Projecten

Ketencoördinatie Jeugd: noodzakelijk en logisch, maar welk effect kunnen we aan de gemeente melden?

Afgerond (december 2010 - december 2013)

De jeugdgezondheidszorg vervult een belangrijke rol in de zorgcoördinatie op het gebied van jeugd. Het doel van zorgcoördinatie is van effectieve zorg aan kind en gezin te verlenen en te zorgen voor afstemming en afspraken tussen hulpverleners. Zorgcoördinatie wordt onder verantwoordelijkheid van gemeenten uitgevoerd. Er bestaat momenteel geen systematische methodiek  waarmee gemeenten kunnen...

Bekijk dit project

Iedereen doet mee! Uitwisselingsbijeenkomst ter verbreding van draagvlak rondom het onderzoek naar Triage

Afgerond (april 2014 - juli 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ziekteverzuimbegeleiding door de Jeugdarts

Afgerond (december 2010 - februari 2014)

Bekijk dit project

Web-based voorlichtingsfilm voor een maatwerkonderwerp (i.c. mondzorg)

Afgerond (april 2011 - februari 2014)

Cariës is de meest voorkomende aandoening bij kinderen in Nederland. Met preventieve maatregelen is tandbederf te voorkomen en valt er veel gezondheidswinst te behalen. De jeugdgezondheidszorg is bij uitstek geschikt om ouders hierover te adviseren, vanwege het hoge bereik. TNO heeft hiervoor een korte online voorlichtingsfilm, ‘Een gezond kindergebit’, gemaakt. In dit project wordt onderzocht wat...

Bekijk dit project

Vimp prenatale huisbezoeken jgz

Afgerond (maart 2014 - juli 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie van de onderzoeksresultaten van het project 'Ziekteverzuimbegeleiding door de jeugdarts' op het voortgezet onderwijs, volgens M@ZL.

Afgerond (januari 2014 - juli 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Twee alternatieve contactmomenten op 9 maanden bij niet-risico gezinnen

Afgerond (mei 2012 - augustus 2014)

De jeugdgezondheidszorg zoekt naar efficiëntere en innovatieve werkwijzen om aan het basistakenpakket te voldoen die meer aansluit bij de wensen van de huidige tijd. In dit project worden twee vormen van minder intensieve zorg voor niet-risicokinderen uitgezet en geëvalueerd in twee verschillende JGZ werkgebieden (CJG Rotterdam-Rijnmond en Thebe JGZ). Tijdens het consult voorafgaand aan het nieuwe...

Bekijk dit project

Toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg.

Afgerond (december 2011 - december 2013)

Verschillende zorgsectoren hebben inmiddels ervaring met het gebruik van zorgpaden. Een zorgpad omschrijft alle stappen die een persoon doorloopt in het gehele zorgtraject. Doel is een verbetering van de zorgverlening en het centraal stellen van de behoeften van kind en ouder(s).Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn er vragen over het flexibel maken van contactmomenten. Tevens moet de...

Bekijk dit project

Risico-inschatting door de jeugdgezondheidszorg bij geautomatiseerde triage op grond van vragenlijsten in het voortgezet onderwijs.

Afgerond (december 2010 - januari 2014)

De lokale politiek heeft de jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant Zuidoost gevraagd in te zetten op risicokinderen met bestaande middelen. In de tweede klas van het voortgezet onderwijs van havo/vwo-scholen wordt hier met taakherschikking invulling aan gegeven. De assistente voert het gezondheidsonderzoek (PGO) van niet-risicokinderen uit, de verpleegkundige dat van risicokinderen. Voorafgaand...

Bekijk dit project

Op weg naar evidence-based triage binnen de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar

Afgerond (april 2011 - december 2013)

Het doel van dit project is om de basis te leggen voor bewezen effectieve triage in de JGZ van nul tot vier jaar. toepasbare beslisregels te ontwikkelen, de kosten in kaart te brengen. 

Bekijk dit project

Online dienstverlening voor adolescenten met psychosociale problemen: proefimplementatie en effectevaluatie binnen de Jeugdgezondheidszorg

Afgerond (december 2011 - juli 2014)

Het belangrijkste doel van dit project is de vernieuwing van de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg door het aanbieden van hulp via  internet (“chatten”) aan jeugdigen met psychosociale problemen. Deze nieuwe werkwijze wordt aangeboden naast de gebruikelijke werkwijze van de JGZ van een persoonlijk contact (“face-to-face”) met de jeugdige. Het is een werkwijze...

