Projecten

Laat je horen: Een participatief onderzoek naar ongewenste seksuele ervaringen en gedragingen van jongeren

Afgerond (april 2008 - oktober 2009)

Met dit onderzoek zijn grensoverschrijdende seksuele ervaringen van jongeren in kaart gebracht. Ook risicogroepen zijn benoemd. Deze informatie helpt ongewenste seks onder jongeren te voorkomen, doordat de resultaten in interventies wordt verwerkt. Het onderzoek is uitgevoerd via internet. In totaal deden bijna 3000 seksueel actieve jongeren mee. De deelnemers varieerden in leeftijd van 15-25...

Bekijk dit project

Vergroten van seksuele weerbaarheid bij jongens

Afgerond (november 2010 - december 2013)

De huidige interventies gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag bereiken jongens slecht. De inhoud is te weinig gericht op te verbeteren vaardigheden van jongens. Het spreekt hen ook niet aan. De eerste ervaringen van jongens met relaties en seks zijn over het algemeen leuk en spannend. Maar soms ook lastig. Ze weten niet altijd wat ze willen en wat ze niet willen. Ook...

Bekijk dit project

Van Reel to Real: Interactieve dramalijnen

Afgerond (september 2010 - januari 2012)

Wat gebeurt er als ik nee zeg? In dit project krijgen jongeren antwoord op deze vraag. Reel to Real is een digitaal lespakket voor MBO leerlingen van 15-19 jaar. Het doel is seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Reel to Real wil zeggen: van verbeelding (filmreel) naar realiteit (real). Het pakket bestaat uit drie interactieve dramalijnen, waarbij de personages te maken krijgen...

Bekijk dit project

Tracing trajectories in the sexual development of youth: an approach based on the theory of complex dynamic systems

Afgerond (april 2009 - december 2014)

De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt de ontwikkeling van vriendschap, intimiteit en seksuele vorming bij kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar. Het ene kind schreeuwt het van de daken wanneer ze verliefd is, terwijl een ander het liever voor zichzelf houdt. Iedereen gaat anders om met dit soort situaties. Bovendien veranderen vriendschappen en seksuele vorming in de loop van de tijd. Maar...

Bekijk dit project

The development, evaluation and implementation of an integrated school-based educational programme to promote the sexual health of students of vocational training centres (Regionale Onderwijscentra).

Afgerond (februari 2009 - juli 2012)

GGD Rotterdam-Rijnmond ontwikkelt een lesprogramma seksuele gezondheid voor het MBO in nauwe samenwerking met Soa Aids Nederland en Universiteit Maastricht. Zij ontwikkelen een soortgelijk lesprogramma voor praktijkonderwijs/vmbo/onderbouw havo/vwo en bovenbouw havo/vwo. De drie lespakketten vormen samen het nieuwe Lang Leve de Liefde lespakket met een gezamenlijke website. Het MBO lesprogramma...

Bekijk dit project

Seksualiteit in Beeld; de ontwikkeling van een interactieve beeldbank

Afgerond (augustus 2012 - juli 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Seks onder je 25e II: een Participatief Actie Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland

Afgerond (maart 2010 - april 2012)

In maart 2010 startte Seks onder je 25e II. Het eerste onderzoek sloot in 2005 af met een onderzoeksboek en een actieplan van tientallen stakeholders. Seks onder je 25e II is net als het eerste onderzoek, een participatief actie onderzoek. Ruim 60 verschillende stakeholders gaven input voor de vragenlijst. Deze is afgenomen onder ruim 10.000 jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar. Op basis van de...

Bekijk dit project

SECZ!Seksualiteit En jongeren met Chronische Ziekten

Afgerond (december 2008 - mei 2010)

Veel jongeren met een chronische aandoening of beperking ondervinden hindernissen op liefdesgebied. Zij vinden het lastig om contact te maken met anderen. Veelal hebben zij vragen over bijvoorbeeld erfelijkheid, zwangerschap en seksualiteit. Jongeren vinden het belangrijk om hierover te praten. Over seks en relaties wordt echter zelden gepraat door zorgverleners en leerkrachten. Het bordspel SeCZ...

