Projectomschrijving

Algemeen werkzame factoren, zoals de alliantie tussen cliënt en behandelaar, krijgen steeds meer aandacht in de zorg voor jeugd. Over hoe deze factoren het beste gemeten kunnen worden en hoe de verkregen informatie effectief benut kan worden in de behandeling is weinig bekend.

Dit project draagt bij aan een beter overzicht van beschikbare meetinstrumenten en wat ervoor nodig is om deze instrumenten breder te implementeren. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in 19 door ZonMw gefinancierde studies naar algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd.

Via werkbijeenkomsten en een inventarisatie van de internationale literatuur wordt een overzicht gemaakt van beschikbare instrumenten en kennislacunes. Op basis daarvan worden, in overleg met de 19 projectleiders en een klankbordgroep van professionals, cliënten, onderwijs en onderzoek, aanbevelingen gedaan en concrete handvatten gegeven voor doorontwikkeling, implementatie, kennisverspreiding en vervolgonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website