ZonMw tijdlijn Jeugdgezondheidszorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Jeugdgezondheidszorg nl-nl Sun, 19 May 2019 20:06:16 +0200 Sun, 19 May 2019 20:06:16 +0200 TYPO3 news-3943 Thu, 18 Apr 2019 14:20:00 +0200 JGZ-richtlijn ondergewicht beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jgz-richtlijn-ondergewicht-beschikbaar/ De jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn ondergewicht is onlangs gepubliceerd. De richtlijn biedt achtergrondinformatie over het normale gewichtsverloop, monitoring, signalering, verwijscriteria, en advisering en begeleiding bij ondergewicht. Groei als indicator voor gezondheid en welzijn

Een gezond gewicht is belangrijk voor het functioneren van kinderen. Het draagt bij aan een goede lichamelijke gezondheid, maar ook aan een goede psychische en emotionele gezondheid.
Het monitoren van groei, het signaleren en zo nodig verwijzen van kinderen met (dreigend) ondergewicht en ondervoeding behoort tot de wettelijke taken van de JGZ. De nieuwe richtlijn biedt ondersteuning aan de JGZ-professionals om ouders en kinderen beter preventief te adviseren over voeding en andere risicofactoren bij dreigend ondergewicht. De richtlijn geeft ook duidelijke adviezen over wanneer de JGZ naar welke samenwerkingspartner kan verwijzen. 

Wil je weten welke thema’s er in de richtlijn worden behandeld, kijk dan dit filmpje.

Implementatie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app van het NCJ. Ook zijn de adviezen uit de richtlijn vertaald voor ouders op de site van Stichting Opvoeden.nl. Zo is de tekst op de website geactualiseerd voor peuters, basisschoolleerlingen en pubers

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer weten?

]]>
news-3891 Tue, 09 Apr 2019 12:06:58 +0200 Feedback gevraagd herziening JGZ-richtlijn Astma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/feedback-gevraagd-herziening-jgz-richtlijn-astma/ Vindt u het ook belangrijk dat een richtlijn goed aansluit op de behoeften van de praktijk? U kunt tot maandag 6 mei 2019 reageren op het concept van de herziene JGZ-richtlijn Astma. De richtlijn en de wetenschappelijke verantwoording ervan zijn onlangs geactualiseerd. De richtlijn is herzien vanwege de actuele ontwikkelingen bij de thema’s roken en borstvoeding en vanwege de wens om aan te sluiten bij werkwijzen van andere sectoren, zoals bij de standaard ‘Astma bij kinderen’ van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG, 2014). De herziene richtlijn wordt door TNO ontwikkeld in opdracht van en met financiering van ZonMw. Na de commentaarronde wordt de aangepaste conceptrichtlijn besproken met de programmacommissie van ZonMw en de richtlijnadviescommissie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). 

Wat wordt gevraagd?

Kritisch meelezen met een conceptrichtlijn helpt om richtlijnen en de praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Een richtlijn kan immers enkel ondersteuning bieden als deze goed aansluit op de wensen vanuit de praktijk. 

De richtlijnontwikkelaar en werkgroep zijn voor deze consultatie vooral benieuwd naar:

 • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
 • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
 • Staan er onjuistheden in de tekst?

Hoe kan ik commentaar leveren?

U kunt de richtlijnen bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ, onder het kopje ‘richtlijnen in testfase’. Omdat het conceptrichtlijnen betreffen heb je daarvoor een inlogcode nodig. Deze kunt u opvragen bij ineke.vankempen@tno.nl. U ontvangt dan ook een formulier waar u uw commentaar op kunt invullen. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in definitieve versie van de richtlijn.

U kunt uw opmerkingen op de concept richtlijntekst vóór 6 mei 2019 per e-mail sturen naar Ineke van Kempen: ineke.vankempen@tno.nl.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer informatie

]]>
news-3738 Fri, 08 Mar 2019 10:01:06 +0100 Nieuwe JGZ-richtlijn Lengtegroei beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-jgz-richtlijn-lengtegroei-beschikbaar/ Deze week is de (ver)nieuw(d)e jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn Lengtegroei gepubliceerd. De richtlijn bestaat uit een nieuw gedeelte ‘Grote lengtegroei’ en een update en aanpassing van de bestaande richtlijn ‘Signalering en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte’ (2010). De richtlijn Lengtegroei geeft vernieuwde en uitgebreidere informatie over het monitoren van groei en over signaleren van afwijkende lengtegroei. Door deze nieuwe richtlijn vervalt de bestaande richtlijn. Groeimonitoring van kinderen is van groot belang voor het tijdig opsporen van aandoeningen die een effect hebben op de groei. Tijdige opsporing en behandeling kunnen leiden tot een betere prognose. De richtlijn geeft aanbevelingen over het meten en monitoren van de lengtegroei, oorzaken en signalen van een afwijkende lengtegroei en begeleiding door de JGZ.

Wilt u weten welke thema’s er in de richtlijn worden behandeld, kijk dan het filmpje.

Implementatie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk door middel van een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app van het NCJ. Ook is de informatie voor ouders over lengtegroei op de site van Stichting Opvoeden.nl geactualiseerd. En zijn er voor ouders en jeugdigen folders beschikbaar.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer weten?

 

]]>
news-3631 Mon, 18 Feb 2019 08:45:30 +0100 Het gaat niet altijd goed: implementatie van blended care in de jeugdgezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-gaat-niet-altijd-goed-implementatie-van-blended-care-in-de-jeugdgezondheidszorg/ In een samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en TNO werden bestaande, evidence-based werkwijzen rondom excessief huilen en pesten doorontwikkeld naar een online variant. De omstandigheden rondom de start van het project leken ideaal. Toch is het project door achterblijvende respons van deelnemers voor het onderzoek eerder gestopt. Wat kunnen we hiervan leren? Voorafgaand aan het project ‘Consultatiebureau van de toekomst: de ontwikkeling en evaluatie van ‘blended care’ in de jeugdgezondheidszorg’ is TNO benaderd door praktijkinstelling GGD Hart voor Brabant met de vraag of zij onderzoek wilde doen naar blended care in de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Blended care

Blended care is een combinatie van online en offline zorg en contactmomenten. Een deel van de bestaande face-to-face werkwijzen in de zorg wordt vervangen. Hoewel blended care in de JGZ nog niet veel wordt ingezet, experimenteert de JGZ van GGD Hart voor Brabant al enkele jaren met deze innovatieve werkwijze en deze leek goed aan te sluiten bij de behoeften van ouders. Vandaar dat GGD Hart voor Brabant en TNO besloten hebben de werkwijze door te ontwikkelen en op werkzaamheid te onderzoeken.

Doel project

Het doel van dit project was de zorg aan ouders en jeugdigen te verbeteren door blended care in te zetten op de thema’s excessief huilen en pesten door:
•    Bestaande werkwijzen door te ontwikkelen naar een blended vorm. 
•    Deze blended werkwijzen in een haalbaarheidsstudie te toetsen op proces, succes, duur van het traject en cliënttevredenheid.
•    Kansen en belemmeringen voor implementatie van de blended werkwijzen in kaart te brengen.

Het project liep anders

Na 1,5 jaar blijkt de respons van deelnemers achter te blijven. Ondanks het feit dat de onderzoeksvraag vanuit de praktijk kwam en de praktijk ook vanaf het begin nauw betrokken is geweest bij het onderzoek. 
Wat zorgde ervoor dat de implementatie anders verliep dan verwacht? En welke factoren waren hierop van invloed? Ter afsluiting van het project zijn 7 JGZ-professionals naar hun mening gevraagd. Dit waren zowel verpleegkundigen en artsen als leidinggevenden en beleidsmedewerkers.

Het blijkt dat implementatie van de blended care-modules wordt beïnvloed door een scala aan belemmerende en bevorderende factoren die te maken hebben met het niveau van de interventie, de gebruiker, organisatie en sociaal-politieke omgeving. Deze factoren zijn uitgewerkt in een factsheet. Voor een succesvolle toepassing dient de implementatiestrategie op al deze factoren in te spelen.

