Projecten

Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment.

Lopend (augustus 2016 - december 2018)

Aanstaande ouders ondersteunen met behulp van de preSPARK De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek dat het perspectief van de aanstaande ouder(s) met de expertise van de jeugdverpleegkundige combineert. In de preSPARK staan centraal het gestructureerd en oplossingsgericht bespreken van de door de aanstaande ouder(s) ervaren vragen, zorgen en problemen en het gezamenlijk beslissen over wat...

Bekijk dit project

Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren

Afgerond (januari 2018 - juni 2020)

via vlogs jongeren stimuleren tot gezonde leefstijl Bij dit project onderzoeken GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het project bestaat uit drie delen. Ten eerste: literatuuronderzoek en interviews bij deskundigen naar wat er aan kennis is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel...

Bekijk dit project

Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen

Lopend (december 2017 - december 2018)

Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen Dit project werkt aan een beschrijving en onderbouwing van werkzame elementen van drie innovatieve praktijken die gericht zijn op de JGZ voor vluchtelingenkinderen. Het gaat om ‘JGZ voor nieuwkomers op het ISK’, ‘JGZ-nurse practioners op het consultatiebureau’ en ‘Standaard huisbezoek vluchtelingengezinnen’. Het project levert een overzicht op van...

Bekijk dit project

JGZ en wijkteams: ‘De sterkste schakels’

Lopend (december 2017 - juni 2019)

Versterken van de verbinding tussen JGZ, lokale teams en onderwijs Samenwerking tussen professionals in het sociale domein is een voorwaarde om de transformatiedoelen te realiseren. Het doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), lokale teams en onderwijs, door meer zicht te krijgen op werkzame elementen in hun samenwerking.  Werkwijze Naast een...

Bekijk dit project

Versterking Innovatie in de JGZ: Samenwerking tussen de JGZ en pedagogische voorzieningen voor vluchtelingengezinnen

Afgerond (december 2017 - juni 2020)

Betere samenwerking voor hulp aan vluchtelingengezinnen Wanneer nieuwkomersgezinnen in een gemeente komen wonen, spreken zij vaak nog slecht Nederlands en hebben zij weinig sociale contacten. Meestal is er nog geen concrete hulpvraag. Toch kunnen ouders ondersteuning gebruiken bij het vinden van hun weg als opvoeder in de Nederlandse samenleving. Er zijn veel lokale initiatieven om...

Bekijk dit project

Blauwdruk prenatale registratie in de JGZ

Lopend (juni 2018 - januari 2020)

Hoe registreer je prenatale begeleiding van aanstaande ouders bij de JGZ? Steeds vaker biedt de JGZ prenatale begeleiding aan aanstaande ouders die dit nodig hebben. Naast registratieplicht bij individuele zorg, hebben JGZ-professionals behoefte aan registratie t.b.v. de continuïteit van zorg en verantwoording van inhoudelijke aspecten. Er is geen landelijk geschikt systeem voor de JGZ, dat...

Bekijk dit project

E-learning Samen maken Samen delen. Het nieuwe leren!

Lopend (mei 2018 - december 2020)

Maatgerichte aanpak van scholing JGZ-organisaties investeren veel in de (bij)scholing van hun JGZ-professionals. Ze willen graag op efficiënte wijze hun interne scholingen optimaliseren. Door de inzet van zelf ontwikkelde e-learningen en blended learning is realisatie van een maatgerichte aanpak van de scholing mogelijk. In dit project wordt een efficiënte werkwijze opgezet die afstemming en...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice

Lopend (juni 2018 - december 2020)

Wat is het effect van het gebruik van de GroeiGids app? Ouders die de GroeiGids app (voorheen GroeiApp) gebruiken ontvangen via deze app berichten met preventieve gezondheidsvoorlichting die aansluit bij de leeftijd van hun kind.Een landelijk evaluatieonderzoek onder ouders met kinderen in de leeftijdsfase 14-20 maanden moet inzicht geven in de effecten van het gebruik van deze berichtenservice...

