Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat er bij 50-80% van de conflictscheidingen een voorgeschiedenis is van partnergeweld. Het onderkennen van partnergeweld is essentieel omdat mediation (bemiddeling) dan gevaarlijk kan zijn. In dit project zijn medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Kompaan en De Bocht in Midden-Brabant opgeleid het type partnergeweld te herkennen met de MASIC-interviewmethode zodat hulp op maat geboden kan worden. De MASIC is zinvol volgens medewerkers én ouders. In de regio is een High Conflict Forum (HCF) gestart waarin vastgelopen conflictscheidingen met alle ketenpartners (sociale en juridische professionals) diepgaand en met gebruik van wetenschappelijke kennis, geanalyseerd worden. Dit heeft al geleid tot doorbraken en de ontwikkeling van nieuwe interventies, zoals het Zorgprogramma Complexe Scheidingen. Het HCF wordt gecontinueerd evenals de samenwerking tussen de ketenpartners en de sectie Forensic Psychology van Maastricht University om onderzoek en kwaliteitsverbetering in de aanpak van conflictscheidingen te borgen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij ernstig geëscaleerde scheidingen is het van groot belang feitenonderzoek te doen om te kunnen bepalen welke interventie het meest passend is voor het betreffende gezin. Als er partnergeweld speelt of gespeeld heeft, zijn bemiddelingsgesprekken (mediation) meestal niet de juiste interventie;

• De MASIC wordt door medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis Midden-Brabant, Veilig Thuis West-Brabant, en Kompaan en de Bocht als bijzonder waardevol ervaren en biedt in hun werk een duidelijke meerwaarde om (ernstig) partnergeweld en het type partnergeweld vast te stellen, zodat gerichte verwijzing naar hulp op basis van inzicht in het partnergeweld mogelijk is. Ook de geïnterviewde ouders waarderen de MASIC;

• Bij ernstig geëscaleerde scheidingen is het zaak de onderliggende problemen te verhelderen. De puzzel van Howard Hurwitz is hierbij een relevante metafoor, omdat in de puzzel alle mogelijke aspecten, die de scheiding complex maken, zijn opgenomen. Door systematisch de vraag te stellen welke stukken van de puzzel nog ontbreken, ontstaat meer inzicht in de concrete problematiek (zie bijlage met afbeelding van de puzzel);

• Als er sprake is van oudervervreemding of –verstoting dient dit feitelijk onderzocht te worden door diagnostisch onderzoek en netwerkonderzoek;

• De multidisciplinaire en multisectorale samenwerking in het High Conflict Forum leidt tot een gedifferentieerde analyse van de complexe scheiding waardoor een completer beeld gevormd wordt waardoor de juiste interventies voor ouders en kinderen ingezet kunnen worden. Verwachting is dat daardoor minder zaken teruggestuurd worden naar de rechtbank en dat gezinnen minder lang in het hulpverleningssysteem blijven.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Conflictscheidingen

Conflictscheidingen (vroeger vechtscheidingen) veroorzaken schade bij volwassenen maar het raakt vooral kinderen omdat die vaak buiten spel staan. In Midden Brabant voeren gemeente Tilburg, Kompaan en de Bocht (KdeB), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), stichting Veilige Haven en lokale ketenpartners een project rond conflictscheidingen uit.

 