Flyer

In de flyer 'Het lukt niet altijd: implementatie van blended care in de jeugdgezondheidszorg' leest u meer over de belemmerende en bevorderende factoren in de praktijk.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

]]>
news-3605 Mon, 11 Feb 2019 11:15:49 +0100 SamenStarten erkend als goede theoretisch onderbouwde interventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samenstarten-erkend-als-goede-theoretisch-onderbouwde-interventie/ De interventie SamenStarten is erkend als theoretisch goed onderbouwd en goed uitvoerbare interventie. De interventie wordt toegepast door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen om de psychosociale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. De erkenningscommissie is vooral te spreken over de positieve benadering en de samenwerking tussen de diverse ketenpartners. De Erkenningscommissie Interventies is ingesteld en wordt ondersteund door RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Trimbos-instituut, Movisie en Vilans.

Wat is SamenStarten?

SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. SamenStarten wordt binnen de JGZ toegepast tijdens de contactmomenten tot vier jaar. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, een specifieke gespreksmethodiek en het stapsgewijs volgsysteem. Huisbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van SamenStarten. 

SamenStarten App

In navolging op de interventie is de SamenStarten App ontwikkeld die bijdraagt aan de communicatie en samenwerking tussen verpleegkundigen en ouders. De app helpt ouders hulpvragen te verwoorden en bevat voorlichtingsmaterialen en een sociale kaart. Hierdoor biedt de app ondersteuning op maat waarmee de ouders zelf aan de slag kunnen. Momenteel worden de kosten en baten bepaald van de SamenStarten App in het ZonMw-programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ. 

Meer weten?

]]>
news-3424 Fri, 11 Jan 2019 08:04:00 +0100 Kennisagenda Jeugd: een schot in de roos https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-jeugd-een-schot-in-de-roos/ De boegbeelden van de NWA-route Jeugd zijn in de laatste weken van 2018 op tournee geweest om namens de Taskforce Jeugd de Kennisagenda Jeugd bij vier ministeries te presenteren. De Kennisagenda werd goed ontvangen: de verschillende departementen zien de meerwaarde van een breed gedragen Kennisagenda en gezamenlijk optrekken op het gebied van jeugd. Het doel van de Kennisagenda is om wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit te dagen om samen nieuwe kennis over jeugd te ontwikkelen.
De Kennisagenda is te downloaden of te bestellen.

De Taskforce Jeugd heeft de afgelopen jaren onder leiding van de boegbeelden Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) en Judi Mesman (Universiteit Leiden) gewerkt aan de totstandkoming van de Kennisagenda. Volgens hen is de Kennisagenda het resultaat van een unieke samenwerking: niet alleen een groot aantal partijen op het gebied van jeugd en ontwikkeling, ook ministeries, ouders én jongeren zijn betrokken bij de totstandkoming ervan.

Bij de vier betrokken ministeries werden de boegbeelden met open armen ontvangen. Carsten Herstel, directeur Sanctietoepassing en Jeugd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, noemt de agenda ‘schot in de roos’. Bernard ter Haar directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zag ook verschillende thema’s terugkomen die voor het ministerie van belang zijn en minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukte dat er ook aandacht moet zijn voor kennis over een goede organisatie en inrichting van o.a. jeugdhulp en onderwijs. Fons Dingelstad, directeur Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) noemt het thema ‘normativiteit van opvoeding en onderwijs’ fascinerend en zal binnen OCW de discussie hierover en over de andere twee interessante thema’s aanjagen.

Het doel van de Kennisagenda is om de thema’s concreet te maken en daarmee wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het jeugddomein handvatten te geven om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. Mede daarom zijn bij de totstandkoming van de Kennisagenda een groot aantal partijen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs betrokken. Wat de Kennisagenda uniek maakt is dat niet alleen professionals een inbreng hebben gehad, maar juist ook ouders en jongeren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in samenwerking met andere onderdelen van NWO en ZonMw de Taskforce ondersteund bij de totstandkoming van de Kennisagenda. Zij gaan verkennen op welke manier de thema’s van de Kennisagenda een plek kunnen krijgen in hun programmering.

Meer weten?

]]>
news-3385 Thu, 20 Dec 2018 07:56:22 +0100 Kennisagenda Jeugd maakt een derde stop: Carsten Herstel, directeur Sanctietoepassing en Jeugd, noemt agenda ‘schot in de roos’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-jeugd-maakt-een-derde-stop-carsten-herstel-directeur-sanctietoepassing-en-jeugd-noem/ Carsten Herstel, directeur Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op maandag 17 december 2018 de Kennisagenda Jeugd in ontvangst genomen. Eerder werd de agenda al aangeboden aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en directeur-generaal Bernard ter Haar van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking waarbij maar liefst vier verschillende ministeries betrokken zijn. De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken op het thema Jeugd gezamenlijk op te pakken. De aanbieding werd, namens de Taskforce Jeugd gedaan door Judi Mesman, een van de boegbeelden van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. De Kennisagenda wordt aan het einde van 2018 feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die bij de totstandkoming van de Kennisagenda betrokken zijn geweest; op 21 december volgt de aanbieding op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

U vindt de Kennisagenda hier

Reactie Carsten Herstel

De heer Herstel noemt de Kennisagenda Jeugd een schot in de roos: de agenda sluit aan bij de doelstelling van het ministerie om op het thema jeugd meer werk te maken van de interdepartementale samenwerking. 

De titel van de Kennisagenda ‘Een goede basis’ is treffend, volgens de heer Herstel, omdat goed beleid niet kan zonder goede wetenschappelijke kennis. Voor het ministerie van J&V zijn de thema’s die genoemd worden in de Kennisagenda relevant. Met name ‘overgangen en aansluitingen’, ‘intergenerationele overdracht’ en ‘normativiteit van opvoeding en onderwijs (expliciteren van de normen die onder regelgeving en beleid liggen)’ zijn thema’s waar het ministerie ook mee bezig is en waar wetenschappelijke kennis zeker gewenst is. 

Veel partijen én jongeren betrokken bij totstandkoming Kennisagenda

Het doel van de Kennisagenda is om deze thema’s concreet te maken en daarmee wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het jeugddomein handvatten te geven om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. Mede daarom zijn bij de totstandkoming van de Kennisagenda een groot aantal partijen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs betrokken. Wat de Kennisagenda uniek maakt is dat niet alleen professionals een inbreng hebben gehad, maar juist ook ouders en jongeren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in samenwerking met andere onderdelen van NWO en ZonMw de Taskforce ondersteund bij de totstandkoming van de Kennisagenda.

NWA biedt kansen

De verschillende thema’s uit de Kennisagenda Jeugd hangen met elkaar samen, vullen elkaar aan of overlappen elkaar. Deze zouden dan ook niet los van elkaar onderzocht moeten worden. Hier liggen kansen voor onderzoekers om samen met collega’s uit andere domeinen en disciplines grootschalig onderzoek op te zetten. De verschillende calls van de NWA bieden hier mogelijkheden voor. 

J&V herkent zich in het appel dat de Taskforce en Kennisagenda doen om het kind nog meer centraal te stellen en gaat de samenwerking met andere departementen verder versterken om de kennisopbouw een impuls te geven.

Meer weten?

]]>
news-3272 Mon, 26 Nov 2018 13:05:44 +0100 Masterclasses Jongerenparticipatie in onderzoek - schrijf je nu in! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/masterclasses-jongerenparticipatie-in-onderzoek-schrijf-je-nu-in/ Op vrijdag 8 en vrijdag 22 maart 2019 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) en Esther Peeters twee masterclasses over jongerenparticipatie in onderzoek. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. Meld je nu aan. Programma

Masterclass 1 (vrijdag 8 maart 2019) - Kennismaken met jongerenparticipatie
Deze masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, maar nog niet goed weten hoe en wat het oplevert. Na afloop ben je aan het denken gezet over vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg? 

Masterclass 2 (vrijdag 22 maart 2019) - Dilemma’s bij jongerenparticipatie
Op deze dag – bedoeld voor onderzoekers die enige ervaring hebben met het betrekken van jongeren – staan dilemma’s centraal die door de deelnemers zelf zijn ingebracht.Tijdens deze masterclass diepen onderzoekers en jongeren op inspirerende wijze concrete vraagstukken rond het betrekken van jongeren bij onderzoek uit. Na afloop heb je concrete oplossingsrichtingen voor je dilemma, en inzicht in de dilemma’s van collega-onderzoekers. 

Wat valt er voor jongeren te halen?

