Projectomschrijving

Kinderrechters blijken vaker kortdurende machtigingen gesloten jeugdhulp af te geven en deze machtigingen worden vaker verlengd. Het streven is om een plaatsing in de JeugdzorgPlus zo kort mogelijk te laten duren. Ondanks de kortere machtigingen wordt de verblijfsduur echter niet korter. Verlengingen hebben een negatieve invloed op de voortgang van de behandeling en zorgen voor onzekerheid en stress bij jongeren.
Uit het onderzoek blijkt dat de toename van het aantal plaatsingen met instemming van ouders kan worden verklaard door de gevolgen van de Jeugdwet: zorg moet zo licht en vrijwillig mogelijk zijn. De verschillen tussen regio’s kunnen deels worden verklaard door het zorgaanbod. Een vrijwillige plaatsing kan recht doen aan ouders, maar de ouderkind relatie kan ook ernstig onder druk komen te staan en er is niet altijd sprake van échte instemming van ouders. Jongeren die geplaatst zijn vanuit het vrijwillig en het gedwongen kader verschillen met name wat betreft gezinsproblematiek en de motivatie van ouders.

 

In april 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Orthopedogagiek een artikel over dit onderzoek. Zie: https://www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl/kennisbank/author/2200

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website