Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Academische Werkplaats beoogt een langdurig samenwerkingsverband en kennisplatform te zijn voor vertegenwoordigers van praktijk, wetenschap, opleidingen en beleid en ouders en jongeren. Binnen de Werkplaats richten we ons op het bevorderen van optimale probleeminventarisatie, ondersteuning en zo nodig behandeling voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar binnen het spectrum van druk gedrag tot ernstige ADHD. De gehele zorgketen is voor ons van belang: van laagdrempelige ondersteuning door wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, Praktijkondersteuners Huisarts en binnen het onderwijs, tot de specialistische GGZ. Uitgangspunt vormt het stimuleren van passende en doelmatige hulp voor ieder kind. Ingebed in de Werkplaats zijn een viertal themagroepen:

- Voorlichting over druk gedrag en ADHD

- Triage en diagnostiek*

- Niet-medicamenteuze hulp voor druk gedrag en ADHD

- ADHD-medicatie.

*De themagroep Triage en Diagnostiek is beëindigd per 1-1-2019.

 

Binnen de Werkplaats zijn tevens een drietal onderzoeksprojecten ingebed:

1. Het onderzoeksproject "Druk & Dwars: Overdiagnostiek van ADHD voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren onderzoekt de effectiviteit van "Stepped diagnosis", een methode die als doel heeft overdiagnostiek van ADHD bij kinderen te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. De aanpak ‘Druk & Dwars’ stoelt op deze methode en bestaat eruit dat ouders en leerkrachten van drukke kinderen hulp krijgen in een prediagnostisch stadium, dat wil zeggen zonder dat er een kindgebonden ADHD classificatie is gesteld. Kinderen en gezinnen die hiermee onvoldoende geholpen zijn worden verwezen naar specialistische zorg. Op deze manier blijft specialistische zorg bewaard voor de gezinnen met de meest ernstige en hardnekkige problematiek.

2. Het onderzoeksproject "Laagdrempelige zorg voor kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag" beoogt:

(1) landelijke bekendheid te geven aan een recentelijk ontwikkeld zelf-hulp programma voor leerkrachten voor drukke en ongeconcentreerde leerlingen met en zonder ADHD en implementatie daarvan te bevorderen en te monitoren,

(2) het uitvoeren van een randomized controlled trial (RCT) waarin de effectiviteit van een (deels online) zelf-hulp oudertraining wordt vergeleken met een wachtlijstgroep.

3. Het onderzoeksproject "Optimaliseren van lange termijngebruik van ADHD medicatie" tot slot behelst een volledig in de praktijk ingebedde studie naar de lange termijn effectiviteit en veiligheid van methylfenidaat, waarbij we tevens kijken naar de haalbaarheid van het inbouwen van reguliere geblindeerde afbouw, reeds te bespreken met ouders en jongeren bij de start van de medicatie. Kinderen met ADHD met een indicatie voor behandeling met methylfenidaat zullen minimaal na ieder jaar gebruik dubbelblind placebo-gecontroleerd worden afgebouwd. Op reguliere tijdstippen worden uitkomstmaten verzameld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Vloggenserie waarin experts antwoord geven op vragen over druk gedrag en ADHD: adhdendrukgedrag.nl/categorie/vloggenserie/

- Verslagen van participatiebijeenkomsten voor ouders en kinderen en vlogs van kinderen over hun ervaringen met hun drukke gedrag: adhdendrukgedrag.nl/categorie/participatie/

- Proefschrift Sanne te Meerman over ‘ADHD en de macht van generalisatie’: adhdendrukgedrag.nl/algemeen/te-meerman-promoveert-adhd-en-de-macht-van-generalisatie/

- Proefschrift Betty Veenman over de effectiviteit van zelfhulpprogramma Druk in de Klas: adhdendrukgedrag.nl/projecten/betty-veenman-promoveert-op-zelfhulpprogramma-druk-in-de-klas/

- Factsheet VGCt, waarin nuttige informatie staat over de plek van gedragstherapie bij ADHD: adhdendrukgedrag.nl/wp-content/uploads/2019/03/19.01.VGCt_.Fs_ADHD_v3.pdf

- Update van beschrijving ADHD over het beeld, beloop en etiologie op de website van het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/adhd/

- Proefschrift Bert Wienen over inclusief onderwijs, van individu naar context: hdl.handle.net/11370/5b7d8d16-c88a-40c4-99f8-0fce877fccc3

 

 

Verwachte resultaten themagroepen:

 

- Voorlichtingsfolder over druk gedrag en ADHD (wordt eind november 2019 verwacht)

- Richtlijn voorlichting over druk gedrag en ADHD (wordt eind november 2019 verwacht)

- PowerPoint met voorlichting over druk gedrag en ADHD (wordt eind december 2019 verwacht)

 

Druk en Dwars:

- Vlog over voorlichting over druk gedrag en ADHD op het internet (oktober 2019 verwacht)

- Proefschrift Maruschka Sluiter over de rol van een diagnose en medicatie, en laagdrempelige alternatieven bij druk en dwars gedrag (werktitel) (2020 verwacht)

- Ouderbegeleiding: een op zijn effectiviteit en bruikbaarheid beproefde laagdrempelige groepstraining voor ouders met kinderen met druk en dwars gedrag zonder diagnose. Deze ouderbegeleiding wordt op zijn effecten bestudeerd (artikel in voorjaar 2020 verwacht). Verwachte moment van openbare beschikbaarheid is nader te bepalen, afhankelijk van middelen, effectstudie, evaluatie en eventuele aanpassingen.

