Projectomschrijving

In Jeugdzorgplus worden de opbrengsten van de zorg in kaart gebracht met de landelijke Monitor Jeugdzorgplus. Hierin worden gegevens verzameld over kenmerken van de jongere, diens ontwikkeling en verleende zorg tijdens plaatsing. Doel is zicht te krijgen op de doelgroep binnen Jeugdzorgplus en welke zorg het meeste effect heeft. Om te kunnen leren van de monitor is het belangrijk te weten hoe representatief de landelijke monitor is voor de gehele populatie. Jongeren moeten namelijk toestemming geven voor gebruik van hun gegevens in de monitor. De Jeugdzorgplus populatie is heterogeen en complex. In dit onderzoek zal daarom gekeken worden in hoeverre profielen kunnen worden onderscheiden en of deze samenhangen met de toestemmingsverlening van jongeren voor de monitor. Hierbij wordt gekeken naar profielen op basis van psychische of omgevingskenmerken van de jongeren, maar ook naar kenmerken gelegen in de ontwikkeling tijdens zorg en het al dan niet terugvallen na beëindiging van de zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website