ZonMw tijdlijn Effectonderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Effectonderzoek nl-nl Fri, 18 Oct 2019 18:28:12 +0200 Fri, 18 Oct 2019 18:28:12 +0200 TYPO3 news-4647 Thu, 03 Oct 2019 10:24:53 +0200 Onderzoek naar beslissen over uithuisplaatsing https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Onderzoek-naar-beslissen-over-uithuisplaatsing?utm_medium=email Beslissen over uithuisplaatsing van een kind is complex. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met een duidelijke onderbouwing. De Richtlijn Uithuisplaatsing helpt professionals hierbij. Onderdeel van de richtlijn is het instrument 'Beslissen over uithuisplaatsing'. Dat instrument kan meerwaarde hebben in de praktijk, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en zes praktijkinstellingen. news-4597 Fri, 20 Sep 2019 16:32:28 +0200 Verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst geschikt bij hulp aan multiprobleemgezinnen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verkorte-versie-van-de-opvoedingsbelastingvragenlijst-geschikt-bij-hulp-aan-multiprobleemgezinnen/ Uit onderzoek blijkt dat de verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL-K) een betrouwbaar en valide instrument is bij het meten van de opvoedingsbelasting. De OBVL-K is bij uitstek geschikt om de hulp aan multiprobleemgezinnen te meten. Multiprobleemgezinnen ondervinden allerlei problemen, zoals problemen bij de opvoeding, psychische problemen en sociaaleconomische problemen. De opvoedingsbelasting van de ouder hangt samen met opvoedproblemen en het gedrag van het kind. Bovendien is de ervaren opvoedingsbelasting van de ouder een belangrijke indicator voor het behaalde resultaat van de hulp.

De Opvoedingsbelastingvragenlijst

De Opvoedingsbelastingvragenlijst is een instrument dat in Nederland veel wordt gebruikt om de opvoedingsbelasting van ouders in kaart te brengen. Er is onderzoek gedaan naar de verkorte versie hiervan. Er zijn ruim 5.800 vragenlijsten bij de start en bij het einde van een behandeling afgenomen en geanalyseerd. Zo werd duidelijk dat de verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst, bij multiprobleemgezinnen betrouwbaar en valide is. Bij nog eens 250 gezinnen werd de OBVL-K maandelijks afgenomen om te onderzoeken of de vragenlijst geschikt is om veranderingen in de opvoedingsbelasting gedurende de hulp te meten. Dat blijkt het geval te zijn.

Monitoring verloop

Door de opvoedingsbelasting maandelijks te meten wordt het verloop van de behandeling zichtbaar. De uitkomst van die metingen, de zogenoemde verloopprofielen, geven input voor gesprekken tussen hulpverlener en gezin. In het onderzoek zijn ook verloopprofielen ontwikkeld die de gemiddelde veranderingen in kaart brengen bij een multiprobleemgezin. Door de veranderingen te meten kan sneller bijgestuurd worden als de hulp niet het verwachte resultaat biedt.

Toolkit

Maar wat te doen als de hulpverlening aan een gezin niet vooruit lijkt gaat? Samen met ouders en professionals is hiervoor een toolkit ontwikkeld. Deze ‘Toolkit voor stagnerende hulpverlening’ ondersteunt hulpverleners om de OBVL-K op een goede manier te gebruiken. Het stimuleert de hulpverlener ook om te zoeken naar andere vormen van hulpverlening als blijkt dat er onvoldoende voortuitgang is voor het gezin en biedt dus handvatten voor professionals om tussentijds het verloop van de behandeling te evalueren en waar mogelijk bij te stellen. Deze toolkit wordt opgenomen in de landelijke richtlijn Multiprobleemgezinnen.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

]]>
news-4519 Thu, 05 Sep 2019 17:04:47 +0200 Sociale opvoedondersteuning zet moeders in hun kracht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sociale-opvoedondersteuning-zet-moeders-in-hun-kracht/ Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen heeft de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar hoe jeugdprofessionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan lichte opvoedondersteuning voor kwetsbare ouders. Uit het onderzoek blijkt dat het versterken van het sociale netwerk van ouders op een laagdrempelige manier het beste werkt. Sinds de wet op de jeugdzorg en de WMO moeten gemeentes ervoor zorgen dat er voldoende goede opvoedcondities worden gecreëerd, zodat ieder kind kansrijk, veilig en gezond kan opgroeien. Socialejeugdprofessionals die preventief en omgevingsgericht werken spelen daarin een cruciale rol. Ouders komen tijdens het opvoeden voor complexe, onzekere opgaven te staan. Moeders die hun kinderen onder lastige omstandigheden opvoeden, bijvoorbeeld alleenstaand, met weinig financiële middelen, of zonder positieve opvoedvoorbeelden, ervaren dit in verhoogde mate. Lichte opvoedondersteuning helpt deze moeders om de opvoeding weer zelf aan te kunnen. 

