Projecten

Keuzehulp Kernelementen Jeugdhulp

Lopend (september 2020 - september 2023)

Psychosociale problemen van kinderen en gezinnen kunnen heel verschillende oorzaken hebben, en om een heel verschillende aanpak vragen. Wat Werkt voor Wie is in praktijk moeilijk in te schatten voor kinderen, ouders en professionals. Er is welliswaar een schat aan kennis over effectieve behandeling, maar deze kennis is moeilijk toegankelijk en moeilijk direct toepasbaar in gesprekken tussen gezin...

Bekijk dit project

Overkoepelende VIMP - Kennis & jeugdopleidingen verbinden

Afgerond (september 2021 - september 2022)

Dit overkoepelende VIMP-project voor de drie projecten binnen ‘’Kennis en jeugdopleidingen verbinden’’ heeft in kaart gebracht welke belemmerende en bevorderende factoren zich voor doen in het proces van het bundelen en vertalen van actuele kennis op verschillende thema’s voor hbo opleidingen. Het betreft de projecten Onbekend maakt Onbemind, Plein 16-27 en Samen de handen in een voor...

Bekijk dit project

Digitaal vakmanschap

Lopend (november 2020 - november 2022)

Binnen de hulpverlening aan jongeren worden vaak digitale tools ingezet. Voorbeelden van digitale tools zijn een online vragenlijst waarbij een jongere de resultaten ook online kan bekijken en een gecombineerd online en face to face zorgprogramma. In dit project ‘Digitaal vakmanschap’ gaan we aan de slag met zes ontwikkelde tools. Wat willen we bereiken? Onderzoekers & ontwikkelaars weten wat...

Bekijk dit project

Kennisupdate Alliantie en Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd

Afgerond (september 2020 - januari 2022)

Algemeen werkzame factoren, waaronder de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In binnen- en buitenland worden kennis en aanbevelingen ontwikkeld over de samenhang tussen deze factoren en het resultaat van de zorg voor jeugd. Het blijven vernieuwen, bundelen en verspreiden van deze kennis en...

Bekijk dit project

Methodiekuitbreiding en -onderbouwing Opvoeddebatten

Afgerond (juni 2020 - juni 2021)

Trias Pedagogica voert in verschillende steden jaarlijks tientallen reeksen opvoeddebatten uit met vaders (en deels ook moeders/jongeren) met een migratieachtergrond. Vaak gaat het om vaders die niet bereikt worden door reguliere voorzieningen. Bewustwording over hun eigen rol en invloed op kinderen en over het belang van communicatie met kinderen staan voorop in de debatten. De basismethodiek is...

Bekijk dit project

Jeugdhulp aan mishandelde en misbruikte kinderen: doen we de juiste dingen? Onderzoek naar de mogelijkheden om daar beter zicht op te krijgen.

Afgerond (december 2019 - mei 2020)

‘Partners in jeugdbeleid’ inventariseert mogelijke vormen van dataverzameling over jeugdhulp aan kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van seksueel geweld of mishandeling. Met als doel het bieden van passende hulp aan hen te kunnen monitoren. De rapporteur mensenhandel heeft in 2018 geconstateerd dat niet duidelijk is welke vormen van jeugdhulp wordt geboden aan deze kinderen. Hij stelt...

Bekijk dit project

Maatpact voor meer impact

Afgerond (november 2019 - november 2020)

In Hart van Brabant zijn er naar schatting ongeveer 2.660 huishoudens die kampen met een stapeling aan complexe problemen. Wanneer mensen problemen ervaren op meerdere leefgebieden, zoals wonen en gezondheid, armoede en schulden, ontstaat in veel gevallen een probleem van een andere orde. De systemen zijn niet goed ingericht om mensen met meerdereproblemen, binnen meerdere wetten, logisch en...

Bekijk dit project

Effectieve maatwerk-aanpak bij stapeling sociaal domein en veiligheid

Afgerond (november 2019 - november 2020)

Ondersteuning huishoudens Binnen het project hebben we met 20 huishoudens met hulp en ondersteuning uit meerdere regelingen binnen het sociaal domein in combinatie met veiligheidsproblematiek gekeken hoe dit beter, efficiënter en daarmee (wellicht) goedkoper georganiseerd kan worden. Integraal maatwerkplan We hebben de huishoudens waarbij sprake is van forse stapeling van inzet vanuit meer dan...

Bekijk dit project

Aanpak aandachtshuishoudens gemeente Dordrecht in samenwerking met lokale partners, Ministerie van J&V en Sociaal Hospitaal.

Afgerond (november 2019 - november 2020)

Onze centrale vraag binnen de aanpak aandachtshuishoudens luidt als volgt: Hoe komen we bij aandachtshuishoudens tot een integrale hulpverlening die leidt tot snellere, passendere en betaalbaardere zorg? Daarin heeft de gemeente Dordrecht zich de volgende doelen gesteld: Betere integrale gezinsplannen opstellen en uitvoeren. Reële kostenbesparing van 25% voor 50% van de casussen. Een...

Bekijk dit project

Maatwerk-aanpak 'multiprobleemgezinnen'

Afgerond (november 2019 - november 2020)

Gemeente Amersfoort heeft met IPW in 2018-2019 een doorbraakaanpak ontwikkeld voor huishoudens die langdurig kampen met een combinatie van problemen. Bijvoorbeeld werkloosheid, schulden, huisvesting, middelengebruik, opvoed- en psychosociale problemen. Er kan sprake zijn van criminaliteit en geweld. Het gaat om situaties waarin sprake is van een hoge urgentie om tot een structurele oplossing te...

Bekijk dit project

Maatwerk aanpak voor multiprobleemgezinnen in Geldrop-Mierlo

Afgerond (november 2019 - november 2020)

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft samen met de gemeente Waalre het PlusTeam opgericht. Met als doel: "Het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van hun kwetsbare inwoners en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen in hun gemeenten". Het PlusTeam is opgericht om bij multiprobleem individuen of -gezinnen de kanteling vorm te geven, met de...

Bekijk dit project

Waardecreatie bij drie projecten ‘Kennis en jeugdopleidingen verbinden’

Afgerond (september 2019 - maart 2021)

ZonMw financiert 3 projecten met als thema 'Kennis en jeugdopleidingen verbinden'. In deze projecten wordt wat we weten over het verbeteren van de psychosociale ontwikkeling van jeugdigen vertaald naar het onderwijs. Deelnemers van de projecten willen gezamenlijk, en samen met 5 regionale leernetwerken, kennis en ervaringen uit wisselen. In het onderzoek “Waardecreatie bij drie projecten ‘Kennis...

Bekijk dit project

Evaluatie jeugd-ggz

Afgerond (december 2018 - augustus 2019)

Conclusie 4 jaar na invoering van de Jeugdwet is het werkveld, waaronder ook de jeugd-ggz, nog steeds in beweging. Er is nog geen eenduidige, door de verschillende partijen gedragen, vertaling van de ambities van de Jeugdwet naar de praktijk van ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen. De jeugd-ggz opereert nog teveel als aparte sector binnen de jeugdhulp terwijl het juist de bedoeling van...

Bekijk dit project

Van INKT naar INKTvlek Op welke wijze kunnen meer jongeren profiteren van een begrijpelijke terugkoppeling van vragenlijsten?

Lopend (maart 2023 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen de handen in een voor multiprobleem

Afgerond (september 2021 - september 2022)

In samenwerking tussen Windesheim, NHL-Stenden, Fontys, HAN, Stichting Alexander, het NJI en het UMCG is er gewerkt aan het toepasbaar maken van actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) voor hbo opleidingen. Er zijn een serious game, werkkaarten, kennisclips en een implementatie roadmap ontwikkeld. Tijdens de VIMP zijn de...

Bekijk dit project

Implementatie Krachtenwijzer bij Vertrektraining

Lopend (februari 2022 - februari 2023)

In dit project wordt de Krachtenwijzer geïmplementeerd in enkele organisaties die werken met Vertrektraining: een module die jongeren voorbereidt op zelfstandig functioneren in de maatschappij. De Krachtenwijzer is een digitale tool, gebaseerd op de ZRM-J, die inzichtelijk maakt in welke mate iemands zelfredzaamheid berust op eigen kracht, op eigen netwerk en op professionele hulp. De...

Bekijk dit project

Verdieping Internationale Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd - Alliantiebevordering

Lopend (juni 2022 - februari 2023)

De samenwerkingsrelatie of alliantie tussen cliënt en hulpverlener, speelt een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen (o.a. Barnhoorn et al., 2013; Onstenk et al., 2021; Van Hattum et al., 2019). We zien dat de bevordering van alliantie in het jeugddomein de afgelopen jaren vaker onderwerp van studie is geweest. In deze internationale kennisupdate brengen...

Bekijk dit project

Vimp alpha-nl

Lopend (juli 2022 - maart 2023)

De ALPHA-NL is een vroegsignaleringsinstrument dat verloskundigen helpt bij het signaleren van mogelijk ongunstige opgroei-omstandigheden voor kinderen. De ALPHA-NL bestaat uit een korte vragenlijst die vroeg in de zwangerschap door de zwangere zelf wordt ingevuld, voorafgaand aan de tweede of derde prenatale controle. Het is een tool om het gesprek over de thuissituatie en opgroei-omstandigheden...

Bekijk dit project

VIMP Plein 16-27: Landelijke Leergemeenschap Jongeren op Weg naar Volwassenheid

Lopend (september 2022 - maart 2024)

Met project Plein16-27 is gewerkt aan de ontwikkeling van een landelijke leergemeenschap rondom ondersteuning van jongeren in de fase van overgang naar volwassenheid. Het richt zich op opleidingen voor jeugdprofessionals en stimuleert en faciliteert kennisdeling en uitwisseling tussen studenten, docenten, jeugdprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Het hart van Plein16-27 is de website...

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een e-learning module ter ondersteuning van het gebruik van screeningsinstrument ARI-CP 2-5 voor gehechtheidsproblematiek: wat, wanneer, hoe en welk vervolg?

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

De Universiteit van Amsterdam en expertisecentrum hechting Basic Trust hebben een instrument ontwikkeld om te screenen op gehechtheidsproblematiek bij opvoeders met jonge kinderen (2-5 jaar oud): Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perspective 2-5 years (ARI-CP 2-5). Er is bij professionals echter behoefte aan ondersteuning voor het gebruik van de ARI-CP 2-5. De professionals benaderen...

