Gemiddeld scoort de Nederlandse jeugd hoog op levenstevredenheid en geluk. Toch is volgens het CBS de psychische ongezondheid van jongeren de afgelopen 10 jaar licht gestegen van 7% naar 8%. Ook zijn er eerste resultaten die aangeven dat  de ervaren stress en prestatiedruk bij jongeren toeneemt. De JGZ-professionals kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van jongeren en hebben oog voor hun ontwikkelbehoeften. Zij vervullen daarmee een belangrijke rol in vroegsignalering van onder andere mentale problemen en kunnen jongeren daardoor zo snel mogelijk de aandacht en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Vanaf 2014 is er landelijk een extra contactmoment ingevoerd voor 15- en 16-jarigen. Op basis van het contactmoment krijgen jongeren advies op maat en/of worden ze doorverwezen naar hulp, betrouwbare websites en apps voor meer informatie.

Interviews

JGZ onmisbaar voor vroegsignalering mentale problemen

Jongeren vroegtijdig helpen met hun mentale problemen, voorkomt heftiger problematiek op latere leeftijd. Klachten en stoornissen kunnen worden voorkomen als hulpverleners in actie komen bij of vóór de eerste signalen. De JGZ is onmisbaar voor deze vroeg-signalering en ondersteuning. Wat kan de JGZ daarin doen? Hoogleraar Youth Metal Health Promotion Marlies Kleinjan vertelt erover.

Lees het interview

Ondersteunend team voor huisarts zorgt voor eerdere en betere hulp bij mentale problemen bij jeugdigen

meisje met rug toegekeerd

In de Gooi en Vechtstreek bestaat sinds een aantal jaar het Consultatie en Adviesteam (CenA team). 'We denken mee vanuit onze expertise en nemen een deel van de vraagverheldering over', vertelt Ching Ching Tang, een van de jeugdartsen uit het team.

Lees het interview

Projecten op het thema Jongeren

Een extra contactmoment voor adolescenten voor een betere gezondheid

Voorheen was in de tweede klas van het voortgezet onderwijs het laatste reguliere contactmoment met de JGZ. Om ook de gezondheid en het gezonde gedrag van de oudere jeugd te bevorderen, heeft de landelijke overheid vanaf 2013 geïnvesteerd in een extra contactmoment voor adolescenten. Dit project evalueert de effecten. Tijdens groepsgesprekken bespreken jongeren een casus waarin een leeftijdgenoot problemen ervaart. Zo wordt duidelijk hoe jongeren hulp willen ontvangen en wat de JGZ daaraan kan bijdragen. Jongeren vragen hulp van familie en vrienden, maar vinden het ook prettig om met een JGZ-deskundige te spreken, omdat deze persoon onafhankelijk is en kennis heeft. 

Bekijk het project

Zorgen regionale adviesteams voor een betere verwijzing naar jeugd-ggz?

Naar schatting 1 op de 6 kinderen heeft psychische problemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de signalering en behandeling. Het Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ Gooi en Vechtstreek, opgezet vanuit de JGZ, helpt professionals, jeugdigen en ouders bij vragen en verwijzingen. Het team van twee jeugdartsen en een GZ-psycholoog ondersteunt huisartsen met consultatie en advies bij hun vragen rond psychische en psychosociale problemen van jeugdigen. Aan jeugdconsulenten van gemeenten bieden ze vraagverheldering en aan ouders en jeugdigen kortdurende behandeling of begeleiding. Een vergelijking tussen huisartsenpraktijken met controlehuisartsenpraktijken moet inzicht bieden in de toegevoegde waarde van het team bij de hulp aan kinderen met psychosociale problemen.

Bekijk het project

M@ZL app voor jongeren

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een verzuimaanpak op middelbare scholen en mbo’s. M@ZL is bewezen effectief en draagt positief bij aan het oplossen van verzuim. De aanpak zorgt voor meer en betere samenwerking tussen leerling, ouders, school en de JGZ.
In aanvulling op M@ZL wil de GGD Flevoland een app ontwikkelen. Doel is om jongeren meer regie en verantwoordelijkheid te bieden over hun verzuim en terugkeer naar school, en om hen hierbij te ondersteunen.
Ziekteverzuim is onder jongeren in het VO en MBO een groot probleem. Wanneer dit verzuim niet goed wordt begeleid, is er een hoog risico op psychosociale gevolgen, leefstijl- en motivatieproblemen en vroegtijdig schoolverlaten. We onderzoeken de toegevoegde waarde van een verzuimapp.

