Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een belangrijk onderdeel van implementatie van een innovatie is instructie en training van de professionals die ermee gaan werken. In deze studie is met behulp van verschillende methoden onderzocht welke trainingsstrategieën effectief zijn bij het aanleren van een innovatie aan jeugdzorgprofessionals. Uit de literatuur bleken diverse strategieën te identificeren waarvan jeugdzorgprofessionals tijdens focusgroepen er 6 hebben aangemerkt als meest effectief, namelijk: actieve werkvormen, aansprekend trainingsmateriaal, samen leren, een trainer met goede vaardigheden, interactie en afwisseling en goede aansluiting bij de praktijk. Uit een evaluatiestudie bleek dat wanneer de genoemde strategieën verwerkt zijn in een training de kans groter is dat professionals zich beter in staat voelen om de geleerde kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk en het geleerde uit te voeren zoals bedoeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Uit de literatuur bleken 27 verschillende trainingsstrategieën te identificeren.

- Daarvan zijn 6 strategieën door jeugdzorgprofessionals aangemerkt als meest effectief, namelijk: actieve werkvormen, aansprekend trainingsmateriaal, samen leren, een trainer met goede vaardigheden, interactie en afwisseling en goede aansluiting bij de praktijk.

- Professionals ervaren ook dat deze strategieën een positieve invloed hebben op het leren van nieuwe kennis en vaardigheden.

- Strategieën zijn effectiever wanneer er een duidelijk theoretisch kader is (het liefst met visuele ondersteuning), heldere instructie door trainers, een veilige omgeving om te oefenen met vaardigheden en wanneer geoefend kan worden met eigen casuïstiek. Ook werd gepleit voor kleine cycli van theorie, interactie en oefenen. Een voorbereidende opdracht is niet in alle gevallen effectief. Als er een gegeven wordt is het belangrijk dat dat die zo toegepast mogelijk is op de eigen werkpraktijk en uitnodigt om de opdracht ook feitelijk te doen.

- Wanneer de genoemde strategieën verwerkt zijn in een training is de kans groter dat professionals zich beter in staat voelen om de geleerde kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk en het geleerde uit te voeren zoals bedoeld.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een belangrijk onderdeel van implementatie van een innovatie is instructie en training van de professionals die ermee zullen gaan werken. In deze studie zetten we in op een actuele innovatie in de jeugdsector, namelijk het werken met elementen van effectieve interventies. We zoeken naar onderbouwde kennis over de training van verschillende typen jeugdprofessionals, die verschillen in opleiding en setting, maar mogelijk allemaal (soms) met deze innovatie gaan werken. Met literatuurstudie en groepsinterviews is gezocht naar de beste strategieën voor instructie en training van innovaties voor jeugdprofessionals in het algemeen. Vervolgens worden twee verschillende trainingsmodules ontwikkeld voor het leren werken met elementen van interventies. Deze trainingen worden zowel online als offline aangeboden. We evalueren de trainingen met de deelnemers om te ontdekken wanneer en waarom voor bepaalde strategieën van training gekozen kan of moet worden. Het project start in september 2019 en duurt twee jaar.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van een literatuurstudie zijn alle strategieën en elementen voor instructie en training van professionals die werkzaam zijn geïnventariseerd. Deze zijn voorgelegd aan professionals tijdens groepsinterviews. Daaruit zijn zes strategieën naar voren gekomen die professionals belangrijk vinden in een training en die hen helpen bij het leren. Dat zijn: effectieve werkvormen (oefenen), aansprekend materiaal (vooral door het aanbieden van beeldmateriaal, zoals een filmpje of een PowerPoint presentatie), samen leren, trainer met goede trainersvaardigheden, interactief/afwisseling en het aansluiten van de training bij de praktijk. Daarnaast kwam de strategie vooraf huiswerk vaak aan bod als randvoorwaarde van een effectieve training. Door een combinatie van deze strategieën in te zetten in een training, rekening houdend met de randvoorwaarden die tevens door professionals zijn genoemd, kunnen kernelementen van interventies op een effectieve manier aangeleerd worden aan professionals uit de jeugdsector. In de volgende fase worden twee kernelementen van interventies, psycho-educatie bij probleemgedrag en psycho-educatie bij opvoedproblemen, getraind aan professionals. De trainingen bevatten de strategieën en randvoorwaarden zoals geschetst. Na de trainingen wordt onderzocht of de trainingen effectief waren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementation of an innovation in knowledge for youth professionals should start with knowing the strategies for instruction and training they prefer, and why they prefer those specific strategies. In this study, we try to find out the preferences in training of two different kinds of youth professionals. In addition, we test the preferred strategies in training an innovation that’s highly relevant in the field of youth care these days: working with separate elements of effective youth interventions. In doing this, we aim to find some theoretical basis for choosing strategies for training youth professionals that differ in education and setting, but have to work -at least partly- with the same innovation.

In focus groups we ask different kinds of youth professionals working in the same team, to recall in retrospective and subsequently point out in given options their preferred strategies for instruction and training in an innovation. We also ask them to explain why and when they prefer specific strategies above other. After that, we develop and carry out two different training modules in working with elements of effective interventions and evaluate them with the participating professionals, to find a more specific and useful basis to choose between strategies for instruction and training an innovation in a youth care in transition. In addition, to test the flexibility of the professionals’ preferences, we vary between the two sets of training modules in the methods used to increase learning.

The most important contribution of the study will be knowledge about choosing strategies for instructing and training innovations in youth care, and more specific knowledge about the implementation of working effectively with components of interventions. This knowledge will be disseminated in articles, written advice, a decision support and tailored presentations.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website