Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stage en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen in het dagelijkse leven (Gezondheidsraad 2014; OECD 2015). Het project KOPLOPERS richt zich op het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren (15-30 jaar) met psychische problemen in onderwijs, welzijn en de transitie naar werk. De kern van het project is een Jongerenteam, dat activiteiten uitvoert gericht op de-stigmatisering en het gezamenlijk oplossen van knelpunten in participatie. Het team bestaat uit ervaringsdeskundige jongeren met psychische problemen; de groepssamenstelling is divers qua problematiek, gender, opleiding en culturele achtergrond. Het team gaat in gesprek met professionals en peers. Het doel van deze ontmoetingen is om te werken aan de attitude door wederzijdse vooroordelen en stigma’s te identificeren en bespreekbaar te maken (contactstrategie) en knelpunten en good practices van participatie te delen. De uitwisseling resulteert in (afspraken over) innovatieve, inspirerende acties die de jongeren en/of de professionals ondernemen om participatie te bevorderen.

De resultaten van KOPLOPERS zijn een innovatieve landelijk overdraagbare strategie om participatie van jongeren met psychische problemen te bevorderen (beschreven in Koplopers: Lessons learned), en overdraagbare kennis(producten) over ervaren belemmeringen en good practices van participatie (beschreven in Koplopers: Factoren in participatie) en een aantrekkelijk Digitaal Magazine dat een kleurrijke inkijk biedt in het hart van Koplopers: psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten zijn divers en verrassend. Er zijn producten, processen die in gang zijn gezet, betrokkenen en bewustwording, ook bij onderzoekers; wat betreft bewustwording bij onderzoekers zijn dit toevallige en onverwachte resultaten van het project. Meer hierover is te lezen in de Monitor van het project, Koplopers: Lessons learned, geschreven door Judith van Vliet.

Aan het project hebben ruim 70 jongeren meegewerkt (waarvan dertien vanuit het Jongerenteam en 50 studenten). Met deze jongeren hebben we een circa 100 grote en kleine activiteiten verricht. Daarbij hebben we ca. 1400 mensen bereikt, van wie ruim 500 jongeren (via gastlessen, presentaties, workshops en in studentenonderzoek) en 900 professionals werkzaam voor regionale en landelijke organisaties. In de uitvoering van het project zijn ca 50 professionals direct betrokken geweest (vanuit de projectgroep, stuurgroep en docenten). Vijf ouders zijn direct betrokken geweest, via de ervaringsdeskundige jongeren van het Jongerenteam. En een onbekend aantal ouders op indirecte wijze, via presentaties, en publicaties (Digitaal Magazine, radio, AD) voor een breed publiek. Er heeft een Slotconferentie plaatsgevonden, waarin de jongeren vertelden over hun ervaringen. In totaal is de Eindconferentie door 100 mensen bezocht.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project KOPLOPERS richt zich op het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren (15-25 jaar) met psychische kwetsbaarheid in het integrale domein van onderwijs (mbo en hbo), welzijn en de transitie naar werk. De kern van het project is een functionerend jongerenteam dat activiteiten uitvoert gericht op de-stigmatisering en het gezamenlijk oplossen van knelpunten in participatie. Het huidige team bestaat uit acht ervaringsdeskundige jongeren; de groepssamenstelling is divers qua problematiek, gender, opleiding en culturele achtergrond.

Psychische weerbaarheid is een actueel vraagstuk. In 2017-2018 heeft het jongerenteam van Koplopers al 55 ontmoetingen gehad met in totaal 700 deelnemers: peers, docenten, professionals, bestuurders en beleidmakers. Doel van deze ontmoetingen is bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid, en kennis ontwikkelen over de belemmerende en bevorderende factoren in de participatie. Komend jaar gaan we meer aandacht geven aan (het toepassen van deze) kennis voor het verlagen van drempels voor participatie. Hierin werken we nauw samen met de regionale partners aangesloten bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en de Academische werkplaats Transformatie Jeugd Rotterdam (ST-RAW).

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten zijn:

-Kennisverspreiding via (landelijke) bijeenkomsten, conferenties, symposia, studiedagen, informatiemarkt.

-25 afstudeeronderzoeken door studenten van de bacheloropleiding Social Work en de masteropleiding Pedagogiek van Hogeschool Rotterdam naar het bevorderen van psychische weerbaarheid bij het studeren.

- Bij Hogeschool Inholland heeft implementatie plaatsgevonden via de grote survey naar studiesucces en stress en binnen het 100-dagen programma (waarbij de focus ligt op de eerste 100 dagen die nieuwe studenten doorbrengen) wordt gebruik gemaakt van de input van het Jongerenteam. Inholland Rotterdam deelt haar bevindingen met de andere locaties van deze hogeschool in het land.

- Onderzoekssymposium op Hogeschool Rotterdam 15 juni 2018, workshop op de professionaliseringsdagen van docenten Social Work van Hogeschool Rotterdam en het Kennisatelier van STRAW op 14 juni 2018.