Bekijk dit project

Implementatieproject EWJS 2021 Consortium Sociale Vaardigheden en Weerbaarheid

Lopend (februari 2022 - februari 2023)

Trainingen voor sociale vaardigheden en waarbaarheid bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Binnen het project Consortium Sociale Vaardigheden en Weerbaarheid is een veelheid aan kennis verworven over werkzaamheid van deze elementen. Professionals uit de praktijk hebben aangegeven dat zij deze informatie zeer bruikbaar vinden bij het opzetten en ontwikkelen van hun interventies voor...

Bekijk dit project

Programma getrouwe uitvoering van BRAM

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

BRAM is een werkwijze die in Twente wordt ingezet bij ouders die in een conflictscheiding verkeren. Sociaal werkers voeren BRAM uit met als doel dat ouders komen tot afspraken over de zorg en opvoeding van hun kind(eren). Er is enorm veel diversiteit in de uitvoering van BRAM. Zoveel dat er haast geen sprake meer is van één duidelijke aanpak. Dit is onwenselijk. Het huidige project draait om het...

Bekijk dit project

Integratie van het 360°CHILDoc in een gepersonaliseerde Jeugdgezondheidszorg.

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

Tijdens dit implementatieproject wordt een online platform met digitale scholing ontwikkeld en aangeboden aan professionals binnen de zorg voor jeugd. De kennis, opgedaan uit ons voorgaande project, wordt landelijk verspreid en benut door het 360°CHILDoc-profiel te gebruiken als onderwijs tool. Ouders en jongeren worden actief betrokken bij de scholing. Zorgprofessionals leren middels...

Bekijk dit project

VIMP ScheidingsATLAS: Kennisborging en implementatie van kortdurende en laagdrempelige ondersteuning van gescheiden ouders.

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

ScheidingsATLAS (ZonMw project 729310002) is een preventieve training die ouders online of in groep kunnen volgen. De online training bestaat uit 6 interactieve hoofdstukken met informatie, animatie, video's van rollenspellen en ervaringsdeskundigen en quiz-achtige vragen. De groepstraining bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur geleid door 2 gecertificeerde trainers. Beide varianten behandelen...

Bekijk dit project

Wat werkt voor gezinnen met zware opvoedproblemen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen toegepast in de praktijk.

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

Het onderzoek van het consortium Zware Opvoedproblemen en Multiprobleemgezinnen (ZOP&MPG) heeft kennis opgeleverd over werkzame elementen in de hulp aan ZOP&MPG. Het blijkt echter dat professionals het lastig vinden om deze kennis te vertalen naar hun eigen handelen. Hoe bouw je samen met het gezin een ondersteunend sociaal netwerk op of hoe betrek je het bestaande sociale netwerk bij de hulp aan...

Bekijk dit project

Samen SEJN, organisatie-overstijgend leren van praktijkdata met de Lerende Databank Jeugd

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Hulpverleners gebruiken vragenlijsten om zicht te krijgen op de situatie van de cliënt. De jeugdhulporganisaties verbonden aan het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) brengen deze (geanonimiseerde) gegevens bij elkaar in de Lerende Databank Jeugd (LDJ), om te leren over ‘wat werkt voor wie’. Om dit leren wat makkelijker te maken is een feedbacksysteem ontwikkeld, bestaande...

Bekijk dit project

Inspiratiesessies Kracht van Jongeren(werk)

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

In 2022 organiseert het Lectoraat Youth Spot (HvA) 16 inspiratiesessies voor jongerenwerkers en studenten. De focus ligt op ondersteuning van jongeren die psychisch kwetsbaar zijn. Dit omdat steeds meer jongeren kampen met psychische problemen door o.a. de hoge prestatiedruk en de coronapandemie. In het jongerenwerk kunnen jongeren die psychisch kwetsbaar zijn via activiteiten in groepen en...

Bekijk dit project

Implementatie Impuls: De Sense-IT app

Lopend (februari 2022 - februari 2023)

De Sense-IT biocueing app lijkt een veelbelovend instrument om bewustzijn van lichamelijke spanningssignalen en inzicht in de opbouw van spanning bij cliënten in de zorg te vergroten, zo blijkt uit diverse (pilot)-onderzoeken (Derks et al., 2019; Nijhof et al., 2020; Ter Harmsel et al., 2021). Er zijn gebruikershandleidingen ontwikkeld voor jongeren, volwassenen en professionals, maar vanuit de...

Bekijk dit project

Implementatieproject: Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale interventies voor kinderen met ADHD en druk gedrag

Lopend (maart 2022 - september 2023)

Uit ons eerdere ZonMw project ‘Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale interventies voor kinderen met ADHD en druk gedrag’ concludeerden wij dat bestaande bewezen effectieve psychosociale interventies voor kinderen met ADHD gedrag, zoals gedragstherapeutische trainingen voor ouders en leerkrachten, in Nederland te weinig werden toegepast. Ook werden veel interventies toegepast...

Bekijk dit project

Samen de handen in één voor multiprobleem

Afgerond (april 2019 - april 2021)

Het is een uitdaging om alle actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) terug te laten vloeien naar het onderwijs. Binnen dit project hebben we actuele kennis over hulpverlening aan GMCP verzameld en samen met jongeren, ouders, studenten, docenten, praktijkprofessionals en onderzoekers bepaald welke kennis we wilden vertalen naar de...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Agendering Effectief Werken in de Jeugdhulp

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Om effectief te kunnen werken in de jeugdhulp is het belangrijk om te weten welke behandelingen kosteneffectief zijn. Beleidsmakers en behandelaars weten echter vaak niet welke meetinstrumenten ze daarvoor het beste kunnen gebruiken. In 2018 hebben we een rapport geschreven over instrumenten om effectiviteit en kosten van de jeugdhulp in kaart te brengen. Met dit project hebben we de kennis en...

Bekijk dit project

Onbekend maakt onbemind. Leren werken met neuropsychobiologische kennis van en met jongeren met anti-sociaal gedrag.

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Het onderwijsproject Brainstorm heeft de aanwezige kennis vanuit de neurobiologische en psychosociale wetenschappen over problematisch antisociaal gedrag bij jongeren gebundeld zodat borging en overdracht kan plaatsvinden in de praktijk en de (HBO) opleidingen. Centraal staat het Biopsychosociale model waarin neurobiologische factoren altijd interacteren met sociale en psychologische factoren. ...

Bekijk dit project

Bundeling en verspreiding van kennis en aanbevelingen over alliantie en andere werkzame factoren

Afgerond (september 2018 - september 2019)

De afgelopen jaren is er in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In het huidige project bundelden we inzichten en aanbevelingen van deze studies en formuleerden we wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek. Dat...

Bekijk dit project

Instrumenten om alliantie en andere algemeen werkzame factoren te meten

Afgerond (augustus 2018 - augustus 2019)

Algemeen werkzame factoren, zoals de alliantie tussen cliënt en behandelaar, krijgen steeds meer aandacht in de zorg voor jeugd. De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In het huidige project bundelden Praktikon en de Hogeschool...

Bekijk dit project

Jeugdhulp voor vluchtelingen

Afgerond (mei 2018 - januari 2020)

Uitkomsten De aanleiding van het project was het feit dat jeugdhulpaanbod dat goed aansluit op de (zorgvraag van) vluchtelingen in de praktijk niet of nauwelijks voor handen is. Binnen het onderzoek van dit project wordt deze aanleiding bevestigd, al zien we wel dat de verwijzers en begeleiders in grootstedelijke gebieden aangeven dat jeugdhulpaanbod hier relatief vaker te vinden en beter...

Bekijk dit project

Ken je kracht? Professionele dilemma’s en mogelijkheden bij het versterken van eigen kracht in de Zorg voor Jeugd

Afgerond (januari 2018 - november 2019)

Het uitgaan van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en hun opvoeders, met inzet van hun sociale netwerk, is een van de uitgangspunten van de Jeugdwet. In de praktijk blijkt dit ingewikkeld. Het is vaak onduidelijk wat er precies onder ‘eigen kracht’ verstaan wordt en het uitgaan van eigen kracht zorgt voor allerlei dilemma’s in de dagelijkse praktijk van professionals. In het project ‘Ken je Kracht?’...

Bekijk dit project

VIMP Eigen Kracht Gemeenten. Inspiratie voor gemeenten over de mogelijkheden en grenzen van ‘eigen kracht’ bij jeugd en opvoeders.

Afgerond (januari 2018 - december 2019)

In deze VIMP zijn de projectleiders van 13 ZonMw-projecten over ‘eigen kracht’ geïnterviewd en is de relevante literatuur over ‘eigen kracht’ bestudeerd. De bevindingen zijn gedeeld met gemeenten (wethouders, beleidsadviseurs, ketenregisseurs) in zes regiobijeenkomsten. Er is een interactieve pdf (Reflectietool Eigen Kracht) ontwikkeld voor gemeenten. Deze is te vinden op de site van TNO en het...

Bekijk dit project

Overzicht van (Kosten)effectiviteitsinstrumenten in de Jeugdsector

Afgerond (september 2017 - juli 2018)

Door de transitie en bezuinigingen in de jeugdzorg is er steeds minder geld beschikbaar. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om kosteneffectieve behandelingen aan te bieden. Echter, op dit moment is er een gebrek aan kennis over meetinstrumenten van effectiviteit en kosten binnen deze doelgroep. Dit is een belangrijke beperking in het optimaliseren van doelmatigheid in de Nederlandse...

Bekijk dit project

Plein 16 - 27: Landelijke Leergemeenschap Jongeren op Weg naar Volwassenheid

Lopend (april 2019 - juli 2022)

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zijn bezig om volwassen te worden. Veel jongeren hebben hierbij ondersteuning nodig en verschillende onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers bekijken hoe passende ondersteuning kan worden vormgegeven. Kennis De kennis die zij ontwikkelen vindt nog niet altijd zijn weg naar de opleidingen voor toekomstige jeugdprofessionals. Plein 16-27 is een...

Bekijk dit project

Getting beyond determinants of implementation: Strategies to effectively tackle barriers to the implementation of guidelines in youth care

Afgerond (oktober 2019 - april 2022)

We weten nog onvoldoende hoe we zorgverleners en organisaties goed kunnen ondersteunen bij het implementeren van interventies en richtlijnen in de jeugdzorg. De Kindcheck is zo'n richtlijn. Het biedt zorgverleners handvatten om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op basis van problemen van ouders zoals verslavingsproblemen, huiselijk geweld of ernstige psychiatrische problemen. In dit...

