Projectomschrijving

Bij de aanpak van (complexe) zaken van kindermishandeling of huiselijk geweld dient toegewerkt te worden naar duurzame veiligheid in de betrokken gezinnen. Om dit te bereiken is een samenwerking tussen verschillende organisaties uit de zorg- en justitieketen én met ouders, kinderen en hun netwerk essentieel. MDA++ Friesland heeft een veelbelovende multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld, waarin afspraken over regie, rol- en taakverdeling en afstemming centraal staan.

Doel

In kaart brengen welke elementen van de werkwijze daadwerkelijk opgevolgd worden in de aanpak van MDA++ en of deze nieuwe aanpak een positief effect heeft (afname geweld in gezinnen en toegenomen veiligheid). De effectiviteit van de werkwijze van het MDA++ Friesland wordt door literatuur en eerste aanwijzingen uit onderzoek ondersteund. Bovendien draait het MDA++ nu bijna zes jaar; in die periode is veel kennis opgebouwd en is de aanpak aangescherpt. De werkzaamheid van de aanpak is echter nog niet gestaafd met onderzoek. 

Aanpak

Het Verwey-Jonker Instituut voert onderzoek uit bij het MDA++. Voor dit onderzoek worden bij gezinnen vragenlijsten afgenomen over partnergeweld, kindermishandeling en emotionele veiligheid van kinderen bij conflictsituaties. Hierdoor zijn eventuele veranderingen op deze gebieden te constateren. Met dossieronderzoek zal gescoord worden in hoeverre er in de casussen die in het Verwey-Jonkeronderzoek betrokken zijn volgens de elementen van het MDA++ Friesland is gewerkt. Vervolgens worden de uitkomsten van de vragenlijsten aan het dossieronderzoek gekoppeld. Hierdoor kan bekeken worden in welke mate het opvolgen van elementen op het gebied van regievoering, rol- en taakverdeling bij gezinnen bijdraagt aan afname van geweld en toename van veiligheid. 

Resultaten

De kennis voortkomend uit het onderzoek over werkzame elementen van de MDA++-werkwijze zal op twee manieren worden overgedragen, namelijk door 1) resultaten te delen binnen het MDA++-team ten behoeve van doorontwikkeling en 2) uitkomsten van het onderzoek te delen met andere regio’s, organisaties, samenwerkingsverbanden en initiatieven ten behoeve van overdracht van de werkzame elementen. Om overdraagbaarheid van de werkwijze naar andere organisaties te bevorderen, worden drie producten ontwikkeld: een handleiding bij de werkwijze, een bijbehorende video waarin de werkwijze wordt getoond aan de hand van een casus en een workshop voor voorzitters.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website