Voor beide masterclasses geldt dat je er op inspirerende wijze leert wat je sterke punten zijn en ontdekt hoe jij je stem kunt laten horen in onderzoek in de jeugdsector. Op deze dag ervaar je hoe je jouw kennis kunt inzetten voor onderzoek naar vragen die jongeren belangrijk vinden. En zo invloed uit kunt oefenen op het gezond en veilig opgroeien van jongeren. Je krijgt inzicht in en hoe je je sterke punten het beste kunt inzetten in je samenwerking met onderzoekers. 

Beide masterclasses zijn interactief opgezet. Naast het gezamenlijke deel zal ook een gedeelte van de dag apart ingericht zijn voor onderzoekers en jongeren.  

Wie kan deelnemen?

Iedere onderzoeker (zowel vanuit praktijkinstellingen als onderzoeksinstellingen) in de jeugdsector kan zich aanmelden. Bij voorkeur meldt elke onderzoeker zich gezamenlijk met een jongere aan. Ook jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek kunnen zich inschrijven. Deelname aan één van de twee de masterclasses is gratis. 

Aanmelden 

Meld je nu aan via ons inschrijfformulier. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Schrijf je dus alleen in als je daadwerkelijk kunt komen. 

Meer informatie

 • Tijdstip: beide masterclasses duren van 9:30 uur tot 16:30 uur 
 • Locatie: Utrecht

Voor meer informatie over de masterclasses kunt u contact opnemen met ZonMw via effectiefjeugd@zonmw.nl. 

Programma Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het vergroten van de kennis over wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities.

Meer weten?

]]>
news-3136 Mon, 22 Oct 2018 14:14:46 +0200 JGZ-richtlijn taalontwikkeling beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jgz-richtlijn-taalontwikkeling-beschikbaar/ De jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn Taalontwikkeling is onlangs gepubliceerd. De richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in mogelijke ontwikkelproblemen, en een overzicht van risicofactoren en beschermende factoren. Daarnaast geeft het professionals handvatten om kinderen met een achterstand of stoornis te begeleiden. Taal als basis voor de gehele ontwikkeling

Taal is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een kind, omdat het ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied ondersteunt. De JGZ kan een achterstand of stoornis in de taalontwikkeling vaak tijdig signaleren. Zo krijgen kinderen en hun ouders passende begeleiding wanneer dit nodig is. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) legt in dit filmpje meer uit over de richtlijn. 

Implementatie

Het NCJ biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app van het NCJ. Ook is de informatie over taalontwikkeling op de site van Stichting Opvoeden.nl geactualiseerd voor ouders.  

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer weten?

]]>
news-3041 Tue, 25 Sep 2018 15:12:42 +0200 Onderzoek voor de JGZ krijgt vervolg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-voor-de-jgz-krijgt-vervolg/ De ZonMw-programma’s Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013 – 2018 en Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg krijgen vanaf 2019 een vervolg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw verzocht om voor beide programma’s een vervolg uit te werken. Om de programma’s goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van het veld, wordt een consultatieronde gehouden. Kennisprogramma

Het vervolg van het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ zal zich richten op ontwikkeling en verankering van praktisch toepasbare kennis voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierbij wordt aangesloten op het actieprogramma Kansrijke start en andere actuele ontwikkelingen in de JGZ. Er zal in ieder geval aandacht zijn voor: de samenwerking tussen het medische en sociale domein, kwetsbare ouders, flexibele inzet van de contactmomenten van de JGZ en de ontwikkelingen ten aanzien van de digitalisering in de JGZ.

Richtlijnen

Het nieuwe richtlijnenprogramma zal zich richten op de vernieuwing van het richtlijnontwikkelproces, de ontwikkeling en herziening van richtlijnen JGZ en de ondersteuning van de implementatie van richtlijnen. 

Verbinding

Er wordt ingezet op een stevige verbinding tussen beide programma’s. Zo wordt de implementatie van nieuwe kennis via de richtlijnen en de vertaling van hiaten uit richtlijnen naar nieuwe kennisvragen bevorderd. 

Aansluiten bij de praktijk 

Om de programma’s goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van het veld, wordt een consultatieronde gehouden bij de relevante beroeps- en brancheverenigingen en andere organisaties. Daarnaast worden ook individuele praktijkprofessionals, wetenschappers en beleidsmedewerkers betrokken bij de consultatieronde. Wilt u weten wanneer de consultatieronde start? Vul dan uw gegevens in op dit formulier

Meer weten?

]]>
news-3036 Tue, 25 Sep 2018 14:07:14 +0200 Gezinsgericht werken werkt https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezinsgericht-werken-werkt/ Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van recidive bij jeugdige delinquenten of jeugdigen met problematisch gedrag. Gezinsgericht werken richt zich op het systematisch betrekken van ouders bij de behandeling van hun kind in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) of JeugdzorgPlus-instelling. En het lijkt erop dat deze manier van werken een positief effect heeft op de verdere ontwikkeling van jongeren. Inge Simons is op 5 september 2018 gepromoveerd op onderzoek naar Gezinsgericht werken in een JJI. Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. 

Ouderparticipatie in Justitiële Jeugdinrichting

De eerste twee jaar van de implementatie van Gezinsgericht werken in de JJI’s vielen in de onderzoeksperiode van Simons. Uit haar onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de uitgenodigde ouders op het kennismakingsgesprek kwam. Circa driekwart van alle ouders kwam op bezoek bij hun kind en ruim 40% van de ouders vulde vragenlijsten in. 

Of ouderparticipatie bewerkstelligd kan worden, hangt van diverse omstandigheden af. Om te beginnen zijn er de praktische factoren. Het kan bijvoorbeeld lastig of tijdrovend voor ouders zijn om de jeugdinrichting te bereiken. Soms is er geen geld voor de reis. Andere ouders hebben een baan die het moeilijk maakt deel te nemen aan activiteiten. En verder kan de gang naar de inrichting met zijn poorten, sluizen en andere strenge beveiligingsmaatregelen ouders afschrikken. Dan zijn er ouderspecifieke factoren. Is er bijvoorbeeld sprake van liefde voor en vertrouwen in het kind? Zijn de ouders boos of teleurgesteld? Kunnen ze de situatie wel aan? Hebben ze eerdere ervaringen met instanties die participatie in de weg staan? En ten slotte is er de ouder-kindrelatie. Verzet het kind zich bijvoorbeeld tegen de ouders of hebben ze juist een goede relatie? Missen de ouders hun kind? Maken ze zich zorgen? Zien ze ook de positieve eigenschappen van het kind? En verwachtten de ouders al dat hun kind een keer tegen de lamp zou lopen of kwam dat als een volkomen verrassing?

JeugdzorgPlus

Gezinsgericht werken is in 2017 verder uitgebreid naar jongeren in JeugdzorgPlus. Het lijkt erop dat het ook in de JeugdzorgPlus positieve effecten heeft. Bij jongeren in JeugdzorgPlus-instellingen is vaak sprake van ernstige, complexe problemen. Bij een effectieve behandeling van deze problemen is er aandacht voor het sociale systeem van de jongere. Verdiepend onderzoek van de Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus heeft in kaart gebracht op welke manier JeugdzorgPlus-instellingen ouders betrekken, welk effect dat heeft en door welke factoren dat effect wordt beïnvloed. Er blijkt al veel contact met ouders te zijn vanuit de instellingen. Wel verschillen instellingen in de mate van gezinsgericht werken, in hoe competent medewerkers zich hierin voelen en hoe ze denken over het betrekken van ouders.
Op leefgroepen waar meer gezinsgericht wordt gewerkt, is het verblijf van jongeren korter, gaan zij vaker terug naar huis en wordt vaker gezinstherapie ingezet. Gezinsgericht werken lijkt voor verschillende groepen jongeren en ouders even positief te zijn. Gezinstherapie wordt nog relatief weinig ingezet. Hier lijkt ruimte voor verbetering.