Bekijk dit project

Mobiele digitale ondersteuning voor JGZ verpleegkundigen en ouders ter versterking van de samenwerking en zorg voor de jeugd

Afgerond (februari 2012 - november 2013)

Doel van dit project is de verbetering van het signalerings- en begeleidingsprogramma SamenStarten. Via SamenStarten worden kinderen en gezinnen, die te maken hebben met een hulpvraag (bijvoorbeeld opvoed- of financiële problemen), snel opgespoord en ondersteund. Huisbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van SamenStarten. Uit onderzoek blijkt dat jeugdverpleegkundigen tijdens deze huisbezoeken...

Bekijk dit project

Les(s) & More: Een gezondheidsinterventie voor mbo niveau 1&2

Afgerond (maart 2014 - november 2014)

GGD Gelderland-Midden (JGZ) en ROC Rijn IJssel ontwikkelden en implementeerden de interventie ‘Les(s) & More’. Het Loket Gezond Leven heeft deze inmiddels als ‘goed onderbouwd’ opgenomen in haar database. Het CJG Rijnmond heeft met ‘Your Health’ ook een innovatieve werkwijze t.b.v. jongeren op mbo niveau1&2 ontwikkeld. GGD Gelderland-Midden en CJG Rijnmond organiseren samen met het ROC twee...

Bekijk dit project

Kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van triage op verschillende leeftijdsmomenten, een beschrijvend procesonderzoek.

Afgerond (december 2010 - december 2013)

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt alle ouders en kinderen van 0-19 bij hun ontwikkeling. Kinderen en gezinnen met veel risicofactoren en problemen hebben meer en intensievere zorg nodig. Uitdaging is om ieder kind en gezin optimaal te begeleiden binnen de beschikbare middelen.Bij Thebe jeugdgezondheidszorg en Pantein worden ouders en zuigelingen op basis van een risico-inschatting (triage)...

Bekijk dit project

Wasstraat - Your health - Integraal preventief zorgaanbod aan de voorkant van het MBO voor studenten met een hoog risico

Afgerond (december 2011 - december 2013)

In Rotterdam Rijnmond volgen 40.000 jongeren een MBO opleiding. Met de meeste van deze jongeren gaat het goed, maar vooral in de niveaus 1 en 2 is de schooluitval zeer hoog (30 tot 40%). Diverse onderzoeken geven aan dat het merendeel van deze jongeren te maken heeft met ernstige problematiek.Het projectDe ‘Wasstraat – Your Health’ is een projectvoorstel voor het snel inzetten van passende zorg...

Bekijk dit project

Implementatie web-based voorlichtingsfilm "Een gezond kindergebit"

Afgerond (april 2014 - juli 2015)

Doel van dit project is een brede implementatie van de web-based voorlichtingsfilm ‘Een gezond kindergebit’ voor ouders van jonge kinderen. Dit zal worden gerealiseerd via websites (o.a. CJG-websites) en het uitdelen van ansichtkaarten met een websitelink aan ouders die de JGZ bezoeken door medewerkers van JGZ-instellingen. Conclusies van het afgeronde onderzoek “Web-based voorlichtingsfilm voor...

Bekijk dit project

Implementatie van de SamenStarten App ter ondersteuning van huisbezoeken van JGZ instellingen in Nederland

Afgerond (februari 2014 - november 2014)

Via het programma SamenStarten worden kinderen en gezinnen die te maken hebben met een hulpvraag snel opgespoord en ondersteund. Huisbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van SamenStarten. Ter ondersteuning van deze huisbezoeken is de ‘SamenStarten App’ ontwikkeld en geëvalueerd, zie: https://vimeo.com/89604612. In de periode van februari t/m augustus 2014 introduceert de werkgroep, bestaande...

Bekijk dit project

Implementatie en professionalisering “Your Health”

Afgerond (maart 2014 - november 2014)

Met de VIMP wil CJG Rijnmond de Your Health interventie professionaliseren en borgen. Dit wordt vormgegeven door het ontwikkelen van een handleiding voor het contactmoment op het mbo. Voor jeugdverpleegkundigen wordt een training georganiseerd waarin het werken met de Zelfredzaamheid-Matrix centraal staat.De kennis en ervaring die is opgedaan over het gebruik en implementatie van het contactmoment...

Bekijk dit project

Impact en uitvoerbaarheid van taakherschikking van arts naar verpleegkundige binnen de JGZ 0-4.

