Academische werkplaatsen

Een Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd. Wat is dat eigenlijk?

Academische Werkplaatsen (Transformatie) Jeugd verbinden met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Deze partijen organiseren zich regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van beleid en praktijk (bij de transformatie) in de jeugdsector. 

Beleid als partner in een academische werkplaats

Medewerkers van de gemeentelijke overheid nemen vaak deel aan de stuurgroep en aan projectgroepen van de academische werkplaats. Zij bewaken in de voorbereiding de beleidsrelevantie van projecten. Door samen te werken met onderzoekers kan een ambtenaar zich laten voeden door actuele kennis. Zij zorgen er samen voor dat onderzoeksdata ook geschikt worden gemaakt voor beleid. Zo werk je in een academische werkplaats samen aan een betere hulp voor jeugd. Van sommige projecten is de gemeente ook financier.  

Praktijk: instellingen en professionals in het jeugdveld

Praktijkinstellingen en professionals zijn cruciaal voor de uitvoering van projecten. De ervaringskennis van professionals uit het jeugdveld helpt bij beschrijving van een lokaal probleem of vraagstuk. Zij hebben daarnaast een belangrijke rol in dataverzameling, de vertaling van kennis naar de praktijk en de toepassing van nieuwe kennis in hun dagelijkse werkwijze.  

Onderzoekers met hun voeten in het jeugdveld

Onderzoekers hebben een rol bij de vertaling van de door praktijk en beleid genoemde probleemstellingen naar een uitvoerbaar project of onderzoek. Onderzoekers werken samen met de andere partijen aan de vertaling van de verkregen kennis naar praktisch toepasbare resultaten, zoals methodieken, beleidsadviezen, handleidingen en lesmateriaal. Zo gaan onderzoekers in een academische werkplaats meer praktijkgestuurd onderzoek uitvoeren. 

Opleidingen, de weg naar toekomstige professionals

Opleidingen leiden opbrengsten van de academische werkplaatsen door naar studenten en (toekomstige) professionals en beleidsmakers. Kennis en resultaten van een academische werkplaats worden opgenomen in de curricula van opleidingen in het jeugdveld. Verder voeren studenten onderzoek uit en/of lopen stage bij partijen van de academische werkplaats en worden gastlessen van praktijkwerkers in de opleidingen opgenomen.  

Onderzoek, dat duurt zo lang... maar niet altijd!

Veel onderzoek en ontwikkeling heeft pas op langere termijn zichtbare resultaten. Vaak wil de praktijk of gemeente op korte termijn een oplossing voor een knelpunt. Veel werkplaatsen hebben een aparte werkwijze voor kortlopend onderzoek naar concrete vragen en noemen dit ‘klein-maar-fijn-projecten’. In zo’n project wordt gekeken of vragen beantwoord kunnen worden met bestaande kennis. Met wijkanalyses, literatuuronderzoek of vertaling van onderzoek in beleidsadvies kan zo ook snel informatie boven tafel gebracht worden. 

Meer weten?

Om de voortgang, programmaresultaten en werkzame factoren van het programma Academische Werkplaatsen Jeugd in kaart te brengen, worden de werkplaatsen gemonitord. Meer informatie hierover leest u in de rapportage 2012 en rapportage 2014. Medio 2017 volgt een rapportage van de eindmeting.

Eerste rapportage voortgang Academische Werkplaatsen Jeugd juli 2012

Tweede rapportage voortgang Academische Werkplaatsen Jeugd mei 2014

Eindverslag Academische Werkplaatsen Jeugd oktober 2017

Academische Werkplaatsen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website