Bekijk dit project

Quickscan seksuele gezondheidsbevordering verstandelijk en lichamelijk beperkten en chronisch zieken

Afgerond (februari 2010 - april 2010)

Chronisch zieken en mensen met een beperking hebben vaak seksuele problemen. Daarnaast lopen zij een verhoogd risico op het meemaken van seksueel geweld. De quickscan biedt een overzicht van interventies en maatregelen om seksuele gezondheid bij deze doelgroepen te bevorderen. Daarbij worden de doelgroep, hun omgeving en zorgverleners betrokken. Welke problemen ervaren zij bij het bevorderen van...

Bekijk dit project

Planmatige ontwikkeling van een internet-based en probleem-gestuurd voorlichtingsprogramma ter bevordering van de seksuele gezondheid van havo/vwo scholieren

Afgerond (januari 2009 - juni 2013)

Aan de hand van Intervention Mapping is Lang Leve de Liefde-Bovenbouw (LLL-BB) ontwikkeld. Dit lesprogramma behandelt relaties, (veilig) vrijen, soa/hiv-preventie, zwangerschap, aangeven wensen en grenzen en seksuele diversiteit. Het lesprogramma is ontwikkeld door de Universiteit Maastricht samen met de GGD-Rotterdam-Rijnmond, Soa-Aids Nederland, TNO en docenten en leerlingen. LLL-BB is onderdeel...

Bekijk dit project

Peer 2 Peer. Jongeren met roots in andere culturen werken samen aan seksuele weerbaarheid.

Afgerond (oktober 2010 - juli 2013)

‘Be A Man!?’, ontwikkeld door Movisie, richt zich op het voorkómen dat jongens grenzen van anderen overschrijden, maar ook dat zij hun eigen grenzen overschrijden en worden overschreden. Hierbij spelen peer educators een belangrijke rol. Zij stemmen de voorlichting zo goed mogelijk af op de doelgroep rekening houdend met de culturele - en al dan niet religieuze - achtergrond. ‘Be A Man!’ maakt...

Bekijk dit project

Ontwikkeling lesmateriaal seksuele vorming van jonge kinderen in de PABO's

Afgerond (november 2010 - januari 2013)

Sommige PABO’s geven les over relationele en seksuele vorming. Rutgers WPF vindt het belangrijk om aankomende leerkrachten voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Daarom ontwikkelt en verspreidt Rutgers WPF onderwijsmateriaal in de PABO’s. Zodat toekomstige leerkrachten les kunnen geven over relationele en seksuele vorming. Hierdoor kunnen zij basisschoolkinderen ondersteunen bij een gezonde...

Bekijk dit project

Onderzoek naar determinanten van succesvolle implementatie van het leskatern Relaties & Seksualiteit in het basisonderwijs

Afgerond (maart 2010 - december 2011)

Rutgers WPF investeert in relationele en seksuele vorming van basisschoolkinderen. Hiervoor is onder andere het lespakket Relaties & Seksualiteit ontwikkeld. Ook coördineert Rutgers WPF in samenwerking met GGD’en het jaarlijkse stimuleringsproject de Week van de lentekriebels. In deze week wordt elke dag een les over relationele en seksuele vorming gegeven op de basisschool. Jaarlijks doen ruim...

Bekijk dit project

Meester in seks: seksuele gezondheidsbevordering in de lerarenopleidingen

Afgerond (november 2008 - november 2011)

Rutgers WPF ontwikkelt een module Seksuele Gezondheidsbevordering voor de lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn. Doel hiervan is dat toekomstige docenten in het voortgezet onderwijs beter in staat zijn seksuele voorlichting te geven. Het project begint met een verkenning bij de lerarenopleidingen. Er wordt gevraagd naar de stand van zaken, de behoeften van docenten en de...

Bekijk dit project

Mediawijs in het voortgezet onderwijs! Ontwikkeling van module mediawijsheid voor jongeren in het VMBO

Afgerond (januari 2011 - september 2012)

Jongeren zien dagelijks geseksualiseerde mediabeelden. Deze beelden zijn vaak seksestereotiep en/of vrouwonvriendelijk. Eenzijdige en ongenuanceerde blootstelling kan resulteren in respectloze en grensoverschrijdende omgangsvormen tussen jongens en meisjes. Vooral laag opgeleide en allochtone jongeren zijn extra kwetsbaar voor deze beelden. Rutgers WPF ontwikkelt in samenwerking met onderzoekers,...

Bekijk dit project

Leeflijn seksuele ontwikkeling van 9 maanden tot 99 jaar. Ontwikkeling en proefimplementatie van een multidisciplinaire richtlijn.

