Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek dat het perspectief van de aanstaande ouder(s) met de expertise van de jeugdverpleegkundige combineert. In de preSPARK staan centraal het gestructureerd en oplossingsgericht bespreken van de door de aanstaande ouder(s) ervaren vragen, zorgen en problemen en het gezamenlijk beslissen over wat er verder moet gebeuren. In dit project is door teams van 3 JGZ organisaties in Nederland de kwaliteit van de preSPARK onderzocht.

 

Met de opbrengst van dit project kan de inrichting van het contact met de Jeugdgezondheidszorg in de zwangerschap verder vorm worden gegeven. Inzet van de preSPARK blijkt zinvol, efficiënt en levert valide uitkomsten op. Hetgeen bijdraagt aan effectieve vroege preventie voor aanstaande ouders met verhoogd tot hoog risico op opgroei- en opvoedproblemen.

 

De resultaten sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en bij het voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg van de minister van VWS. Waarbij het aan te bevelen is om de preSPARK in te zetten bij het prenataal huisbezoek. Gestructureerd uitvragen van alle relevante onderwerpen met de preSPARK levert een efficiënter gebruik van tijd op en is daarmee goedkoper dan een prenataal huisbezoek zonder inzet van de preSPARK. Zonder inzet van de preSPARK bij het prenataal huisbezoek mist het prenataal huisbezoek de functie van een valide, brede toe leiding naar het best passende vervolg voor aanstaande ouder en kind.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit project is inzicht verkregen in de aantallen, reden van verwijzing, zorgvragen van aanstaande ouders, zorgafspraken en kosten van een prenataal huisbezoek met de preSPARK. Daarnaast zijn de meeteigenschappen van de preSPARK onderzocht, en de ervaringen en belemmeringen van aanstaande ouders, jeugdverpleegkundigen en verwijzers uitgevraagd.

 

De resultaten bevestigen de bevindingen vanuit eerdere onderzoeken naar de SPARK. Zo zien we een duidelijk onderscheidend vermogen, een construct validiteit met correlaties conform verwachting, tevreden gebruikers waaronder aanstaande ouders en een grote verscheidenheid van redenen voor verwijzingen. Van kennismaken met de Nederlandse JGZ, onzekerheid omtrent verzorging baby, angst voor bevalling tot multi problematiek.

 

De preSPARK laat een brede toe leidende functie zien door het efficiënt, gestructureerd en volledig in kaart brengen van de behoeften van de aanstaande ouders en het van daaruit in gezamenlijke besluitvorming afspreken wat het beste passende vervolg is voor de komende periode.

 

Verpleegkundigen en aanstaande ouders ervaren preSPARK als een geschikt instrument voor een prenataal huisbezoek. Meerwaarde voor ouders is: kennismaken, advies ontvangen over verzorging en opvoeding en het bespreken van zorgen en problemen.

 

Ondanks dat verloskundig zorgverleners vinden dat het bespreken van een preSPARK huisbezoek goed past in hun praktijk en bijdraagt aan samenwerking met de JGZ blijven verwijzingen vanuit de verloskundige zorg moeizaam verlopen. Dit is ook bekend vanuit andere studies. De resultaten van deze studie met daarin de eerder genoemde ervaringen van ouders kan bijdragen aan het verder verbeteren van de doorverwijzing vanuit de verloskundige zorg. In de praktijk werken korte lijntjes, het kennen van elkaar en regelmatig contact van de JGZ en verloskundige zorgverlener het best.

 

Met de opbrengst van dit project kan de inrichting van het JGZ contact in de prenatale fase verder vorm worden gegeven. Inzet van de preSPARK blijkt zinvol, efficiënt en levert valide uitkomsten op.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om jeugdverpleegkundigen te ondersteunen bij het uitvoeren van een prenataal huisbezoek is de preSPARK ontwikkeld. Dit gespreksprotocol - gebaseerd op de gevalideerde SPARK - zorgt voor afstemming van zorg aan de behoeften van de aanstaande ouder. Voorwaarde voor brede toepassing van de preSPARK is dat alle betrokken partijen (aanstaande ouders, jeugdverpleegkundigen en verwijzers (verloskundige zorgverleners)) en indirecte partijen (organisaties, gemeenten) inzicht hebben in de kwaliteit van de preSPARK. Wat kunnen ze verwachten als de preSPARK wordt ingezet? Dit valt uiteen in 3 onderdelen: • Hoe vaak en voor welke zorgvragen wordt een prenataal JGZ contact met preSPARK ingezet? • Is de preSPARK een goed gespreksprotocol? Anders gezegd, hoe goed zijn de meeteigenschappen van de preSPARK in termen van validiteit en betrouwbaarheid? • Wat kunnen we leren van de ervaringen van betrokkenen om de preSPARK indien nodig te verbeteren en te implementeren?

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beoogde opbrengst: valide en betrouwbare preSPARK + ondersteunend materiaal voor implementatie/training.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om jeugdverpleegkundigen te ondersteunen bij het uitvoeren van een prenataal huisbezoek is de preSPARK ontwikkeld. Dit gespreksprotocol - gebaseerd op de gevalideerde SPARK – zorgt voor het afstemmen van zorg aan de behoeften van de aanstaande ouder. Voorwaarde voor brede toepassing van de preSPARK als inrichting van een JGZ contact in de prenatale fase is dat alle betrokken partijen (aanstaande ouders, jeugdverpleegkundigen en verwijzers (verloskundige zorgverleners)) en indirecte partijen (organisaties, gemeenten) inzicht hebben in de kwaliteit van de preSPARK en weten wat ze kunnen verwachten als de preSPARK ingezet wordt als inrichting van het prenatale contact.

 

DOEL: bepalen van:

a) effecten van het prenatale huisbezoek met preSPARK (aantallen, reden van verwijzing, zorgvragen van aanstaande ouders, zorgafspraken, kosten)

b) construct-validiteit, onderscheidend vermogen en interrater betrouwbaarheid van de preSPARK

c) ervaringen en belemmeringen van aanstaande ouders, jeugdverpleegkundigen en verloskundig zorgverleners.

 

DESIGN:

Cross-sectionele studie in 3 regio’s (GGD Zeeland, Rivas, Yunio) met 3 groepen: 1) voor prenataal huisbezoek verwezen zwangeren (minimaal N=100); 2) vergelijkingsgroep van zwangeren zonder bekende risicofactoren (N=100); 3) vergelijkingsgroep van zwangeren met bekende medische en/of psychosociale problemen (N=30).

 

TIJDPAD:

maand 1-3 voorbereiding; 4-18 dataverzameling; 19-24 rapporteren en e-learning maken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website