Bekijk dit project

Duurzame effecten van natuurlijk mentorschap, wat kan een JIM hierin betekenen?

Afgerond (februari 2019 - november 2019)

Onderzoek toont aan dat naast ouders, volwassenen waar jongeren een goede band mee hebben, van positieve invloed zijn op het algemeen welbevinden van jongeren. Dit positieve effect is ongeacht de risico’s waaraan deze jongeren blootgesteld zijn. Dit heeft geleid tot de JIM-benadering (Jouw Ingebrachte Mentor). JIM-benadering In deze benadering kiezen de jongeren een JIM, een volwassene uit de...

Bekijk dit project

84% Maatwerk. Een zoektocht naar minder meningen over mensen met meerdere problemen.

Afgerond (mei 2019 - mei 2021)

Vijf gemeenten gaan maatwerk maken voor elk 20 multiprobleemgezinnen die vastlopen. De gezinnen stellen zelf met hun hulpverleners vast welke doorbraak er in hun leven nodig is. Op basis van die doorbraak maken hulpverleners een maatwerkplan. Maar wat gebeurt er dan met zo'n plan? Het zijn integrale plannen waar veel collega professionals van andere diensten, organisaties en afdelingen wat van...

Bekijk dit project

Implementation strategies for professionals in working with elements of interventions

Afgerond (september 2019 - maart 2022)

Een belangrijk onderdeel van implementatie van een innovatie is instructie en training van de professionals die ermee gaan werken. In deze studie is met behulp van verschillende methoden onderzocht welke trainingsstrategieën effectief zijn bij het aanleren van een innovatie aan jeugdzorgprofessionals. Uit de literatuur bleken diverse strategieën te identificeren waarvan jeugdzorgprofessionals...

Bekijk dit project

Vroegsignalering in de Jeugdgezondheidszorg een onderzoek

Afgerond (mei 2019 - april 2020)

Een belangrijke taak van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het zo vroeg mogelijk signaleren en onderkennen van ontwikkelingsachterstanden, aandoeningen, ziekten en dreigende risico’s bij jeugdigen. De JGZ-professional kan hierdoor tijdig handelen en erger voorkomen. Naar aanleiding van deze vroegsignalering kiest de JGZ-professional voor extra interventie: onderzoek, begeleiding of verwijzing van...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van uniform en wetenschappelijk-onderbouwd werken door JGZ middels integratie van Slimme richtlijn en DD JGZ

Afgerond (mei 2019 - augustus 2020)

De Slimme Richtlijnmodule De Slimme Richtlijnmodule (SRM) is een data-gedreven beslissingsondersteunend systeem, op basis van de JGZ-richtlijnen. In dit project richtten we ons op de ontwikkeling en toetsing van een proof-of-concept van een geïntegreerde Slimme richtlijn Lengtegroei met een DD JGZ in twee pilot-regio’s VGGM en JGZ ZHW (N=19). Resultaten Resultaten van dit project laten zien dat...

Bekijk dit project

Ict referentiearchitectuur jgz

Afgerond (maart 2019 - september 2020)

De digitale transformatie brengt een revolutie teweeg in elke sector; zo ook in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). ICT-voorzieningen spelen een steeds belangrijkere rol bij het invullen van die snelle veranderende vragen naar producten en diensten. Technologie kan klanten helpen een veiliger, gezonder en productiever leven te leiden. In de JGZ zijn ICT-voorzieningen voornamelijk gericht op de lokale...

Bekijk dit project

Lerend transformeren: (door)ontwikkelen, toetsen en delen van ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken

Afgerond (januari 2017 - juli 2019)

Doel van het project was professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (het ‘Nieuwe Werken’). Actieonderzoek In 21 organisaties representatief voor de zorg voor jeugd is binnen 15 actieonderzoeken nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Omdat het Nieuwe Werken nodig is...

Bekijk dit project

Samen op Pad: samen met multi-problemgezinnen in de thuissituatie een behandelkader creëren met perspectief op de voor hen gewenste verandering in de gezinssituatie.

Afgerond (december 2013 - december 2014)

Multi-probleemgezinnen zijn een moeilijk te behandelen doelgroep vanwege hun vele en vaak verweven (psychiatrische) problemen. Psychiatrische Thuiszorg, verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius, helpt deze gezinnen door een unieke, oplossingsgerichte manier van werken: Samen op Pad. Met Samen op Pad maken gezinsbehandelaars samen met multi-probleemgezinnen in de thuissituatie een...

Bekijk dit project

Doepressie blended; innovatief e-mental health programma voor klinisch depressieve adolescenten op maat!

Afgerond (juni 2017 - juli 2020)

Slechts de helft van de jongeren van 12 tot 21 jaar met depressieve klachten knapt voldoende op van Individuele Cognitieve gedragstherapie. Veel jongeren stoppen met de behandeling door gebrek aan motivatie. Een behandeling die gedeeltelijk online gegeven wordt, werkt misschien beter en is misschien aantrekkelijker dan alleen gesprekken met de therapeut. Deze manier van behandelen wordt blended...

Bekijk dit project

3D: drie praktijken, drie perspectieven, drie stappen. Ervaren effectiviteit van opvoedingsondersteuning door 'nieuwe' jeugdprofessionals

Afgerond (april 2017 - mei 2019)

Elke ouder komt tijdens het opvoeden voor complexe, onzekere opgaven te staan. Moeders die hun kinderen onder lastige omstandigheden opvoeden, bijvoorbeeld met weinig financiële middelen, alleen opvoeden of zelf geen positieve opvoedvoorbeelden kennen, ervaren dit in verhoogde mate. Lichte opvoedondersteuning helpt deze moeders om de opvoeding weer zelf aan te kunnen. Hoe pakken professionals dat...

Bekijk dit project

Basishulp door gezinswerkers in Utrecht: kernelementen en effecten

Afgerond (maart 2017 - oktober 2019)

In dit project staat de uitvoer van Basishulp door gezinswerkers bij Lokalis in Utrecht centraal. Basishulp Basishulp bestaat uit een diversiteit van methodisch handelen waarmee gezinswerkers ondersteuning bieden aan gezinnen. De uitvoering is divers en het is niet precies omschreven hoe gezinswerkers basishulp in de praktijk uitvoeren. Wat gebeurt er tijdens het proces waarin gezinswerker en de...

Bekijk dit project

Als de kracht van ouders ver te zoeken is: een quasi experiment naar de werkzaamheid van de werkwijze van de Veilig Verder Teams

Afgerond (juni 2017 - september 2020)

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in de periode 2017-2020 onderzoek gedaan naar de Veilig Verder Teams (VVT) in de regio Haaglanden. Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve effectstudie waarin gezinnen uit de Veilig Verder aanpak werden vergeleken met een controlegroep. Deze studie is aangevuld met de kwalitatieve Effectencalculator, waarmee zicht werd verkregen op de werkzame elementen in de...

Bekijk dit project

BRAM: een effectieve interventie bij vechtscheidingen waarbij justitie en sociaal werk samenwerken?

Afgerond (maart 2017 - juli 2019)

In Nederland eindigen jaarlijks 34.000 huwelijken in een scheiding. Hier zijn ruim 35.000 minderjarige kinderen bij betrokken. Van de scheidingen is 20% complex te noemen. Langdurende conflicten zijn hierbij kenmerkend. Deze hebben veel negatieve gevolgen voor betrokken kinderen. In Twente bestaat de werkwijze BRAM. Justitie en hulpverlening werken er samen. De kinderrechter kan BRAM inzetten....

Bekijk dit project

Kracht van Jongeren(werk). Effectonderzoek naar de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatie.

Afgerond (mei 2017 - november 2019)

Onderzoek onder 1579 jongeren tussen de 10 en 24 jaar toont aan dat deelname aan jongerenwerk bijdraagt aan meer participatie en versterken van de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van jongeren. Bijna één op de drie jongeren (33%) vindt via het jongerenwerk een vorm van hulp voor het oplossen van problemen en jongeren met zware problemen blijven in het jongerenwerk stabiel....

Bekijk dit project

I need to Know. Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaat

Afgerond (mei 2017 - februari 2021)

Binnen de jeugd geestelijke gezondheidzorg is het gebruikelijk om vragenlijsten te gebruiken om te zien hoe het met de behandeling van jongeren gaat. Een veel gehoorde klacht is dat jongeren de uitkomsten van de vragenlijsten vaak niet of onvoldoende terugzien. In dit project hebben jongeren, samen met ontwerpers en onderzoekers, de digitale tool INKT (vrij naar ‘I Need To Know’) ontwikkeld...

Bekijk dit project

Consultatiebureau van de toekomst: de ontwikkeling en evaluatie van ‘blended care’ in de jeugdgezondheidszorg

Afgerond (januari 2017 - februari 2019)

Blended care is een combinatie van online en offline zorg en contactmomenten. Hoewel blended care in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) nog niet veel wordt ingezet, experimenteert de JGZ van GGD Hart voor Brabant al enkele jaren met deze innovatieve werkwijze.  Het doel van dit project was de zorg aan ouders en jeugdigen te verbeteren door blended care in te zetten op de thema’s excessief huilen en...

Bekijk dit project

Digitale GIZ; een methodiek voor het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften

Afgerond (maart 2017 - maart 2019)

Doel De werkzaamheid van de GIZ-methodiek versterken middels digitalisering. Deze DIGIZ heeft de voordelen van de GIZ en extra functionaliteiten die voldoen aan de gebruikerseisen. Methode De DIGIZ is ontwikkeld via een user-centered design (UCD) aanpak en getest in een implementatiestudie, met professionals en cliënten van twee JGZ organisaties (GGD HM, JGZ ZHW) en een jeugdhulporganisatie,...

Bekijk dit project

Digitale tool Zelfredzaamheidsschaal voor Jeugdigen (Digi ZRJ)

Afgerond (april 2017 - oktober 2020)

In dit project is de Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren (ZRM-J) van 12 tot 18 jaar ontwikkeld, door de GGD Amsterdam, het NJi en Praktikon. Dit instrument is vrij verkrijgbaar op www.zelfredzaamheidmatrix.nl. De ZRM-J brengt de zelfredzaamheid van de jongere in beeld op 13 domeinen in vijf niveaus van zelfredzaamheid. Het gebruik van de ZRM-J is bij vijf jeugdzorginstellingen onderzocht, zowel...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling van het 360°CHILDoc tot een digitaal beschikbaar kind-profiel met evaluatie van de bijdrage aan het succes van hulp binnen de zorg voor Jeugd en implementatieonderzoek.