Afgerond (maart 2011 - januari 2014)

De hoofddoelstelling van het project was het ontwikkelen van een multidisciplinaire ‘leeflijn’, met daarin een beschrijving van de seksuele levensloop van conceptie tot overlijden. Het implementatiedoel was om tijdens het project inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor een goede landelijke implementatie. Het project begon met een onderzoek naar inzichten over de seksuele levensloop in de...

Bekijk dit project

Aanpassing seksespecifieke groepscounseling Girls'Talk

Afgerond (januari 2011 - september 2013)

Girls’ Talk is een counseling programma over relaties, intimiteit en seksualiteit voor laagopgeleide meiden van 14 tot 18 jaar. Onder begeleiding praten meiden over relaties en seksualiteit en leren om te gaan met moeilijke en riskante situaties. Naast veilig vrijen, komen ook prettige seks en het voorkomen van seksueel geweld aan bod. Girls’ Talk is in dit project door Rutgers WPF herzien,...

Bekijk dit project

Kwalitatief onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van allochtone jongeren

Afgerond (april 2011 - januari 2013)

Allochtone jongeren ontwikkelen zich anders op seksueel gebied dan autochtone jongeren. Zo zijn zij vroeger of juist later seksueel actief, hebben zij meer soa’s en ongeplande zwangerschappen. Voor meer inzicht in de dynamische en interactieve ontwikkelingsprocessen, wordt –aanvullend op Seks onder je 25e II-  een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De beoogde respondenten zijn 48 Nederlandse...

Bekijk dit project

kruisbestuiving: implementeren en borgen van seksuele weerbaarheid

Afgerond (januari 2012 - december 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie onderzoek ten behoeve van een lesprogramma Seksuele Gezondheid voor het ROC.

Afgerond (juni 2010 - september 2013)

Het doel van dit implementatieonderzoek was om al tijdens het ontwikkelen van het lespakket te onderzoeken wat belangrijke factoren zijn waar het lespakket aan zou moeten voldoen om in het mbo gebruikt te gaan worden. Daarnaast is onderzocht op welke manier het gebruik van het lespakket op het mbo gestimuleerd zou kunnen worden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt bij het...

Bekijk dit project

Implementatie Lang Leve de Liefde4

Afgerond (september 2010 - maart 2014)

Lang Leve de Liefde (LLL), het lespakket over relaties en seksualiteit voor de tweede klas van het voortgezet onderwijs is herzien. Een landelijke systematisch en planmatig disseminatie en implementatiestrategie is ontwikkeld, in samenwerking met GGD medewerkers en docenten, om a) de verspreiding van het nieuwe lesprogramma te bevorderen, b) de kwaliteit en mate van de implementatie van het...

Bekijk dit project

Ik Puber: een onderzoek naar de effectiviteit van een training in de psychoseksuele en puberteitsontwikkeling voor jongeren met autismespectrumproblematiek

Afgerond (april 2011 - maart 2016)

In dit project werd de effectiviteit van de Ik Puber-training onderzocht, een training ter bevordering van de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met een autismespectrumstoornis zonder cognitieve beperking. Enerzijds wordt er m.b.t. de psychoseksuele ontwikkeling een verbetering beoogd op het gebied van kennis, inzicht, specifieke vaardigheden en zelfvertrouwen. Anderzijds wordt er een...

Bekijk dit project

Herziening lespakket Lang leve de liefde

Afgerond (augustus 2008 - augustus 2012)

Eind 2008 startte de herziening van het lesprogramma Lang leve de Liefde. Lang leve de liefde is 20 jaar geleden ontwikkeld voor de relationele en seksuele vorming van jongeren in het tweede en derde jaar van het vmbo. Het nieuwe lesprogramma wordt nu ook geschikt gemaakt voor het praktijkonderwijs en voor havo/vwo leerlingen. Het lesprogramma bestaat uit twee leerlingenmagazines met verschillende...

Bekijk dit project

Evaluatie van het lespakket 'Jongens' ter bevordering van seksuele weerbaarheid van jongens in het Praktijkonderwijs en VMBO

Afgerond (maart 2011 - mei 2014)

Het doel is inzicht verkrijgen in het proces en effect van het educatieve programma ‘Jongens’ bij jongens in de tweede klas van het VMBO en het praktijkonderwijs. Om zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Het lespakket ‘Jongens’ bestaat uit 5 lessen van 100 minuten. Elke les begint met een film waarin 7 jongens in de leeftijd van 14-18...

