Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In zijn brief van 24 juni 2013 beschrijft minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie de stand van zaken van de Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek, Actieplan 2011-2014. Een onderdeel van deze aanpak is het verbeteren van de zorg voor en bescherming van slachtoffers van loverboys, onder andere door opvang en behandeling van slachtoffers te verbeteren. Het is bekend dat slachtoffers van loverboys een grote kans lopen na behandeling opnieuw slachtoffer te worden.

 

Er bestaat een breed palet aan opvang- en behandelvarianten voor deze kwetsbare doelgroepen. De behandeling van slachtoffers van loverboys behelst in de praktijk echter veel meer dan alleen het inzetten van een therapie of interventie. Vaak is er veel impliciete kennis en expertise aanwezig in de behandeling die wordt geboden, ook als het gaat om het bieden van maatwerk. Over het bereik en de effectiviteit van interventies en programma’s is nog onvoldoende bekend, zeker op de lange termijn. Voordat er een onderzoek naar effecten van behandelmethoden kan plaatsvinden, is een voorstudie nodig.

 

De voorstudie wordt in de periode augustus tot en met december 2013 uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. De voorstudie betreft alle instellingen die al dan niet gespecialiseerde (jeugd)zorg en opvang bieden aan slachtoffers van loverboys tot 23 jaar.

 

De voorstudie heeft als doelen:

1. Een compleet beeld van hulp aan slachtoffers van loverboys in jeugdzorg en opvang in Nederland, aan de hand van een telefonische gespreksronde en beschikbare documentatie.

2. Een selectie van interventies en programma’s voor (verdere) ontwikkeling, onderbouwing, of effectstudie.

3. Impliciete kennis expliciet maken: Bij de geselecteerde instellingen houden de onderzoekers in overleg met de instelling aanvullend op de inventarisatie gesprekken met behandeldirectie/-coördinatie; hulpverleners en wordt een werkoverleg of casuïstiekoverleg bijgewoond. Dit onderzoeksonderdeel brengt meer kwalitatieve aspecten van behandeling en expertise in beeld.

4. Een overzicht van (potentiële) werkzame bestanddelen bij de behandeling van loverboyslachtoffers die tijdens voorstudie naar voren komen. Dit biedt instellingen handvatten om hun aanbod desgewenst op aan te scherpen.

 

Voor de inbreng van inhoudelijke expertise vanuit wetenschap en praktijk wordt een klankbordgroep ingesteld.

De resultaten van de studie versterken de bescherming aan slachtoffers zoals beoogd in de Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek. Voor instellingen met loverboyslachtoffers als doelgroep, wordt inzichtelijk gemaakt waaruit hun behandeling en aanpak voor deze groep bestaat. Daarnaast biedt de voorstudie concrete handvatten voor instellingen om reeds aanwezige impliciete kennis expliciet te maken, met het oog op latere doorontwikkeling van programma’s voor behandeling van loverboyslachtoffers. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan onderbouwde behandeling in Nederland van slachtoffers van loverboys en daarmee aan een afname van de kans op terugval en revictimisatie voor deze kwetsbare doelgroep.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website