Afgerond (juni 2017 - oktober 2020)

Binnen de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) is samen met de Universiteit Maastricht een digitaal dashboard ontwikkeld voor ouders en zorgprofessionals. Via dit dashboard, 3600 KIND-profiel genoemd, is informatie over gezondheid en ontwikkeling van een kind in één oogopslag te bekijken. Het dashboard sluit aan op de preventieve en integrale zienswijze van de JGZ. Ouders en zorgprofessionals krijgen meteen...

Bekijk dit project

Feedbacksysteem voor de Lerende Databank Jeugd

Afgerond (juni 2017 - juni 2020)

Lerende Databank Jeugd In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen SEJN-jeugdhulpinstellingen informatie bij elkaar over cliëntkenmerken, de ingezette hulp en de uitkomsten. Teams of behandelingen worden vervolgens met elkaar vergeleken om te leren over ‘wat werkt voor wie’. Onderzoek In dit project is onderzocht of de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten...

Bekijk dit project

Het vroegtijdig signaleren van stress middels biofeedback om incidenten in residentiële jeugdzorg terug te dringen

Afgerond (juni 2017 - september 2020)

Bij stress reageert het lichaam met een verhoogde bloeddruk en hartslag, spanning van spieren, toename van lichaamstemperatuur en huidgeleiding, en versnelling van de ademhaling. Jongeren in residentiële jeugdzorg reageren vanwege ontregelde stressregulatiesystemen vaak inadequaat op stress, bijvoorbeeld met agressie. De gevolgen zijn vaak ernstig voor jongeren, groepsleden, medewerkers en de...

Bekijk dit project

Jij en je gezondheid, doorontwikkeling van een bestaande digitale innovatie voor de jeugdgezondheidszorg gericht op het preventief gezondheidsonderzoek 5 en 10 jaar.

Afgerond (januari 2017 - maart 2020)

De doelstelling van dit project betreft het doorontwikkelen van de digitale werkwijze Jij en Je Gezondheid (JEJG) voor toepassing binnen de preventieve gezondheidsonderzoeken op 5 en 10- jarige leeftijd. JEJG bestaat uit een gezondheidsvragenlijst die ouders invullen voorafgaande aan het contactmoment met de Jeugdgezondheidzorg (JGZ). De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide...

Bekijk dit project

Thema 1. Consortium Sociale vaardigheden: Onderzoek om te komen tot een reductie van het aantal aan te bevelen interventies op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, onzekerheid.

Afgerond (augustus 2016 - april 2020)

In Nederland zijn voor jongeren veel interventies beschikbaar op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid, maar niet duidelijk is welke het meest effectief zijn. Een onderzoeksgroep van TNO, UVA, Radboud Universiteit, Universiteit Leiden en praktijkorganisaties onderzocht in welke mate de onderdelen van deze programma's effectief zijn. Drie type oefeningen vergroten het effect van...

Bekijk dit project

Stoere Schildpadden: Het versterken van eigen kracht bij kleuters na (echt)scheiding van ouders

Afgerond (december 2013 - december 2014)

In Nederland zijn jaarlijks 70.000 kinderen bij de (echt)scheiding van hun ouders betrokken. Onderzoek toont aan dat zij gemiddeld minder presteren op school, meer gedragsproblemen vertonen en lager scoren op sociaal-emotioneel vlak. In dit project staan de 'Stoere Schildpadden' centraal; dit is de Nederlandse bewerking van de module voor 4-6 jarigen van het evidence-based programma CODIP...

Bekijk dit project

Stevig Ouderschap: Het versterken van eigen kracht van ouders/verzorgers met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek

Afgerond (december 2013 - juli 2016)

Volgens Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals kampt 15% van de gezinnen met kinderen tot 12 jaar met opvoedproblemen, waarvan 1% met ernstige problemen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling of verwaarlozing. Stevig Ouderschap (SO) is een methodiek voor gezinnen met een pasgeboren kind, gericht op het verkleinen van het risico op opvoedingsproblemen. Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden...

Bekijk dit project

Stay tuned: Het versterken van de werkalliantie tussen vaktherapeuten en jongeren in het gedwongen kader om de behandeleffecten te vergroten

Afgerond (december 2014 - december 2016)

Ongeveer 4000 jongeren worden jaarlijks gedwongen behandeld in de gesloten jeugdzorg en/ of justitiële jeugdinrichting. Behandeling is gericht op het beïnvloeden van gedrag en verkleinen van de kans op herhaling. Door gebrek aan probleembeleving en behandelmotivatie bij jongeren is succesvol behandelen een uitdaging. Een belangrijke schakel in het vergroten van probleembesef en motivatie is...

Bekijk dit project

Sociaal aan het Stuur, een interventie voor jeugdigen met een LVB.

Afgerond (december 2013 - april 2015)

Een tekort aan sociale vaardigheden ligt aan de kern van vele problemen die jeugdigen met een LVB ervaren. Zo worden deze jeugdigen belemmerd in de opbouw en het onderhouden van een sociaal netwerk, en is er een relatie tussen sociale vaardigheden en psychiatrische problematiek bij jeugdigen met een LVB. Door het sociale aanpassingsvermogen van deze jeugdigen te vergroten, zijn ze beter in staat...

Bekijk dit project

Shabab van nu!

Afgerond (december 2013 - juni 2017)

De methodiek “Shabab (Jeugd) van Nu!” is in dit project onderzocht op werkzaamheid. In deze methode ontvangen Marokkaanse moeders en vaders opvoedondersteuning gericht op vergroting van de eigen kracht van ouders en het sociale steunnetwerk. Het onderzoek maakt gebruik van een pre-post test design in combinatie met verdiepende observatiegegevens en sociale netwerkanalyse. De conclusie van het...

Bekijk dit project

Screening van Verstoord Gehechtheidsgedrag: validiteit en bruikbaarheid van de LSVG in de JGZ, Jeugdhulp en Jeugd-GGZ

Afgerond (januari 2017 - augustus 2020)

De Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid (LSVG; Boris & Zeanah, 2005) is een korte, eenvoudige checklist om verstoorde gehechtheidsrelaties op te sporen bij jonge kinderen in de leeftijd van 1 – 6 jaar oud. De LSVG omschrijft acht verschillende gedragingen van het kind in de interactie met zijn opvoeder, zoals affectie tonen, lichamelijk contact, troost zoeken, hulp zoeken, en samenwerken. De...

Bekijk dit project

Samenwerken voor een effectieve aanpak van met conflict beladen echtscheidingen ("vechtscheidingen") in Midden-Brabant in samenwerking met het High Conflict Forum uit Toronto, Canada en de Veilige Haven

Afgerond (augustus 2015 - november 2017)

Het High Conflict Forum (HCF), Toronto, zal een 3-daagse training geven aan alle ketenpartners (o.a. advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, familierechters, vrouwenopvang) in de regio Midden-Brabant die met vechtscheidingsgezinnen werken waarin essentiële kennis wordt overgedragen uit de HCF Best Practice Guide, zodat eenheid van denken en werken met deze gezinnen ontstaat. De rol van...

Bekijk dit project

Samenhangende aanpak (complexe) scheidingen Regio IJsselland

Afgerond (augustus 2015 - maart 2017)

Bij complexe scheidingen gaat de aandacht van ouders meer dan eens uit naar andere dingen dan het belang van de kinderen. Juist in die situaties is het belangrijk dat betrokken hulpverleners en professionals goed samenwerken en de meest effectieve ondersteuningsmethodes gebruiken, zodat scheidende ouders hun rol als ouders weer op kunnen pakken en het belang van de kinderen bovenaan kunnen zetten....

Bekijk dit project

Samen Stevig Staan: Cliëntfactoren, factoren beroepsbeoefenaren en professionalisering bij interventie ter vermindering van externaliserende gedragsproblemen bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Afgerond (december 2014 - juni 2016)

Samen Stevig Staan Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een hogere kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen dan hun leeftijdgenoten. Deze gedragsproblemen zijn moeilijk te behandelen en belastend voor jongeren, hun omgeving en hun toekomst. Samen Stevig Staan is een bewezen effectieve behandeling voor deze problemen. Om de effectiviteit van deze behandeling te...

Bekijk dit project

Thema 1. Sociale vaardigheden/ onzekerheid/ weerbaarheid

Afgerond (februari 2015 - juni 2015)

Dit consortium heeft in fase 1 een voorstudie uitgevoerd en een kennisoverzicht gemaakt van de actuele stand van zaken van effectiviteitsonderzoek op het desbetreffende thema.Mede op basis van deze voorstudie heeft ZonMw het consortium uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor fase 2, de onderzoeksfase. Het belangrijkste doel van fase 2 is om met meer empirische evidentie te komen tot het...

Bekijk dit project

Proeftuin multidisciplinair centrum kindermishandeling friesland

Afgerond (augustus 2012 - april 2014)

Na een voorbereidende fase is het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K) per november 2011 operationeel. Het MDC-K stelt met behulp van een effectieve en geïntegreerde aanpak het kind en zijn of haar systeem centraal. Er wordt een kindvriendelijke aanpak van kindermishandeling ontwikkeld met de loyaliteit tussen ouders en hun kinderen als uitgangspunt. Het MDC-K Friesland...

Bekijk dit project

Praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van Sociale Netwerk Strategieën voor de jeugd in het maatschappelijk werk en jeugdzorg.

Afgerond (december 2013 - december 2016)

Sociale Netwerk Strategieën (SNS) is een manier van werken waarbij de cliënt/het gezin de regie in eigen hand houdt, samen met zijn familie en/of sociaal netwerk besluiten neemt en een plan voor zijn toekomst maakt. NIM Maatschappelijk Werk,  Entréa, Gemeente Nijmegen en Radboud Universiteit hebben in een tweejarige Randomized Controlled Trial onderzocht of het werken vanuit SNS ten opzichte van...