Meer informatie

]]>
news-3027 Fri, 21 Sep 2018 11:49:01 +0200 Verwachtingen over jeugdhulp van invloed op instroom https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verwachtingen-over-jeugdhulp-van-invloed-op-instroom/ Ouders en jongeren hebben soms negatieve verwachtingen over jeugdhulp, wat het zoeken en ontvangen van hulp in de weg kan staan. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van Marieke Nanninga, waarop zij 12 september promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral ouders met een laag opleidingsniveau en hun adolescente kinderen verwachten knelpunten ten aanzien van kosten, duur, informatie en inspraak. Systeem werkt zoals bedoeld

Nanninga deed binnen de academische werkplaats C4Youth onderzoek naar de kenmerken van jeugdigen in de zorg, knelpunten in de toegang naar zorg en de rol daarvan voor de uitkomsten van de geboden hulp. In haar studie volgde zij 3 jaar lang ruim 2000 kinderen; een groep die instroomde in de Groningse jeugdhulp en een representatieve controlegroep. 
Uit haar onderzoek komt ook naar voren dat weinig sociale steun, weinig opvoedvaardigheden van ouders en gezinsproblemen de kans op het gebruik van hulp vergroten. Kinderen met milde problemen komen met name terecht bij lichte hulp en kinderen met meer ernstige en complexe problemen bij gespecialiseerde hulp. Het systeem van jeugdhulp lijkt daarmee te werken zoals bedoeld, waarbij vooral de jeugdzorg hulp levert aan kinderen die meerdere problemen hebben. 

Baat bij hulp

Veel van de kinderen en gezinnen lijken baat te hebben bij de hulp; hun problemen verminderen tijdens de periode waarin ze hulp krijgen. De afname van problemen tijdens de zorg is bemoedigend, ook al geeft dit onderzoek geen antwoord op de vraag of dit effect uitsluitend is toe te schrijven aan de ontvangen hulp. De duur van de zorg hangt  samen met het type zorg – kort, vaak minder dan drie maanden, bij jeugdgezondheidszorg en langer bij jeugd-ggzen jeugdzorg.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd

Nanninga voerde haar promotieonderzoek uit binnen de Academische Werkplaats C4Youth, gefinancierd binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.

Meer weten?

]]>
news-3026 Thu, 20 Sep 2018 16:25:19 +0200 5 regionale leernetwerken jeugd van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-regionale-leernetwerken-jeugd-van-start/ In het najaar van 2018 starten 5 regionale leernetwerken van hogescholen en praktijkorganisaties die verbonden zijn aan een Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ). Doel van deze netwerken is duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld realiseren, waarbij bestaande kennis beter wordt benut. Investeren in vakmanschap

Binnen de jeugdsector vindt er een omslag plaats in denken en doen. Professionals in de jeugdhulp staan voor de opgave om meer cliëntgericht en integraal te werken. Het is belangrijk dat zij hiervoor voldoende kennis en kunde in huis hebben. Ook opleidingen en docenten moeten nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen, zodat zij studenten kunnen opleiden op een manier die past bij het 'nieuwe werken' in de jeugdsector. Het ZonMw-programma AWTJ investeert in dit vakmanschap. Verspreid over het land starten daarom 5 leernetwerken, waarbinnen professionals uit de jeugdhulp samen met docenten en studenten werken aan hun deskundigheid. 

Gezamenlijk leerproces

De 5 gesubsidieerde projecten geven een impuls aan de uitwisseling tussen opleidingen en praktijk én aan het benutten van bestaande kennis door opleidingen. De trekkende rol binnen de projecten is weggelegd voor hogescholen die als samenwerkingspartner verbonden zijn aan de academische werkplaatsen. Binnen de netwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet waarbij bestaande kennis – onder meer ontwikkeld binnen de academische werkplaatsen – wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk. Hieronder leest u meer over elk van de 5 leernetwerken.

 • Leernetwerk: Samen werken aan ambulante (gezins)hulp

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliëntsystemen zijn belangrijk voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Nijmegen, maar ook breder in het land, is kennis en expertise ontwikkeld die (toekomstige) ambulante jeugd- en gezinsprofessionals kunnen gebruiken bij het optimaliseren van hun samenwerkingsvaardigheden. Partners uit de AWTJ Nijmegen willen met de ontwikkeling van dit regionale leernetwerk zorgen dat deze expertise beter wordt benut in het onderwijs en werkveld.

 • Leernetwerk: Samen-Werken, Samen-Leren

Het leernetwerk Samen-Werken, Samen-Leren – verbonden aan de AWTJ SAMEN – richt zich op 3 inhoudelijke thema’s: multiproblematiek, kindermishandeling en werkplezier. Vanuit 5 perspectieven – de jongeren en hun ouders, de professional, de student, de docent en de onderzoeker – wordt gewerkt aan het versterken van het professioneel handelen. Gezamenlijk wordt verkend op welke wijze de opbrengsten van onderzoek en de ervaringen met nieuwe inzichten en werkwijzen uit de praktijk, ingebed kunnen worden in het onderwijs en de praktijk.

 • Leernetwerk: Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam (ST-RAW)

Het leernetwerk dat verbonden is aan de Rotterdamse werkplaats ST-RAW wil een bijdrage leveren aan het beter toerusten van (toekomstige) jeugdprofessionals om hun werk binnen het nieuwe jeugdstelsel goed uit te voeren. Daarvoor ontwikkelen zij een werkwijze waarin gezamenlijk leren centraal staat. Bestaande activiteiten uit het onderwijs, het sociaal domein en de gezondheidszorg worden met elkaar verbonden met specifieke aandacht voor participatie en diversiteit vanuit de doelgroepen.

 • Leernetwerk: Veilig Opgroeien Nieuwe impuls Kennis (VONK)

Opleidingen besteden nog te weinig aandacht aan de integrale aanpak van kindermishandeling en hebben hun programma’s nog niet optimaal kunnen aanpassen aan de veranderende beroepspraktijk. Het regionale leernetwerk VONK beoogt daarom (nieuwe) kennis en expertise rondom het thema Veilig opgroeien samen te brengen en te verbinden. Daarbij wil het ook tegemoetkomen aan de behoefte om gestructureerd van elkaar te leren om van daaruit de transformatie verder en beter te kunnen implementeren.

 • Leernetwerk Utrecht: Leren voor de toekomst    

Het netwerk Leren voor de toekomst is opgezet vanuit de academische werkplaatsen Utrecht en Risicojeugd. Het bestaat uit professionals van praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen onderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein. Een selectie van onderwerpen wordt uitgewerkt in verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) ondersteunt de transformatie van de jeugdhulp met 13 academische werkplaatsen. Deze werkplaatsen genereren kennis om gemeenten te ondersteunen bij hun uitdaging om de jeugdhulp te transformeren. De werkplaatsen verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich veelal regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk.

Meer weten?

]]>
news-3012 Tue, 18 Sep 2018 14:02:16 +0200 Start onderzoek preventie meningokokkenziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-onderzoek-preventie-meningokokkenziekten/ Dit najaar starten 2 onderzoeken over de preventie van ziekten veroorzaakt door de bacterie meningokokken type W. Beide onderzoeken richten zich op vaccinatie tegen deze bacterie. Vermindering ziektelast

Met deze onderzoeken willen we bijdragen aan de vermindering van het aantal zieke mensen door infectieziekten. Het RIVM voert, naast deze 2, meer onderzoeken uit naar meningokokkenziekte.

Hoe besluit je: wel of niet vaccineren?

Jongeren geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 krijgen vanaf oktober een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen meningokokken type ACWY. Bij de oproep zit ook informatie over de ziekte. Onderzoekers van het RIVM willen in kaart brengen hoe 14-jarige jongeren en hun ouders besluiten over deze vaccinatie. Ook wordt gekeken welke rol de jongeren en de ouders hebben in die besluitvorming. De resultaten van dit onderzoek verwachten we in het najaar van 2019. Het RIVM past vervolgens zo nodig de vaccinatiecampagne en de communicatie daarover aan.

Belang van meningokokkendragerschap

Kinderen onder de 5 jaar hebben een hoge ziektelast van meningokokkenziekte. Toch laten kweekresultaten weinig meningokokkendragerschap zien. Maar hoeveel dragerschap is er echt? In dit onderzoek valideert het RIVM een nieuwe gevoeligere moleculaire methode voor meningokok W-dragerschap met keel- en speekselmonsters van 330 kinderen in de leeftijd van 2 jaar en hun broertjes en zusjes onder de 6 jaar. Vaccinatie van leeftijdsgroepen met de hoogste dragerschap zorgt voor minder verspreiding van de bacterie en dus voor lagere ziektelast. Met de onderzoeksresultaten, verwacht in het najaar van 2020, kan de vaccinatiestrategie zo nodig aangepast worden.

