Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TrotseZonenTrotseVaders is een innovatieve methodiek die de relatie tussen vaders en zonen versterkt en hen laat reflecteren op hun rol als vader en zoon en als man en jongen, in hun relatie, in hun gezin en in de samenleving.

TrotseZonenTrotseVaders activeert, inspireert, stimuleert en motiveert vaders en zonen leuke dingen met elkaar te doen, met elkaar te communiceren en hun opvattingen over mannelijkheid te verruimen.

Zonen zijn de vaders van de toekomst, jongens zijn de mannen van de toekomst. Betrokken vaderschap helpt problemen voorkomen en draagt bij aan het welzijn van de vaders zelf, de zonen, en hun gezinnen. Bovendien geeft het zonen een positief manbeeld waar ze zichzelf aan kunnen spiegelen en waardoor ze zich kunnen laten inspireren. TrotseZonenTrotseVaders zet actief in op bewustwording over en transformatie van de beperkende rol die traditionele opvattingen over mannelijkheid kunnen spelen in het leven van jongens en mannen.

TrotseZonenTrotseVaders biedt vaders en zonen concrete handvatten om aan verbetering en verdieping van hun relatie te werken en laat hen ervaren hoe prettig het kan zijn om werkelijk contact met elkaar te hebben. Er ontstaan nieuwe inzichten, verbindingen, geborgenheid en vertrouwen in de relatie tussen vader en zoon. Vaders reflecteren op de opvoeding die zij zelf hebben gehad en de vader die ze geworden zijn. Steeds weer stelt TrotseZonenTrotseVaders de vraag: Ben je de vader die je wilt zijn? Ben je de man die je wilt zijn? Ben je de mens die je wilt zijn? En wat heb je nodig om een betere vader, man en mens te worden?

Handboek is te vinden: www.trotsezonentrotsevaders.nl; www.jensvantricht.nl; www.persoonlijkepolitiek.nl; www.movisie.nl

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Handboek TrotseZonenTrotseVaders is ontwikkeld voor en door hulpverleners in de jeugdzorg en daarnaast goed te gebruiken in welzijn, jongerenwerk en onderwijs.

TrotseZonenTrotseVaders is in drie groepstrainingen succesvol aangeboden bij drie verschillende organisaties: Cardea Jeugdzorg in Leiden, Praktijkschool Westfriesland in Grootebroek en de Utrechtse School in Utrecht. Daarnaast zijn bij Cardea inmiddels meerdere individuele trajecten succesvol uitgevoerd, en heeft de methodiek hier een vaste plek in het hulpverleningsaanbod gekregen.

Deelnemers aan TrotseZonenTrotseVaders geven aan dat ze zich bewust geworden zijn van (het belang van) hun relatie, dat hierin een verbetering is opgetreden en dat ze deelname aan TrotseZonenTrotseVaders graag aan anderen zouden aanbevelen. De vader-zoonrelatie blijkt na deelname in positieve zin veranderd. Een paar uitspraken van vaders en zonen: ‘’Er is meer begrip tussen ons’’. We praten meer met elkaar’’, ‘’we luisteren naar elkaar’’, ‘’het is fijn om dingen samen te doen’’ en 'Wij wisten niet dat wij zoveel gelijkenissen hadden'. Betrokken hulpverleners geven ook aan dat de interventie op deze wijze positief bijdraagt aan het gehele hulpverleningstraject.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Samenvatting

 

Hier ligt een aanvraag voor het beschrijven en theoretisch onderbouwen van de methodiek TrotseZonenTrotseVaders. Deze methodiek richt zich op het versterken van de band tussen vaders en zonen, waardoor zij elkaars sterke kanten gaan zien en waarderen, en zo meer grip op het leven krijgen. TrotseZonenTrotseVaders is in 2010-2012 ontwikkeld en uitgevoerd met subsidie van het Oranje Fonds. In de jeugdhulpverlening en in het onderwijs zijn diverse pilots succesvol uitgevoerd en positief gewaardeerd.