Doel is professionals in de lokale ondersteuningsstructuur, jeugdzorg, kinderbescherming en rechtelijke macht uit te rusten om deze gezinnen effectiever te helpen door het tijdig signaleren van de onderliggende problematiek bij conflictscheidingen, zoals geweld met onderkenning van verschillende geweldstypologieën tussen partners. Medewerkers van de RvdK, Veilig Thuis en KdeB worden opgeleid in een gestructureerd interview (MASIC) om deze problematiek systematisch in kaart te brengen. In Midden Brabant wordt een High Conflict Forum (HCF) opgericht naar het voorbeeld van het HCF in Toronto. Howard Hurwitz van het HCF trainde februari jl. bovengenoemde professionals 3 dagen in de problematiek van conflictscheidingen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In februari 2016 heeft Howard Hurwitz van het High Conflict Forum, Toronto, Canada, een driedaagse training gegeven aan professionals van Veilig Thuis Midden Brabant, Kompaan en de Bocht, Raad voor de Kinderbescherming, Instituut voor Maatschappelijk Werk, beleidsmedewerkers van gemeente Tilburg en andere ketenpartners en professionals die betrokken zijn bij gezinnen die in een conflictscheiding zijn verwikkeld. Deze training, die bijzonder positief werd geëvalueerd, heeft ertoe geleid dat in Midden Brabant er eenheid van taal ontstaan is rond conflictscheidingen. In april en mei werden professionals van Veilig Thuis, Kompaan en de Bocht en de Raad voor de Kinderbescherming getraind in het afnemen van een gestructureerde interview, de MASIC (Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns, Holtzworth-Munroe, Beck, & Applegate, 2014). Dit instrument is een interview waarmee de huidige gezinssituatie, de relationele voorgeschiedenis, psychische en verslavingsproblemen, en gewelddadig gedrag worden nagevraagd. Er is besloten om in Midden Brabant een High Conflict Forum op te richten, naar het voorbeeld van het High Conflict Forum in Toronto, Canada.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De kennis over vechtscheidingsproblematiek bij professionals in de jeugdzorg, kinderbescherming en bij de rechterlijke macht schiet soms tekort om deze gezinnen effectief te helpen. Een van de redenen daarvoor is dat bij vechtscheidingen verschillende soorten problemen kunnen spelen: partnergeweld, kindermishandeling, verstoting van een ouder door een kind en combinaties van deze. In dit project werken gemeente Tilburg, Kompaan en de Bocht, Veilig Thuis Midden Brabant, het High Conflict Forum (HCF) uit Toronto, Canada, Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv) en de Veilige Haven met partners in Midden-Brabant: Instituut voor Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg Tilburg, Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Idris/Amarant, Contour/de Twern en MEE regio Tilburg, GGz Breburg en Herlaarhof, Raad voor de Kinderbescherming, Rechtbanken in Den Bosch en Breda, politie, familierechtadvocatuur en sociale wijkteams) samen om professionals uit de zorg, justitie, maatschappelijk werk en sociale wijkteams in Midden-Brabant op te leiden in de methodiek van de door het High Conflict Forum ontwikkelde Best Practice Guide: hoe in gezinnen de onderliggende problematiek inzichtelijk wordt en hoe scheidingsituaties ingedeeld kunnen worden in laag, matig en hoog risico op een negatieve ontwikkeling van het kind. Doelen van de opleiding zijn: herkennen van geweldstypologieën tussen partners, communicatieproblemen tussen ouders en hun communicatie met de kinderen onderkennen en onderscheid leren maken tussen verstoting en gerechtvaardigde afwijzing (alienation and realistic estrangement). Zo ontstaat onder bij “vechtscheidingen” betrokken professionals eenheid van taal en denken, een noodzakelijke voorwaarde voor goede communicatie en voor een effectief hulpaanbod. Dit project brengt in Midden-Brabant mogelijk witte vlekken in het hulpaanbod voor deze gezinnen aan het licht. Doel van dit project is professionals in staat te stellen om:

1) de complexe dynamiek in deze vechtscheidingsgezinnen beter te begrijpen;

2) hun kennis en vaardigheden te versterken om verschillende ouder-kind problemen, incl. problemen in de kind-ouder communicatie en de ernst daarvan, vast te kunnen stellen;

3) opties voor een gedifferentieerde aanpak, zowel vanuit de visie van het rechtssysteem, als vanuit klinisch oogpunt en kinderbescherming in kaart te brengen. De effecten van dit project worden met verschillende instrumenten (o.a. kennistoetsen, instrument van HCF, mate van differentiatie in het geboden hulpaanbod aan vechtscheidingsgezinnen) gemonitord. Onderdelen van de opleiding zijn:

1 Differentiatie tussen vormen van ouder-kind contact problemen;

2 Partner- en kindermishandeling, ouderverstoting;

3 Stem van het kind en het begrip daarvan te expliciteren bij beslissingen;

4 Hoe werkwijze van kinderbescherming in relatie tot rechten van het kind en risicogestuurde hulpverlening te verbeteren;

5 Differentiëren tussen milde, matige en ernstige gevallen van ouderconflicten, emotionele schade en ouder-kind contact problemen;

6 Differentiëren tussen op acuut gevaar gerichte en op blijvend veilige opgroeisituaties gerichte interventies;

7 Gecoördineerde, interdisciplinaire interventies te identificeren. Deliverables uit dit project:

1 Nederlandse vertaling van de Best Practice Guide Emotional Harm, and Parent-Child Contact Problems in High Conflict Separations, High Conflict Forum Toronto (Fidler, Bala & Hurwitz, 2014);

2 Nederlandse vertaling van de MASIC-3 (Holtzworth-Munroe, Beck, & Applegate, 2014), indien de keuze na fases 1 en 2 van het project op dit instrument valt;

3 Inzicht in de mate waarin alienation en gerechtvaardigde afwijzing, interpartner violence en kindermishandeling voorkomen in vechtscheidingsgezinnen in Midden-Brabant (prevalentiecijfers);

4 Proces-evaluatie van de opleiding en intervisiebijeenkomsten middels kennistoets bij professionals (voor- en nameting);

5 Evaluatie van de opleiding door de deelnemers;

6 Proces-evaluatie middels meting van succes van de geboden hulp bij 40 pilot vechtscheidingsgezinnen in vergelijking met 40 gezinnen waarbij geen gebruik is gemaakt van de MASIC-3, in termen van: werkzaamheid ouderschapsplan (indien aanwezig), communicatie tussen de ouders, tevredenheid van de ouders en de kinderen met de geboden hulp;

7 Een website waarop de resultaten en inzichten van dit project worden gedeeld;

8 Factsheets met een samenvatting van de belangrijkste wetenschappelijke kennis op het gebied van vechtscheidingen die beschikbaar komen voor professionals in heel Nederland die met deze gezinnen werken

9 Publicaties in vak- en wetenschappelijke tijdschriften (in Nederland en internationaal) over de methodiek, de proces-evaluatie en aanbevelingen voor beleid en praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website