Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het onderzoek was het valideren van de VLOT Omgevingsanalyse, een in vijf minuten op consultatiebureaus af te nemen screeningsinstrument, gericht op het signaleren van risico’s in de taalomgeving van 2-jarige kinderen. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd in 4 JGZ regio’s in het midden en zuiden van het land, waar in totaal 519 kinderen en ouders aan meededen. De resultaten laten zien dat de VLOT een betrouwbaar en valide indicatie geeft van het taalaanbod in het gezin, en sensitief en specifiek risico's op taalachterstand in het Nederlands kan signaleren die het gevolg zijn van onvoldoende blootstelling aan de Nederlandse taal.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het onderzoek was het valideren van de VLOT Omgevingsanalyse, een in vijf minuten op consultatiebureaus af te nemen screeningsinstrument gericht op het signaleren van risico’s in de taalomgeving van 2-jarige kinderen. De VLOT is ontwikkeld naar aanleiding van verzoeken vanuit de JGZ om een instrument te ontwikkelen waarmee op een efficiënte manier het risico op achterstand in de taalontwikkeling als gevolg van kwantitatief of kwalitatief onvoldoende blootstelling aan taal kan worden gesignaleerd. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd in 4 JGZ regio’s in het midden en zuiden van het land, waar in totaal 519 kinderen en ouders aan meededen. De resultaten laten zien dat de VLOT een betrouwbaar en valide indicatie geeft van het taalaanbod in het gezin, en sensitief en specifiek het risico kan signaleren op taalachterstand in het Nederlands die het gevolg is van onvoldoende blootstelling aan de Nederlandse taal in het gezin. De uitkomsten van de VLOT blijken sterk samen te hangen met de uitkomsten van een uitgebreid interview met de ouders over het taalaanbod in het gezin. Daarmee wordt de convergente validiteit van de VLOT ondersteund. Daarnaast blijkt de criteriumvaliditeit ook goed te zijn. De uitkomsten van de VLOT hangen significant en substantieel samen met het taalniveau van het kind zowel cross-sectioneel (concurrente validiteit) als longitudinaal (predictieve validiteit). Kinderen die op tweejarige leeftijd met de VLOT positief worden gescreend als kinderen met een blootstellingsachterstand, scoren aanzienlijk lager op woordenschattests op de leeftijd van 2,5 jaar en op uitgebreidere tests van woordenschat, grammatica en morfologie een jaar later.

Er is systematisch onderzocht bij welke afkapwaarden de VLOT de beste sensitiviteit en specificiteit laat zien. Dit blijkt de meest strenge afkapwaarde te zijn. De VLOT vraagt ouders aan te geven of zij drie typen taalactiviteiten (voorlezen, praten, taalspelletjes spelen) minstens 3 keer per week aanbieden aan het kind. Als op een van de drie items ‘nee’ wordt geantwoord, is er sprake van positieve screening. Afgemeten aan deze afkapwaarde scoorde 34% van de steekproef onvoldoende op de VLOT. Hierbij moet bedacht worden dat in twee JGZ regio’s consultatiebureaus zijn geselecteerd in wijken met een groot aandeel anderstalige migrantengezinnen. Het cijfer kan niet geëxtrapoleerd worden naar de algemene populatie. De specificiteit en sensitiviteit van de VLOT zijn goed bij de strenge afkapwaarde en bij verschillende definities van (latere) taalontwikkelingsachterstand (beide zijn minimaal .70, hetgeen als adequaat geldt). Dit komt overeen met de sensitiviteit en specificiteit van de screening middels het Van Wiechen-onderzoek, maar de VLOT signaleert een deels ander groep kinderen.