Bekijk dit project

POWER - Aanpassen draaiboek

Afgerond (november 2013 - juli 2014)

Uit verschillende statistieken blijkt dat allochtone jongeren een ongunstiger toekomstperspectief hebben dan autochtone jongeren. Het programma POWER richt zich op het verbeteren van dit toekomstperspectief door het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:  een training voor allochtone jongeren, bijeenkomsten voor hun ouders, een...

Bekijk dit project

Passende ondersteuning voor jongeren van gescheiden ouders: Ontwikkeling en toetsing van handvatten voor schoolmaatschappelijk werkers in het voortgezet onderwijs, met gebruik van nieuwe media

Afgerond (december 2014 - april 2017)

Jaarlijks krijgen 70.000 Nederlandse kinderen te maken met scheiding van hun ouders. Dit markeert het begin van een reeks veranderingen en aanpassingen in hun leven, van emotioneel tot financieel-economisch.Passende preventieve ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd zijn momenteel beperkt beschikbaar. Dit terwijl jongeren zelf aangeven behoefte te hebben aan...

Bekijk dit project

Paarden in de begeleiding bij sociale hulpvragen van jongeren met psychiatrische noden

Afgerond (oktober 2013 - november 2014)

Dieren inzetten bij de begeleiding van mensen is momenteel populair en dergelijk zorgaanbod neemt toe. Maar wat is nodig om dergelijke trajecten voor zowel mens als dier goed te laten verlopen?Stichting 'Grip op je Leven' ondersteunt jongeren met psychiatrische noden, zoals autisme of hechtingsstoornissen bij hun sociale hulpvragen met behulp van paarden. De in de praktijk ontwikkelde methodiek is...

Bekijk dit project

Ouderschap blijft in Rotterdam; naar een optimale Rotterdamse multidisciplinaire samenwerkingsstructuur door betere signalering, screening en triage in de ondersteuning aan gezinnen en kinderen die met vechtscheidingen te maken hebben

Afgerond (augustus 2015 - augustus 2017)

Ouderschap blijft in Rotterdam Rotterdam telde in 2013 maar liefst 185.000 kinderen van gescheiden ouders. 10% van alle scheidingen mondt uit in een vechtscheiding. De ernstige gevolgen en hoge maatschappelijke kosten van vechtscheidingen ondersteunen het belang van goede samenwerking in de Rotterdamse keten. Hiertoe werken de gemeente Rotterdam, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Flexus Jeugdplein,...

Bekijk dit project

Ouders aan Zet! Onderzoek naar de effecten van 1gezin1plan

Afgerond (december 2013 - december 2017)

1Gezin1Plan De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is erop gericht om multiprobleemgezinnen te helpen door hen actief te betrekken bij hulp. Zij voeren zelf de regie en maken samen met hulpverleners een plan. 1G1P maakt integraal, planmatig en doelgericht werken mogelijk. Onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd in 3 regio’s en geeft door casusonderzoek, enquêtes onder professionals en...

Bekijk dit project

Opvoedtools op maat en eigen regie voor ouders met een verslaving: De PVO-methodiek

Afgerond (december 2013 - maart 2015)

Voor kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis en/of een verslaving is het risico dat zij zelf een verslaving en/of psychosociale problemen ontwikkelen veel groter dan voor kinderen van wie de ouders niet verslaafd zijn. In de afgelopen jaren is de aandacht voor deze kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis en/of een verslaving toegenomen en zijn er interventies beschikbaar...

Bekijk dit project

Onderzoek naar werkzaamheid van Girls'Talk-Plus voor meiden met een licht verstandelijke beperking.

Afgerond (december 2013 - augustus 2016)

Meisjes met een licht verstandelijke beperking lopen een groter risico op problemen met de seksuele gezondheid, vooral als het gaat om het meemaken van seksueel geweld, ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. Professionals die met deze meiden werken, hebben behoefte aan een methode om de meiden te helpen weerbaarder te worden en veilig te vrijen. Rutgers WPF heeft in het...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)

Afgerond (oktober 2016 - mei 2020)

Het goed inschatten van (het risico op) een onveilige opvoedingssituatie is van groot belang om kinderen te kunnen beschermen. Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) De ARIJ bestaat uit een veiligheidstaxatie, een risicotaxatie en een dynamisch risicoprofiel waarmee aanknopingspunten worden verkregen voor interventie en waarmee verandering in risico kan worden...

Bekijk dit project

Therapieverbetering door a-specifieke factoren, te bestuderen met humaan-ethologische observatie van adolescent en therapeut

Afgerond (december 2014 - januari 2018)

Doel Het doel van het onderzoek van de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin (Universiteit Utrecht) was om te ontdekken welk non-verbaal gedrag van adolescenten en therapeuten voorspellend is voor therapie uitkomsten van adolescenten in behandeling voor angst- of stemmingsproblematiek. Onderzoek Hiertoe is het non-verbale gedrag van 39 adolescenten (13-26 jaar) met angst- of stemmingsproblematiek en...

Bekijk dit project

Zorg op maat met blended internetbased cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met angststoornissen met aandacht voor individuele verschillen in veranderprocessen

Afgerond (december 2013 - december 2016)

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling voor angststoornissen bij jeugdigen. Het is de vraag of de behandeling ook effectief is wanneer een deel van de zittingen face-to-face met de behandelaar plaatsvindt terwijl andere modules thuis online worden gedaan: "blended care". Doel van de studie was primair om de effectiviteit te onderzoeken van de 'Blended Dappere Kat'...

Bekijk dit project

Wraparound care in de pleegzorg

Afgerond (december 2013 - februari 2015)

Wraparound care (WAC) is een manier van hulpverlenen aan gezinnen met ingewikkelde problemen die door Juvent wordt toegepast. WAC moest specifiek voor pleegzorg echter nog uitgediept worden. Doelstelling van dit project: de WAC aanpak in de Zeeuwse pleegzorg systematisch vast leggen en vervolgens verder verspreiden. Door het beschrijven van de WAC methodiek voor pleegzorg is een handboek ontstaan...

Bekijk dit project

Werkzame factoren in de angstbehandeling bij kinderen en jongeren van 8-18 jaar

Afgerond (december 2014 - juni 2017)

Het onderzoek Het doel van het huidige onderzoek was te onderzoeken welke factoren (geslacht, leeftijd en comorbiditeit van het kind, psychopathologie en betrokkenheid van ouders, relatie tussen cliënt- ouders-therapeut) een rol spelen in de behandeleffectiviteit. Daarnaast werd onderzocht of conditie (de helft van de behandelaars kreeg na elke behandelsessie feedback over het welzijn en de...

Bekijk dit project

Werken volgens de principes van het Wraparound Care model (WCM) binnen de Opvoedpoli: benutten van eigen kracht en sociaal netwerk van het gezin en de regie bij het gezin zelf. Het eerste onderzoek naar de werkzaamheid van het WCM in Nederland.

Afgerond (november 2013 - december 2015)

De huidige manier van werken in de jeugdzorg en -ggz, met behulp van het diagnose-behandelmodel, is duur en werkt niet goed op de lange termijn (Hermanns, 2010). Met de transitie van de jeugdzorg ontstaan er nieuwe kansen om de zorg beter en efficienter te organiseren. Bestaande problemen kunnen mogelijk worden opgelost door het realiseren van community-based integrale zorg op maat. Het Wraparound...

Bekijk dit project

Voorstudie Effectiviteit interventies en programma’s voor behandeling loverboyslachtoffers.

Afgerond (augustus 2013 - juli 2014)

Slachtoffers van loverboys vormen een kwetsbare groep. De gevolgen van slachtofferschap zijn ingrijpend en het risico om opnieuw slachtoffer te worden is groot. In Nederland bestaat voor deze groep een divers hulpaanbod in instellingen voor jeugdzorg en opvang. Het ontbreekt echter nog aan voldoende zicht op de effecten van dit aanbod. In het kader van de Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek...

Bekijk dit project

Versterken motivatie voor begeleiding LVB-jongeren

Afgerond (december 2014 - oktober 2015)

18+ LVB-jongeren, bij wie het ouderlijk gezag verdwijnt en die voor de wet volwassen zijn, hebben de neiging zich te onttrekken aan verdere begeleiding. Eenmaal uit beeld van de hulpverlening neemt de kans op problemen als criminaliteit, schulden en verslaving toe. Dit onderzoek heeft in kaart gebracht in hoeverre de werkalliantie tussen LVB-jongere en begeleider bijdraagt aan het vergroten van de...

Bekijk dit project

Valideringstudie Vragenlijst Ouders en Taalinput (VLOT)

Afgerond (september 2014 - oktober 2017)

De VLOT De VLOT omgevingsanalyse is een nieuw screeningsinstrument dat gebruikt kan worden door consultatiebureaus om risicofactoren in de taalomgeving van kinderen te signaleren ten behoeve van advisering van ouders en toeleiding naar voorschoolse opvang en educatie en andere ondersteuning. Onderzoeksresultaat Onderzoek wijst uit dat de VLOT een betrouwbaar en valide instrument is om op een...

Bekijk dit project

TrotseZonenTrotseVaders

Afgerond (december 2013 - december 2014)

Deze methodiek richt zich op het versterken van de band tussen vaders en zonen, waardoor zij elkaars sterke kanten gaan zien en waarderen, meer grip op het leven krijgen en een positieve invulling aan mannelijkheid kunnen geven. Betrokken vaderschap is van belang voor de vaders en zonen zelf, voor hun gezinnen, voor de scholen en wijken waar ze mee te maken hebben, en voor de gehele samenleving...

Bekijk dit project

Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling Amsterdam (TASK- Amsterdam).

Afgerond (september 2012 - mei 2014)

Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling (TASK) Amsterdam is opgezet vanuit het team kindermishandeling AMC. De deelnemende partijen, de Bascule (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming stellen samen met experts vanuit het AMC een beleid vast voor gezinnen waar een vermoeden van...

Bekijk dit project

Transitieplan jongeren met ASS

Afgerond (december 2013 - oktober 2014)

De methodiek 'Transitieplan jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen' biedt extra ondersteuning bij de overgang naar zelfstandig(er) wonen, leren en werken. 'Person Centered Planning' (PCP), afkomstig uit Amerika, speelt hierbij een belangrijke rol. Deze werkwijze is doorontwikkeld, speciaal voor jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Eigen regie, het sociale netwerk en participatie van...