Bekijk het project

Via vlogs jongeren stimuleren tot gezonde leefstijl

Hoe kunnen vlogs bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren? GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzoeken dit aan de hand van literatuuronderzoek en interviews bij experts over welke kennis er is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel van vlogs. Vervolgens wordt er binnen een praktijkonderzoek door drie vloggers, waaronder een jeugdverpleegkundige, ieder drie vlogs gemaakt over gezondheid- en/of leefstijlthema’s. Onderzocht wordt hoe vlogs het beste kunnen worden ingezet. De vloggers worden hierin ondersteund door een ontwikkelgroep die bestaat uit jongeren en jeugdverpleegkundigen. De vlogs worden online geëvalueerd via onder andere likes en comments. Daarnaast worden de vlogs ook offline geëvalueerd binnen focusgroepen van jongeren. Tot slot wordt aan de hand van de evaluaties rond de vlogs een methodiek uitgewerkt, die overdraagbaar is aan andere JGZ-organisaties.

Bekijk het project

Is serious gaming als voorlichting bruikbaar binnen de JGZ?

Jongeren zijn veel online. Dit biedt hen veel leuks maar ook gevaren, die zij in de puberteitsfase nog niet altijd overzien. De jeugdgezondheidszorg geeft jongeren voorlichting en advies over o.a. online gedrag. Dit gebeurt nu mondeling. Bekend is echter dat jongeren vooral leren door "zelf doen" en experimenteren. Serious gaming laat een positief effect zien op preventie en gedragsverandering. In dit project wordt samen met jongeren een serious game ontwikkeld die daarna aan het contactmoment van 13 jaar wordt gekoppeld. De game geeft de mogelijkheid om in een veilige omgeving te experimenteren en zo te ervaren wat de consequenties kunnen zijn van "los online" gaan. Evaluatie vindt plaats onder jeugdverpleegkundigen, jongeren en hun ouders. Dit project geeft antwoord op de vraag of serious gaming als voorlichting bruikbaar is binnen de jeugdgezondheidszorg, aansluit bij de ontwikkeling en beleving van 13-jarigen en een handvat biedt voor een verdiepend gesprek over online gedrag.

Bekijk het project

Samenwerken versterken met behulp van een gezamenlijk dossier?

In de regio Noord Veluwe bouwen twee JGZ-organisaties en een jeugdhulporganisatie, samen het Centrum Jeugd en Gezin, met ouders en jongeren aan een dossier waarin zij allemaal kunnen werken: JGZ en jeugdhulp, ouders en jongeren.
De laatsten kunnen niet alleen het hele dossier lezen, ze kunnen er ook in schrijven, hun eigen (familiegroeps)plannen uploaden. Zij bepalen welke disciplines toegang hebben tot het dossier.
Dit gebeurt vanuit de visie dat regie zoveel als mogelijk bij ouders en jongeren hoort te liggen, zodat zorg voor hen bijdraagt aan ‘een goed leven in eigen ogen’. Gedurende het project wordt onderzocht of het jeugddossier goed bruikbaar is voor een ieder en of het bijdraagtaan de toenemende regie van ouders en jongeren over hun eigen vraagstukken. Tevens wordt er onderzocht of het bijdraagt aan de groeiende samenwerking en communicatie tussen CJG-medewerkers.

Bekijk het project

LSVG: screening van verstoord gehechtheidsgedrag

Veilige hechting is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. Kenmerkend is het vertrouwen van het kind in zichzelf en in de ouder. Onveilig gehechte kinderen zijn doorgaans minder sociaal vaardig en ontwikkelen vaker gedragsproblemen. De risico’s zijn groter bij een combinatie van factoren, zoals psychiatrische problematiek bij de ouder of een ontwikkelingsstoornis bij het kind. Bij hulp aan deze kinderen is de ouder-kindrelatie niet altijd in beeld. De Lijst Signalen Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG) helpt om in hulpverlening meer aandacht te besteden aan hechting. Zo kunnen niet alleen gedrags- of opvoedingsproblematiek worden aangepakt, maar ook een eventueel achterliggend hechtingsprobleem. Dit project onderzoekt of de LSVG hieraan inderdaad bijdraagt.

