Projectomschrijving

Onze centrale vraag binnen de aanpak aandachtshuishoudens luidt als volgt: Hoe komen we bij aandachtshuishoudens tot een integrale hulpverlening die leidt tot snellere, passendere en betaalbaardere zorg? Daarin heeft de gemeente Dordrecht zich de volgende doelen gesteld:

 • Betere integrale gezinsplannen opstellen en uitvoeren.
 • Reële kostenbesparing van 25% voor 50% van de casussen.
 • Een positieve waardering: 75% van huishoudens ervaart de doorbraak als positief.
 • Een duurzame inbedding van lessen m.b.v. sociaal pontonnier (2/3 p.j).
 • Een verbetering van domeinoverstijgende samenwerking van ketenpartners op het gebied van aandachtshuishoudens.

Er is van 12 maanden Aanpak Aandachtshuishoudens een monitorings- en evaluatierapportage opgesteld door onderzoeksbureau Drechtsteden.
De resultaten en mijlpalen:

 • We hebben Bekendheid, Bestuurlijk draagvlak en Benaderbaarheid gerealiseerd..
 • Ruim 100 aanmeldingen voor de aanpak aandachtshuishouden.
 • Er is vanuit de partners behoefte aan een (intern) aanspreekpunt voor domeinoverstijgende problematiek. Met de inbedding van de functie van Sociaal Pontonnier (en via de subsidiering vanuit het ZonMW project), de gemeentelijke interventiespecialist hebben we dit gecreëerd.
 • We zijn aan de slag gegaan met terugkerende systeemknelpunten. Daarvan zijn er 2 oplossingen geïmplementeerd (verbeterd proces briefadres en urgente huisvestingsproblematiek).
 • Bij de meeste betrokken partners hebben we een aanspreekpunt/ doorbraakambassadeur gerealiseerd (Deurwaarders, politie, VT, Zorg-& Veiligheidshuis, SWT, MEE, Yulius, VGZ, LdH, Woningcorporaties, enzovoorts).
 • We hebben een doorbraakteam met 6 doorbraakregisseurs geïmplementeerd. Zij gaan in 2021 werken met de DBM, waaronder de doorbraakapp en kosten-batenanalyses.

Bij 50 casussen bleek de reguliere route nog onvoldoende benut. Bij de andere casussen speelde
met name gebrek aan bestaanszekerheid en goede regie bij multiproblematiek een probleem.
30 casussen bevinden zich nog in een doorbraakproces.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website