Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Instellingen op jeugdterrein, gemeenten, onderzoeks- en onderwijsorganisaties werkten tussen 2010 en 2016 samen in de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd, regio Noordelijk Zuid-Holland. Het doel was het verbeteren van de integrale zorg voor kinderen en jongeren, zodat zij veilig thuis, op school en in de buurt kunnen opgroeien. De werkplaats ondersteunde lokale samenwerkingsverbanden zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met onderzoeken en projecten. Deze werden uitgevoerd langs de vier thema’s Samen Opletten, Samen Opvoeden, Samen Optreden en Samen Opleiden. De werkplaats voerde zowel kortdurende als langer lopende onderzoeken en projecten uit.

 

Praktijk, beleid en onderzoek ontwikkelden de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) die door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) in het land wordt geïmplementeerd. Ook werd onderzoek gedaan naar preventieve opvoedinterventies en werden samen met de opvoedinterventie Triple P opvoedmodules voor achterstandsgroepen ontwikkeld en onderzocht. Daarnaast werden het zorggebruik van multiprobleemgezinnen en de verbetering van de werkwijze 1 Gezin 1 Plan onderzocht. Voorbeelden van kortdurende projecten waren onderzoeken naar het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen door CJG’s en naar regionale interventies voor echtscheidingsproblematiek. De werkplaats had veel aandacht voor het verspreiden en implementeren van de projectresultaten en kennisuitwisseling tussen de partners: zie www.samenvoordejeugd.nl

 

De werkplaats gaat verder onder de naam SAMEN. De leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap gaat een verdere bijdrage leveren aan de transformatie van de zorg. In de Academische Werkplaats Gezin aan Zet ondersteunen de partners de jeugd- (en gezins)teams in de regio’s Holland Rijnland en Den Haag bij het versterken van de regie van gezinnen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd leverde producten en kennis op van projecten die waren georganiseerd volgens vier thema’s: Samen Opletten, Samen Opvoeden, Samen Optreden en Samen Opleiden.

 

Samen Opletten: de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) werd ontwikkeld, waarmee krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van kind en gezin in kaart worden gebracht. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) implementeert de methodiek in Nederland. GIZ wordt inmiddels gebruikt door CJG-medewerkers en jeugdteams in het land.

 

Samen Opvoeden: inzicht werd verkregen in het hulpzoekgedrag van ouders met opvoedvragen, o.a. door middel van het Ouder en Kind Ervaringen (OKE) cohort onderzoek, en in de effectiviteit van opvoedinterventies. De doelgroep waren ouders in een achterstandsituatie, waaronder ouders met een Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond. Op basis van deze kennis werden op deze doelgroep afgestemde modules opvoedondersteuning ontwikkeld en uitgetest in samenwerking met Triple P.

 

Samen optreden: in het Ouder en Kind Ervaringen (OKE) cohort onderzoek werd inzicht verkregen in factoren die het zorggebruik door multiprobleemgezinnen bepalen. Samen met lokale beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals werden aanbevelingen geformuleerd voor implementatie van het werken volgens 1 Gezin, 1 Plan. De aanbevelingen werden tevens gebaseerd op de resultaten van onderzoek naar opvattingen van hulpverleners over implementatie van 1 Gezin, 1 Plan in de regio van de werkplaats. In de Academische Werkplaats Gezin aan Zet wordt verder gebouwd aan systematische uitvoering van 1 Gezin 1 Plan in jeugdteams.

 

Tal van kortdurende onderzoeksprojecten leverden inzichten op in knelpunten in de ketenzorg. De onderzoeken vonden plaats in coöperatie met beleidsmedewerkers en professionals van gemeenten en instellingen en leidden tot concrete adviezen voor gemeenten. Ondersteuning werd gekregen van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland. Voorbeelden zijn een advies over een samenhangend aanbod voor kinderen die te maken hebben met een echtscheiding, een profiel van een schoolcoach die bemiddelt tussen ouders en school, de inzet van paraprofessionele intermediairen in Haagse CJG’s, maatregelen om gehoorschade te voorkómen in samenspraak met jongeren van een jongerencentrum, en een advies over de kennisbehoefte bij professionals om blootstellings(taal)achterstand adequaat te kunnen signaleren en door te kunnen verwijzen naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

 

In het thema Samen Opleiden wisselden beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs kennis uit. Door middel van o.a. kenniscarrousels, masterclasses, trainingen en de website www.samenvoordejeugd.nl werden de inzichten en producten verspreid en geïmplementeerd.

