Projectomschrijving

Sinds 1 januari 2008 worden jongeren met een civielrechtelijke maatregel, die gesloten plaatsing
nodig hebben, niet meer samengeplaatst met jongeren die een strafrechtelijke maatregel hebben.
Toch zijn in de JeugdzorgPlus zo’n 20% van de jongeren bekend met politie- en justitiecontacten
en worden zij in het kader van een schorsing van de preventieve hechtenis in de JeugdzorgPlus
geplaatst.

De vraagstelling in dit project is: welke factoren en overwegingen van besluitvormers spelen een rol in de toeleiding van jongeren met delictgedrag naar ofwel de JeugdzorgPlus ofwel de JJI.

Middels acht exemplarische casestudies (JeugdzorgPlus en JJI) werd onderzocht hoe
hulpverleningsroutes van jongeren vóór plaatsing zijn verlopen, en met welke argumenten de
plaatsing van de jeugdige tot stand is gekomen.

Uit het onderzoek blijkt dat factoren van de jongeren zoals de ernst van het delict, de
delictgeschiedenis, problematiek van de jongere, motivatie voor behandeling belangrijk zijn bij
besluitvorming. De factoren worden echter door de individuele besluitvormers verschillend
gewogen, al dan niet onder invloed van individuele opvattingen, overtuigingen en expertise van
deze besluitvormers in de context van maatschappelijke en organisatorische factoren als
beschikbaar zorgaanbod, gehanteerde werkwijzen in organisaties en media-aandacht.
De sectoren forensische zorg en jeugdhulp zijn gescheiden sectoren en er vindt weinig uitwisseling plaats, terwijl zij feitelijk voor een deel dezelfde doelgroep bedienen. Beide sectoren zouden beter op de hoogte moeten zijn van elkaars expertise, daar meer gebruik van moeten maken en ook beter met elkaar samen moeten werken om uiteindelijk de juiste zorg te kunnen bieden voor deze doelgroep met complexe problematiek.

De ontwikkeling naar kleinschalige voorzieningen lijkt voor de doelgroep die in dit onderzoek
centraal stond, mogelijkheden te bieden, zowel qua betere aansluiting bij de behandelbehoeften en daarmee mogelijk ook de behandelmotivatie van de jeugdigen, als dat jongeren met delictgedrag niet meer in JeugdzorgPlus hoeven worden geplaatst bij gebrek aan een geschikt
behandelalternatief binnen het strafrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website