Bekijk dit project

Los Online

Lopend (februari 2018 - juni 2020)

Jongeren bewust maken van de gevaren van online gedrag door serious gaming. Jongeren zijn veel online. Dit biedt hen veel leuks maar ook gevaren, die zij in de puberteitsfase nog niet altijd overzien. De jeugdgezondheidszorg geeft jongeren voorlichting en advies over o.a. online gedrag. Dit gebeurt nu mondeling. Bekend is echter dat jongeren vooral leren door "zelf doen" en experimenteren....

Bekijk dit project

M@ZL app: Ontwikkeling en evaluatie van een verzuimapp voor jongeren.

Lopend (mei 2018 - augustus 2020)

Wat wordt er onderzocht? M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een verzuimaanpak op middelbare scholen en mbo’s. M@ZL is bewezen effectief en draagt positief bij aan het oplossen van verzuim. De aanpak zorgt voor meer en betere samenwerking tussen leerling, ouders, school en de JGZ.In aanvulling op M@ZL wil de GGD Flevoland een app ontwikkelen. Doel is om jongeren meer regie en...

Bekijk dit project

Samen Gezond Groot! Leefstijladvisering in de JGZ voor 0 tot 4-jarigen: afstemmingen tussen richtlijnen, nieuwe vormen van leefstijladvisering en verhoogde ouderparticipatie

Lopend (juni 2018 - december 2020)

Samen Gezond Groot JGZ-professionals helpen ouders een basis te leggen voor een gezonde leefstijl van hun kinderen. Op basis van de ervaringen en behoeften van ouders en JGZ-professionals uit 4 organisaties, proberen we de huidige leefstijladvisering voor kinderen van 0 tot 4 jaar te optimaliseren.  Eerste resultaten Ouders en JGZ-professionals zijn over het algemeen tevreden met de...

Bekijk dit project

eHealth Applicatie Prematuren in de JGZ

Lopend (september 2018 - juni 2021)

hulp bij interpreteren van groei -en ontwikkelingsgegevens van prematuren De Jeugdgezondheidszorg monitort, ook bij prematuren (8% van alle kinderen), de groei met groeicurven, en de ontwikkeling met het Van Wiechenschema. Bij prematuren is dit extra belangrijk, omdat de kans op groei- en ontwikkelingsproblemen groter is, en vroege interventies nuttig kunnen zijn. Uit onderzoek binnen het...

Bekijk dit project

I-JGZ: ICT-platform van geïntegreerde evidence-based eHealthmodules voor gelijkwaardige samenwerking tussen JGZ-professionals en ouders ten behoeve van de ontwikkeling van het kind

Lopend (mei 2018 - juni 2021)

Hoe kan je data beter uitwisselbaar maken om gezamenlijke besluitvorming te creeren? De transformatie in het jeugddomein vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van gezinnen bij de ontwikkeling van het kind en daarmee meer preventief en vraag-gestuurd werken door jeugdprofessionals. Digitale innovaties (o.a. sites, apps, gesprekstools, DD JGZ) hebben aangetoond bij te dragen aan de hulpverlening,...

Bekijk dit project

Praktische, positieve anticiperende voorlichting aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd

Afgerond (december 2017 - juni 2020)

Hoe ouders en kinderen in het primaire onderwijs bereiken met preventieve voorlichting? De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht zoekt naar meer mogelijkheden om ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd te bereiken met preventieve voorlichting. In dit project staat het digitaal en eigentijds aansluiten bij ouders centraal. De voorlichting wordt toegespitst op de ontwikkelingsfase van...

Bekijk dit project

Jeugddossier Noord Veluwe: een dossier van, voor en door ouders, jongeren en medewerkers

Lopend (juni 2018 - april 2021)

Samenwerken versterken met behulp van een gezamenlijk dossier? In de regio Noord Veluwe bouwen twee JGZ-organisaties en een jeugdhulporganisatie, samen het Centrum Jeugd en Gezin, met ouders en jongeren aan een dossier waarin zij allemaal kunnen werken: JGZ en jeugdhulp, ouders en jongeren. De laatsten kunnen niet alleen het hele dossier lezen, ze kunnen er ook in schrijven, hun eigen...