 

Het succes van de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd leidde tot animo bij de partners om de werkplaats voor te zetten onder de nieuwe naam SAMEN, om zo een verdere bijdrage te leveren aan de transformatie van de zorg voor jeugd in de regio. Ook ondersteunen de partners reeds de jeugd(- en gezins)teams in de regio’s Holland Rijnland en Den Haag door middel van de Academische Werkplaats Gezin aan Zet.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een groot aantal instellingen in de jeugdgezondheidszorg, het jeugdwelzijn, de jeugd geestelijk gezondheidszorg en de jeugdzorg in de regio Noordelijk Zuid-Holland werkt samen aan de verbetering van de zorg voor de jeugd. Zij hebben daarvoor de Academische Werkplaats Publieke gezondheid-Jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-j NZH) opgericht. De werkplaats draagt bij aan het verbeteren van de zorg voor jeugd door het verbinden van praktijk, beleid, onderzoek en opleiding. Op deze wijze komt een goede ketenzorg tot stand voor de jeugd en worden Centra voor Jeugd en Gezin ondersteund. In 2011 zijn vier projecten opgestart en volop in uitvoering. Voor de projecten Samen opletten, Samen opvoeden, Samen optreden en Samen opleiden zijn projectgroepen aan de slag, waarin steeds vertegenwoordigers zitten van Onderzoek, Praktijk en Beleid. Zij denken vanaf de start mee over de uitvoering van de projecten. Er is gewerkt aan de volgende producten. Samen opletten werkt aan een herontwerp van een CJG-model voor de regio Hollands-Midden met een verbeterde methode voor het gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften van jeugd. In Samen opvoeden wordt voor Den Haag een cultureel aangepaste opvoedingsinterventie voorbereid, waarmee inzicht wordt verkregen in hoe de toegang van achterstandsgroepen tot preventieve interventies kan worden verbeterd. Samen optreden maakt een overzicht van factoren die zorgcoördinatie (1 Gezin 1 Plan) voorspellen voor gezinnen met complexe problemen. Het project adviseert over werkwijzen en methoden voor zorgcoördinatie in Den Haag en Zuid-Holland Noord. De instellingen van de AWP-j NZH vormen samen een interactief implementatie- en onderwijsnetwerk. Samen opleiden verspreidt en implementeert de resultaten van de projecten door middel van o.a. masterclasses, scholingsmodules, factsheets, artikelen en een nieuwsbrief. Een inventarisatie van behoeften aan scholing leverde de organisatie van een masterclass over implementatie op, scholing over de methodiek gezinsbegeleiding (Samen optreden) en scholing over de toekomstige opbrengsten van het project Samen opletten.

ZonMw-middelen voor kortdurende onderzoeksprojecten konden worden ingezet voor twee projecten: beschrijving van CJG-gezinsbegeleiding in Leidscheveen/Ypenburg en Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag. De Haagse Jongerenambassadeurs en de vereniging oudervertegenwoordiging Jeugdzorg hebben een bijdrage geleverd aan de aftrapbijeenkomst van de AWP-j NZH.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van de Academische Werkplaats Publieke gezondheid-Jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-j NZH) is het verbeteren van de ketenzorg voor jeugd en ondersteuning van CJG’s in de regio. De AWP-j NZH heeft zijn waarde voor de regio al kunnen bewijzen. Voor de regio Den Haag is in een kortdurend project de CJG-methodiek gezinsbegeleiding (zorgcoördinatie) beschreven In de regio Holland Rijnstreek (Zuid-Holland Noord) is in het project Samen Opletten een eerste herontwerp voor CJG risicotaxatie ontwikkeld. Het project Samen opvoeden is in de fase van inventarisatie van behoeften aan opvoedingsondersteuning bij ouders, wat van direct belang is voor CjG’s. Het Klein maar Fijn project ‘Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag’ is onlangs van start gegaan. Studenten van de Haagse Hogeschool verzamelen gegevens over informele voorzieningen voor ondersteuning bij opvoeding in een wijk in Den Haag (Youth Mapping). Verder is het kortdurende project ‘Aanbod relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen’ in voorbereiding, tevens ter ondersteuning van CJG-aanbod.

