Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland worden ongeveer 34.000 huwelijken per jaar ontbonden. Hier zijn veel kinderen bij betrokken. 20% van de scheidingen zijn zogenaamde conflictscheidingen: de ouders hebben veel conflicten. Deze conflicten hebben veel negatieve gevolgen voor betrokken kinderen. Hoe zou hulpverlening aan scheidende ouders met veel conflicten eruit moeten zien?

 

In dit project kijken we naar het hulpaanbod BRAM, uitgevoerd in Twente. BRAM richt zich op het maken van goed werkende afspraken over de omgang met de kinderen en het stoppen van de conflicten. Justitie (Raad voor de Kinderbescherming) en wijkteams werken er samen. Ouders die voor de rechter komen om de opvoeding en omgang met hun kind(eren) te regelen, kunnen naar BRAM worden doorverwezen. Maar werkt BRAM ook?

 

In dit onderzoeksproject willen we hier antwoord op geven. We gaan onderzoeken hoe het met ouders gaat na BRAM, door ze een vragenlijst te laten invullen. Ook gaan we met een aantal ouders in gesprek. Omdat de samenwerking tussen de wijkteams, advocaten, rechters en BRAM medewerkers ook een belangrijk onderdeel is, gaan we ook met hun in gesprek.

 

In maart 2019 kunnen we dan aangeven:

- Wat er belangrijk is bij hulpverlening aan ouders in een conflictscheiding;

- Of BRAM werkt;

- Welke elementen uit BRAM werken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoeksproject is in volle gang. We zijn bezig met het verzamelen van data bij de betrokkenen. Met deze data willen we antwoord krijgen op de onderzoeksvragen: 1) wat is het effect van de interventie BRAM op het normaliseren van de scheidingssituatie 2) Wat zijn de werkzame elementen van de interventie BRAM? De vragenlijst worden ingevuld door ouders en ook gaan in maart de focusgroepen met rechters, advocaten, ouders en BRAMmers van start. Om deze dataverzameling te kunnen doen, zijn een aantal tussen resultaten geboekt.

- We hebben een literatuurstudie gedaan om te onderzoeken wat bekend is over wat werkt bij de begeleiding van ouders in een conflictscheiding;

- Deze elementen hebben we gebruikt om de vragenlijst voor de focusgroepen te maken;

- We hebben in de literatuur gezocht naar goede vragenlijsten voor het onderzoek onder ouders;

- Bij het vaststellen van de vragenlijsten hebben we twee groepen ouders (die BRAM hebben gehad) gevraagd om mee te kijken naar de lijsten: zijn ze duidelijk genoeg? Wat vinden ze van de tijd die het kost om de vragen in te vullen? Missen er onderwerpen?

- Steeds hebben we overleg gehad met BRAMmers en betrokkenen vanuit de verschillende organisaties om te zorgen dat de instrumenten van goede kwaliteit zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Scheidingen komen veel voor in Nederland. Voor kinderen die hierbij betrokken zijn, is het belangrijk dat een scheiding goed verloopt. Als dit zo is, hoeven kinderen geen schade te ondervinden aan de scheiding. Helaas verlopen scheidingen niet altijd goed en in 20% van de scheidingen loopt het uit op een vechtscheiding. In die situatie zijn er veel lang doorwerkende negatieve gevolgen voor betrokken kinderen. Om gezinnen te ondersteunen die in een complexe echtscheidingssituatie (verder: vechtscheiding) zijn verwikkeld, bestaan verschillende initiatieven. Een van de initiatieven is BRAM. Het doel van BRAM is om de schade voor kinderen die betrokken zijn bij een vechtscheiding te beperken. Het belangrijkste hierbij is het verminderen van langdurige conflicten tussen de ouders. Bij BRAM (ontwikkeld en uitgevoerd in de 14 Twentse gemeenten) werken justitie en hulpverlening met elkaar samen: een vernieuwend aspect. Om deel te kunnen nemen aan BRAM moeten gescheiden of scheidende ouders verwezen worden door een kinderrechter tijdens een zitting in de rechtbank. In een beperkt aantal bijeenkomsten (5 à 8 in ongeveer 3 maanden) werken de ouders, onder begeleiding van twee gespecialiseerde social workers, aan het komen tot goed werkende afspraken over de omgang met hun kind(eren). De bijeenkomsten hebben een bepaalde opbouw en steunen op uitgangspunten als de systeemtheorie, meerzijdige partijdigheid, de contexttheorie en de theorie van bemiddeling.

Hoewel BRAM inmiddels drie jaar wordt uitgevoerd, is er weinig zicht op de opbrengst ervan. In het huidige onderzoeksprogramma wordt de effectiviteit van BRAM onderzocht. Twee onderzoekslijnen worden uitgevoerd.

De eerste lijn richt zich op het in kaart brengen van werkende elementen van BRAM. Hiervoor wordt literatuuronderzoek gedaan; wat is er al bekend over werkzame elementen bij het ondersteunen van ouders die in een problematische echtscheidingssituaties verkeren? In hoeverre worden deze werkzame elementen ingezet bij BRAM? Daarnaast worden BRAMmers, rechters en ouders bevraagd op wat zij als werkende elementen hebben ervaren. Deze bevindingen worden gecombineerd met de literatuurstudie, zodat duidelijk wordt welke elementen van BRAM als werkend kunnen worden beschouwd.

De tweede lijn richt zich op het in kaart brengen van de effecten van BRAM. In hoeverre verbetert de communicatie tussen de ouders? In hoeverre zijn er minder conflicten, en, nemen de betrokken kinderen dit ook zo waar? En hoe houdt het effect zich door de tijd heen? Om deze vragen te beantwoorden worden verschillende groepen ouders geïncludeerd in de studie. Ouders die beginnen met het BRAM traject, ouders die in het verleden een BRAM traject hebben afgerond en ouders die geen BRAM hebben gekregen, maar vergelijkbaar zijn met de ouders die dit wel hebben gehad.

Tijdens het project wordt samengewerkt met verschillende partijen: de beroepsbeoefenaren die BRAM uitvoeren (afkomstig van drie instellingen voor maatschappelijke dienstverlening), de Raad voor de Kinderbescherming en de ouders. Er wordt voor overleg met de stuurgroep aangesloten bij de reguliere overleggen rond BRAM. Daarnaast wordt een projectgroep geformeerd, bestaande uit BRAMmers, afgevaardigden van de RvdK en de onderzoeker. Ook vanuit gemeentelijk perspectief wordt aangesloten. Tenslotte wordt ook contact gelegd met familierechters en advocaten.

De opbrengsten van dit onderzoeksprogramma zijn: meer inzicht in werkzame elementen bij het ondersteunen van ouders die in een vechtscheiding verkeren en inzicht in de effecten van BRAM. Door meer in te zetten op de werkzame elementen kunnen de professionals vervolgens meer effect sorteren. Ook kan gekeken worden waar verbetering mogelijk is, zodat hier in training en intervisie meer aandacht aan kan worden besteed. Wanneer BRAM effectief blijkt te zijn in het normaliseren van vechtscheidingssituaties, kan deze aanpak mogelijk breder worden ingezet in Nederland. Zo worden meer kinderen bereikt die te maken hebben met ouders, die tijdens een vechtscheiding het belang van hun kinderen uit het oog (dreigen) te verliezen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website