Bekijk dit project

Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDC-K) Zuid Kennemerland

Afgerond (augustus 2012 - april 2014)

Na een voorbereidende fase is per november 2011 het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Zuid-Kenemmerland (MDC-K) operationeel. Het MDC-K heeft als doel  een nieuwe integrale werkwijze en daarmee een doorbraak in de aanpak van kindermishandeling in Nederland te bewerkstelligen. In het MDC-K werken justitie, (jeugd)zorg en de medische sector samen om in de meest ernstige situaties van...

Bekijk dit project

Thema 6. What Works for Severe Parenting Problems/Multiproblem Families - hoofdstudie.

Afgerond (juni 2016 - januari 2021)

Om gezinnen met zware opvoedproblemen of multiprobleemgezinnen (ZOP&MPG) te helpen zijn veel interventies beschikbaar. Dit project heeft onderzocht welke elementen van die interventies effectief zijn. Ondanks de hoge mate van overlap tussen inhoudelijke elementen van interventies (80%) hebben we drie profielen van toegepaste inhoudelijke elementen geïdentificeerd: een ondersteunend/verkennend,...

Bekijk dit project

Thema 6. What Works for Severe Parenting Problems/Multiproblem Families (W2-Severe Parenting Problems/Multiproblem Families)

Afgerond (februari 2015 - mei 2015)

Dit consortium heeft in fase 1 een voorstudie uitgevoerd en een kennisoverzicht gemaakt van de actuele stand van zaken van effectiviteitsonderzoek op het desbetreffende thema.Mede op basis van deze voorstudie heeft ZonMw het consortium uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor fase 2, de onderzoeksfase. Het belangrijkste doel van fase 2 is om met meer empirische evidentie te komen tot het...

Bekijk dit project

Thema 5. CIKEO-Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies; Kennisbevordering over de effectiviteit van interventies rondom opvoedonzekerheid (preventief en lichte problematiek)

Afgerond (februari 2015 - mei 2015)

Dit consortium heeft in fase 1 een voorstudie uitgevoerd en een kennisoverzicht gemaakt van de actuele stand van zaken van effectiviteitsonderzoek op het desbetreffende thema.Mede op basis van deze voorstudie heeft ZonMw het consortium uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor fase 2, de onderzoeksfase. Het belangrijkste doel van fase 2 is om met meer empirische evidentie te komen tot het...

Bekijk dit project

Thema 5. CIKEO-Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies (preventief en lichte problematiek).

Afgerond (augustus 2016 - april 2020)

CIKEO werkte vanuit vier bestaande academische werkplaatsen. Daaraan namen zowel universiteiten, als organisaties voor opvoedondersteuning en gemeenten deel. Deze combinatie van onderzoek, praktijk en (gemeentelijk) beleid is praktisch, omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van opvoedsteun. Belangrijke gemeentelijke doelstelling is preventie van problemen bij kinderen en...

Bekijk dit project

Thema 4. Kennisbevordering over de effectiviteit van interventies tegen externaliserende gedragsproblemen

Afgerond (februari 2015 - juni 2015)

Dit consortium heeft in fase 1 een voorstudie uitgevoerd en een kennisoverzicht gemaakt van de actuele stand van zaken van effectiviteitsonderzoek op het desbetreffende thema.Mede op basis van deze voorstudie heeft ZonMw het consortium uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor fase 2, de onderzoeksfase. Het belangrijkste doel van fase 2 is om met meer empirische evidentie te komen tot het...

Bekijk dit project

Thema 4. Effectieve behandeling van externaliserende gedragsproblemen met een beperkt aantal werkzame elementen.

Afgerond (februari 2016 - januari 2020)

Externaliserende gedragsproblemen (agressie, stelen, liegen, opstandigheid) bij kinderen en jongeren veroorzaken grote problemen voor hun directe omgeving, de maatschappij en deze kinderen zelf. Behandeling van gedragsproblemen blijkt moeilijk, maar steeds meer studies laten zien dat redelijk effectief behandelen mogelijk is. Er is echter een groot aanbod aan interventies, waarbij niet duidelijk...

Bekijk dit project

Thema 3. Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale interventies voor kinderen met ADHD en druk gedrag.

Afgerond (juni 2016 - december 2019)

In het consortium 'ADHD en druk gedrag' werkten een groot aantal partijen samen aan onderzoek om de psychosociale zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren. We vonden dat in Nederland veel behandelmethodes worden gebruikt die niet voldoende onderzocht zijn of die waarschijnlijk niet effectief zijn. Effectief bewezen methodes, waarvan trainingen voor ouders en leerkrachten de...

Bekijk dit project

Thema 3. ADHD en druk gedrag: beschrijving van een consortium en voorstudie

Afgerond (februari 2015 - mei 2015)

Dit consortium heeft in fase 1 een voorstudie uitgevoerd en een kennisoverzicht gemaakt van de actuele stand van zaken van effectiviteitsonderzoek op het desbetreffende thema.Mede op basis van deze voorstudie heeft ZonMw het consortium uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor fase 2, de onderzoeksfase. Het belangrijkste doel van fase 2 is om met meer empirische evidentie te komen tot het...

Bekijk dit project

Thema 2: Preventie en behandeling van angst en depressie bij kinderen en jeugd

Afgerond (februari 2015 - juni 2015)

Dit consortium heeft in fase 1 een voorstudie uitgevoerd en een kennisoverzicht gemaakt van de actuele stand van zaken van effectiviteitsonderzoek op het desbetreffende thema.Mede op basis van deze voorstudie heeft ZonMw het consortium uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor fase 2, de onderzoeksfase. Het belangrijkste doel van fase 2 is om met meer empirische evidentie te komen tot het...

Bekijk dit project

Thema 2. Preventie en behandeling van angst en depressie bij kinderen en jeugd.

Afgerond (juni 2016 - januari 2020)

Onderzoek In dit onderzoek is op verschillende manieren gekeken welke kernelementen van cognitieve gedragstherapie (CGT) de belangrijkste bijdrage leveren aan de werkzaamheid ervan bij angst en depressie bij kinderen en jongeren. CGT bestaat uit verschillende onderdelen, zoals exposure (waarbij jongeren met angstklachten oefenen met beangstigende situaties die ze het liefst uit de weg gaan) en...

Bekijk dit project

CenteringParenting: jeugdgezondheidszorg sámen met ouders

Afgerond (december 2013 - december 2016)

In dit project werd CenteringParenting (CPa) onderzocht. Hierbij wordt de JGZ in het 1e jaar, in plaats van traditionele één-op-één contactmomenten, via groepsbijeenkomsten aan ouders aangeboden. Door de langere contactduur en de groepsinteractie kunnen meer onderwerpen worden uitgediept die op dat moment bij ouders leven. Ouders die CPa volgen benoemen als voordeel dat zij hun ervaringen kunnen...

Bekijk dit project

Effecten van cliënt- en therapeutfactoren en cliënttherapeut alliantie bij de bewezen effectieve oudertraining Incredible Years voor diverse doelgroepen

Afgerond (december 2014 - oktober 2016)

Jonge kinderen met gedragsproblemen hebben meer moeite met het maken van vriendjes, school, hobby's en de relatie met hun ouders. Zij lopen een risico dat de gedragsproblemen verergeren, met bijkomende problemen als schooluitval en criminaliteit, en hoge kosten voor de maatschappij. Deze problemen blijken het best te behandelen door al bij jonge kinderen behandeling via de ouders in te zetten. In...

Bekijk dit project

Een screeningsinstrument voor angst en depressie bij kinderen (Revised Child Anxiety and Depression Scale, RCADS-25)

Afgerond (oktober 2016 - september 2020)

Angst en depressie komen vaak voor bij kinderen. De korte vragenlijst Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS-22) is geschikt om angst en depressie bij kinderen te signaleren. Ondanks dat angst en depressie onder kinderen veel voorkomen, worden deze aandoeningen niet goed gesignaleerd door volwassenen. Daardoor krijgen kinderen niet tijdig hulp aangeboden. Als angst en depressie niet...

Bekijk dit project

Een betere basis: De ontwikkeling en evaluatie van een interventie voor goede allianties tussen jongeren en professionals in de residentiële jeugdzorg

Afgerond (december 2014 - mei 2017)

Doel Het doel van het project Een Betere Basis was om samen met jongeren en professionals in de residentiële jeugdzorg een op individuele jongeren gerichte interventie 1) te ontwikkelen en 2) te evalueren waarmee professionals ondersteund worden in hun alliantie met jongeren. Interventie Up2U Het project heeft geleid tot de interventie “Up2U”; een behandelmodule voor motiverende...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling, theoretische onderbouwing en beschrijving van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Afgerond (januari 2015 - november 2017)

Zes jeugdhulpaanbieders hebben, met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut, een project uitgevoerd om de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling en bescherming van slachtoffers van loverboys en mensenhandel te verbeteren. Tijdens dit tweejarige project hebben de instellingen hun behandelaanbod voor deze doelgroep doorontwikkeld en beschreven. Daarnaast hebben zij op basis van...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling van een screeningsinstrument voor problematische gehechtheid bij kinderen van 2 t/m 5 jaar (AISI)

Afgerond (oktober 2016 - maart 2020)

Er is vanuit de praktijk (jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugdgezondheidszorg) een grote behoefte aan een screeningsinstrument, waarbij door middel van een vragenlijst voor de opvoeders ingeschat kan worden of er een risico is op problematische gehechtheid bij kinderen van 2-5 jaar. Om die reden is in samenwerking tussen praktijkinstelling Basic Trust (Expertisecentrum Hechting en Basisvertrouwen) en de...

Bekijk dit project

De werkrelatie met multi-probleemgezinnen en de rol van gehechtheid van behandelaren

Afgerond (december 2014 - september 2017)

Multi-probleemgezinnen kampen met problemen op meerdere terreinen in hun leven. Er is nog weinig bekend over wat er werkt in de behandeling van deze gezinnen. Onderzoek Binnen een klinische populatie van multi-probleemgezinnen op de afdelingen Gezinspsychiatrie van Yulius en GGZ Drenthe is de werkrelatie onderzocht en hoe deze samenhangt met behandeluitkomsten. Tevens is onderzocht of...