Per deelproject kunnen de volgende resultaten worden genoemd. Het project Samen opletten heeft een concept scenario flexibele contactmomenten JGZ (risicotaxatie) ontwikkeld, dat groen licht gekregen heeft door de Inspectie voor verdere ontwikkeling. Diverse pilots worden voorbereid om met aangepaste methoden voor risicotaxatie te gaan werken. Deze resultaten zijn gepresenteerd aan JGZ-medewerkers, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord. Het project Samen Opvoeden heeft een overzicht opgeleverd van potentiële culturele, psychosociale en ecologische factoren die van invloed zij op de toegankelijkheid tot opvoedinterventies op basis van literatuur. Dit overzicht dient als basis voor interviews met ouders over hun ervaringen met en behoeften aan opvoedingsondersteuning. Het project Samen Optreden heeft inzicht verkregen in proceskenmerken van de Haagse methodiek CJG gezinsbegeleiding. Een rapport getiteld 'samen doen wat nodig is’ met aanbevelingen voor de methodiek is beschikbaar. Samen met betrokkenen bij initiatieven op het gebied van 1 Gezin 1 Plan (zorgcoördinatie) zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld die worden gebruikt bij de evaluatie van deze initiatieven. Door het projectteam zijn diverse presentaties gehouden voor o.a. CJG-coördinatoren en 1Gezin 1 Plan netwerken . Het project Samen opleiden is ondersteunend voor de implementatie van resultaten van de deelprojecten van de AWP-j NZH. De Haagse Hogeschool heeft hiertoe o.a. de masterclass ‘Alles draait om implementatie; over implementatie en participatie van ouders en jeugdigen’ georganiseerd om praktijkorganisaties voor te bereiden op het invoeren van opbrengsten van de AWP-j in de toekomst.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gebrek aan evidence-based interventies en instrumenten, een gefragmenteerd zorgaanbod en beperkte samenwerking tussen professionals hebben er in het verleden toe geleid dat de zorg voor jeugd met problemen niet optimaal was. De Academische Werkplaats Public health-Jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-j NZH) draagt bij aan het verbeteren van de integrale ketenzorg voor de jeugd en ondersteunt CJG’s in de regio, door middel van het verbinden van ontwikkeling, onderzoek en opleiding. De doelstelling van de AWP-j NZH is enerzijds het verbeteren en ondersteunen van integrale ketenzorg voor de jeugd, zodat deze op maat en doeltreffend is, naar behoefte van kind en omgeving, en anderzijds het ondersteunen van CJG’s in de regio. Verbetering en ondersteuning geschieden d.m.v. kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, scholing en implementatie, waardoor het evidence-based handelen in de ketenzorg voor jeugd wordt versterkt.

De speerpunten van de AWP-j NZH zijn:

1. Samen opletten: risicotaxatie en –management.

2. Samen opvoeden: toegang van achterstandsgroepen tot preventieve interventies.

3. Samen optreden: zorgcoördinatie.

4. Samen opleiden: interactief implementatie- en onderwijsnetwerk.

De regio Noordelijk Zuid-Holland vormt in de huidige situatie een witte vlek op de landkaart van de Academische Werkplaatsen in Nederland die zich richten op de jeugdsector. De Academische Werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland (AWP NZH) heeft op eigen initiatief en kosten onderzoekers, praktijk- en beleidsfunctionarissen bijeen gebracht in de themagroep Jeugd. De samenwerkende partijen GGD Hollands Midden, GGD Den Haag, GGD Zuid-Holland West, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en TNO streven met de professionalisering van de themagroep Jeugd tot Academische Werkplaats naar verbreding tot het hele terrein van zorg voor jeugd.

 

SAMENWERKING

De al bestaande samenwerking tussen partijen uit de jeugdsector binnen de AWP Public Health NZH wordt geconsolideerd en doorontwikkeld binnen de AWP-j NZH. Binnen de AWP-j NZH zullen naast de 5 Partijen van AWP NZH ook nieuwe Participanten deelnemen, waardoor continuïteit, verbreding en verdieping van de samenwerking tussen Beleid, Praktijk, Onderwijs en Onderzoek in de jeugdsector in de regio Noordelijk Zuid-Holland een sterkere impuls krijgt. De AWP-j omvat instellingen uit Jeugdwelzijn, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Jeugdzorg en Jeugd GGZ.

 

Door de Partijen en aankomend Participanten is er reeds een samenwerkingsplan opgesteld. Elk van de (toekomstige) samenwerkingspartners heeft dit plan ondertekend om de intentie tot samenwerking te bekrachtigen (zie Bijlage 1)

 

PROJECTEN

De volgende projecten worden onderscheiden:

1. Samen opletten: onderzoek naar en ontwikkeling van een verbeterde methode van risicotaxatie en –management voor CJG’s.

2. Samen opvoeden: onderzoek bij allochtonen naar de aantrekkelijkheid van laagdrempelige preventieve interventies en mogelijkheden voor verbetering van het bereik en de effectiviteit.

3. Samen optreden: onderzoek naar de implementatie van zorgcoördinatie en mogelijkheden van zorgcoördinatie (1 gezin, 1 plan) bij kinderen en multi-probleem gezinnen.

4. Samen opleiden: kennistransfer, implementatieprojecten en opleiding ter ondersteuning van innovaties in de regio, door middel van het interactief implementatie- en onderwijsnetwerk S4O.

 

Overkoepelend wordt een cohortonderzoek gestart. Met dit onderzoek worden data verzameld die binnen bovengenoemde projecten gebruikt kunnen worden ter ondersteuning of onderbouwing van de resultaten. Elk project heeft als aanvullende opdracht zich actief te richten op verspreiding van de onderzoeksresultaten, op kennisdeling, en op het vertalen van resultaten voor de praktijk en naar een implementatietraject. Het interactief implementatie- en onderwijsnetwerk biedt daarbij ondersteuning.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website