Storytelling

Hoe pakken sociale jeugdprofessionals dat aan? In 3 vernieuwende socialeopvoedpraktijken (Ouders en Puk in Hoogeveen, De Huiskamer in de Groningse wijk Beijum en de alleenstaande moedergroepen in Veendam) is middels storytelling onderzocht hoe professionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan de lichte opvoedondersteuning. 

Concrete verhalen van moeders, professionals en vrijwilligers over hun ervaringen, leren professionals wat werkt bij opvoedingsondersteuning. Wat is belangrijk? Voor professionals draait het om professionele vaardigheden, het bieden van structuur en het creëren van groepsgevoel. Voor de deelnemende ouders zijn ook sociale contacten, ontspanning en het leren van andere ouders belangrijk.

Op het eerste oog lijken het geen ingewikkelde onderwerpen, maar uit de verhalen blijkt dat ze wel een grote kracht hebben. Een professional vertelt: “Je ziet iemand groeien, sterker worden. Moeders die dan op een gegeven moment de groep weer verlaten zeggen: ik heb de boel weer op de rails, ik voel me weer goed, ik voel me weer happy, ik kijk weer naar de toekomst, mijn kinderen gaan lekker.”

Handreiking

Laagdrempelig ondersteuning bieden is een kunst die de socialejeugdprofessionals in deze 3 praktijken verstaan. Het is van groot belang dat hbo-opleidingen Sociaal werk, jeugdprofessionals opleiden die dit kennen, herkennen en ernaar weten te handelen. In de ontwikkelde handreiking geven we praktische handvatten voor professionals die opvoedingsondersteuning (willen gaan) aanbieden of hun bestaande praktijk willen verbeteren. Daarnaast is de handreiking bruikbaar voor opleidingen binnen Social Work en Toegepaste Psychologie om invulling te geven aan het preventief en omgevingsgericht handelen van (jeugd) professionals. De handreiking is in november beschikbaar en op te vragen bij het secretariaat van het lectoraat.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

]]>
news-4460 Mon, 26 Aug 2019 08:37:03 +0200 Nieuw onderzoek naar kennis over de keuze van implementatie-strategieën in de jeugdsector https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderzoek-naar-kennis-over-de-keuze-van-implementatie-strategieen-in-de-jeugdsector/ Dit najaar starten 2 projecten die opgedane kennis uit onderzoek gaan vertalen naar praktische toepassingen voor professionals, onderzoekers en stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het succesvol invoeren van innovaties. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van innovaties, interventies, instrumenten, richtlijnen en andere toepassingen van resultaten uit onderzoek. Maar als een innovatie werkt, wil dat nog niet zeggen dat deze ook in de praktijk wordt toegepast. Er is nog weinig kennis beschikbaar om de keuze voor een implementatiestrategie goed theoretisch te onderbouwen. 

Project Getting beyond determinants of implementation: Strategies to effectively tackle barriers to the implementation of guidelines in youth care 

De Kindcheck is een richtlijn die zorgverleners handvatten biedt om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op basis van problemen van ouders zoals verslavingsproblemen, huiselijk geweld of ernstige psychiatrische problemen. Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in welke factoren belangrijk zijn bij het invoeren van een richtlijn zoals de Kindcheck. Daarna wordt vastgesteld met welke strategieën die factoren beïnvloedt kunnen worden, zodat zorgverleners beter ondersteund kunnen worden bij het invoeren van richtlijnen. In het project wordt een (digitale) beslishulp ontwikkeld waarmee zorgverleners en organisaties kunnen bepalen welke implementatiestrategieën goed bij hen en hun context passen.