Bekijk dit project

De validiteit van de SDQ voor signalering van psychosociale problemen onder 12-17 jarigen in de JGZ

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2019)

De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een korte vragenlijst waarmee psychosociale problemen bij jeugdigen snel gemeten kunnen worden, bijvoorbeeld in de JGZ. Bevindingen Uit dit onderzoek blijkt dat de validiteit en betrouwbaarheid van de SDQ (Totaalscore) goed is bij 12-17 jarigen. Ook voor jongeren met een laag opleidingsniveau (Praktijkschool en het Voorbereidend Middelbaar...

Bekijk dit project

De kracht van multifamily groepen voor gezinnen en kinderen: een handleiding.

Afgerond (december 2013 - december 2015)

Migrantengezinnen hebben verhoogd risico op psychosociale problemen die verband houden met stressvolle levensomstandigheden. Stress en traumatische ervaringen, onder meer als gevolg van huiselijk geweld kunnen het gezinsleven enorm onder druk zetten. Dit project beschrijft het toepassen van een interventie die gericht is op het vergroten van veerkracht van migrantengezinnen in de directe...

Bekijk dit project

De invloed van cliënt- en behandelaarfactoren op de werkzaamheid van sociale vaardigheid interventies voor autisme

Afgerond (december 2014 - januari 2017)

Kinderen met autisme hebben vaak grote moeite om zich in te leven in een ander. Met behulp van de groepstraining Theory of Mind (ToM) leren ze sociale situaties beter in te schatten en hun sociale gedrag te verbeteren. Onderzoek De Bascule en de VU deden onderzoek naar de effectiviteit van deze ToM training. Uit het onderzoek bleek dat de training effectief is voor kinderen met autisme. De...

Bekijk dit project

De Houvast-methodiek: Op weg naar een gelijkwaardige relatie van ouders in de jeugdzorg.

Afgerond (december 2014 - maart 2017)

Conflictsituaties tussen ouders en jeugdprofessionals komen regelmatig voor. Dit kan de zorg voor jeugdigen en hun gezin in de weg staan.De Houvast-methode van Stichting De Noodkreet draagt naar verwachting bij aan een gelijkwaardigere relatie (alliantie) tussen ouders en jeugdprofessionals. Onderzoek Onderzocht  is of de Houvast-methodiek leidt tot een gelijkwaardigere alliantie met...

Bekijk dit project

Effectieve reflectie: handvat voor kwaliteitsbewaking in de zorg voor jeugd

Afgerond (december 2015 - april 2018)

Er is veel kennis over effectieve interventies voor jeugdigen/ouders met opgroei- en opvoedproblemen. Ondanks dat bij veel interventies het effect in onderzoek is aangetoond, blijken de resultaten in de dagelijkse praktijk vaak minder gunstig. Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit van de uitvoering (behandelintegriteit) hierbij een rol speelt. Het is daarom essentieel om meer kennis te vergaren...

Bekijk dit project

Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing?

Afgerond (juni 2016 - oktober 2019)

Beslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. Het is een ingrijpend besluit voor zowel ouders als kind. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met duidelijke onderbouwing. Richtlijn Uithuisplaatsing De Richtlijn Uithuisplaatsing is ontwikkeld om professionals hierbij te helpen. Onderdeel van de richtlijn is het instrument 'Beslissen over uithuisplaatsing'. Onderzoek...

Bekijk dit project

Beschrijving en theoretische onderbouwing van methodiek 'Ondernemen In Je Eigen Toekomst' (verder te noemen OIET)

Afgerond (december 2013 - oktober 2015)

Het project bestaat uit de beschrijving en theoretische onderbouwing van de al eerder door New Dutch Connections (NDC) ontwikkelde methodiek ondernemen in je eigen toekomst' (OIET). OIET is een methodiek waarin jonge asielzoekers weerbaar worden gemaakt en leren vorm te geven en regie te nemen over hun eigen toekomst, waar dan ook ter wereld. De doelstelling is om de jongeren een nieuw...

Bekijk dit project

Beschrijving en theoretische onderbouwing van de Intensief Casemanagement methodiek van Futuro

Afgerond (december 2013 - december 2014)

Veel gemeenten hebben te kampen met probleemgedrag van jongeren met meervoudige problematiek. Het gaat met name om jongeren die vaak buiten het bereik van reguliere voorzieningen blijven of voor wie de bestaande hulp ontoereikend is. Deze doelgroep veroorzaakt veelal overlast op straat. Dit was in 2006 aanleiding voor Futuro om het Intensief Casemanagement (IC) op te richten met als hoofddoel: het...

Bekijk dit project

Beschrijving en onderbouwing van de methodiek Samen aan de Slag

Afgerond (december 2013 - december 2014)

Samen aan de Slag (SaS) is een zorgaanpak voor gezinnen met een kind met een autistisch spectrum stoornis en/of aanverwante problematiek. SaS is door JuniorCare in en met de praktijk ontwikkeld. Het doel is dat het kind zich in zijn eigen omgeving en binnen zijn mogelijkheden ontwikkelt tot een gelukkig, zo zelfstandig mogelijke volwassene. SaS betrekt daarbij niet alleen het kind, maar ook zijn...

Bekijk dit project

Beschrijving en onderbouwing "Sterke Meiden, Stevige Jongens" (SMSJ)

Afgerond (december 2013 - december 2014)

De overheid wil dat iedereen mee doet in de samenleving. Voor moeilijk lerende pubers is dat lastig: uiterlijk is er niks te merken van hun beperking en daarom worden ze vaak overvraagd. Dat leidt bij henzelf en hun omgeving tot frustratie. Om de weerbaarheid van deze jongeren te vergroten, ontwikkelde MEE Gelderse Poort (MEE GP) de training Sterke Meiden, Stevige Jongens (SMSJ). Door de training...

Bekijk dit project

Beschrijven en onderbouwen Mama Cares

Afgerond (december 2013 - juli 2014)

Mama Cares is een peer educatie-programma waarin moeders en verzorgers met kinderen van 0 tot 18 jaar uit stadsdeel Amsterdam Zuid Oost, geworven, opgeleid en begeleid worden om een groepsbijeenkomst te leiden. Tijdens de bijeenkomst wordt naar gelang de behoefte van de deelnemers het gesprek aangegaan over de thema's positief opvoeden, herkennen van en omgaan met middelengebruik en stress. ...

Bekijk dit project

Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK

Afgerond (oktober 2016 - januari 2021)

Om zorgverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg goed af te stemmen op de vragen, zorgen en hulpbehoefte van ouders van jonge kinderen is de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) ontwikkeld. Dit gestructureerde vraaggesprek combineert de ervaringen van de ouders en de expertise van de jeugdverpleegkundige, en is bewezen effectief en valide. De SPARK meet de draagkracht en draaglast...

Bekijk dit project

Behandelmotivatie en alliantie als voorspellers van drop-out en klachtenverloop in de jeugdpsychiatrie en -verslavingszorg: Verschillen in perspectief en gedurende de behandeling

Afgerond (december 2014 - juni 2018)

Behandelmotivatie In deze studie onderzochten wij in de jeugd-GGz en de jeugdverslavingszorg het belang van de behandelmotivatie van de jongere en de behandelalliantie tussen de jongere en de behandelaar voor het behandelresultaat. Wij keken daarbij naar de eerste vier maanden van de behandeling. De kwaliteit van de behandelalliantie vlak na aanvang van de behandeling bleek in dit onderzoek een...

Bekijk dit project

Begeleid Leren voor jongeren met psychische beperkingen

Afgerond (december 2013 - december 2014)

De meeste psychiatrische problematiek komt voor het eerst tot uiting in de leeftijdsperiode van 16 tot 23 jaar. Meestal is het gevolg hiervan dat de educatieve ontwikkeling wordt onderbroken, dan wel voorgoed afgebroken. Dit heeft meestal weer tot gevolg dat een ontwikkeling naar (betaald) werk hierdoor stagneert. Veel jongeren met psychische beperkingen, die hun opleiding willen vervolgen dan wel...

Bekijk dit project

ALPHA-NL: Signalering Kindermishandeling tijdens de zwangerschap

Afgerond (september 2016 - november 2019)

De ALPHA-NL is een korte zelf-invullijst voor zwangeren. De lijst wordt vroeg in de zwangerschap door de cliënt ingevuld voorafgaand aan een consult. Dit helpt de verloskundige en cliënt om te praten over de thuissituatie en opgroei-omstandigheden voor kinderen en samen te beslissen of er wat extra ondersteuning of hulp in de zwangerschap moet komen, ter voorbereiding op het ouderschap. Doel van...

Bekijk dit project

It takes two to tango. Onderzoek naar concreet gedrag van kind en therapeut in het aangaan en in stand houden van alliantie binnen angstbehandeling.

Afgerond (december 2014 - april 2017)

Het onderzoek In ‘It takes 2 to Tango’ zijn geluidsopnames van therapiesessies nauwkeurig bestudeerd om de (dynamiek) van gesprekspatronen inzichtelijk te maken. Inzichten Voor een positieve alliantie lijkt het belangrijk om goed af te stemmen op het kind (in termen van woordkeuze en hoeveelheid praten). Ook gaat een gebalanceerd gesprekspatroon (zowel kind als therapeut nemen initiatief)...

Bekijk dit project

Monitoren van het verloop van de hulp aan multiprobleemgezinnen met de OBVL-K

Afgerond (mei 2016 - mei 2019)

De Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) is een instrument dat in Nederland veelvuldig wordt gebruikt om de opvoedingsbelasting van ouders in kaart te brengen. Opvoedingsbelasting is een belangrijke indicator voor de ernst van de opvoedproblemen bij aanvang van hulp aan multiprobleemgezinnen, en voor het behaalde resultaat van de hulp. Onderzoek OBVL-K De OBVL-K is een verkorte versie van de...

Bekijk dit project

Methodiekuitbreiding opvoeddebatten met vaders

Afgerond (oktober 2013 - december 2014)

Vaders hebben net als moeders vragen en zorgen over het opvoeden en opgroeien van kinderen. Vooral migrantenvaders worden echter maar weinig bereikt door opvoedsteun. Er zijn initiatieven die er wel in slagen deze vaders te versterken. Een goed voorbeeld is de methodiek 'Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders' van Trias Pedagogica: een practice based groepsgewijze aanpak waarbij migrantenvaders met...