Afgerond (december 2010 - juli 2013)

Icare JGZ heeft een andere manier van werken ontwikkeld om de inrichting van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). En bij de competenties van jeugdartsen en de toegenomen aandacht voor psychosociale problematiek. Verpleegkundigen zullen standaardconsulten, die voorheen door artsen werden gedaan, zelfstandig uit gaan voeren....

Bekijk dit project

Impact en haalbaarheid van taakherschikking van arts naar verpleegkundige in de JGZ 0-4

Afgerond (februari 2014 - juni 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Faciliteren van implementatie van Toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg

Afgerond (maart 2014 - april 2015)

Met het project toepassen-van-zorgpaden-in-de-jeugdgezondheidszorg is onderzocht of het concept ‘zorgpaden’ toegepast kon worden binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Centra voor jeugd en gezin (CJG) in Zeeland. Met als doel de zorg verbeteren en daarbij vooral behoeften van kind en ouder(s) centraal te stellen. Twee paden zijn ontwikkeld en getest: (1) een (volg)zorgpad met e-consulten en...

Bekijk dit project

Evaluatie van advies en voorlichting bij flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden

Afgerond (december 2011 - december 2013)

De werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg verandert. Er is meer flexibiliteit nodig. Niet ieder kind loopt evenveel risico in zijn ontwikkeling. GGD Midden-Nederland heeft daarom tussen 6 en 11 maanden 2 consultatiebureaubezoeken laten vervallen voor kinderen die geen risico lijken te lopen op ontwikkelingsproblemen. Maar krijgen ouders dan nog  voldoende voorlichting over belangrijke onderwerpen?...

Bekijk dit project

Evaluatie prenatale huisbezoeken JGZ

Afgerond (december 2010 - november 2013)

Een goede start en veilige hechting aan ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van een baby. Ongunstige omstandigheden voor kinderen kunnen al in de zwangerschap aanwezig of voorspelbaar zijn. Wat kan de verloskundige met deze signalen? Normaal gesproken begint het werk van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) vanaf de geboorte. In sommige regio’s is het mogelijk de jeugdgezondheidszorg door de...

Bekijk dit project

Effect van triage in de JGZ op signaleringsmethoden en de zorg

Afgerond (april 2011 - oktober 2013)

GGD Gelderland Midden heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor het uitvoeren van het wettelijk basistakenpakket in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarin is meer aandacht voor het signaleren, ondersteunen en volgen van kinderen die mogelijk extra zorg nodig hebben. Doktersassistenten selecteren de kinderen op basis van screening en vragenlijsten van ouders en leerkrachten. Zo nodig doet de...

Bekijk dit project

Een toolkit voor implementatie van ijkpunten en (digitale) zorgpaden in de JGZ.

Afgerond (augustus 2015 - februari 2016)

Deze verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) richt zich op het samenvoegen van de resultaten van het project “Twee alternatieve contactmomenten op 9 maanden voor laag-risico kinderen” en het project “Faciliteren van implementatie van toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg”. Het doel van dit VIMP project is om een bestaande toolkit voor de Jeugdgezondheidszorg...

Bekijk dit project

E-health4Uth: Nieuw contactmoment Jeugdgezondheidszorg 15/16 jaar door web-based signalering en triage, online advies-op-maat en preventief consult ‘on demand’. Lokale implementatie en evaluatie van proces, kosten en effecten

Afgerond (juli 2011 - mei 2014)

De doelstelling van het project E-health4Uth is het ontwikkelen, invoeren en evalueren van een nieuw digitaal contactmoment jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de leeftijd 15/16 jaar (klas 3 vmbo, klas 4 havo/vwo) gericht op vroegsignalering.Nadat een inhoudelijk verantwoord, praktisch uitvoerbaar contactmoment is ontwikkeld, vindt lokale invoering en evaluatie plaats bij 1200 jongeren op circa vier...

Bekijk dit project

De interventie "Les(s) & More": een JGZ-aanbod voor MBO-leerlingen.

Afgerond (november 2011 - januari 2014)

GGD Gelderland-Midden (JGZ) heeft in samenwerking met het ROC de interventie“Les(s)&More” ontwikkeld. Les(s)&More beoogd de (risico)jongeren van het MBO met hun gezondheidsproblemen te bereiken en hen ondersteuning te bieden. Les(s)&More bestaat uit drie onderdelen; een lessenserie, een gezondheidsvragenlijst en een gezondheidspreekuur op school. De verwachting is dat jongeren  zich door...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website