Projecten

Aanpak HGKM in het lokaal veld: randvoorwaarden voor regie, samenwerking en afstemming op operationeel niveau

Lopend (december 2019 - augustus 2021)

Professionals die gezinnen helpen waarin sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, staan voor een grote uitdaging. Ook omdat er vaak meerdere professionals uit meerdere organisaties en verschillende domeinen betrokken zijn. Deze professionals moeten samenwerken om succesvol te zijn, organisaties soms verschillende visies hebben waar professionals rekening mee moeten houden en...

Bekijk dit project

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Lopend (december 2020 - juni 2022)

Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen een leven lang het welzijn en functioneren van slachtoffers bepalen. Professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen dit zelf ook hebben meegemaakt. We weten dat de persoonlijke ervaringen en overtuigingen van hulpverleners hun werk beïnvloeden. Er is echter nog weinig bekend over de...

Bekijk dit project

Naar een werkwijze voor het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking

Lopend (december 2020 - augustus 2023)

In Nederland wonen naar schatting 41.000 vrouwen die vrouwelijke genitale verminking (VGV) hebben ondergaan. Ongeveer 38.000 meisjes in de leeftijd van 0 tot 19 lopen potentieel het risico om besneden te worden. Het is belangrijk dat professionals uit preventie én zorg VGV bespreekbaar maken en adequaat handelen op signalen. Ondanks bestaande richtlijnen, ervaren professionals hierbij...

Bekijk dit project

Derde cohort studie: resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe Veilig Thuis-regio's.

Lopend (februari 2021 - juli 2023)

Dit onderzoek betreft een derde cohortstudie, waarin een groep volwassenen en gezinnen die in een bepaalde periode gemeld zijn bij Veilig Thuis vanwege zorgen over huiselijk geweld en/of kindermishandeling gedurende een jaar na de melding gevolgd wordt. Hoe gaat het na de melding? Lukt het om het geweld te stoppen en krijgen ze daarbij hulp en ondersteuning? Wat werkt op regionaal en op landelijk...

Bekijk dit project

Naar een e-learning module voor de eerstelijns zorgprofessionals voor het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking

Lopend (december 2021 - mei 2023)

In Nederland wonen naar schatting 41.000 vrouwen die vrouwelijke genitale verminking (VGV) hebben ondergaan. De huisarts en verloskundige zijn de poortwachter van de zorg en vaak het eerste aanspreekpunt voor vrouwen met VGV. Het is van groot belang dat zij VGV bespreekbaar maken en adequaat handelen.Ondanks bestaande richtlijnen en protocollen, ervaren veel professionals handelingsverlegenheid in...

Bekijk dit project

Docententraining "(M)eer zien"

Lopend (december 2021 - maart 2023)

Docenten, schoolmaatschappelijk werkers en Intern Begeleiders spelen een belangrijke rol in de signalering en herkenning van eergerelateerd geweld (EGG)/ schadelijke praktijken (SP). Echter, uit interviews blijkt dat zij parate kennis op dit vlak missen en drempels ervaren in het oppakken van een vermoeden van EGG/SP. Daarnaast is het belangrijk dat docenten zelfbeschikking, eer en geweld...

Bekijk dit project

Implementatie van het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling in 25 Nederlandse ziekenhuizen

Lopend (december 2021 - april 2023)

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) wordt geïmplementeerd in 25 ziekenhuizen. Het NSK wordt gebruikt door professionals op de spoedeisende hulp en bevordert alertheid op signalen van kindermishandeling. Bij een afwijkend NSK worden de professionals digitaal ondersteund in het werken met de meldcode kindermishandeling. Deze signalen worden onderzocht en er wordt met de...

Bekijk dit project

Traumaverwerking na kindermishandeling: borging van Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling bij Kinderen (IGT-K)

Lopend (december 2021 - april 2023)

Doel van dit project is om het nieuwe behandelmodel, voor kinderen die op jonge leeftijd meervoudig interpersoonlijk zijn getraumatiseerd, te implementeren en verspreiden. Het nieuwe behandelmodel, IGT-K (integratieve gehechtheidbevorderende traumabehandeling voor kinderen), richt zich op de doelgroep kinderen die met het bestaande aanbod aan effectieve traumabehandelingen niet bereikt worden,...

