Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via een intensief iteratief proces ontwikkelde TNO Child Health samen met een werkgroep bestaande uit JGZ-disciplines en geadviseerd door een klankbordgroep, een nieuwe JGZ-Richtlijn Kindermishandeling en producten ten behoeve van de implementatie. De richtlijn is waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, en op professionele praktijkervaringen en clientervaringen en -voorkeuren. De richtlijn is bedoeld voor alle professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en vormt de standaard bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. De richtlijn is getest in de praktijk onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), bijgesteld en tenslotte geautoriseerd door de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het NCJ en door de beroepsverenigingen AJN, V&VN Fractie Jeugd en de NVDA. De richtlijn is te bekijken en te downloaden via de site van het NCJ.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaat is dat er voor alle professionals in de Jeugdgezondheidszorg een nieuwe JGZ-Richtlijn Kindermishandeling via de NCJ-site beschikbaar is. Deze richtlijn vormt nu de standaard in de JGZ. De richtlijn bestaat uit een algemeen deel met recente wetenschappelijke kennis en inzichten over risicofactoren, beschermende factoren en signalen en een deel over de rol van de JGZ bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, met de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling als kapstok. In het tweede deel worden specifieke thema's belicht zoals: verwaarlozing, preventie van kindermishandeling voor en rond de geboorte, psychiatrie bij ouders, no show, kindermishandeling door derden en vrouwelijke genitale verminking. De richtlijn bevat tevens aanwijzingen voor registratie in het DD JGZ.

Behalve de richtlijn zijn er ook producten ontwikkeld die de implementatie van de richtlijn ondersteunen.

De richtlijn is ontwikkeld door TNO in samenwerking met een werkgroep, getest in de praktijk onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), bijgesteld en tenslotte geautoriseerd door de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het NCJ en door de beroepsverenigingen AJN, V&VN Fractie Jeugd en de NVDA.

 

Vink, R. M., Wolff, M. S. de, Broerse, A., Heerdink, N., Sleuwen, B. van, Kamphuis, M. (2016). Richtlijn Kindermishandeling voor de Jeugdgezondheidszorg. Leiden/Utrecht: TNO/NCJ. Autorisatie door AJN, V&VN Fractie Jeugd, NVDA

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TNO en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelen in 2014 en 2015 een herziening van de JGZ Richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling uit 2010. De bestaande richtlijn heeft lacunes en is op onderdelen verouderd. De herziening wordt geschreven op basis van knelpunten uit de praktijk en zal daarmee herkenbaar zijn voor JGZ-professionals. Aanbevelingen worden zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. Het herschrijven wordt gedaan met een werkgroep, bestaande uit JGZ-professionals en wetenschappers van TNO, NJi en de Universiteit Twente. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een brede klankbordgroep met inhoudelijke experts uit diverse disciplines (huisartsen, politie, kinderartsen, verloskundigen, AMK, steunpunten huiselijk geweld, Vangnet Jeugd, Augeo Foundation en MOVISIE). Ook ervaringsdeskundigen participeren in de klankbordgroep.

 

Naast het ontwikkelen van de richtlijn worden ook een aantal producten ontwikkeld die de landelijke implementatie van de richtlijn ondersteunen. Dit betreft een registratieprotocol voor JGZ-professionals, scholingsmateriaal voor JGZ-professionals, en een document dat de randvoorwaarden (zoals tijd en kosten) inzichtelijk maakt voor JGZ-organisaties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 maart 2014 zijn TNO en het NJi gestart met de herziening van de richtlijn Kindermishandeling. In de periode tot 1 maart 2015 zijn 5 werkbijeenkomsten en een klankbordbijeenkomst gehouden. Hierin hebben JGZ-professionals en (wetenschappelijk) experts op het gebied van kindermishandeling meegedacht over de uitwerking van 14 thema’s voor de richtlijn. Deze zijn onder te verdelen in algemene thema’s (Risicofactoren, beschermende factoren en signalen; Samenwerken met het professionele netwerk; Samenwerken met gezinnen; Betrekken sociaal netwerk; Houding en vaardigheden; Registratie) en specifieke thema’s (Voor de geboorte; Abusive Head Trauma; Psychische en psychiatrische problematiek ouders; Verwaarlozing; No show; Kindermishandeling en misbruik door derden; Vrouwelijke genitale verminking).

 

De uitwerkingen van deze thema’s vormen samen de concept richtlijn. Deze zal in de periode van april tot juni 2015 worden uitgetest in 4 JGZ-organisaties (GGD Amsterdam en 3 organisaties in regio Zuid-Limburg: GGD Zuid-Limburg, Orbis en Envida). Tijdens de praktijktest gaan 40 JGZ-professionals met de richtlijn werken. Daarna wordt geëvalueerd wat de belemmerende en bevorderende factoren hierbij waren. Vervolgens wordt de richtlijn bijgesteld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kindermishandeling en –verwaarlozing is een complex maatschappelijk probleem. De preventie en aanpak ervan stelt hoge eisen aan professionals. Een richtlijn is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg en voor het kennisniveau, de vaardigheden en het zelfvertrouwen van JGZ-professionals. Kinderen en hun ouders moeten er op kunnen rekenen dat zij volgens de laatste inzichten ondersteund en geholpen worden. De JGZ-Richtlijn ‘Secundaire preventie kindermishandeling’ (2010) heeft lacunes en is verouderd voor wat betreft wetenschappelijke kennis en wetgeving. Het CBO formuleerde met het veld tien uitgangsvragen voor de herziening van de richtlijn. Ook is aanvullende kennis nodig op het gebied van vrouwelijke genitale verminking en het Shaken Baby syndroom. De herziening van de richtlijn wordt uitgevoerd door TNO in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Universiteit Twente en met de expertise van veldpartijen en aanpalende beroepsgroepen. In het project wordt een praktijktest uitgevoerd door het NJi. De Universiteit Twente ontwikkelt een digitale tool kindermishandeling die het gebruik van de richtlijn in de praktijk ondersteunt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website