De sensitiviteit en specificiteit van de VLOT is beter dan screening op basis van criteria die in het onderwijsachterstandenbeleid gangbaar zijn, zoals het opleidingsniveau van de ouders (maximaal VMBO volgens de zogenaamde gewichtenregeling) en die thans vaak door consultatiebureaus worden gehanteerd om kinderen te verwijzen naar voorschoolse voorzieningen. Een combinatie van de screening met het Van Wiechen en met de VLOT geeft de beste sensitiviteit en specificiteit (allebei ruim

boven de .70). De groep kinderen die met de VLOT wordt gescreend is significant anders dan de groep die in het Van Wiechen-onderzoek opvalt en de overlap is beperkt. In de steekproef van het VLOT onderzoek blijkt 45% van de kinderen die met de VLOT positief worden gescreend, niet met het Van Wiechen-onderzoek worden gesignaleerd. Dit suggereert dat met de VLOT een aanzienlijke groep kinderen wordt gesignaleerd voor wie de taalontwikkeling redelijk verloopt op tweejarige leeftijd en voor wie er geen sprake is van een taalontwikkelingsstoornis, maar die toch een aanzienlijk risico lopen om in latere fase taalachterstand te ontwikkelen door blootstellingsachterstand. Deze resultaten ondersteunen de divergente validiteit van de VLOT. Met de VLOT wordt iets anders gemeten dan met Van Wiechen. Een vergelijkbaar be

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De JGZ heeft als taak om alle kinderen die een risico lopen op een taalachterstand vroegtijdig te signaleren en door te verwijzen. Om de JGZ bij deze taak te ondersteunen is de VLOT Taalomgevingsanalyse ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de JGZ Utrecht. Middels een screening met de VLOT kunnen consultatiebureaus risicofactoren in de taalomgeving van kinderen signaleren. Dit kan gebruikt worden om ouders te adviseren en om kinderen te verwijzen naar voorschoolse educatie. Het huidige onderzoek heeft als doel de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit, predictieve validiteit, specificiteit en sensitiviteit en de optimale afkapwaarden van de VLOT te bepalen. Dit wordt gedaan door middel van een longitudinaal onderzoek in vier JGZ regio’s.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vier JGZ regio’s in het westen, midden en zuiden van het land nemen deel aan het onderzoek. Binnen deze regio’s hebben we ca. 530 kinderen geworven. Deze kinderen zijn verdeeld in een experimentele groep (ca. 350 kinderen) en een controle groep (ca. 175 kinderen). Bij de kinderen in de experimentele groep is de VLOT afgenomen tijdens een bezoek aan het consultatiebureau. Bij alle gezinnen wordt tevens een huisbezoek uitgevoerd waarbij door middel van interviews met de ouders een uitgebreide meting van de taalomgeving en het taalniveau van het kind wordt gedaan. Ook worden taaltests afgenomen bij de kinderen. In de controle groep wordt de VLOT ook afgenomen tijdens het huisbezoek, maar niet op het consultatiebureau. Op het consultatiebureau krijgen de controlekinderen de normale procedure. Als de kinderen tussen 3 en 3,5 jaar oud zijn zal een vervolgmeting plaatsvinden. Tijdens deze meting zal uitgebreider naar de taalontwikkeling gekeken worden. Op basis van de gegevens uit de afnames van de VLOT op het consultatiebureau en de uitgebreide vragenlijst thuis zal de betrouwbaarheid van de VLOT bepaald worden. Tevens zal de begripsvaliditeit bepaald worden door de uitkomsten van de VLOT te vergelijken met de uitkomsten van de uitgebreide meting van taalomgeving. De predictieve validiteit zal bepaald worden door de samenhang te onderzoeken tussen de uitkomsten van de VLOT en de taalontwikkeling van de kinderen. Als laatste zullen op basis van deze gegevens de specificiteit en sensitiviteit en de optimale afkapwaarden van de VLOT bepaald worden. Op basis van gegevens van de vervolgmeting zullen we de predictieve validiteit van de VLOT op langere termijn analyseren, evenals de specificiteit en sensitiviteit, en zullen we de definitieve afkapwaarden bepalen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Vragenlijst Ouders en Taalinput (VLOT) is een screeningsinstrument dat gebruikt kan worden door consultatiebureaus om risicofactoren in de taalomgeving van tweejarige kinderen te signaleren ten behoeve van advisering van ouders en toeleiding van kinderen naar voorzieningen voor- en vroegschoolse educatie en ander activiteiten. Om de VLOT te valideren en optimale afkapwaarden te bepalen wordt een longitudinaal onderzoek uitgevoerd waarin de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en predictieve waarde van de VLOT wordt onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website