Vaccinatiecampagne meningokokken

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ernstige ziekten als bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Sinds 2015 kent meningokokkenziekte een toename van 9 gevallen naar 80 in 2017. De bacterie kan via druppeltjes uit de neuskeelholte overgedragen worden naar andere mensen. Door tieners en peuters te vaccineren profiteert de rest van de bevolking hiervan mee. Sinds dit voorjaar vaccineert het RIVM kinderen op rond de leeftijd van 14 maanden binnen het Rijksvaccinatieprogramma om de toename van meningokokkenziekte type W terug te dringen. Eerder werd deze groep al gevaccineerd tegen meningokokken type C, nu is dat meningokokken type ACWY. In 2019 ontvangen jongeren van 14 tot 19 jaar een uitnodiging voor vaccinatie tegen meningokokken ACWY.

Meer informatie

 

]]>
news-3004 Mon, 17 Sep 2018 10:05:17 +0200 Tweede vlog voor onderzoek naar gebruik van vlogs voor het stimuleren van een gezonde levensstijl bij jongeren staat online https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-vlog-voor-onderzoek-naar-gebruik-van-vlogs-voor-het-stimuleren-van-een-gezonde-levensstijl-bi/ news-2859 Thu, 09 Aug 2018 15:01:48 +0200 Nieuwe JeugdzorgPlus-onderzoeken van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-jeugdzorgplus-onderzoeken-van-start/ In september en oktober 2018 starten 3 nieuwe onderzoeken over JeugdzorgPlus. Een onderzoek richt zich op wat JeugdzorgPlus-instellingen kunnen leren van jongeren die meerdere keren in een instelling worden geplaatst. Ook wordt er onderzocht hoe het nu gaat met jongeren die 5 jaar geleden in een instelling verbleven. Het derde onderzoek gaat na hoe de hulpverleningsroutes van jongeren zijn verlopen voordat zij in een JeugdzorgPlus-instelling geplaatst zijn. Leren van herhaald beroep 

Sommige jongeren worden meer dan één keer in een JeugdzorgPlus-instelling geplaatst voor behandeling. In dit project wordt onderzocht of de hulpverlening voldoende passend is bij deze jongeren, waardoor zij en hun familie weer zelf verder kunnen met hun eigen leven. 

Met de uitkomsten van het onderzoek kan de hulpverlening verbeterd worden, door bijvoorbeeld beter bij de leerstijl en motivatie van de jongeren aan te sluiten.

Hoe gaat het nu met de jongeren uit de JeugdzorgPlus, periode 2008-2013?

Hoe gaat het nu met jongeren die in een JeugdzorgPlus-instelling verbleven op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Wat was belemmerend en wat was behulpzaam tijdens de behandeling? Op welke manier zijn zij toen in de JeugdZorgPlus-instelling op hun leven voorbereid? 

Hiervoor wordt de levensloop van 150 jongeren onderzocht. De rode draden daaruit leveren aanknopingspunten op voor verdere verbetering van de kwaliteit van de behandeling, zorg en ondersteuning van jongeren tijdens en na hun verblijf in een JeugdzorgPlus-instelling. 

Jongeren met strafbare feiten in JeugdzorgPlus-instellingen

Sinds 1 januari 2008 worden jongeren die op basis van een civielrechtelijke maatregel geplaatst zijn, niet meer samen geplaatst met jongeren die geplaatst zijn op basis van een strafrechtelijke maatregel. Recent is de discussie rond het samen plaatsen van deze twee groepen jongeren weer opgelaaid, omdat de benodigde behandeling en beveiligingsbehoefte van jeugdigen leidend zou moeten zijn voor plaatsing en niet de justitiële titel.

In dit project wordt onderzocht hoe de hulpverleningsroutes van jongeren voor de plaatsing in de JeugdzorgPlus-instelling zijn verlopen. En met welke argumenten de plaatsing van de jongere tot stand is gekomen. Dit project levert meer zicht op het proces en overwegingen die een rol spelen in een besluit tot plaatsing in een JeugdzorgPlus-instelling of een justitiële jeugdinrichting. Hiermee kunnen de besluitvormingsprocedures over plaatsing in een van beide inrichtingen worden verbeterd volgens richtlijnen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Monitor JeugdzorgPlus

Het ministerie van VWS en de instellingen voor JeugdzorgPlus stimuleren de kwaliteit van de JeugdzorgPlus. Daarom is onder meer de Monitor JeugdzorgPlus gerealiseerd. Hiermee verzamelen de JeugdzorgPlus-instellingen gedurende een langere periode op verschillende meetmomenten gegevens van de jeugdigen in de JeugdzorgPlus, tot een half jaar na het verblijf.

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

ZonMw informeert voor het openstellen van een nieuwe subsidierondes periodiek naar potentiële onderzoeksvragen van het ministerie van VWS en van JeugdzorgPlus-instellingen. De 3 onderzoeksvragen zijn geformuleerd naar aanleiding van de informatie en rapportages die de Monitor JeugdzorgPlus heeft opgeleverd. De projecten zijn vanuit het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gefinancierd.

Meer weten?

]]>
news-2707 Thu, 05 Jul 2018 11:00:34 +0200 Denk mee met nieuw onderzoek voor de Jeugdgezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/denk-mee-met-nieuw-onderzoek-voor-de-jeugdgezondheidszorg/ Hoe kan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) anticiperen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen? En hoe kunnen richtlijnen hieraan bijdragen? We zijn op zoek naar professionals in de Jeugdgezondheidszorg die meedenken over toekomstig onderzoek voor de JGZ, zodat de resultaten uit onderzoek goed aansluiten bij de behoeften in de praktijk.

Met kennis willen we de jeugdgezondheidszorg verbeteren en versterken. Om zo te werken aan een effectieve en goede basiszorg voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Werkzaam voor de JGZ? Denk dan met ons mee! Uw inbreng is waardevol.

Denkt u ook mee?

Voor de invulling van toekomstig onderzoek zal ZonMw een consultatieronde doen langs verschillende organisaties. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de mening van individuele praktijkprofessionals, wetenschappers en beleidsmedewerkers. Via de nieuwsbrief Jeugd van ZonMw wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Heeft u al ideeën of wilt u meedenken? Laat uw mailadres achter

Meer weten?

]]>
news-2615 Tue, 19 Jun 2018 09:17:27 +0200 Knelpunten in JGZ-richtlijnen: inbreng van professionals gezocht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/knelpunten-in-jgz-richtlijnen-inbreng-van-professionals-gezocht/ Ziet u verschillen tussen de richtlijnen op papier en de uitvoering in de praktijk? Vindt u dat JGZ-richtlijnen van toegevoegde waarde zijn voor de gezondheid van jeugdigen, of juist niet? GGD Fryslan is op zoek naar betrokken JGZ-professionals en richtlijnprofessionals die willen meewerken aan een traject waarin het proces van het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen goed onder de loep wordt genomen. Project JGZ – Richtlijnen: slimmer en sneller

Het project JGZ – Richtlijnen: slimmer en sneller wil de toegevoegde waarde van richtlijnen vergroten. Daarnaast wordt er een proces opgezet dat de ontwikkeling van toekomstige richtlijnen effectiever en efficiënter maakt. Met als doel de toegevoegde waarde voor professionals, ouders en jeugd te vergroten. Inmiddels zijn er veelvuldig ervaringen gedeeld via de vragenlijsten in de klantarena. Tijdens de vervolgsessies wordt het proces van ontwikkeling tot uitvoering van richtlijnen in kaart gebracht met alle betrokken partijen en worden knelpunten geanalyseerd en verbeterpunten geformuleerd. Het eindresultaat is een plan van aanpak waarin duidelijk is hoe deze verbeterpunten werkelijkheid worden.  

Deelnemers gezocht

Voor deze vervolgsessies is de inbreng van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, implementatiefunctionarissen, stafmedewerkers, JGZ-managers, NCJ-medewerkers en richtlijnontwikkelaars onmisbaar! Wilt u meedenken hoe de knelpunten omgezet kunnen worden in verbeterpunten? Meld u dan aan via deze link

De vervolgsessies vinden plaats op:

 • Sessie 1: 4 juli 11.30 – 17.00 uur: Seat2meet, Stationsplein 49, Amersfoort
 • Sessie 2: 12 september 12.00 – 17.00: Symbol, Stationsplein 26, Amersfoort 
 • Sessie 3: 3 oktober 12.00 – 17.00: Symbol, Stationsplein 26, Amersfoort

De sessies staan in verband met elkaar. Het heeft daarom de voorkeur dat u bij alle sessies aanwezig bent. 