Bekijk dit project

In gesprek-Samenwerkingsprotocol kinderbeschermingsmaatregelen rondom geboorte

Lopend (december 2021 - maart 2023)

Soms zijn beschermende maatregelen voor het kind al in de zwangerschap noodzakelijk. Omdat de samenwerking en communicatie tussen professionals en met de ouders van cruciaal belang zijn bij de uitvoering van een maatregel, is het bestaande protocol van het Amsterdam UMC herzien en uitgebreid. De beoogde eindgebruikers zijn uitgebreid met o.a. eerstelijns verloskundigen en huisartsen. Ter...

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie impuls ERASE-MDO

Lopend (december 2021 - oktober 2022)

Een op de 20 ouderen krijgt te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling wordt nog vaak gemist en het is een complex probleem. Een belangrijk middel voor de verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling is reflectie op het signaleren en handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). In vervolg op het signaleringsinstrument voor...

Bekijk dit project

Conflictscheiding en de veiligheid van kinderen - Screening en evaluatie bij ouders en kinderen in conflictscheiding

Lopend (december 2020 - december 2022)

Jaarlijks krijgen ruim 80.000 kinderen te maken met het uit elkaar gaan van hun ouders (WODC, 2019). Een scheiding kan veel emoties en problemen geven, maar op langere termijn gaat het met 80% van deze kinderen weer goed. Echter, in 15 tot 20% van de scheidingen bestaan langdurige conflicten tussen ouders. Zij kunnen het belang en welzijn van hun kinderen uit het oog verliezen (Van der Valk ea.,...

Bekijk dit project

(M)eer zien: praktijkonderzoek signalering en cultuursensitieve aanpak van schadelijke traditionele praktijken in de eerste lijn.

Lopend (december 2020 - oktober 2022)

Schadelijke (traditionele) praktijken (STP) zijn vormen van druk en geweld, zoals huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, die zelfbeschikking van slachtoffers beperken. Slechts een klein deel van STP worden opgemerkt. Slachtoffers stellen veelal geen directe hulpvraag vanwege schaamte of loyaliteit aan familie. Om STP te herkennen, moeten professionals daarom extra scherp zijn op signalen. Aan de...

Bekijk dit project

De handen ineen. Participatief actieonderzoek naar de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit Veiligheidshuis Haaglanden

Afgerond (september 2020 - juli 2022)

Huiselijk geweld is een complex probleem met een grote impact voor gezinnen. Daarom is een effectieve aanpak met goede onderlinge samenwerking tussen professionals cruciaal. Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden en De Haagse Hogeschool hebben onderzocht hoe zij de samenwerking tussen zorg, straf en bestuur het beste kunnen organiseren om duurzame veiligheid te realiseren. Hiervoor is een...

Bekijk dit project

Effectively intervening in traumatized parents and children after structural domestic violence: An individualized multi-component approach

Lopend (december 2019 - maart 2024)

Het meemaken van huiselijk geweld kan zeer schadelijk zijn voor kinderen. Dit soort ervaringen kan leiden tot traumasymptomen bij zowel kinderen als ouders en verstoringen in de ouder-kind relatie. Er is momenteel nog weinig kennis beschikbaar over effectieve elementen en mechanismes van interventies voor getraumatiseerde gezinnen na huiselijk geweld. Ook ontbreekt het antwoord nog op de vraag...

Bekijk dit project

Samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte

Afgerond (december 2019 - augustus 2022)

Soms is er in de zwangerschap sprake van onveiligheid voor het ongeboren kind of van een hoog risico op kindermishandeling/verwaarlozing vanaf de geboorte, waardoor een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Om de zorg rond een dergelijke ingrijpende maatregel goed te laten verlopen is een goede samenwerking tussen betrokken professionals van belang. In dit project is op basis van een oude versie,...

