Over dit programma

Het programma Veilig opgroeien bestaat uit een deelprogramma kindermishandeling en een deelprogramma Loverboys. Het deelprogramma kindermishandeling loopt sinds 2016. In 2018 is daar een aanvullende opdracht voor zorg voor slachtoffers van loverboys als deelprogramma aan toegevoegd.

Doel van het deelprogramma Loverboys

De zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren om zelfstandigheid en regie over eigen leven te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen. De resultaten dienen handvatten op te leveren waar de praktijk behoefte aan heeft. Opbrengsten dienen professionals zo toe te rusten, dat ze ouders en kinderen beter kunnen helpen.

Doel van het deelprogramma Kindermishandeling

Het doel van het ZonMw-deelprogramma Kindermishandeling is het bevorderen van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling door:

  1. Onderzoek naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten.
  2. Onderzoek ter ondersteuning van effectiviteitsonderzoek, gericht op risicofactoren en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professional en randvoorwaarden voor implementatie.

Onderzoeksagenda

De inhoudelijk richting van het ZonMw-programma kindermishandeling is gebaseerd op de Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling. De onderzoeksagenda is een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw. Met input van interviews, een veldraadpleging en een bijeenkomst met experts uit onderzoek, praktijk en beleid vanuit verschillende sectoren is in maart 2016 een breed gedragen onderzoeksagenda tot stand gekomen. Deze onderzoeksagenda vormt de basis voor een meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma kindermishandeling.

Kindermishandeling

In dit deelprogramma wordt de definitie van kindermishandeling uit de Jeugdwet gehanteerd: 'Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouder of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel'.

De definitie is zo opgesteld dat deze meerdere vormen van kindermishandeling omvat:

  • Lichamelijke/fysieke mishandeling
  • Lichamelijke/fysieke verwaarlozing
  • Psychische/emotionele mishandeling
  • Psychische/emotionele verwaarlozing
  • Seksueel misbruik
  • Getuige van huiselijk geweld

In de praktijk komen in een gezin waarin één of meer kinderen mishandeld worden, vaak verscheidene vormen tegelijk voor.

Het deelprogramma richt zich op (potentiële) slachtoffers van kindermishandeling, ouders (zowel plegers als niet-mishandelende ouders in het gezin) en plegers in het algemeen. Het aanpassen en inrichten van de infrastructuur (zoals hoe organiseer je Veilig Thuis in een bepaalde regio) valt buiten dit programma. De huidige structuren dienen als kader waarbinnen het onderzoek uitgevoerd dient te worden.

Meer weten over kindermishandeling? Bekijk onze themapagina Kindermishandeling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website