- Publicatie van digitale producten via de projectleden zoals Hogeschool Rotterdam, Inholland, STRAW, Werkplaats Sociaal Domein. Voorbeeld www.hr.nl/koplopers/

- Publicatie van artikels in (vak)bladen. Bijvoorbeeld een artikel van Toby Witte en Szabinka Dudevszky in het Tijdschrift Jeugdbeleid 29-05-2017 mijn.bsl.nl/participatie-en-inclusie-van-jongeren-met-psychische-kwetsbaarhe/12321328?

searchResult=1.dudevszky&searchBackButton=true

- Medewerking verlenen aan publicaties in krant, radio en tv-programma’s over jongeren en psychische kwetsbaarheid. Voorbeeld: Artikel over psychisch kwetsbare studenten in het mbo in Profiel vaktijdschrift voor mbo. Hieraan heeft een jongere van Koplopers en een professional uit een stuurgroeplidorganisatie meegewerkt www.profielactueel.nl/content/data/nieuwsberichten/2017/Profiel_artikel_week_51_2017_Psychisch_kwetsbare_studenten.pdf

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

KOPLOPERS

Participatie van jongeren met psychische problemen

 

PARTICIPATIE, STIGMA EN ZELFSTIGMA

 

Zaira, studente aan het hbo, schaamde zich lange tijd voor haar depressie, in de ogen van haar familie iets voor ‘zwakke mensen’. Maar ze trof een begripvolle studieloopbaancoach, mocht haar lesrooster aanpassen en bleef op school. Ryad, sinds twee jaar in Nederland, heeft PTSS ontwikkeld als slachtoffer van (seksueel) geweld in Syrië. Bij het Jongerenloket ervaart hij ongeloof en onbegrip en komt niet verder ondanks zijn opleiding als tolk-vertaler. In zijn activiteiten voor Amnesty en COC hervindt hij kracht. Jim, 23 jaar, sprak bij een sollicitatie als conciërge op een vmbo open over zijn eerdere behandeling in een verslavingskliniek, en werd zonder problemen aangenomen.

Deze ervaringen van participatie aan onderwijs, werk en het maatschappelijke leven, gedeeld tijdens twee focusgesprekken met zestien jongeren april 2016, zijn het uitgangspunt voor het project KOPLOPERS. In de gesprekken zijn positieve voorbeelden van acceptatie en participatie gegeven, maar ook ervaringen van uitsluiting en afwijzing gedeeld. Stigma en zelfstigma vormen de belangrijkste thema’s in de verhalen. Dit sluit aan bij het onderzoek onder jongeren met psychische problemen van de Nationale Jongerenraad (2015) en praktijkkennis van Samen Sterk zonder Stigma (2015).

 

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stage en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen in het dagelijkse leven (Gezondheidsraad 2014; OECD 2015). Deze uitval en uitsluiting zijn niet alleen onwenselijk voor de persoon die het betreft, maar ook maatschappelijk gezien is sprake van verlies van talent, veerkracht en welbevinden (Ministerie van VWS, 2015). De kosten van psychische problemen worden geschat op 20 miljard euro per jaar (Ministerie SZW, 2014). Rotterdam spreekt van 30.000 kwetsbare en 7.000 risicojongeren, onder wie een niet nader gespecificeerd aantal met psychische problematiek (Rotterdam, 2016).

 

ERVARINGSDESKUNDIGHEID

 

De Movisie Participatieprijs stond dit jaar in het teken van ‘Deskundig door ervaring’. De actuele aandacht voor ervaringsdeskundigheid komt voort uit een beweging van onderaf (mensen willen zelf regie voeren over hun leven) en de transformaties in het sociale domein (burgers worden aangesproken op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid voor welzijn en participatie) (Movisie, 2015). Uit (internationaal) praktijkonderzoek komt naar voren hoe ervaringsdeskundigen positief kunnen bijdragen aan herstel en participatie, niet alleen door ondersteuning van individuele cliënten maar ook door het bestrijden van vooroordelen en stigma’s bij professionals (Movisie, 2015; Gezondheidsraad 2014; OECD, 2015).

 

KOPLOPERS

 

Het project KOPLOPERS richt zich op het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren (15-25 jaar) met psychische problemen in het integrale domein van onderwijs (mbo en hbo), welzijn en de transitie naar werk. De focus wordt gelegd op psychische problematiek die zich ontwikkelt/manifesteert in de puberteit en adolescentie, waaronder psychische stoornissen, verslavings- en trauma-gerelateerde problematiek. Daarbij is niet de medische classificatie leidend maar de ziektebeleving en de door de jongeren ervaren hindernissen in het streven naar participatie (Gezondheidsraad 2014).

 

De kern van het project ligt in het opzetten van een jongerenteam, dat activiteiten uitvoert gericht op de-stigmatisering en het gezamenlijk oplossen van knelpunten in participatie. Het team bestaat uit jongeren met psychische problemen; de groepssamenstelling is divers qua problematiek, gender, opleiding en culturele achtergrond. De teams gaan, na een fase waarin individuele ervaringen worden ontwikkeld tot collectieve ervaringsdeskundigheid, in gesprek met professionals en peers binnen onderwijs, welzijn en bij de transitie naar werk (zoals hbo/mbo opleidingen, wijkteams, het Jongerenloket, de Kredietbank en sportvereniging). Daarbij worden zij ondersteund door ervaringsdeskundige trainers en kwartiermakers, werkzaam bij deze organisaties. Het doel van de ontmoetingen is om te werken aan de attitude door wederzijdse vooroordelen en stigma’s te identificeren en bespreekbaar te maken (contactstrategie) en knelpunten en good practices van participatie te delen (Plooy, 2011; Hirschman, 1970). Hierbij is specifieke aandacht voor de participatie van jongeren met divers culturele achtergronden. De uitwisseling resulteert in (afspraken over) innovatieve, inspirerende acties die de jongeren en/of de professionals ondernemen om participatie te bevorderen.

 

De resultaten van het project zijn een innovatieve landelijk overdraagbare strategie om participatie van jongeren met psychische problemen te bevorderen, overdraagbare kennis(producten) over ervaren belemmeringen en good practices van participatie, en overdraagbare kennis(producten) over de werkzame factoren en knelpunten van de ontwikkelde strategie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website