Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De AWTJ Veilig Opgroeien is gevestigd in Noord Holland, en is één van de kernpartners van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland. Het Kennisplatform is gericht op kennisontwikkeling en kennisverspreiding bij de transformaties in het sociaal domein. De zorg voor de jeugd en veilig opgroeien is daarbij een centraal thema. De focus bij alle activiteiten ligt op de intensieve inzet van en het betrekken van het voorveld en burgerinitiatief, preventie en het zoeken naar een optimale aansluiting van generalistische en specialistische zorg en ondersteuning. Onderzoek krijgt bewust het karakter van ontwikkelingsgerichte onderzoeksdesigns, met veel aandacht voor de betekenis voor het handelingsrepertoire van sociale professionals.

 

De AWTJ Veilig Opgroeien werkt langs vijf lijnen aan het verbeteren van uitvoering en beleid voor het veilig opgroeien van kinderen en hun ouders. Bij de ontwikkeling van de GIPS-methodiek (risicogestuurde zorg en herstelgerichte zorg in een samenhangende ketenaanpak) zijn diverse publicaties verschenen en is inmiddels een succesvol ontwikkel- én implementatietraject in gang gezet. Het Participatieberaad, waarin jeugdigen en ouders hun ervaringskennis en -deskundigheid inbrengen bij de verschillende programma's en bij de participerende organisaties, wordt actief geraadpleegd en neemt daartoe ook zelf actief stappen. De gevolgde leerpraktijken in de regio Kennemerland komen nu stap voor stap op gang. In deze leerpraktijken gaat na de zomer van 2018 ook actief gewerkt worden aan en geoefend worden met de zogenaamde Transformatiespiegel Veilig Opgroeien. Een dialogische reflectie-tool, die de betrokken professionals ondersteunt bij een reflectie of ze met de zogenaamde transformatiedoelen in de praktijk goed uit de voeten kunnen en komen. Het project Kinderrechten Nu, ten slotte, wordt stap voor stap en succesvol in de basisscholen in de regio Haarlem aangeboden.

 

In het komend jaar, tot eind 2019, wordt door de AWTJ, samen met haar partners en met name samen met de Werkplaats Sociaal Domein Noord Holland Noord, geïnvesteerd in borging van een kennisagenda en een regionale kennisinfrastructuur, met een nauwe binding aan de landelijke kennisinfrastructuur.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De AWTJ Veilig Opgroeien richt zich voor een deel op kennisverspreiding voor betrokken professionals, beleidsmakers en beslissers in de regio Kennemerland/Noord Holland.In dit kader worden veel kennisoverdrachtsactiviteiten georganiseerd en activiteiten die gericht zijn op kennisontwikkeling middels praktijkonderzoek. Deze zijn beschikbaar via het Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland, waarin de AWTJ één van de dragende partners is.

 

Een selecte uit de activiteiten en producten:

* Er is een evaluatie verricht onder de leerwerkgroepen en een interactief symposium over de opbrengsten en herijking van de leerpraktijken georganiseerd.

* Op vrijdag 13 oktober 2017 is een symposium verzorgd over 'Anders verantwoorden in de zorg voor de jeugd', onder andere met medewerking van Jeannet Buurman van het CJG Kennmerland, Rutger Hageraats en Ton van Yperen (NJi) en Ruud Grondel (wethouder Diemen).

* Op 17 oktober is een 'wat werkt'-sessie georganiseerd over de methodiek Voorzorg, samen met de GGD Hollands Noorden en ervaringsdeskundigen.

* In januari 2018 is het vierjarig onderzoeksprogramma ‘Kwetsbare jongeren op weg naar volwassenheid’ van start gegaan. Eén van de onderzoekslocaties is Haarlem/Zuid Kennemerland. De andere twee locaties zijn Amsterdam en Rotterdam. Het programma wordt gefinancierd door RAAK-Pro/SIA. Basisinformatie: www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/50/29150.html. Meer informatie volgt binnenkort.Er is onder andere een verkenning over het resilience-concept bij kwetsbare jongeren beschikbaar.

* Op 24 maart 2018 verzorgde de AWTJ Veilig Opgroeien, samen met het Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland de Kennisuitdaging Prioriteit voor Preventie. Daar werden onder andere deelsessies georganiseerd over geboortezorg rond kwetsbare zwangeren, integrale vroeghulp, 1001 dagen en two2tango (e-preventie van echtscheidingen). Voor een impressie: www.kennisplatformsdnh.nl/prioriteit+voor+preventie/impressieverslag+kennisuitdaging/default.aspx

* Op de Kennisuitdaging werd ook het manifest ‘Pleidooi voor Preventie’ gepresenteerd en overhandigd aan het Ministerie van VWS. De AWTJVO heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van het Pleidooi én Veilig Opgroeien is één van de vijf opgenomen preventieprogramma’s waar de partners de komende jaren op inzetten. Voor het Pleidooi zie: www.kennisplatformsdnh.nl/prioriteit+voor+preventie/pleidooi+prioriteit+voor+preventie2/default.aspx

* Op 23 maart verzorgde Adri van Montfoort een actualiteitencollege voor zo’n 50 partners uit het veld over de transformaties rond de wet op de jeugdzorg. De nadruk lag daarbij op de kloof tussen wens en werkelijkheid en hoe die te overbruggen.

