Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding, kortweg Platform KEES, is een project waarin verschillende partijen in Noord Nederland samen werken aan het vereenvoudigen van de toeleiding naar passende hulp rondom scheiding. De eerste stap die daarin gemaakt is, is het beschrijven van factoren die de kans op een complexe scheiding kunnen vergroten of verkleinen. Daarnaast is het hulpaanbod in de 3 Noordelijke provincies in kaart gebracht.

 

Vervolgens is, op basis van de belemmerende en beschermende factoren uit de eerste stap van het project, een taxatie instrument ontwikkeld om een inschatting te maken van de ernst van de scheidingsproblematiek binnen het gezin. Aansluitend is Routekaart KEES ontwikkeld die ingezet kan worden om gezinnen toe te leiden naar de hulp die het beste past bij hun situatie.

 

Door het ontsluiten en delen van informatie en het ontwikkelen van instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het taxeren van de scheidingssituatie en het vroegtijdig toeleiden naar passende hulp poogt KEES handelingsverlegenheid bij ouders en professionals tot een minimum beperken.

 

De resultaten van het project zijn te vinden via www.platformkees.nl

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van KEES zijn tweeledig:

Aan de ene kant het niet tastbare resultaat in de vorm van versterkte samenwerkingsrelaties: binnen project KEES hebben vele verschillende partijen werkzaam omtrent het thema scheiding elkaar beter leren kennen en kunnen zij elkaar nu makkelijker vinden.

 

Aan de andere kant zijn er tastbare resultaten, namelijk

- het eindrapport 'Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding: een bundeling van kennis'. Hierin staan factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een (v)echtscheiding en de gevolgen voor het kind. Ook de beïnvloedende factoren in interventies zijn in kaart gebracht. Een overzicht van het beschikbare hulpverleningsaanbod in Noord-Nederland completeert het rapport. De aanbevelingen richten zich op de toegang tot het aanbod, (hiaten in) het aanbod en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod.

- een taxatie instrument waarmee de ernst van de scheidingssituatie binnen een gezin in kaart gebracht kan worden

- een routekaart waarmee gezinnen ondersteund kunnen worden in het toe leiden naar voor bij hun situatie meest passende vorm van hulp

- een website (www.platformkees.nl) waarop alle resultaten digitaal gedeeld worden met een breed publiek.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zoals in het voortgangsverslag aangegeven: De beschrijving zoals deze op dit moment op de website staat, voldoet nog. Qua resultaten zijn we nog niet zo ver gevorderd dat er aanpassingen aan de beschrijving nodig zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment zijn we halverwege ons project. De resultaten die we tot nu toe bereikt hebben is dat we:

- onze eerste nieuwsbrief hebben verzonden

- de resultaten van de eerste enquête hebben verwerkt

- de rapportage van deelproject 1 hebben afgerond. In dit eerste deelproject is kennis gebundeld en het aanbod in de drie noordelijke provincies in kaart gebracht.

 

Alle drie de resultaten zijn bijgevoegd in de bijlage.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit ontwikkelproject is het opzetten van een Kennisplatform Kind en echtscheiding voor de provincies Friesland en Groningen(Noord-Nederland), waar kennis delen, effectieve preventie, ketenzorg en behandeling gebundeld worden voor en door de samenwerkende partners. Het doel van het kennisplatform is: de problematiek voor kinderen, die geconfronteerd worden met (v)echtscheidingssituaties, tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens de meest passende hulp inzetten. Hierbij wordt aangesloten op de eigen kracht en de oplossingsmogelijkheden van de gezinsleden.

Het kennisplatform is een samenwerking tussen verschillende partijen in Noord Nederland die te maken hebben met cliënten in een (v)echtscheiding. De gemeentes zijn nadrukkelijk betrokken in dit project door de kwartiermakers van de provincie Groningen en Friesland die de gemeentes van deze provincies vertegenwoordigen. Door middel van het platform wordt alle kennis die aanwezig is verzameld en beschikbaar gesteld. Tevens worden de beschikbare (effectieve) interventies bijeen gebracht.

Het kennisplatform stelt deze kennis en deskundigheid beschikbaar. De kennis richt zich op het vroegtijdig signaleren van een mogelijke problematische scheiding tot en met de interventies bij vechtscheidingen. Gedurende het project wordt een taxatie-instrument ontwikkeld die ondersteunend is bij het vroegtijdig signaleren van het ontstaan van een problematische scheiding. Tevens wordt er een flowchart ontwikkelt die cliënten en hulpverleners ondersteunt bij het vinden van de meest passende hulpverlening. Deze instrumenten richten zich primair op de twee Noordelijke provincies, maar er is ook aandacht voor de mogelijkheid om deze instrumenten landelijk in te kunnen zetten. Via digitale ondersteuning worden de instrumenten en de kennis beschikbaar gesteld.

Het wordt een platform dat onderzoek faciliteert, interventies monitort en onderzoekt en waarin Noord-Nederland samenwerkt om de problematiek voor kinderen geconfronteerd met echtscheidingssituaties tot een minimum te beperken. Doel is dat de juiste hulp wordt ingezet, licht als het kan, zwaar indien nodig. Bij de ontwikkeling van dit kennisplatform wordt samengewerkt met partijen die in de Noord Nederland betrokken zijn bij echtscheiding situaties. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren zoals taskforce voorkomen kindermishandeling Noord Nederland.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website