Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen jaren is er in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In het huidige project bundelden we inzichten en aanbevelingen van deze studies en formuleerden we wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek. Dat deden we in samenwerking met de 19 projectleiders en een klankbordgroep bestaande uit cliëntvertegenwoordigers, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek. Gezamenlijke projectresultaten – verwerkt in een rapportage, factsheets en een animatievideo – laten zien dat een goede alliantie belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Aandacht voor de alliantie en cliënt- en professional)factoren die daarmee samenhangen in de hulpverleningspraktijk, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek is nodig, om zo de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen jaren is er in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. De gezamenlijke resultaten van deze studies wijzen op het belang van een goede alliantie tussen cliënt en hulpverlener voor het realiseren van positieve hulpverleningsprocessen en resultaten. Daarbij is het belangrijk dat de alliantie goed blijft gedurende het hulpverleningstraject en dat zowel cliënt als hulpverlener positief zijn over hun alliantie. Er lijkt geen kant-en-klaar recept te zijn voor goede allianties en hulpverleningsresultaten enkel op basis van kenmerken van cliënten en professionals. Wel lijken de hulpverleningsgeschiedenis (eerder hulp gehad, minder goede alliantie), verwachtingen ten aanzien van de hulp (positievere verwachtingen, betere alliantie), ernst van de problematiek (hoe ernstiger de problemen, hoe meer cliënten profiteren van de geboden hulp) en het handelen van professionals (meer afstemming, betere alliantie) samen te hangen met alliantie, hulpverleningsprocessen en –resultaten. Aandacht voor de alliantie en (cliënt- en professional)factoren die daarmee samenhangen in de hulpverleningspraktijk, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek is nodig, om zo de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP is een vervolg op een subsidieronde van ZonMw gericht op onderzoek naar alliantie en andere algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd, onderdeel van het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’. Het doel van deze VIMP is om de opgedane kennis, inzichten en aanbevelingen van afgeronde projecten te bundelen, op een overzichtelijke manier te presenteren (bv. in factsheets) en vervolgens te verspreiden onder relevante partijen. Het bundelen, ordenen en verspreiden van kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van bestaande kennis, om deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten. Daarnaast draagt deze VIMP bij aan een beter zicht op kennishiaten en daarmee samenhangende vervolgstappen in onderzoek. Om deze doelen te bereiken werkt het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) nauw samen met Praktikon, een klankbordgroep en de projectleiders van de door ZonMw gefinancierde projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website