  • ZonMw-project: 729300102, Screening van Verstoord Gehechtheidsgedrag: validiteit en bruikbaarheid van de LSVG in de JGZ, Jeugdhulp en Jeugd-GGZ
  • Onderdeel van programma: Effectief werken in de jeugdsector

Bekijk het project

Valiteit van de SDQ voor signalering van psychosociale problemen onder jongeren

In de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt algemeen gebruik gemaakt van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) om psychosociale problemen te signaleren. Het is de vraag hoe goed de signalering is voor jongeren ouder dan 14, want voor deze groep is de SDQ nog niet gevalideerd. Daarbij is er zorg over het gebruik in het speciaal onderwijs.
Het doel van dit project is om kwaliteit van de signalering van psychosociale problemen door de JGZ te optimaliseren. We onderzoeken de validiteit van de SDQ onder alle jongeren in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar, en in hoeverre dit verschilt over informanten (zelf, ouder, leerkracht) en subgroepen (naar type onderwijs). Ook evalueren we het huidige SDQ-gebruik in de JGZ, en formuleren aanbevelingen voor de JGZ praktijk.
Het onderzoek is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen (Prof. M.E. Timmerman), Accare (Dr. A. De Bildt), De Kinderacademie Groningen (Dr. S. de Ruiter) en TNO-Leiden (Dr. M. De Wolff, Dr. M.H.C. Theunissen).

  • ZonMw-project: 729300105, De validiteit van de SDQ voor signalering van psychosociale problemen onder 12-17 jarigen in de JGZ
  • Onderdeel van programma: Effectief werken in de jeugdsector

Bekijk het project

Schoolbegeleiding versterken bij psychische problemen van schoolgaande jongeren

Psychische problemen kunnen jongeren belemmeren goede schoolresultaten te behalen en hun school af te ronden. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun maatschappelijke participatie. Dit project gaat na in hoeverre jongeren in de middelbare schoolleeftijd niet herkende psychische problemen hebben en of een extra preventief contact met deze jongeren de herkenning daarvan kan verbeteren. Vervolgens onderzoeken we de effectiviteit van de ‘Begeleid Leren-toolkit’, een nieuwe methodiek voor scholen om deze jongeren beter te ondersteunen. De doorontwikkeling en evaluatie van deze toolkit staat centraal in dit project. Daartoe zal een bestaande toolkit voor het Mbo en Hbo worden aangepast voor het voortgezet onderwijs en worden getest tijdens een pilot. We onderzoek de effectiviteit van deze aanpak in de praktijk. Dit doen we in een samenwerking van de Groningse werkplaatsen Jeugd (C4Youth) en Sociaal Domein-Noord, met scholen en zorginstellingen, en met jongeren met psychische problemen.

Bekijk het project

Contactmoment Adolescenten: wat is de meerwaarde van een interactieve vragenlijst?

De JGZ van GGD Twente heeft een web-based, interactieve vragenlijst ontwikkeld gebaseerd op het concept van positieve gezondheid. Door de vragenlijst zijn jongeren zich meer bewust van hun eigen gezondheid en krijgen jeugdverpleegkundigen en -artsen een globale indruk hoe het met een jongere gaat.
In het onderzoeksproject is bekeken welke determinanten bevorderend of belemmerend zijn voor het implementeren van de vragenlijst. Het blijkt dat jongeren de vragenlijst leuk vinden. Wel vinden ze het belangrijk dat anderen niet over hun schouder meekijken bij het invullen. Daarbij kunnen mentoren een rol spelen. Voor de interpretatie van de uitkomsten en eventuele vervolgacties is onderling overleg van JGZ-professionals van belang.

  • ZonMw-project: 50004539, Contactmoment Adolescenten – doorontwikkeling van een interactieve online tool gebaseerd op Positieve Gezondheid
  • Onderdeel van programma: Preventieprogramma 5

Bekijk het project

Hoe betrek je kinderen, jongeren en ouders bij ontwikkeling van richtlijnen?

Er is steeds meer aandacht voor cliëntenparticipatie bij de ontwikkeling van richtlijnen. Cliënteninbreng is belangrijk omdat (1) cliënten over unieke en belangrijke ervaringskennis beschikken, (2) het de waarde en toepasbaarheid van een richtlijn vergroot, en (3) cliënten het recht hebben om betrokken te worden omdat het over hen gaat. We weten echter relatief weinig over hoe we kwetsbare groepen, zoals kinderen en jongeren, effectief kunnen betrekken in richtlijnontwikkelprocessen in de JeugdGezondheidsZorg (JGZ). Door de karakteristieken van de doelgroep en het veld, is het niet mogelijk om de ontwikkelde adviezen en tools voor volwassenen één op één naar de JGZ te vertalen.
Het doel van dit project is derhalve de participatie van kinderen, jongeren én hun ouders in JGZ-richtlijnontwikkeling te ondersteunen met behulp van de “Interactieve Roadmap” – een online instrument dat alle betrokkenen inspireert en ondersteunt bij het ontwikkelen van een JGZ-richtlijn. De richtlijnen ‘Houding en beweging’ en ‘Astma’ dienen daarbij als testcase; we gaan het instrument door middel van participatief actieonderzoek met alle betrokken groepen in de praktijk toepassen en verder optimaliseren. 