Project Implementation strategies for professionals in working with elements of interventions

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van een innovatie is de instructie en training van de professionals die ermee zullen gaan werken. In dit onderzoek wordt ingezet op een actuele innovatie in de jeugdsector, namelijk het werken met elementen van effectieve interventies. Gezocht wordt naar onderbouwde kennis over de training van verschillende typen jeugdprofessionals, die verschillen in opleiding en setting, maar mogelijk allemaal (soms) met deze innovatie gaan werken. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de beste strategieën voor instructie en training van innovaties voor jeugdprofessionals in het algemeen. Daarna worden 2 verschillende trainingsmodules voor het leren werken met elementen van interventies ontwikkeld en aangeboden aan verschillende groepen. De trainingen worden geëvalueerd met de deelnemers om te ontdekken wanneer en waarom voor bepaalde strategieën van training gekozen kan of moet worden.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
De projecten worden gefinancierd vanuit dit programma.

Meer informatie

]]>
news-4163 Wed, 12 Jun 2019 09:16:12 +0200 Het belang van de samenwerkingsrelatie bij gezinshulpverlening https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-belang-van-de-samenwerkingsrelatie-bij-gezinshulpverlening/ Hoe beter hulpverleners erin slagen om een goede samenwerkingsrelatie met ouders te realiseren én te behouden, hoe positiever de behandelresultaten voor gezinnen zijn. Dat is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Marieke de Greef, onderzoeker en (gast)docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en coördinerend behandelaar bij Karakter. Veel gezinnen met problemen op het gebied van opvoeding of de ontwikkeling van kinderen, krijgen opvoedondersteuning in de thuissituatie. Positieve resultaten van die hulpverlening zijn helaas niet vanzelfsprekend. Welke factoren dragen bij aan effectieve gezinshulpverlening? Gaat het vooral om de samenwerkingsrelatie, zoals ouders en hulpverleners zelf vaak aangeven? Marieke de Greef promoveerde op 22 mei 2019 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar deze vraag.

Onderzoeksresultaten

Uit haar onderzoek 'Addressing the alliance' - vrij vertaald: ‘Aandacht voor de alliantie’ - blijkt verder dat allianties beter zijn als ouders niet eerder vergelijkbare hulp ontvingen, als ouders en hulpverleners positieve verwachtingen hadden ten aanzien van de hulp, en als hulpverleners een betere band hadden met hun leidinggevende. Een goede band tussen hulpverleners en leidinggevenden blijkt bovendien bij te dragen aan betere hulpverleningsresultaten.

Toekomst

Marieke de Greef: “Aandacht voor alliantie in de hulpverleningspraktijk, vervolgonderzoek en de opleiding van (toekomstige) hulpverleners is hard nodig. Deze oproep klinkt misschien als een open deur, maar is dat allesbehalve. Aandacht voor alliantie in het dagelijks werk is nog niet vanzelfsprekend, en regelmatig slagen we er als hulpverleners ook niet in om goede banden te ontwikkelen en te behouden. Het is een complexe en onderschatte vaardigheid."

"De uitdaging die er ligt is dat we samen uitzoeken hóe hulpverleners kunnen zorgen voor een goede band met ouders. Want hulpverleners die dat voor elkaar krijgen, hebben een waardevolle vaardigheid in handen om de situatie van een grote groep gezinnen in de jeugd- en opvoedhulp te verbeteren."

Alliantie-projecten ZonMw

Marieke de Greef werkte samen met organisaties voor jeugd- en opvoedhulp aan het ZonMw onderzoeksproject 'Goede alliantie, effectievere jeugdzorg?'. Voor het maken en verspreiden van een kennisoverzicht en aanbevelingen hierover loopt er een samenwerkingsproject met 19 projectleiders en een klankbordgroep bestaande uit cliënten, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek.

Het doel is om te bepalen wat nu de stand van zaken is als het gaat om de kennis over alliantie en andere algemeen werkzame factoren die een rol spelen in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het is de bedoeling om zicht te krijgen op wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Genoemde projecten zijn tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

]]>
news-4106 Fri, 24 May 2019 14:54:43 +0200 Subsidieoproep Verbeteren wijkgericht werken: integraal en op maat! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-verbeteren-wijkgericht-werken-integraal-en-op-maat/ De eerste subsidieoproep van het nieuwe programma Wat werkt voor de jeugd is opengesteld. Voor deze oproep kunnen onderzoeksvoorstellen ingediend worden waarmee de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen verbeterd wordt. De decentralisatie van de jeugdhulp beoogt dat gemeenten door wijkgericht te werken beter in staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden (eigen kracht) en de behoeften van individuele kinderen en hun ouders. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten makkelijker verbindingen kunnen leggen tussen de verschillende domeinen. 