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer informatie

]]>
news-2549 Fri, 01 Jun 2018 08:29:00 +0200 GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/giz-methodiek-erkend-als-theoretisch-goed-onderbouwd/ De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is door de erkenningscommissie nu officieel erkend als theoretisch goed onderbouwd. Met de GIZ-methodiek breng je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart. Samen met ouders, jeugdigen en andere professionals. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt. De erkenningscommissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen ofwel het shared decision making. Ook vindt de commissie dat de interventie goed uitvoerbaar is.

Over de GIZ-methodiek

De GIZ is ontwikkeld binnen de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd. Door samenwerking tussen onderzoeker met praktijk en het betrekken van de cliënten is deze gebaseerd op wetenschappelijke en professionele inzichten én afgestemd op behoeften van ouders, jeugdigen en professionals.

De methodiek helpt professionals samen met ouders en jeugdigen te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Dit door middel van een gestructureerd en motiverend gesprek en uitnodigende leeftijdsspecifieke schema's.

De methodiek past binnen het werkproces van alle professionals uit het brede sociale jeugddomein. Binnen de methodiek is ruimte voor focus op reventieve of aanvullende zorg. Hierdoor kan je de GIZ-methodiek toepassen binnen de jeugdgezondheidszorg, maar ook binnen andere disciplines waar bijvoorbeeld al een hulpvraag bekend is. Ook professionals uit het onderwijs en de kinderpalliatieve zorg passen de methodiek toe.

De GIZ onderzocht

Om de GIZ verder te onderbouwen en door te ontwikkelen wordt onderzoek gedaan. Zo wordt de effectiviteit van de GIZ onderzocht bij ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. En wordt een digitale GIZ ontwikkeld en getest. Ook wordt de GIZ aangepast om hem toepasbaar te maken in de kraamzorg.

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

In het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd zetten 13 (regionale) academische werkplaatsen zich in voor betere jeugdhulp. De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd is één van deze werkplaatsen. Deze werkplaatsen verbinden met een regionale kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen voor de transformatie in de jeugdsector.

Meer weten?

Meer weten over de GIZ-methodiek of wil je de GIZ-methodiek binnen uw organisatie implementeren? Bezoek dan voor een nadere beschrijving en onderbouwing van de GIZ-methodiek de Database loket gezond leven, de GIZ-website en interventiebibliotheek of neem contact op met Natascha Hensen (NCJ), nhensen@ncj.nl.

Bron: NCJ
 

]]>
news-2486 Thu, 17 May 2018 15:18:51 +0200 Start leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-leertraject-ambassadeurs-jeugdverpleegkundigen-en-verpleegkundigen-openbare-gezondheid/ Na een succesvolle pilot is een tweede leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheid (OGZ) gestart. In het leertraject versterken verpleegkundigen hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten zodat zij, als ambassadeurs, hun vakgenoten optimaal kunnen vertegenwoordigen o.a. bij gemeenten, eigen organisaties, ketenpartners en V&VN.

Eerdere trajecten

Wijkverpleegkundigen, dementieverpleegkundigen en jeugdverpleegkundigen gingen deze 16 deelnemers voor in de afgelopen jaren. Jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen OGZ hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde op het gebied van preventie laten zien. En in samenwerking met elkaar kunnen zij hun functie en betekenis voor een gezonde samenleving sterker profileren. Samen kunnen zij een waardevolle partner zijn voor diverse partners binnen de eerste lijn, openbare gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, buurtteams, sociale wijkteams en andere relevante partijen.

Deelnemers

De selectiecommissie was absoluut enthousiast over de deelnemers, waarvan velen al voorafgaand aan het bericht dat ze definitief zouden deelnemen, actief waren gestart met de voorbereidingen voor de eerste module. Met het persoonlijk leiderschap zit het in ieder geval al goed. Dus ook alle vertrouwen dat deze groep zich zal ontwikkelen tot een groep verpleegkundigen die zich weten te profileren, professionaliseren en positioneren in het publieke domein met maar een doel: goede zorg waarin preventie voorop staat voor alle burgers!

Leertraject

In de periode april 2018 tot februari 2019 komen deze verpleegkundigen maandelijks een dag bij elkaar. Onder de bezielende leiding van ervaren sprekers en in interactie met elkaar ontwikkelen zij hun leiderschapskwaliteiten waarmee zij invloed op hun vakgebied gaan uitoefenen waarvan collegae, stakeholders en ketenpartners zullen profiteren. De eerste bijeenkomst was een groot succes. Op bijzondere wijze hebben de deelnemers kennis met elkaar gemaakt en zijn ze enthousiast aan de slag gegaan. Deze dames staan voor hun vak en hebben ambitie een verpleegkundig leider te zijn binnen hun vakgebied! We gaan nog veel van deze deelnemers horen!

Wil je meer weten over het leertraject?

Neem contact op met de programmaleider Monique Römkens en stuur een mail naar: ambassadeurs.jeugd-ogz@venvn.nl

Wat doet ZonMw

ZonMw hecht veel waarde aan het toepasbaar maken van kennis en ziet hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de professional. Vandaar dat ZonMw in de verpleegkundige dan ook een belangrijke doelgroep ziet. Veel projectopbrengsten zijn dan ook gericht op of relevant voor (jeugd)verpleegkundigen. Om die reden financierde ZonMw het pilot leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen. Na deze succesvolle pilot is het traject zelfstandig verder gegaan.

Meer weten?

]]>
news-2446 Tue, 08 May 2018 09:34:59 +0200 Feedback gevraagd JGZ-richtlijn Ondergewicht en Extremiteiten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/feedback-gevraagd-jgz-richtlijn-ondergewicht-en-extremiteiten/ Vindt u het ook belangrijk dat een richtlijn goed aansluit op de behoeften van de praktijk? Reageer dan op het concept van de JGZ-richtlijn Ondergewicht én of de JGZ-richtlijn Extremiteiten. Dit kan tot dinsdag 3 juli 2018. De richtlijnen zijn bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten). Beide richtlijnen geven zicht op voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing op beide onderwerpen.

Wat wordt gevraagd?

Momenteel worden de nieuwe richtlijnen in de praktijk getest. Nu start ook een schriftelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

 • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
 • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
 • Staan er onjuistheden in de tekst?

Hoe kan ik commentaar leveren?

De richtlijnen kan webbased bekeken worden op de richtlijnenwebsite van het NCJ, onder het kopje ‘richtlijnen in testfase’. Omdat het conceptrichtlijnen betreffen is een inlogcode nodig. Deze kan aangevraagd worden bij renate.vanzoonen@tno.nl. U ontvangt dan ook een tabel om je commentaar in te plaatsen. Reacties mogen per email naar Renate van Zoonen. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in definitieve versies van de richtlijnen.

De richtlijn Extremiteiten

De JGZ-richtlijn Extremiteiten behandelt de onderwerpen: tenenloop, toeing-in, hypermobiliteit, polydactylie, syndactylie, camptodactylie, triggerfinger, O-en X-benen, beenlengteverschil, klompvoet, hakvoet, metatarsus adductus, metatarsus primus varus, krulteen, platvoeten, coxitis fugax, epifysiolysis capitis femoris, ziekte van Perthes, Osgood Schlatter, ziekte van Sever en groeipijn. In de richtlijn wordt per onderwerp de achtergrond van de aandoening, lichamelijk onderzoek, alarmsignalen, adviezen en de verwijscriteria behandeld.

De richtlijn Ondergewicht

De JGZ-richtlijn Ondergewicht behandelt de onderwerpen: het normale gewichtsverloop bij jeugdigen, monitoren van het gewicht en het signaleren van ondergewicht door de JGZ, verwijscriteria voor kinderen en jeugdigen met een laag ondergewicht en/of een afbuigende gewichtscurve en de advisering en begeleiding bij ondergewicht.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer weten?