  • ZonMw-project: 732000205, Kinderen, jongeren en ouders op betekenisvolle wijze betrekken bij JGZ-richtlijnen: de co-creatie van een inspirerende Roadmap
  • Onderdeel van programma: Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Bekijk het project

JGZ-richtlijn Depressie helpt jeugdigen en hun ouders bij depressieve klachten

Depressieve klachten komen frequent voor bij jeugdigen. Op de leeftijd van 19 jaar heeft al bijna een kwart een depressieve periode doorgemaakt. Uit onderzoek is bekend dat tijdig signaleren en interveniëren aantoonbaar een depressie kunnen voorkomen. De JGZ-richtlijn Depressie is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige met depressieve klachten (en de ouders) de juiste afwegingen te maken. De richtlijn ondersteunt het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning en monitoring. En indien nodig bij het toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressieve klachten. De richtlijn is bedoeld voor artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen in de JGZ.

Bekijk het project

JGZ-richtlijn Angst helpt angststoornissen onderscheiden van normale angst

Angst is een basis-emotie en hoeft geen psychisch probleem te zijn. Een angststoornis daarentegen is een veel voorkomend psychisch probleem onder jeugdigen. 2,5% van de jonge kinderen (2-3 jaar) tot 12% bij jeugdigen van 18 tot 24 jaar heeft er last van. De JGZ-richtlijn Angst is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige met angststoornissen (en de ouders) de juiste afwegingen te maken. De richtlijn ondersteunt  het handelen van de JGZ-professional bij de signalering, normalisering en ondersteuning. En indien nodig bij de toeleiding naar andere zorg. De richtlijn is bedoeld voor artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen in de JGZ.

Bekijk het project

JGZ-Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen

Slaap gaat gepaard met een verlaging van het bewustzijn, waarbij het lichaam en de geest tot rust komen. Wat normaal slaapgedrag is, is onder andere afhankelijk van de leeftijd van het kind. De JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen is gericht op het bevorderen van gezond slaapgedrag en het verminderen van slaapproblemen bij kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) waarover vragen zijn bij ouders, de jeugdige zelf en/of professionals. In de richtlijn zijn praktische aanbevelingen voor de JGZ-professionals te vinden, bijvoorbeeld welke informatie de professional per leeftijdsgroep aan ouders en jongeren kan geven om een gezonde slaap te bevorderen en slaapproblemen te voorkomen.            

Bekijk het project

JGZ-richtlijn ondergewicht voor een betere opsporing

Monitoring van groei, signaleren en zo nodig verwijzen van kinderen met (dreigend) ondergewicht en ondervoeding behoort tot de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ heeft aangegeven ouders en kinderen beter preventief te willen adviseren over voeding en risicofactoren bij dreigend ondergewicht. Ook gaven zij aan behoefte te hebben aan een eenduidiger beleid over wanneer ze naar welke samenwerkingspartner moeten verwijzen. Samen met een werkgroep van JGZ-professionals, vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen en ouders ontwikkelde TNO een richtlijn “Ondergewicht” met achtergrondkennis en aanbevelingen omtrent het monitoren en signaleren, verwijzen en adviseren bij ondergewicht voor JGZ-professionals. De richtlijn werd in de praktijk getest op relevantie en bruikbaarheid en is op 4 maart 2019 geautoriseerd voor gebruik in de JGZ. De richtlijn kan worden gevonden op de website van het NCJ (www.NCJ.nl). Als extra module heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde een richtlijn voor diagnostiek naar ondergewicht voor kinderartsen ontwikkeld.

Bekijk het project

JGZ-richtlijn Afwijkende lengtegroei voor een betere groeimonitoring

Groeimonitoring is van groot belang voor het tijdig opsporen van aandoeningen die een effect hebben op de groei. Tijdige opsporing en behandeling kunnen leiden tot een betere prognose bij afwijkingen. De richtlijn bestaat zowel uit een update en aanpassing van de bestaande JGZ-richtlijn Signalering en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte, met een aanvulling over ‘grote lengtegroei’. In de richtlijn staan onder andere nieuwe verwijscriteria voor zowel kinderen met een afwijkende kleine als grote lengtegroei. Ook zijn er verwijscriteria opgesteld voor kinderen boven de 10 jaar met een afwijkende lengtegroei.