Wijkgericht werken gaat over aansluiten op wat kinderen, hun ouders/verzorgers en professionals nodig hebben om kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen laten opgroeien. Met het integraal werken wordt er gewerkt vanuit de situatie en het vraagstuk van de kinderen/ouders. Dat betekent dat professionals niet moeten denken vanuit wat ze zelf als organisatie te bieden hebben, maar moeten kijken naar wat voor de situatie en vraag van het gezin een passende oplossing kan zijn: op maat! 

Het doel van deze subsidieoproep is onderzoek uit te zetten waarmee de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen verbeterd wordt. Ook wordt er één project toegekend dat bestaande kennis bundelt en de verschillende lopende trajecten verbindt. De projecten dragen bij aan kennisontwikkeling over wat werkt, en het toepasbaar maken en het benutten van bestaande kennis ter versterking van de kwaliteit van lokale teams en wijkgericht werken met gezinnen.

Deadline voor het indienen van aanvragen is 12 september 14.00 uur. Lees de subsidieoproep voor meer details en de randvoorwaarden.

ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd 

Met het  kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd wil ZonMw meer te weten komen over wat werkt in de hulp en ondersteuning voor jongeren en gezinnen.

Meer weten?

]]>
news-4047 Fri, 17 May 2019 11:47:32 +0200 Oproep voor gemeenten om deel te nemen aan onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-voor-gemeenten-om-deel-te-nemen-aan-onderzoek-naar-een-effectieve-maatwerk-aanpak-voor-multip/ Op 1 mei 2019 is een consortium gestart dat onderzoek gaat doen en daarbij 6 gemeenten gaat begeleiden om met actieonderzoek een effectieve maatwerk-aanpak te vinden voor multiprobleemgezinnen. Gemeenten kunnen hiervoor tot 18 juni een subsidieaanvraag indienen. Uit de aanvragen worden 6 gemeenten geselecteerd. Wat houdt het onderzoek in? 

Het onderzoeksconsortium, onder leiding van Instituut Publieke Waarden, gaat het onderzoek begeleiden. In de 6 geselecteerde gemeenten wordt een maatwerk-aanpak in de praktijk (door)ontwikkeld, beproefd en wetenschappelijk getoetst. Daarin gaat het consortium met de gemeenten actief op zoek naar knelpunten, kansen en oplossingen. Met als doel het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak die ook voor anderen gemeenten bruikbaar is.
De 6 gemeenten die gaan deelnemen aan het onderzoek ontvangen hiervoor subsidie. Zij zetten rond 20 van hun meest complexe multiprobleemgezinnen een aanpak op die vernieuwing en innovatie omarmt. Het gaat nadrukkelijk om het creëren van een werkwijze die is ingebed in het primair proces van betrokken partners en ketenorganisaties. De subsidie moet gebruikt worden voor het uitvoeren van vernieuwende maatwerk-aanpakken. Het bedrag dient volledig besteed te worden aan de hulp, ondersteuning en aanpak van de 20 casussen van multiprobleemgezinnen aan de hand van een maatwerk-aanpak. Het onderzoeksconsortium adviseert, begeleidt, ondersteunt en jaagt de gemeenten aan bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van de maatwerk-aanpak. De gemeenten werken actief aan het onderzoek mee en leveren input voor het onderzoek.

Welke gemeenten kunnen meedoen?

De oproep is specifiek gericht op gemeenten in Nederland die al bezig zijn met, of concrete ideeën hebben over een maatwerk-aanpak van multiproblematiek rond gezinnen en deze willen opzetten of versterken. Omdat de gemeente maar één maand heeft om het onderzoek voor te bereiden moet de visie en het feit dat de gemeente voortvarend op dit thema door kan pakken in de aanvraag goed onderbouwd worden. De voorkeur gaat uit naar deelname van gemeenten die al aantoonbare stappen hebben gezet in een maatwerk-aanpak. Gemeenten die een urgentie hebben om een maatwerk-aanpak op te zetten, maar waar geen aanzet is gedaan hiervoor, moeten goed onderbouwen hoe ze hier voortvarend in te werk kunnen gaan.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Voor meer informatie over de oproep en randvoorwaarden lees de subsidieoproep.