]]>
news-2276 Tue, 20 Mar 2018 21:01:30 +0100 Oproep: neem deel aan praktijktest JGZ-richtlijn Ondergewicht en Extremiteiten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-neem-deel-aan-praktijktest-jgz-richtlijn-ondergewicht-en-extremiteiten/ Welke jeugdgezondheidsorganisaties, -teams of individuele professionals willen deelnemen aan de praktijktest van de JGZ-richtlijnen Ondergewicht en/of Extremiteiten? Om de richtlijnen zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is uittesten van de conceptrichtlijn in een praktijktest van groot belang. De richtlijn ‘Ondergewicht’ beschrijft de voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing bij ondergewicht. De richtlijn ‘Extremiteiten’ beschrijft de voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing bij diverse aandoeningen aan de extremiteiten, zoals platvoeten, X-benen en tenenloop.

De praktijktest

Het doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt. Tijdens de praktijktest wordt er 3 tot 4 maanden met de richtlijn gewerkt. Voor deelname aan de scholingen is een financiële vergoeding beschikbaar en accreditatie voor de scholingen is aangevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Het is mogelijk om aan een of beide bijeenkomsten deel te nemen. Beide scholingen vinden plaats op 23 april 2018 bij het NCJ in Utrecht.

 • Scholing 1 praktijktest JGZ richtlijn Extremiteiten 10.00-12.30u
 • Scholing 2 praktijktest Ondergewicht 13.00-15.30u

Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met TNO via renate.vanzoonen@tno.nl

 

]]>
news-2270 Mon, 19 Mar 2018 10:41:52 +0100 M@ZL verlaagt ziekteverzuim mbo-leerlingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mzl-verlaagt-ziekteverzuim-mbo-leerlingen/ Op het mbo komt schoolverzuim en voortijdige schoolverlating vaak voor. ‘M@ZL op het mbo’ is gericht op terugdringen van ziekteverzuim. Deze interventie is in het kader van het Nationaal Preventieprogramma (NPP) en met financiering door ZonMw geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de M@ZL methodiek het ziekteverzuim verlaagt onder mbo-leerlingen en dat jeugdartsen de methodiek als zinvol ervaren. M@ZL (spreek uit mazzel: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling) richt zich op de mbo-leerling, die verzuimt na ziekmelding. De jeugdarts voert het uit in samenwerking met ouders, schoolleiding, schoolmedewerkers en leerplichtambtenaar of trajectbegeleider. Het doel is onder andere om ziekteverzuimcijfers te verlagen, waardoor voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen. 'M@ZL op het mbo’ is erkend als goed onderbouwd in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Jeugdarts

De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in de kenmerken van mbo-leerlingen die frequent of lang verzuimen. Op scholen waar een jeugdarts in het kader van M@ZL aanwezig was, daalde het aantal ziekmeldingen en scoorden leerlingen beter op de items ‘voor jezelf zorgen’ (denk aan eten, wassen, aankleden, boodschappen doen) en ‘vrienden’ (denk aan steun van familie en vrienden). De leerlingen gaven ook een hoog cijfer aan het gesprek met de jeugdarts, namelijk een 8,3.

Implementatie

Het project geeft informatie over de ervaring van jongeren met school en hun opleiding, maar ook de problematiek die onder jongeren speelt. De resultaten bieden mogelijk aanknopingspunten voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om te kijken op welke manier zij daar de jongeren het beste kan ondersteunen. Het wordt aanbevolen om voortdurende aandacht te hebben voor de implementatie van 'M@ZL op het mbo' en de rol van de jeugdarts en jeugdgezondheidszorg daarbij.

Het Nationaal Programma Preventie

Vanuit het vijfde programma preventie (PP5) draagt ZonMw bij aan kennisontwikkeling voor het onderdeel ‘Alles is gezondheid….’ van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Alles is gezondheid is het onderdeel van het NPP waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen. De afspraken, ook wel pledges, zijn bedoeld om een beweging op gang te brengen die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Meer informatie


]]>
news-2167 Tue, 13 Feb 2018 12:49:24 +0100 Download de app voor het raadplegen van JGZ-richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/download-de-app-voor-het-raadplegen-van-jgz-richtlijnen/ Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) lanceert de app ‘JGZ-richtlijnen’ voor professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De app biedt snelle toegang tot aanbevelingen van alle 29 wetenschappelijk onderbouwde JGZ-richtlijnen. De gratis app is vanaf vandaag te downloaden voor iOS en Android.

De app JGZ-richtlijnen:

 • Biedt snelle toegang tot alle JGZ-richtlijnen
 • Bevat een uitgebreide zoekfunctie
 • Brengt de belangrijkste aanbevelingen per richtlijn snel in kaart
 • Houd je op de hoogte van ontwikkelingen rondom de JGZ-richtlijnen
 • Maakt het mogelijk een eigen profiel aan te maken met voorkeursinstellingen
 • Biedt de mogelijkheid direct feedback te geven op de richtlijnen of op de app
 • Biedt naast aanbevelingen ook overzichtskaarten, publicaties, folders en links

JGZ-richtlijnen

De JGZ maakt steeds meer gebruik van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan het vakmanschap van de JGZ. Sinds 2012 ondersteunt het NCJ de implementatie van JGZ-richtlijnen met subsidie van ZonMw, deze app is hier ook onderdeel van. Bij het ontwikkelen van de app is feedback van JGZ-professionals gebruikt om de functionaliteiten aan te sluiten op hun behoeften, zoals de zoekfunctie en toevoeging van handige bijlagen en links.

Meer weten over richtlijnen en de onderbouwing ervan? Ga naar de website van het NCJ. 

Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

]]>
news-2152 Fri, 09 Feb 2018 13:48:41 +0100 Ouders praten mee over JGZ richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ouders-praten-mee-over-jgz-richtlijnen/ Het Landelijk ouderpanel dat in 2017 werd opgericht door Stichting Opvoeden.nl en Ouders en Onderwijs, wordt ingezet om mee te praten over het richtlijnontwikkelproces. Gestart wordt met de richtlijn Opsporen oogafwijkingen. Binnenkort worden de resultaten bekend gemaakt. Stichting Opvoeden.nl levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online aanbieden van betrouwbare informatie aan ouders, jongeren en kinderen. Dat doen we in samenwerking met wetenschappers, professionals uit de praktijk en ouders, jongeren en kinderen zelf.

Het Landelijk Ouderpanel van Stichting Opvoeden.nl en Ouders en Onderwijs telt bijna 1100 ouders en is onder meer opgericht om de stem van ouders luider te laten klinken. Bijvoorbeeld in het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg. De eerste stap is daar nu in gezet! Op dit moment loopt er onder ouders een peiling over de richtlijn Opsporen oogafwijkingen. Het Erasmus MC werkt met onder andere het AJN aan enkele wijzigingen in de richtlijn. Zij willen daar de stem van ouders in meenemen. Het Landelijk Ouderpanel wordt daar nu voor ingezet. In de peiling wordt ouders gevraagd wat zij vinden van de vragen die zij tijdens een consult moeten beantwoorden over de ogen van hun kind en het eventueel afschaffen van het oogonderzoek op driejarige leeftijd. Ook wordt hen gevraagd of zij meteen actie ondernemen als hun kind doorverwezen wordt naar een oogarts of hier nog even mee wachten. De resultaten helpen mee in het doorvoeren van wijzigingen in de richtlijn. Binnenkort worden de resultaten bekend gemaakt.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer informatie


]]>
news-2145 Thu, 08 Feb 2018 15:27:54 +0100 JGZ-richtlijn Heupdysplasie beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jgz-richtlijn-heupdysplasie-beschikbaar/ De JGZ-sector is weer een richtlijn rijker. De JGZ-richtlijn Heupdysplasie geeft informatie over de signalering van heupdysplasie en handvatten voor het handelen bij contactmomenten met kinderen en ouders.

Onbehandeld kan heupdysplasie leiden tot ernstige invaliditeit en vroege coxartrose (slijtage van de heup). Daarom is vroege opsporing en tijdige behandeling essentieel. Late behandeling (voor heupdysplasie met luxatie na de leeftijd van 3 maanden, voor heupdysplasie zonder luxatie na de leeftijd van 6 maanden) is meestal langduriger, invasiever en minder effectief dan vroegtijdige behandeling. De JGZ heeft een  belangrijke rol bij de opsporing van heupdysplasie.