Bekijk het project

Herziene JGZ-richtlijn Psychosociale problemen geeft ouders en jongere een rol

Psychosociale problemen komen naar schatting bij 6 tot 8% van alle jeugdigen voor en blijven vaak lang bestaan. Onbehandelde problemen kunnen leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Als een professional psychosociale problemen signaleert, is het nodig die zorgen te delen met de ouders en jongere zelf. De herziene richtlijn beschrijft uitgangspunten voor de gesprekken. Bijvoorbeeld om ouders en jongeren te beschouwen als de experts van hun eigen leven. En om samen met hen te zoeken naar een aanpak die het functioneren de jeugdige versterkt. Zo voelen ouders en jongeren zich serieus genomen. Ook is het belangrijk niet onnodig te problematiseren in het contact.

Bekijk het project

Van Beweeg Wijs naar Pauzesport: meer bewegen op het vmbo

Veel vmbo-leerlingen bewegen te weinig. In het basisonderwijs blijkt Beweeg Wijs kinderen te stimuleren meer te bewegen op het schoolplein. In dit project is een vergelijkbare methode ontwikkeld: Pauzesport. Wanneer Pauzesport wordt uitgevoerd op het schoolplein, blijken jongeren mee te doen met de activiteiten en daarbij meer te bewegen. Ook heeft Pauzesport positieve effecten op hun mening over het plein. De methode blijkt geen effect te hebben op pestgedrag en het zelfbeeld van leerlingen. Op basis van het onderzoek is een handleiding opgesteld om Pauzesport op andere vmbo-scholen in te voeren. Zij kunnen daarbij  ondersteuning krijgen vanuit Beweeg Wijs BV.

Bekijk het project

Gezonde School: teamwork voor gezond gedrag op het vmbo

In de Gezonde School-aanpak werken leerlingen, schoolpersoneel en ouders gezamenlijk aan een gezonde school-community, die gezonde keuzes in eet- en beweeggedrag stimuleert. Het gaat om een integrale aanpak, die onder meer werkt met technieken uit capacity building, sociale marketing, nudging en (peer)educatie. Experts coachen Gezonde School-coördinatoren bij het creëren van draagvlak, het formuleren van doelen en activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van adolescenten. Tezamen met een effectstudie ontstaat een beeld van wat wel en niet werkt in de praktijk van de school. Ook wordt gewerkt aan het profiel van de expert, een rol die ook goed door JGZ-professionals kan worden opgepakt.

Bekijk het project

M@zl op het MBO: de rol van de JGZ bij terugdringen van schoolverzuim

Vooral op het mbo is veel sprake van schoolverzuim. De achterliggende problematiek bij de jongeren die verzuimen is vaak complex. In ‘M@zl op het MBO’ heeft de JGZ een belangrijke rol. In dit evaluatieproject zeiden de meeste jongeren dat de opleiding bij hen paste. Daarnaast bleek zo’n twee derde van de jongeren de afgelopen drie maanden contact te hebben gehad met tenminste één hulpverlener, met name de huisarts en vooral vanwege lichamelijke problemen. De gegevens over de ervaring van jongeren met hun opleiding en over hun problemen bieden aanknopingspunten voor de JGZ om te kijken hoe zij jongeren op het mbo het beste kan ondersteunen. 

  • ZonMw-project: 531005011, Evaluatie van de rol van de jeugdarts bij "M@ZL op het MBO", een interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim op het MBO
  • Onderdeel van programma: Preventieprogramma 5

Bekijk het project

Jongeren plezier van bewegen en vitaliteit bijbrengen

Om overgewicht bij jongeren in gemeente Eijsden-Margraten terug te dringen wordt met ingang van 1 januari 2016 de bewezen interventie RealFit ingezet. RealFit is een cursus speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (beginnend) overgewicht én hun ouders. De deelnemers aan de cursus volgen geen streng dieet, maar het belangrijkste is dat jongeren zich door de cursus vitaler voelen en plezier krijgen in sporten en bewegen. De cursus van 13 weken bestaat o.a. uit beweeglessen, (gedragstherapeutische-) vaardigheidslessen, voedingslessen en ouderavonden. Daarnaast wordt er samen met de buurtsportcoach gekeken welke vorm van bewegen het beste bij de jongeren en ouders past. Tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2018 wordt 'On the Move' 3 keer uitgevoerd.  De cursussen worden opgezet en uitgevoerd door Sportdomein Eijsden in samenwerking met gemeente Eijsden-Margraten, Virenze, Envida, JGZ, stichting SWEM, de sportraad en de GGD.

Bekijk het project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website