Bekijk dit project

Evaluatie van het bordspel SeCZ TaLK in zorg en onderwijs.

Afgerond (december 2011 - januari 2013)

Jongeren met chronische aandoeningen of beperkingen komen vaak later toe aan verkering en vrijen dan hun gezonde leeftijdgenoten. Ook hebben zij soms vragen over seksualiteit, relaties, erfelijkheid, vruchtbaarheid en zwangerschap in relatie tot hun beperking of aandoening.  In ziekenhuizen, revalidatiecentra en op mytylscholen wordt weinig over seksualiteit gepraat. Het bordspel SeCZ TaLK is...

Bekijk dit project

Effectstudie en procesevaluatie van twee lespakketten "Relaties en seksualiteit" en "Lekker in je vel" in de bovenbouw van het basisonderwijs

Afgerond (april 2008 - december 2011)

Lessen over relationele en seksuele vorming ondersteunen kinderen bij een gezonde seksuele ontwikkeling. Rutgers WPF voert een effectstudie en procesevaluatie uit naar twee veelgebruikte lespakketten “Relaties & Seksualiteit” en “Lekker in je vel”. Voor de effectmeting worden 3 metingen uitgevoerd: 1 voormeting en 2 nametingen. De metingen worden zowel uitgevoerd onder leerlingen die de lessen...

Bekijk dit project

Effectonderzoek (RCT) Rots en Water, een psychofysieke training voor jongens

Afgerond (januari 2011 - december 2014)

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut en Rutgers WPF blijkt dat het weerbaarheidsprogramma Rots en Water zorgt voor meer zelfvertrouwen, minder impulsief gedrag en minder seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Voor dit effectonderzoek werden vragenlijsten afgenomen onder jongens van 14 tot 17 jaar op negen VMBO-scholen. Deze scholen waren verdeeld in twee groepen: experimentele scholen...

Bekijk dit project

Effectevaluatie van de vierde herziene versie Lang Leve de Liefde

Afgerond (juli 2011 - november 2013)

Lang leve de liefde wordt herzien, en kenmerkt zich door een aantal vernieuwingen. Het nieuwe lesprogramma richt zich meer dan eerdere edities op zwangerschapspreventie, preventie van seksuele dwang en homonegativiteit. Daarnaast is het pakket gericht op de onderbouw (klas 2 en 3) van de gehele middelbare school. Tot slot, worden in het herziene pakket ook –optionele-  e-learning modules...

Bekijk dit project

Een inventarisatie van mogelijkheden voor verbetering van seksuele gezondheidsbevordering van de jeugd

Afgerond (april 2007 - oktober 2007)

Welke seksueel gezondheidsbevorderende interventies zijn er in Nederland voor jongeren? Die vraag beantwoordde TNO door een uitgebreide inventarisatie uit te voeren. Uit de inventarisatie kwamen onder andere de volgende aanbevelingen voor het programma Seksuele gezondheid van de jeugd: (1) Per doelgroep of onderwijsniveau meerdere pakketten en materialen beschikbaar houden, (2) Verouderde...

Bekijk dit project

De leerkracht in de schijnwerpers!

Afgerond (maart 2012 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Boys'Contact: doorontwikkeling en effectmeting van een interventie voor preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Afgerond (november 2011 - december 2014)

Make a Move is een programma over seksualiteit en relaties voor jongens van 12 t/m 17 jaar, ontwikkeld door Rutgers WPF en onderzocht door de Universiteit Maastricht. In groepsbijeenkomsten verkennen jongens stapsgewijs thema’s als mannelijkheid, meiden, daten en seksualiteit. Ook is aandacht voor sociale media en omgaan met groepsdruk. Make a Move is ontwikkeld voor jongens in de (residentiële)...

Bekijk dit project

Benzies en Batchies: evaluatie van een theater- en lesprogramma voor het VMBO, gericht op preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Afgerond (oktober 2010 - november 2013)

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen, ontwikkelde stichting Kikid ‘Benzies & Batchies’, een interactief lesprogramma voor en door jongeren in het middelbaar onderwijs over seksualiteit en de muziek- en beeldcultuur.Uit het onderzoek van TNO en MOVISIE blijkt dat het lesprogramma een positieve invloed heeft op opvattingen van jongeren over seksueel...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website