Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds 2014 wordt aan ouders van pasgeboren kinderen in een aantal JGZ organisaties in Nederland CenteringParenting (CPa) aangeboden. Bij CPa vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ bij kinderen tot ongeveer 14 maanden. In vergelijking met individuele zorg biedt CPa meer ruimte en tijd om naast de fysieke gezondheid van het kind ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin expliciet te bespreken. JGZ-professionals die CPa uitvoeren en ouders zijn enthousiast over de werkwijze. Er is vanuit het land veel interesse in de implementatie van CPa.

 

In dit project werd o.a. onderzocht:

• Hoe kan CPA het beste worden georganiseerd, uitgevoerd en geborgd?

• Hoe worden professionals vanuit het sociale domein het beste bij CPA betrokken?

• Wat zijn de kosten en baten waarbij er oa gekeken wordt naar cliënttevredenheid en het versterken eigen kracht?

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van de verschillende onderdelen van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat ouders en professionals een meerwaarde zien van de CPA aanpak ten opzichte van traditionele JGZ. Ouders die CPA volgden waren positiever over JGZ professionals en over het nut van het consultatiebureau dan ouders die individuele zorg ontvingen. Volgens ouders was er geen verschil in eigen kracht tussen CPA en individuele zorg, maar volgens professionals wel. De vraag blijft of de meerwaarde die ouders en professionals benoemen ook gezondheidswinst oplevert.

CPA werd bij verschillende organisaties op verschillende manieren uitgevoerd, dit is o.a. afhankelijk van de organisatie, hoe individuele JGZ is georganiseerd en hoe CPA werd ingevoerd (bijv. n.a.v. vragen van ouders die CenteringPregnancy volgden). De uitvoering van CPA kan verder worden verbeterd, bijv. door begeleiders beter te trainen in faciliterend begeleiden (i.p.v. didactisch begeleiden). Professionals zien een meerwaarde van het betrekken van het sociale domein als de betrokkenheid structureel is (d.w.z. één begeleider vanuit JGZ en één begeleider vanuit sociale domein).

Een belemmering voor de uitvoering blijven de hoge kosten van de uitvoering van CPA en de moeizame werving van ouders. Uit dit onderzoek komen aanbevelingen naar voren om de kosten van CPA omlaag te brengen (bijv. door bij een kleine groep minder begeleiders in te zetten) en om de werving te verbeteren (wervers zouden een wervingstraining kunnen volgen).

De resultaten van dit onderzoek worden weergegeven in een aantrekkelijke CenteringParenting Special die in september 2019 wordt verspreidt naar o.a. gemeenten, JGZ organisaties, verloskundigepraktijken, VWS, etc.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Sinds 2014 wordt aan ouders van pasgeboren kinderen in een aantal JGZ organisaties in Nederland CenteringParenting (CPa) aangeboden. Bij CPa vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ. In vergelijking met individuele zorg biedt CPa meer ruimte en tijd om naast de fysieke gezondheid van het kind ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin expliciet te bespreken. JGZ-professionals die CPa uitvoeren en ouders zijn enthousiast over de werkwijze. Er is vanuit het land veel interesse in de implementatie van CPa. In dit project worden de volgende vragen onderzocht:

• Hoe kan CPa het beste worden georganiseerd, uitgevoerd en geborgd?

• Hoe worden professionals vanuit het sociale domein het beste bij CPa betrokken?

• Wat zijn de kosten en baten waarbij er oa gekeken wordt naar cliënttevredenheid en het versterken eigen kracht?

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment (maart 2018) voeren vijf organisaties CenteringParenting actief uit, waarvan er twee kortgeleden gestart of herstart zijn. Bij deze organisaties start ongeveer één groep CPa ouders per maand.

Tijdens overleggen met de deelnemende organisaties zijn knelpunten rondom de uitvoering gesignaleerd en zijn tips voor de organisatie en uitvoering gedeeld. Ook werd gedeeld hoe professionals vanuit het sociale domein werden betrokken. Deze kennisuitwisseling wordt door de deelnemende organisaties als zeer waardevol ervaren.

Uit een voorlopige analyse van audio-opnames tijdens zes CenteringParenting groepen bleek dat gemiddeld aan 75% van de kernelementen van CenteringParenting werd voldaan.