Bekijk dit project

Mag het ietsje minder zijn? Het terugdringen van de vragenlijstdruk bij het signaleren van psychosociale problemen in de JGZ

Afgerond (juli 2014 - april 2018)

Moeten vragenlijsten voor het signaleren van psychosociale problemen worden terug gebracht? De vraag is of de in de jeugdgezondheidszorg toegepaste vragenlijsten voor het signaleren van (risico’s op) psychosociale problemen kunnen worden terug gebracht. Concreet is de vraag of er op bepaalde leeftijd momenten in de toekomst geen vragenlijst meer hoeft te worden afgenomen. Resultaten De...

Bekijk dit project

Maatjesproject New@Home

Afgerond (oktober 2013 - april 2014)

New@Home is een maatjesproject voor jonge nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar. Zij worden gedurende een schooljaar gekoppeld aan Nederlandse studenten en vrijwilligers. De methodiekbeschrijving van het project is in 2012 door Stichting Kinderperspectief voorgelegd aan de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugd instituut (NJi). Destijds achtte de Erkenningscommissie deze...

Bekijk dit project

Licht Pedagogische Hulpverlening 12+

Afgerond (november 2013 - oktober 2016)

In samenwerking met de MJD heeft bureau INTRAVAL de aanpak Licht Pedagogische Hulpverlening 12+ geëvalueerd (LPH12+). Deze interventie is bedoeld voor ouders en hun kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met opvoedingsproblemen en enkelvoudige psychosociale problemen. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen en zijn de ontwikkelingen gevolgd in 24 gezinnen die hebben...

Bekijk dit project

Krachtcoach

Afgerond (december 2013 - augustus 2014)

Doel van het project is het beschrijven en theoretisch onderbouwen van de 'Krachtcoach' interventie van MEE Rotterdam-Rijnmond. Het unieke van deze interventie is dat het zich richt op de Eigen Kracht van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. De Krachtcoach neemt als uitgangspunt dat de jongere weet wat hij wil bereiken, maar dat hij niet weet hoe dat te realiseren. De Krachtcoach...

Bekijk dit project

Kortdurende en laagdrempelige opvoedondersteuning voor gescheiden ouders; de effectiviteit van een e-healthmodule en groepsbegeleiding

Afgerond (juni 2016 - maart 2020)

Scheiding is één van de meest impactvolle levensgebeurtenissen voor alle betrokkenen. Voor kinderen bestaan er wetenschappelijk onderbouwde preventieve interventies om hen na scheiding te ondersteunen en zo problematiek te beheersen en reduceren. Voor ouders ontbrak het aan dergelijk kortdurend, laagdrempelig ondersteuningsaanbod, vooral om ouders te informeren en te steunen in hun eigen kracht,...

Bekijk dit project

Kennisplatform Kind en Echtscheiding Noord Nederland

Afgerond (augustus 2015 - februari 2017)

In het kennisplatform Kind en Echtscheiding Noord Nederland bundelen en delen we kennis van effectieve preventie, ketenzorg en behandeling. Het doel van een effectieve aanpak van (v)echtscheidingen is: de problematiek voor kinderen tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens de meest passende hulp inzetten, met als uitgangspunt de eigen kracht. Het...

Bekijk dit project

Jij bent Okay: competentieprogramma voor jongeren met LVB en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen

Afgerond (december 2013 - maart 2017)

Competentieprogramma 'Jij bent Okay' 'Jij bent okay’ betreft een competentieprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblemen en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KVO). Het programma bestaat uit een groepsinterventie voor jongeren en een begeleide online zelfhulpcursus voor ouders. Het programma is gebaseerd op reeds effectief...

Bekijk dit project

Jeugdbescherming van klacht naar kracht. Naar een eigen kracht bevorderende methodiek voor jeugdbescherming

Afgerond (december 2013 - juli 2016)

Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de vraag “Versterkt de oplossingsgerichte methodiek Samen Veilig Stap voor Stap de eigenkracht elementen van onder drang en dwang gestelde gezinnen en kinderen meer dan de huidige Delta methodiek?”. Onder eigenkracht is er gekeken naar beschermende factoren, participatie en cliënttevredenheid. Geconcludeerd kan worden dat de huidige studie geen grote...

Bekijk dit project

Alliantie en Behandelintegriteit: Verloop, wederzijdse beïnvloeding en behandelresultaten

Afgerond (december 2014 - december 2016)

Het onderzoek De werkrelatie tussen cliënt en behandelaar (alliantie), en de mate waarin een behandelaar de behandeling uitvoert zoals bedoeld (behandelintegriteit), zijn van belang om goede behandelresultaten te behalen. De Viersprong heeft onderzocht hoe beide factoren met elkaar samenhangen, hoe ze zich tijdens de behandeling ontwikkelen en hoe ze de behandelresultaten voorspellen. Hiervoor...

Bekijk dit project

Intersectorale aanpak van kindermishandeling in Gelderland

Afgerond (augustus 2012 - augustus 2014)

Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland De behandeling en begeleiding van mishandelde kinderen en hun familie is complex. Steeds is sprake van een unieke combinatie van problemen en vragen. Regelmatig zijn meerdere hulpverleners en instanties betrokken. Dit vraagt om maatwerk en een uitstekende samenwerking om het leven van het kind daadwerkelijk en blijvend te verbeteren. In het...

Bekijk dit project

Implementatie impuls toepassing Kindcheck bij GGZ

Afgerond (december 2015 - december 2019)

Bij de aanpak van kindermishandeling wordt in toenemende mate gekeken naar kenmerken van ouders die met bepaalde medische klachten hulp zoeken. Als ouders klachten hebben die gerelateerd zijn aan huiselijk geweld, verslavingsproblematiek, of ernstige psychiatrische problematiek, kan het welzijn en de veiligheid van diens minderjarige kinderen in het geding zijn. Door het gebruik van zogenaamde...

Bekijk dit project

Het Veilig Verderteam; de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen door een multi disciplinair team op basis van Signs of Safety in de Haagse regio.

Afgerond (augustus 2012 - april 2014)

Sinds 2012 wordt in de regio Den Haag huiselijk geweld aangepakt in de vorm van een multidisciplinair team, het Veilig Verderteam (VVT). Kernteams, bestaande uit Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, GGZ, Steunpunt Huiselijk Geweld, spreken de (door politie aangemelde) cliënten in de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio. Het kernteam werkt samen met andere organisaties die op afroep deel van...

Bekijk dit project

Het grote probleem van no show en onvoldoende verbetering in de jeugd GGZ: onderzoek naar cliëntfactoren in verband met behandeluitval of non-respons bij jongeren met gedrags- of emotionele problemen in de jeugd-GGZ

Afgerond (december 2014 - augustus 2019)

Behandelingen binnen de jeugd GGZ kunnen pas effectief zijn als het geboden behandelprogramma ook daadwerkelijk wordt doorlopen. Voortijdige behandeluitval of zelfs volledige no show is een groot probleem binnen de jeugd GGZ. No show gaat bovendien ten koste van ingeplande tijd van behandelaren. Goede analyses over voorspellers van no show, behandeluitval en onvoldoende verbetering door...

Bekijk dit project

Het belang van traumasensitiviteit voor (professionele) opvoeders in de residentiële zorg voor jeugd.

Afgerond (december 2014 - juni 2017)

Traumasensitiviteit, een algemeen werkzame factor? Kinderen in de jeugdzorg, waaronder pleegzorg, hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt. Traumaklachten blijven nogal eens onopgemerkt en beïnvloeden de ontwikkeling van het kind negatief, terwijl effectieve behandeling voorhanden is. Het is belangrijk dat opvoeders adequaat reageren op kinderen met traumatische ervaringen. Onderzoek In...

Bekijk dit project

Goede alliantie, effectievere jeugdzorg? De voorspellende waarde van alliantie voor het resultaat van ambulante jeugdhulp, en de samenhang met cliënt- en professionalfactoren

Afgerond (december 2014 - maart 2017)

Organisaties voor jeugd- en opvoedhulp in Noord-Brabant en Gelderland, gemeentelijke partners, de Radboud Universiteit, Praktikon en het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (HAN) onderzochten of de alliantie tussen ouders en hulpverleners bijdraagt aan goede zorgresultaten en hoe cliënt- en professionalfactoren samenhangen met alliantiekwaliteit. 185 ouders die ambulante...

Bekijk dit project

FORSA! 'Het bundelen van krachten'

Afgerond (december 2013 - juli 2015)

Forsa helpt ex-gedetineerde jongeren van niet-Westerse afkomst in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar bij een succesvolle rehabilitatie na detentie. Forsa is gericht op het versterken van de eigen kracht van de jongeren en ouders/verzorgers. Een rolmodel uit de eigen gemeenschap (maatje) creëert een vrijwillige vertrouwensband met de gedetineerde in de Penitentiaire Inrichting. De jongere en...

Bekijk dit project

Empowered door Signs of Safety? Onderzoek naar de werkzaamheid van Signs of Safety in de jeugdzorg.

Afgerond (december 2013 - maart 2017)

Signs of Safety (SofS) is een oplossingsgerichte manier van werken in gezinnen waar (vermoedelijk) kindermishandeling speelt. De eigen kracht en het sociaal netwerk van het gezin staan daarin centraal. Onderzoek In dit ZonMw-project hebben TNO en NJi de effectiviteit van Signs of Safety bij BJZ Drenthe onderzocht en vergeleken met de reguliere werkwijze bij BJZ Groningen. Gekeken is naar het...

Bekijk dit project

Empathie als succesfactor voor doelgerichte interventie

Afgerond (december 2014 - december 2017)

Het onderzoek Dit onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre succes van hulp wordt bepaald door het empathisch vermogen van jeugdpsychiatrische patiënten en hoe empathie is te versterken. Bij een grote groep jongeren in de forensische jeugdpsychiatrie zijn vragenlijsten afgenomen tijdens de intake en na zes maanden behandeling. Resultaten De resultaten laten zien dat empathie gerapporteerd...

Bekijk dit project

Eigen Kracht Conferenties (EK-c’s) binnen de jeugdzorg: Kenmerken van het besluitvormingsmodel, uitvoering van de EK plannen en effectiviteit

Afgerond (december 2013 - januari 2017)

Doel Het doel van dit onderzoek was om met een randomized controlled trial de (kosten)effectiviteit van EK-c’s na te gaan in termen van verbeterde kindveiligheid, versterking van het sociaal netwerk en empowerment van ouders, en reductie van professionele begeleiding en behandeling. Resultaten Samenvattend blijkt dat wanneer een EK-c standaard wordt aangeboden in het begin van het...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website