementatie producten en -activiteiten focust op de invoering van de 19 richtlijnen uit het ZonMw programma ‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website