Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Incredible Years (IY) is in Nederland de enige bewezen effectieve en kosteneffectieve oudercursus voor het verminderen van externaliserende gedragsproblemen bij kinderen in de vroege basisschoolleeftijd. IY wordt toegepast bij diverse doelgroepen (o.a. migranten met lage SES en gezinnen met een gedetineerde ouder). Van uit de praktijk is er grote behoefte aan solide kennis over cliënt-, therapeut- en alliantiefactoren die cruciaal zijn voor het werken met deze doelgroepen.

Doel van dit project was dan ook vast te stellen welke cliënt-, therapeut- en alliantiefactoren bijdragen aan de effecten en retentie van de evidence-based oudertraining IY bij zeer diverse gezinnen in de dagelijkse praktijk. Hiervoor werd gebruik gemaakt van data uit vier eerdere studies naar IY in Nederland. Door de reeds verzamelde grote steekproef en het gerandomiseerde design werden de daadwerkelijke effecten van cliëntfactoren, geobserveerde therapeutfactoren en geobserveerde cliënt-therapeut interacties op effectiviteit van de interventie en retentie onderzocht.

Wij hebben de RCT data van 786 gezinnen (452 interventie en 334 controle) uit vier studies gekoppeld tot 1 grote dataset met naast voor- en nametingen volgens meerdere informanten ook veel cliënt- en behandelaarskenmerken. Aangezien er van alle behandelsessies videobanden zijn was de grootste klus het coderen van een steekproef van steeds een half uur uit 176 sessies (van alle 44 gegeven oudergroepen vier sessies) uit deze video’s op cliënt-, therapeut en alliantie-kenmerken.

De oudertraining is effectief voor zeer diverse gezinnen ongeacht afkomst, sociaaleconomische status of comorbide problemen van kinderen of ouders. De effectiviteit is groter bij ernstiger problematiek. Implementatiekwaliteit is gemiddeld hoog, waardoor er weinig betekenisvolle verschillen zijn in therapeut en alliantiefactoren tussen groepen. Groepen waarin deelnemers meer steun van elkaar ervaren hebben iets sterkere effecten.

Aanbevelingen:

- Zet deze oudertraining breed in bij jonge kinderen met externaliserende gedragsproblemen, met name ook bij laagopgeleide gezinnen uit diverse etnische groepen en met co-morbide kind- of ouder problemen. Etnisch of qua opleidingsniveau gemengde groepssamenstellingen zijn daarbij even effectief (mits ouders hier zelf voor kiezen).

- Vermijd daarbij inzet voor té lichte problematiek, aangezien effecten daar kleiner zijn de investering voor ouders in 12 a 14 bijeenkomsten relatief groot is.

- Houdt strak vast aan de intensieve opleiding en certificering om de hoge kwaliteit van uitvoering te borgen. Besteed daarbij aandacht aan de wederzijdse ondersteuning tussen ouders, die bijdraagt een de effectiviteit.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben de RCT data van 786 gezinnen (452 interventie en 334 controle) uit vier studies gekoppeld tot 1 grote dataset met naast voor- en nametingen volgens meerdere informanten ook veel cliënt- en behandelaarskenmerken. Aangezien er van alle behandelsessies videobanden zijn was de grootste klus het coderen van een steekproef van steeds een half uur uit 176 sessies (van alle 44 gegeven oudergroepen vier sessies) uit deze video’s op cliënt-, therapeut en alliantie-kenmerken. Vervolgens zijn alle geplande toetsen uitgevoerd.

Het blijkt dat de effectiviteit groter is naarmate de gedragsproblemen van kinderen bij aanvang ernstiger zijn. De effectiviteit is onafhankelijk van afkomst, sociaaleconomische status, problematiek van ouders en geldt ook voor kinderen met co-morbide ADHD en/of emotionele problemen. Door de grote steekproef zijn deze resultaten robuust en kunnen wij met vertrouwen de interventie ook breed inzetten bij deze gezinnen en kinderen.

Wat betreft therapeut-, groeps- en alliantiefactoren blijkt uit de geobserveerde gegevens met name een hoge uitvoeringskwaliteit. Dat is in principe mooi, maar door de hoge uitvoeringskwaliteit is er tegelijkertijd weinig verschil tussen therapeuten en groepen in de kwaliteit van uitvoering, therapeutkenmerken en therapeutische alliantie. Etnische samenstelling van groepen blijkt niet van invloed op effecten: etnisch homogene groepen zijn even effectief als gemengde groepen, waarbij wel op gemerkt moet worden dat deelnemers hierbij zelf gekozen hadden voor een al of niet homogene groepssamenstelling. De enige inhoudelijke alliantiefactor die samenhangt met effectiviteit is de mate waarin deelnemers zich gesteund voelen door groepsgenoten. Het lijkt dan ook raadzaam sterk in te zetten op het bevorderen van wederzijdse ondersteuning in (en buiten?) de groepen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Incredible Years (IY) is in Nederland de enige bewezen effectieve en kosteneffectieve oudercursus voor het verminderen van externaliserende gedragsproblemen bij kinderen in de vroege basisschoolleeftijd. IY wordt toegepast bij diverse doelgroepen (o.a. migranten met lage SES en gezinnen met een gedetineerde ouder).

Van uit de praktijk is er grote behoefte aan solide kennis over cliënt-, therapeut- en alliantiefactoren die cruciaal zijn voor het werken met deze doelgroepen. Doel van dit project is dan ook vast te stellen welke cliënt-, therapeut- en alliantiefactoren bijdragen aan de effecten en retentie van de evidence-based oudertraining IY bij zeer diverse gezinnen in de dagelijkse praktijk.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data uit vier eerdere studies naar IY in Nederland. Door de reeds verzamelde grote steekproef (N = 739) en het gerandomiseerde design worden de daadwerkelijke effecten van cliëntfactoren, geobserveerde therapeutfactoren en geobserveerde cliënt-therapeut interacties op effectiviteit van de interventie en retentie vastgesteld.

De bevindingen worden direct in de praktijk gebruikt door afhankelijk van de uitkomsten waar mogelijk cliënt-, therapeut- en/of alliantiefactoren aan te passen om de effectiviteit van het IY ouderprogramma te optimaliseren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website