Bekijk dit project

Zorg en beschermingsarrangementen als instrument om de complexiteit van het geweldsprobleem in gezinnen beter te begrijpen en aan te pakken

Lopend (september 2019 - december 2022)

In Zaanstreek/Waterland is een samenwerkingsplan ontwikkeld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren: ‘Allen voor één’. 8 gemeenten en alle relevante veiligheidspartners en zorgpartners hebben zich hieraan gecommitteerd. Dit actiegerichte onderzoek heeft tot doel om gezamenlijk met het veld te komen tot beschermingsarrangementen waarbij de gezinsproblematiek...

Bekijk dit project

Rewind and Fast Forward: Effectiveness of a high intensive trauma-focused, family based therapy for children exposed to family violence.

Lopend (december 2019 - december 2023)

Rewind and Fast Forward: Effectiviteit van een intensieve trauma- en gezinsgerichte behandeling voor kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld. Er is behoefte aan een effectieve behandeling voor kinderen, gericht op de gevolgen van geweld in het gezin. Huidig onderzoek betreft een effectiviteitsstudie naar FITT, een behandeling voor kinderen met traumaklachten als gevolg van huiselijk geweld....

Bekijk dit project

De praktische uitvoering van het beleid ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking en de behoeften en wensen van de doelgroep

Lopend (september 2020 - oktober 2022)

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of meisjesbesnijdenis is strafbaar in Nederland. VGV wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op lichamelijke en psychische klachten. In 2010 is landelijk de Nederlandse ketenaanpak tegen VGV geïmplementeerd. Deze aanpak richt zich op preventie, zorg en wetshandhaving en wordt uitgevoerd door verschillende zorg –en hulpverleners. Het is onduidelijk of...

Bekijk dit project

ERASE; validering van de Netherlands EldeR Abuse ScalE voor vroegtijdige herkenning van ouderenmishandeling binnen het ziekenhuis.

Afgerond (september 2020 - september 2022)

Jaarlijks krijgt ongeveer één op de vijftig thuiswonende ouderen te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling blijft vaak verborgen, men spreekt ook wel van ‘stil leed’. Op het moment dat een oudere acuut behandeld wordt in het ziekenhuis worden signalen soms zichtbaar. ‘Maar je gaat het als professional pas zien, als je het door hebt’. In vervolg op een eerder praktijkgericht onderzoek...

Bekijk dit project

Implementatie van een nationaal signaleringsinstrument kindermishandeling in 10 Nederlandse ziekenhuizen

Lopend (september 2020 - juli 2022)

Ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. Signaleringsinstrumenten helpen zorgverleners om aan kindermishandeling te denken. In Nederland zijn onderzoeken gedaan om te bepalen of deze instrumenten goed werken. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben geleid tot het nationaal signaleringsinstrument kindermishandeling (NSK). In dit project wordt het NSK...

Bekijk dit project

Verbetering (vroeg)signalering van kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Om kindermishandeling te voorkomen is het van belang om opgroei- en opvoedingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren. In een vroeg stadium kan vaak effectiever worden ingegrepen om kindermishandeling te voorkomen omdat problemen dan nog beter (en met minder kosten) behandelbaar zijn. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) vervult een sleutelrol in de vroegsignalering van kindermishandeling omdat de JGZ...

Bekijk dit project

Samen in Beeld

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Het aantal mishandelde kinderen in Nederland wordt geschat op (veel) meer dan 100.000 per jaar. De overgrote meerderheid van deze kinderen is in de leerplichtige leeftijd en gaat dus naar school. Toch doen scholen sinds jaar en dag weinig meldingen van (vermoedens van) kindermishandeling bij Veilig Thuis en haar voorlopers (het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Bureau...

Bekijk dit project

De professional als partner: opleidingen impuls in het hbo

Lopend (december 2021 - januari 2023)

Het doel van dit project is een impuls te geven aan de hbo-opleidingen in het sociale domein om breed aandacht te besteden aan huiselijk geweld en (kinder)mishandeling in hun curricula. Met deze impuls willen we er aan bijdragen dat studenten worden opgeleid tot professionals die in staat zijn adequaat om te gaan met situaties waarin (mogelijk) sprake is van huiselijk geweld of...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website