* Het Participatieberaad van de AWTJ werkte mee aan de methodiek ‘Werken aan kernwaarden’ (zie professionaliseringjeugdhulp.nl/ontwikkelagenda/, doorklikken op ‘werken aan kwaliteit van de jeugdhulp in gemeenten). Voor de poster: professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/Producten-ontwikkelplaatsen/Posters-Haarlem-definitief.pdf

* Voor informatie over trainingen rond Veilig Opgroeien: hetlock.nl/over-het-lock/awk/

 

De GIPS-lijn binnen de AWTJ timmert zeer succesvol aan de weg met tal van publicaties en presentaties. Zie onder andere vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf en een aantal publicaties via you tube.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Centraal in de aanvraag staat het realiseren van effectieve en efficiënte samenwerking gericht op het realiseren van duurzame veiligheid voor kinderen en een effectieve aanpak bij onveiligheid. Samenwerking zowel tussen professionals uit verschillende disciplines (generalisten/specialisten) en sectoren (medische, justitiële en -jeugd-zorgsector) als tussen professionals en kinderen, jongeren en ouders is nodig om deze doelstelling te bereiken. Van elkaar (willen) leren en blijvend partnerschap aangaan is de Koninklijke weg. Partnerschap met ouders en kinderen voor continue feedback en sturing op het handelen; partnerschap tussen professionals om vanuit meerdere kaders met heldere regie te werken aan 1 gezin 1 plan. Professionaliteit is weten wat je moet en mag (kennis van wet/regelgeving en beleidsafspraken, keuzes maken hoe deze te hanteren); wat je wel of niet kunt (zelfbewuste bekwaamheid) en wat je wilt (professionele autonomie). Dit leerproces vraagt kennis, oefening en gezamenlijke reflectie. Er zal voortgebouwd worden op de al aanwezige kennis en reeds ontwikkelde methodieken, die voor alle professionals beschikbaar zullen komen; waar nodig zullen nieuwe methodieken ontwikkeld worden (zie voor uitwerking de beschrijving van de drie deelprojecten). Voortbouwen op wat reeds ontwikkeld is in de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK, zie bijlage) is hierin een belangrijk bestanddeel.

Wat de transformatiedoelstellingen betreft richt deze AWTJ zich met name op het een stem geven van kinderen, jongeren en ouders (met oog voor de diversiteit binnen deze groep) en het daadwerkelijk realiseren van het werken met één casusregisseur, 1 gezin, 1 plan, of het nu om preventie, om psycho-educatie, opvoedingsondersteuning of om behandeling van complexe problematiek met structurele, ernstige onveiligheid gaat.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn 3 deelprojecten opgezet:

Project leerwerkgroepen: in de drie subregio’s van de AWTJ (Zuid Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer) worden 3 leerwerkgroepen opgezet waarin professionals (generalisten én specialisten), jongeren en ouders, universiteit en gemeenten participeren. Voor de jongeren en ouders wordt daarnaast een centraal (voor de hele regio) participatieberaad opgezet waarin zij de leerwerkgroep bijeenkomsten kunnen voorbereiden en evalueren. Parallel aan de leerwerkgroepen lopen 2 sub-trajecten, ter compensatie van het feit dat jonge kinderen niet in de leerwerkgroepen en het participatieberaad vertegenwoordigd kunnen zijn. Subtraject 1 Het kinderparticipatieproject: uitgevoerd in samenwerking met het primair onderwijs in de 3 regio’s en per regio opgeleide kinderrechtencoaches. Subtraject 2 scholing op maat 'praten met kinderen' voor professionals.

2.Project veiligheid- en transformatiemonitor: hierin zal de kwaliteit en de voortgang van het werken aan de transformatiedoelen systematisch gemeten worden. Daarnaast zal getoetst worden of het met werken aan de gestelde doelen ook lukt om onveilige situaties voor kinderen te veranderen in blijvend veilige situaties

3.Project implementatie triage-instrument Veilig Thuis (VT) en GIPS methodiek binnen het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDCK) en doorontwikkeling tot een landelijk model voor regionale samenwerking. In dit project zal op verzoek van de professionals binnen het MDCK een gestructureerde intersectorale methodiek -die al succesvol gepilot is- ingevoerd en op effectiviteit onderzocht worden. Deze methodiek sluit nauw aan bij het triage instrument voor VT (beide instrumenten zijn door L. Vogtländer van de Waag –forensisch zorgspecialist- ontwikkeld) en betreft de doelmatige samenwerking met het lokale veld en met de gezinnen in situaties van structurele ernstige onveiligheid

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website