De JGZ heeft een unieke positie binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Daarmee is zij bij uitstek geschikt de opsporing van heupdysplasie uit te voeren. In Nederland bestaan op dit moment echter de nodige verschillen in signalering van zuigelingen met heupdysplasie. Er worden verschillende definities gebruikt voor risicofactoren, signaleringsinstrumenten worden niet uniform toegepast, en het ontbreekt aan eenduidig beleid over wanneer en naar wie moet worden doorverwezen. Naast de belangrijke rol bij de signalering en verwijzing, kan de JGZ ook een rol spelen bij de begeleiding en nazorg van kinderen met heupdysplasie. Deze richtlijn zal JGZ-professionals bij deze taken ondersteunen.

Deze JGZ-richtlijn is, in opdracht en met financiering van ZonMw, ontwikkeld door TNO. De JGZ-richtlijn is inhoudelijk geautoriseerd door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA, en randvoorwaardelijk door ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland.

Implementatie

Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite van het NCJ. Daarnaast biedt het NCJ ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Binnenkort zal ook een implementatietoolkit voor de nieuwe JGZ-richtlijn Heupdysplasie verschijnen  op de richtlijnenwebsite.

ZonMw-programma Richlijnen Jeugdgezondheidszorg

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer informatie

nl/onderzoek-resultaten/jeugd/

]]>
news-2102 Tue, 30 Jan 2018 14:58:47 +0100 Succesvolle afronding leertraject ambassadeur jeugdverpleegkundige https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/succesvolle-afronding-leertraject-ambassadeur-jeugdverpleegkundige/ Vrijdag 26 januari ontving de 1e groep jeugdverpleegkundigen het certificaat voor de succesvolle afronding van het leertraject tot ambassadeur voor de jeugdverpleegkundige uit handen van Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van VWS. Ciska Scheidel sprak over de uitdagingen en kansen voor de JGZ en het belang van goede ambassadeurs. Zij onderstreepte de waarde van de JGZ en de kansen om zich steviger te positioneren in het sociaal domein. Ze nodigde de ambassadeurs uit om die kansen te helpen pakken, hun invloed te laten gelden en andere jeugdverpleegkundigen te inspireren.

Opbrengsten van het leertraject

16 verpleegkundigen van 11 verschillende jgz-instellingen volgden 9 maanden een traject waarin zij leerden om zichzelf te profileren, om schriftelijk en mondeling kort en bondig te formuleren, om te inspireren, presenteren, debatteren, artikelen te schrijven en social media te gebruiken. Werkgevers en vakgroep jeugd van V&VN afdeling Maatschappij en Gezondheid kunnen de ambassadeurs inzetten bij presentaties, debatten, pers, radio en tv, scholingen, gemeenteraadsvergaderingen en andere bijeenkomsten.

Nieuw traject van start

In april 2018 gaat het volgende leertraject van start. Dit leertraject is voor jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheid (OGZ). In de leergang versterken verpleegkundigen hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten zodat zijn, als ambassadeurs, hun vakgenoten optimaal kunnen vertegenwoordigen o.a. bij gemeenten, eigen organisaties, ketenpartners en V&VN. Voor meer informatie is er een voorlichtingsbijeenkomst op maandag 5 maart 2018 van 17.30 – 19.30 uur bij V&VN.

Wat doet ZonMw

ZonMw hecht veel waarde aan het toepasbaar maken van kennis en ziet hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de professional. Vandaar dat ZonMw in de verpleegkundige dan ook een belangrijke doelgroep ziet. Veel projectopbrengsten zijn dan ook gericht op of relevant voor (jeugd)verpleegkundigen. Bijvoorbeeld de jgz-richtlijnen en de opbrengsten uit het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ.

Meer informatie


]]>
news-2090 Fri, 26 Jan 2018 16:02:04 +0100 Word jij ambassadeur? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/word-jij-ambassadeur/ In april 2018 gaat het leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheid (OGZ) van start bij V&VN. In de leergang versterken verpleegkundigen hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten zodat zij, als ambassadeurs, hun vakgenoten optimaal kunnen vertegenwoordigen o.a. bij gemeenten, eigen organisaties, ketenpartners en V&VN.

Wijkverpleegkundigen, dementieverpleegkundigen en jeugdverpleegkundigen gingen je voor in de afgelopen jaren. Na een succesvolle pilot van de leergang ‘Ambassadeurs Jeugdverpleegkundige’ in 2017 heeft V&VN besloten de leergang ook in 2018 aan te beiden. Naast jeugdverpleegkundigen worden ook verpleegkundigen OGZ van harte uitgenodigd deel te nemen. Beide disciplines hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde op het gebied van preventie laten zien en in samenwerking met elkaar kunnen zij hun functie en betekenis voor een gezonde samenleving sterker profileren. Samen kunnen zij een waardevolle partner zijn voor diverse partners binnen de eerste lijn, openbare gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, buurtteams, sociale wijkteams en andere relevante partijen. 

In de periode april 2018 - februari 2019 komen verpleegkundigen maandelijks een dag bij elkaar. Onder de bezielende leiding van ervaren sprekers en in interactie met elkaar ontwikkelen zij hun leiderschapskwaliteiten waarmee zij invloed op hun vakgebied gaan uitoefenen waarvan collegae, stakeholders en ketenpartners zullen profiteren.

Sta jij voor je vak en heb je ambitie een verpleegkundig leider te zijn binnen je vakgebied?

Bekijk ook de flyer en kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 5 maart 2018 van 17.30 – 19.30 uur bij V&VN (Churchilllaan 11, etage 11, 3527 GV Utrecht). 

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor de informatiebijeenkomst? 

Stuur een mail naar: ambassadeurs.jeugd-ogz@venvn.nl

]]>
news-2032 Tue, 16 Jan 2018 14:02:40 +0100 Nieuwe e-learning Veilig slapen bij JGZ-academie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-e-learning-veilig-slapen-bij-jgz-academie/ De JGZ-academie presenteert een nieuwe e-learning: Veilig slapen. De e-learning gaat in op de laatste slaapadviezen, behorend bij de richtlijn Preventie wiegendood. Verder bevat de e-learning verschillende filmpjes en wordt er ingegaan op etnische verschillen bij dit thema.

Richtlijn Preventie wiegendood (2009)

In de richtlijn staan de adviezen beschreven die JGZ professionals aan ouders kunnen/moeten geven om wiegendood te voorkomen. Het gaat om voorlichting over welke factoren het risico op wiegendood verhogen en welke factoren het risico verlagen. In 2017 is een Landelijke Samenwerkings Afspraak (LSA) Preventie van wiegendood gepubliceerd. Deze LSA sluit aan op de richtlijn en verbindt alle professionals die betrokken zijn bij de preventie van wiegendood.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 

De e-learning maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer informatie

]]>
news-1977 Wed, 20 Dec 2017 13:35:35 +0100 Feedback gevraagd JGZ-richtlijn Afwijkende lengtegroei https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/feedback-gevraagd-jgz-richtlijn-afwijkende-lengtegroei/ Graag nodigen wij je uit op het concept van de JGZ-richtlijn Afwijkende lengtegroei te reageren. Dit kan tot 28 februari 2018.

De richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten). De richtlijn helpt bij contacten met individuele jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn geeft achtergrondinformatie over het onderwerp afwijkende lengtegroei. Ook beschrijft het de oorzaken van een afwijkende lengtegroei, de verwijscriteria, de begeleiding van jongeren en ouders met een kind met een afwijkende lengtegroei en de samenwerking met andere professionals.

De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is inmiddels beoordeeld door de ZonMw programmacommissie en de Richtlijnadviescommissie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

De richtlijn Afwijkende lengtegroei

Groeimonitoring is van groot belang voor het tijdig opsporen van aandoeningen die een effect hebben op de groei. Tijdige opsporing en behandeling kunnen leiden tot een betere prognose. Feedback vanuit het veld is onmisbaar voor een succesvolle implementatie van de richtlijn. Op dit moment wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest en start een schriftelijke, landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

 • is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
 • staan er onjuistheden in de tekst?
 • is de richtlijn voldoende concreet?

Commentaar leveren

Je kunt de richtlijn bekijken op de JGZ-richtlijnenwebsite. Omdat het een conceptrichtlijn betreft heb je daarvoor een inlogcode nodig. Deze kan je opvragen via renate.vanzoonen@tno.nl. Daarnaast ontvang je een tabel waarin je jouw commentaar op de richtlijn kunt geven. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

We verzoeken je opmerkingen op de concept richtlijntekst in de commentaartabel vóór 28 februari 2018 per e-mail te sturen naar Renate van Zoonen: renate.vanzoonen@tno.nl.

Programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer informatie

]]>