Bekijk dit project

Implementatie van een groepsgerichte aanpak binnen het azc: een pilotonderzoek

Afgerond (december 2017 - mei 2020)

Pilot: werkt een groepsgerichte aanpak in het azc? Bij CenteringParenting (CPa) vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ. Dat biedt ruimte en tijd om naast de fysieke gezondheid ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin te bespreken. Verschillende JGZ-organisaties werken al met deze aanpak, maar nog niet binnen asielzoekerscentra (azc’s)....

Bekijk dit project

VoorZorg in het sociale domein

Afgerond (maart 2017 - juli 2020)

Kinderen in gezinnen met veel sociale risico’s beginnen hun leven vaak al met achterstand. De zorg voor hen is nog steeds versnipperd, ook na de Jeugdwet in 2015. VoorZorg biedt preventieve zorg voor jonge kwetsbare moeders en hun eerste kind, door speciaal getrainde verpleegkundigen vanaf de zwangerschap. VoorZorg werkt, voorkomt kindermishandeling en biedt een betere gezondheid en ontwikkeling...

Bekijk dit project

OKT App voor ouder-kindteams ter versterking van samenwerking tussen professionals, integrale en passende hulpverlening en eigen kracht van ouders

Lopend (december 2016 - januari 2019)

Doelstelling van dit project is gezinnen met een vraag over de ontwikkeling en het opgroeien van het kind zo vroeg mogelijk integrale hulp te bieden, passend bij hun hulpvraag, wensen en mogelijkheden. Belangrijk daarbij is de verdere verbetering van de samenwerking binnen multidisciplinaire jeugdteams. Om deze doelstelling te bereiken worden een proefimplementatie en evaluatie van de OKT App in...

Bekijk dit project

Evaluatie van de organisatie en uitvoering van CenteringParenting in de JGZ.

Afgerond (december 2016 - februari 2020)

Aanleiding Sinds 2014 wordt aan ouders van pasgeboren kinderen in drie JGZ organisaties in Nederland CenteringParenting (CPa) aangeboden. Bij CPa vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ. In vergelijking met individuele zorg biedt CPa meer ruimte en tijd om naast de fysieke gezondheid van het kind ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin...

Bekijk dit project

De jeugdverpleegkundige als verbindingsprofessional tussen de kindergeneeskunde en het sociale domein: is dit effectief en efficiënt?

Lopend (december 2016 - juli 2020)

Werkwijze In het Amphia ziekenhuis Breda worden jeugdverpleegkundigen ingezet op de polikliniek Kindergeneeskunde. Zij vormen de schakel tussen kindergeneeskundige zorg- en (psycho)sociale hulpverlening. Onderzoek Onderzocht wordt of met deze werkwijze sneller passende hulp kan worden geboden. We meten hoe lang het duurt voordat een kind bij de aangewezen hulpverlener is. We meten ouder-/kind...

Bekijk dit project

De inzet van de Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ) in de JGZ: integrale versterking van de nulde en eerste lijn

Afgerond (december 2016 - juni 2020)

Verbinding en signalering verbeteren tussen diverse zorgprofessionals met de SOJ en de GW De inzet van een Specialistisch Ondersteuner Jeugdgezondheidszorg (SOJ) in de JGZ in Nijmegen en de gedragswetenschapper jeugd (GW) ter ondersteuning van huisartsen in Renkum stonden in dit project centraal. Het betreft innovatieve werkwijzen met als doel de verbinding tussen professionals en de signalering...

Bekijk dit project

Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial

Lopend (april 2017 - april 2021)

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. De toepasbaarheid hiervan is eerder bekeken met een innovatief project (www.zorgpadenjgz.nl). Met deze benadering wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften. Sommige ouders en kinderen krijgen meer aandacht, terwijl bij veel ouders enkele...