- Een online lezing voor aankomende professionals in onderwijs, jeugdwelzijn en jeugdzorg met als doel om misverstanden rond druk en dwars gedrag en ADHD te verminderen. Deze online lezing wordt op zijn effecten bestudeerd (artikel najaar 2019 verwacht). Verwachte moment van openbare beschikbaarheid is nader te bepalen, afhankelijk van middelen, effectstudie, evaluatie, eventuele vervolgstudie en mogelijke aanpassingen.

- Alle ontwikkelingen binnen Druk & Dwars worden gedeeld via de website www.drukendwars.nl

 

Laagdrempelige zorg voor druk gedrag en ADHD:

De randomized trial naar de oudertraining loopt op dit moment nog. De eerste reacties van ouders zijn positief en er is weinig uitval tijdens het ouderprogramma. Verwacht wordt dat het onderzoek een ouderprogramma oplevert dat effectief is in het verminderen van druk en opstandig gedrag en het verbeteren van opvoedvaardigheden van ouders en dat in de praktijk geïmplementeerd kan worden. De eerste resultaten worden in 2021 verwacht. Zie voor meer informatie www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl,

 

De Proefstopstudie: Resultaten van de proefstopstudie (over de lange termijn effecten en veiligheid van methylfenidaat, en de haalbaarheid van het inbouwen van een reguliere geblindeerde proefstop) worden over twee jaar verwacht.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Academische Werkplaats beoogt een langdurig samenwerkingsverband en kennisplatform te zijn waarbinnen vertegenwoordigers van praktijk, wetenschap, opleidingen en beleid samen met ouders en jongeren zich richten op het bevorderen van optimale probleeminventarisatie, ondersteuning en zo nodig behandeling voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar binnen het spectrum van druk gedrag tot ernstige ADHD binnen de gehele zorgketen, van laagdrempelige ondersteuning door wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, Praktijkondersteuners Huisarts en binnen het onderwijs tot de specialistische GGZ. Uitgangspunt vormt het stimuleren van passende en doelmatige hulp voor ieder kind.

 

Ingebed in de Werkplaats zijn een zevental themagroepen:

 

-Voorlichting over ADHD en druk gedrag.

-Voorkomen van ADHD classificatie door behandeling zonder diagnostische labeling.

-Optimaliseren van triage en van diagnostiek in de tweede lijn.

-Versterken van het schoolklimaat voor kinderen met druk gedrag en ADHD.

-Versterking van het opvoedingsklimaat van kinderen met druk gedrag en ADHD.

-Optimaliseren van niet-medicamenteuze behandelingen voor ADHD binnen de jeugd GGZ.

-Optimaliseren medicamenteuze behandeling en terugdringen van onnodig medicatiegebruik.

 

Binnen de Werkplaats ingebed is een drietal onderzoeksprojecten:

 

1. Het onderzoeksproject "Druk & Dwars: Overdiagnostiek van ADHD voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren onderzoekt de effectiviteit van "Stepped diagnosis", een methode die als doel heeft overdiagnostiek van ADHD bij kinderen te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren.

De aanpak ‘Druk & Dwars’ stoelt op deze methode en bestaat er uit dat ouders en leerkrachten van drukke kinderen hulp krijgen in een prediagnostisch stadium, dat wil zeggen zonder dat er een kindgebonden ADHD classificatie is gesteld. Kinderen en gezinnen die hiermee onvoldoende geholpen zijn worden verwezen naar specialistische zorg. Op deze manier blijft specialistische zorg bewaard voor de gezinnen met de meest ernstige en hardnekkige problematiek.

 

2. Het onderzoeksproject "Laagdrempelige zorg voor kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag" beoogt: (1) landelijke bekendheid te geven aan een recentelijk ontwikkeld leerkrachtprogramma voor drukke en ongeconcentreerde leerlingen met en zonder ADHD en implementatie daarvan te bevorderen en te monitoren, (2) het uitvoeren van een randomized controlled trial (RCT) waarin de effectiviteit van een oudertraining wordt vergeleken met een wachtlijstgroep.

 

3. Het onderzoeksproject "Optimaliseren van lange termijngebruik van ADHD medicatie" tot slot behelst een volledig in de praktijk ingebedde studie naar de lange termijn effectiviteit en veiligheid van methylfenidaat, waarbij we tevens kijken naar de haalbaarheid van het inbouwen van reguliere geblindeerde afbouw, reeds te bespreken met ouders en jongeren bij de start van de medicatie. Kinderen met ADHD met een indicatie voor behandeling met methylfenidaat zullen minimaal na ieder jaar gebruik dubbelblind placebo-gecontroleerd worden afgebouwd. Op reguliere tijdstippen worden uitkomstmaten verzameld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website