Projectomschrijving

Bij de aanpak van kindermishandeling wordt in toenemende mate gekeken naar kenmerken van ouders die met bepaalde medische klachten hulp zoeken. Als ouders klachten hebben die gerelateerd zijn aan huiselijk geweld, verslavingsproblematiek, of ernstige psychiatrische problematiek, kan het welzijn en de veiligheid van diens minderjarige kinderen in het geding zijn. Door het gebruik van zogenaamde “ouderkenmerken”, zoals vastgelegd onder de naam Kindcheck, is het mogelijk de kinderen van deze ouders in beeld te krijgen en het gezin tijdig hulp te bieden. De Kindcheck geldt voor alle professionals die werken met volwassen patiënten en cliënten, waaronder professionals in de GGZ. Uit recent onderzoek blijkt echter dat een substantieel gedeelte van bijvoorbeeld psychiaters niet of onvoldoende bekend is met de Kindcheck.

Doel

De volwassen GGZ informeren over de Kindcheck en ondersteunen bij de implementatie hiervan in beleid en praktijk. Daarnaast inventariseren van belemmerende en faciliterende factoren bij het werken met de Kindcheck. De Kindcheck houdt in dat je je bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. De check is onderdeel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aanpak

Iedere GGZ-instelling levert een gemandateerde die namens de instelling het aanspreekpunt is en vragenlijsten invult m.b.t. de implementatie van de Kindcheck. Zodra het beleid op orde is, wordt met een bezoek op de werkvloer geïnventariseerd wat de belemmerende en faciliterende factoren zijn tijdens het werken met de Kindcheck. De uitkomsten worden teruggekoppeld aan de gemandateerde, zodat die implementatie in de praktijk kan verbeteren en borgen. Voor de instellingen waaraan geen bezoek gebracht wordt, is er een zelfevaluatietool gemaakt. Die kunnen instellingen met hetzelfde doel uitzetten onder medewerkers van verschillende afdelingen. Op www.kindcheck-ggz.nl staat informatie over de Kindcheck en de verbeterde meldcode.

Resultaten

Belangrijkste resultaten tot nu toe zijn een toename in het aantal GGZ-instellingen waar de Kindcheck is opgenomen in het beleid en het gebruik van de Kindcheck in de praktijk. Maar ook een duidelijk beeld van de faciliterende en belemmerende factoren van het werken met de Kindcheck. Zie https://youtu.be/vqrdqlWUeLk voor meer informatie. Een verwacht resultaat is het intensiever ondersteunen van GGZ-instellingen die nog niet voldoen aan de gestelde basiseisen implementatie Kindcheck. En het begeleiden van nieuwe GGZ-organisaties, die voorheen nog niet waren meegenomen in de implementatie-impuls.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website