Bekijk dit project

M@ZL voor het PO. De werkwijze M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) op het primair onderwijs: een schoolvoorbeeld van positionering van JGZ in het sociale domein en in haar verbindende rol tussen medische zorg, jeugdzorg en passend onderwijs.

Lopend (december 2016 - december 2019)

Alle jongeren moeten naar vermogen kunnen profiteren van het onderwijs. Ook zij die veel verzuimen om gezondheidsredenen. Uit onderzoek blijkt dat middelbare scholieren met (langer durend) ziekteverzuim vaker afglijden in onderwijsniveau en voortijdig de school verlaten. Ook is bekend dat deze scholieren vaak al (ziekteverzuim) problemen hadden op de basisschool. Om hun onderwijskansen te...

Bekijk dit project

Evalueren van het extra contactmoment voor adolescenten

Afgerond (januari 2016 - juli 2020)

ECA: een verscheidenheid aan aanpakken Waar tot voor kort in de tweede klas van het voortgezet onderwijs het laatste reguliere contactmoment met de JGZ was, is vanaf 2013 geïnvesteerd in een extra contactmoment voor adolescenten. Het doel van dit extra contactmoment voor adolescenten (ECA) is het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag voor adolescenten vanaf 14 jaar. Het ECA kan naar eigen...

Bekijk dit project

Expertise aan de voorkant. Evaluatie van een Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ in de regio

Afgerond (mei 2016 - februari 2020)

Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ als verbinder tussen ouders, jeugdigen en zorgprofessionals Sinds de Jeugdwet (2015) hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor signalering en behandeling van psychische problemen, inclusief financiering. Acht gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben een Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ opgericht (CenA team). Dit team bestaat uit twee...

Bekijk dit project

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Effecten op motivatie, gedrag en zorgbehoeften.

Afgerond (april 2016 - februari 2020)

Hoe effectief is de methodiek GIZ bij ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar? De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt een belangrijke rol om zorgen van ouders te bespreken en te ondersteunen. Sinds 2013 wordt gewerkt met de GIZ-methodiek waarin zij samen met ouders in kaart brengt hoe het gaat met kind en gezin. In huidig onderzoek vergeleken we JGZ organisaties die met en zonder de GIZ werkten: we...

Bekijk dit project

Kosten en effecten van de SamenStarten App voor de Jeugdgezondheidszorg

Afgerond (maart 2016 - december 2019)

Doorontwikkeling van de SamenStarten app Eerder onderzoek naar de SamenStarten App liet zien dat ouders meer tevreden zijn met huisbezoeken door de JGZ als de SamenStarten App wordt ingezet. In dit project werd onderzocht of de SamenStartenApp ook een positief effect heeft op uitkomsten van huisbezoeken. Zo werd de SamenStarten App doorontwikkeld  om a) ouders betere mogelijkheden te geven zelf...

Bekijk dit project

Lange termijn effecten van extra zorg bij flexibilisering in de JGZ

Lopend (mei 2016 - september 2019)

Aanleiding JGZ-instellingen stappen over naar een flexibelere uitvoering van het basispakket JGZ. Er wordt geflexibiliseerd met taakherschikking, flexibelere contactmomenten met o.a. e-consulten of groepsconsulten. Zo wordt hoog gekwalificeerde menskracht vrij gemaakt en kunnen meer kinderen vroegtijdig in de eigen omgeving geholpen worden met preventieve, lichte hulp en minder kinderen...

Bekijk dit project

Van standaard signaleringslijst naar selectiecriteria: onderbouwing voor triagewerkwijze in de JGZ

Lopend (mei 2016 - augustus 2019)

Steeds meer organisaties in de jeugdgezondheidszorg maken gebruik van een triagewerkwijze. In het triagemodel worden enkel nog de kinderen bij de jeugdarts of - verpleegkundige uitgenodigd bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico is gesignaleerd. Deze manier van werken is veelbelovend, maar nog niet goed onderbouwd en geüniformeerd. Iedere JGZ-organisatie bepaalt nu zelf wanneer...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website