De kosten van de uitvoering van CenteringParenting zijn in kaart gebracht. Op dit moment loopt het onderzoek onder ouders naar o.a. de cliënttevredenheid en eigen kracht. Er werden tot op heden 223 ouders geworven voor de controlegroep en er werden 75 ouders voor de interventiegroep geworven (ouders die CenteringParenting volgen).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds 2014 wordt aan ouders van pasgeboren kinderen in drie JGZ organisaties in Nederland CenteringParenting (CPa) aangeboden. Bij CPa vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ. In vergelijking met individuele zorg biedt CPa meer ruimte en tijd naast de fysieke gezondheid van het kind ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin expliciet aan de orde te laten komen. JGZ-professionals en organisaties die CPa uitvoeren zijn enthousiast over de werkwijze. Ouders die CPa volgden benoemen als voordeel dat zij hun ervaringen kunnen delen, voldoende informatie krijgen over gezond en veilig opgroeien en meer mensen leren kennen. Ook bleek dat CPa kwetsbare ouders bereikt, zoals ouders met een niet Nederlandse achtergrond en alleenstaanden, die met andere interventies lastig te bereiken blijken te zijn. O.b.v. praktijkervaringen is vanuit het land veel interesse in de implementatie er van, zeker is dat zes organisaties op korte termijn CPa willen invoeren. De noodzaak wordt daarom gevoeld tot een doorontwikkeling van CPa: hoe kan CPa het beste georganiseerd, uitgevoerd en geborgd worden en hoe kunnen professionals vanuit het sociale domein het beste bij CPa betrokken worden en wat zijn de kosten (in tijd en geld) en opbrengsten (in termen van cliënttevredenheid en het versterken eigen kracht). Een grote bedreiging voor de invoering en borging van CPa is bovendien het ontbreken van een structurele vergoeding.

 

DOELSTELLING

Het project richt zich op de vraag hoe CPa momenteel op verschillende plaatsen in Nederland is ingevoerd, georganiseerd en uitgevoerd en wat daarbij belemmeringen en verbeterpunten zijn. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de vraag hoe binnen CPa de integratie en aansluiting plaatsvindt met (keten)partners in het sociaal domein en bij de transformatiedoelen. Doel is om aanbevelingen te doen voor en onderbouwing te bieden aan de landelijke/regionale invoering en borging van CPa.

 

PLAN VAN AANPAK

Voor de evaluatie van CPa worden in dit project een aantal activiteiten uitgevoerd:

A. Observaties en procesevaluatie van de uitvoering tijdens CPa groepen (werkwijze? fidelity of use? aansluiting bij het sociale domein?)

B. Vragenlijsten onder professionals die CPa uitvoeren, managers en beleidsmakers (aansluiting sociaal domein? belemmeringen bij invoeringen en organisatie en oplossingen? kosten?)

C. Twee focusgroepen, één met professionals die CPa hebben uitgevoerd en één met professionals vanuit het sociale domein (verbeterde mogelijkheden voor aansluiting bij sociaal domein? belemmeringen bij invoering en organisatie? verbeterde mogelijkheden voor aansluiing transformatiedoelen? overwegingen om CPa te implementeren/ te continueren?)

D. Vragenlijsten onder ouders uit CPa groepen en ouders die individuele JGZ krijgen (kosten?cliënttevredenheid? domeinen waarop CPa volgens ouders zelf effect heeft?)

 

ANALYSE

De meerwaarde van CPa wat betreft eigen kracht en cliënttevredenheid bij ouders zal worden bepaald door het vergelijken van ouders die CPa hebben gevolg en ouders die individuele JGZ hebben ontvangen. Hypothese is dat, in vergelijking met de controlegroep, de interventieconditie (CPa) zal leiden tot meer eigen kracht en cliënttevredenheid. Kosten basiszorg binnen de twee zorgtypen (groepsconsulten conform CPa methode versus traditionele face-to-face contactmomenten) worden berekend. Uitkomsten worden vastgelegd in een beknopte rapportage.

 

EINDPRODUCTEN

Naast rapportage van uitkomsten van CPa (eigen kracht, cliënttevredenheid, kosten) komen voor de implementatie van CPa n.a.v. het project de volgende producten beschikbaar:

1. Handreiking voor beleidsmedewerkers van gemeenten, managers/stafartsen en –(staf)verpleegkundigen, JGZ professionals en andere professionals vanuit het sociale domein die CPa willen implementeren, incl. mogelijkheden van structurele bekostiging en verdere duurzame invoering van CPa in gemeenten.

2. Visuele presentatie van de handreiking (bijv. korte film of magazine) om nieuwe organisaties over CPa te informeren.

3. Ouderversie van de visuele presentatie, gericht op (aanstaande) ouders om hen te motiveren te kiezen voor CPa.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website