 

Nu biedt ZonMW de mogelijkheid TrotseZonenTrotseVaders inhoudelijk te versterken en op gedegen wijze overdraagbaar te maken. Die kans om meer organisaties in staat te stellen meer vaders en zonen op nog effectiever manieren met elkaar in nog beter contact te brengen en hun eigen kracht te versterken, kunnen we niet voorbij laten gaan. Stichting P=P draagt graag bij aan de groeiende aandacht voor betrokken vaderschap in de maatschappij, in opvoeding en onderwijs, en in de hulpverlening. Betrokken vaderschap is niet alleen van belang voor de vaders en zonen zelf, maar tevens voor hun gezinnen, voor de scholen en wijken waar ze mee te maken hebben, en voor de gehele samenleving die snakt naar positieve en constructieve mannen en vaders.

 

2. Samenvatting methodiek

 

In 2010 en 2011 waren Jens van Tricht en Stichting P=P betrokken bij de doorontwikkeling van Toffe Jongens tot Toffe Zonen Toffe Vaders. Deze innovatieve methodiek is in 2012 door Jens van Tricht verder ontwikkeld tot Trotse Zonen Trotse Vaders, in samenwerking met Cardea Jeugdzorg in Leiden, Praktijkschool Westfriesland in Grootebroek, en OPDC de Utrechtse School. Doel van de methodiek is het versterken van de band tussen vaders en zonen door hen bewust te maken van hun rol, positie en ontwikkeling, en door hen hierin te steunen. Door samen te werken aan het invullen van positieve vormen van mannelijkheid wordt voorkomen dat de zonen problemen krijgen of veroorzaken en bijgedragen aan hun zelfredzaamheid en levensgeluk. De basismethodiek is in een aantal pilots experimenteel uitgewerkt voor deze specifieke organisaties, hun werkwijze en hun doelgroepen. De ervaringen met deze pilots en de gebruikte methodieken zijn vastgelegd in een document dat beschikbaar gesteld wordt via o.a. www.trotsezonentrotsevaders.nl. De methodiek staat gratis ter beschikking aan iedereen die met vaders en zonen wil werken, en nodigt geïnteresseerden uit zelf bij te dragen aan verdere ontwikkeling van de methodiek door het delen van ervaringen in specifieke contexten.

 

TrotseZonenTrotseVaders wordt nog steeds actief ingezet en doorontwikkeld bij Cardea Jeugdzorg, in zowel individuele als groepstrajecten. Bij zowel de doelgroep als bij professionals blijkt er behoefte aan meer (achtergrond)informatie over nut en noodzaak van het werken met vaders en zonen, alsmede aan meer inhoudelijke informatie over hoe vaders en zonen in elkaar zitten, hun plek in gezin en samenleving, en hun onderlinge relatie. Ook hebben professionals en hun organisaties behoefte aan een meer theoretische onderbouwing. Daarnaast is het nodig in en rond de hulpverlening meer bekendheid te geven aan de specifieke insteek van het werken met jongens en mannen.

 

3. Samenvatting plan van aanpak beschrijven en (theoretisch) onderbouwen methodiek

 

De bestaande vastlegging van de verschillende tot nu toe gebruikte methodieken binnen TrotseZonenTrotseVaders en de hiermee opgedane ervaringen wordt omgezet in 
een beschrijving en (theoretische) onderbouwing van één methodiek die wordt uitgevoerd aan de hand van de schrijfwijzer 'Hoe schrijf ik een handboek'.

 

Hierbij richt de methodiekbeschrijving zich nadrukkelijk op het systematisch vastleggen van de methodiek zodat deze overdraagbaar wordt en er reflectie en kwaliteitsverbetering plaatsvindt door na te denken over het beschrijven van het doel, doelgroep en werkwijze. Ook wordt ingezet op professionalisering door het delen van de kennis.

 

In de theoretische onderbouwing wordt aangegeven welke achtergrondinformatie relevant is om met de methodiek aan de slag te gaan en vanuit welke visie er gewerkt wordt. De theoretische onderbouwing beschrijft ook waarom de interventie werkt zoals die werkt. De bestaande methodiek inclusief uitgangspunten en werkvormen worden verrijkt en verbeterd door gebruik te maken van bestaande vakkennis of wetenschappelijke inzichten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website