Meer informatie

]]>
news-4011 Tue, 07 May 2019 11:30:08 +0200 E-magazine Lerend Transformeren: aan de slag met actie-onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-magazine-lerend-transformeren-aan-de-slag-met-actie-onderzoek/ Begin 2017 startte het project Lerend Transformeren. Nu, 2,5 jaar later, rond het project bijna af. Wat heeft Lerend Transformeren opgeleverd? En wat kunnen anderen hiervan leren? De geleerde lessen uit het project zijn gebundeld en gepresenteerd in een e-magazine. Laat u inspireren om aan de slag te gaan met de transformatie en actieonderzoek! Actieonderzoek

Binnen het project Lerend Transformeren hebben 15 aanbieders van hulp aan jeugdigen en hun gezinnen actieonderzoek uitgevoerd. De actieonderzoeken zijn ingezet als manier om een verandering op gang te brengen in de eigen organisatie. Alle actieonderzoeken hadden tot doel het ondersteunen van professionals om te werken volgens de transformatiedoelen uit de Jeugdwet. Wat kan er in een organisatie bijvoorbeeld gedaan worden om meer ruimte aan professionals te geven? Of om meer preventief te werken en uit te gaan van de eigen kracht van gezinnen?

Slotsymposium

Op het slotsymposium van Lerend Transformeren op 8 april 2019 zijn de verhalen van de actieonderzoeken met geïnteresseerden uit de brede zorg voor jeugd gedeeld. In het magazine vind je naast die verhalen ook inspiratie om zelf aan de slag te gaan met actieonderzoek en de transformatie binnen jouw organisatie!

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

]]>
news-3830 Mon, 25 Mar 2019 17:08:46 +0100 Bij welk vraagstuk en op welk moment past welke onderzoeksmethode het best? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bij-welk-vraagstuk-en-op-welk-moment-past-welke-onderzoeksmethode-het-best/ ZonMw is in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een traject gestart om te komen tot een meer gemeenschappelijk kader voor verschillende onderzoeksdesigns. De afgelopen jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van de wat meer ‘traditionele’ onderzoeksmethoden naar meer diverse onderzoeksdesigns. En lang niet altijd is duidelijk welk design het meest passend is in welke context. Met dit traject willen ZonMw en het NJi onderzoekers de mogelijkheid bieden een beter onderbouwde keuze voor een bepaald design te maken. Als onderzoeksfinancier wil ZonMw valide en bruikbare kennis laten ontwikkelen die impact heeft in de praktijk. Impact is niet alleen een kwestie van goede disseminatie. Ook door de keuze van het onderzoeksdesign kan de impact al gaande het onderzoek worden vergroot. Welk onderzoeksdesign het meest geschikt is, hangt sterk af van de situatie. De vraag is dus: welk design is passend in welke context? 


ZonMw is samen met het NJi een traject gestart om te komen tot een gemeenschappelijk kader voor verschillende onderzoeksdesigns door de volgende 3 vragen te beantwoorden:

  1. Bij welk vraagstuk en op welk moment is welk design het meest passend?
  2. Wat is de bewijskracht van een bepaald design?
  3. Wat zijn de randvoorwaarden voor het goed uitvoeren van een bepaald design? 

Deze vragen moeten worden beantwoord, zodat onderzoekers een beter onderbouwde keuze voor een bepaald design kunnen maken. Dit moet het makkelijker maken om te toetsen of de gekozen methode goed aansluit bij het beoogde doel en ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Daarnaast willen we hetgeen we wel al weten meer bekendheid geven.
De komende maanden worden rond diverse onderzoeksmethoden verschillende bijeenkomsten georganiseerd of bij bestaande bijeenkomsten aangesloten. Hier wordt met onderzoekers en methodologische experts op de verschillende terreinen kennis en ervaringen opgehaald en gebundeld. 

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Meer informatie

]]>
news-3631 Mon, 18 Feb 2019 08:45:30 +0100 Het gaat niet altijd goed: implementatie van blended care in de jeugdgezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-gaat-niet-altijd-goed-implementatie-van-blended-care-in-de-jeugdgezondheidszorg/ In een samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en TNO werden bestaande, evidence-based werkwijzen rondom excessief huilen en pesten doorontwikkeld naar een online variant. De omstandigheden rondom de start van het project leken ideaal. Toch is het project door achterblijvende respons van deelnemers voor het onderzoek eerder gestopt. Wat kunnen we hiervan leren? Voorafgaand aan het project ‘Consultatiebureau van de toekomst: de ontwikkeling en evaluatie van ‘blended care’ in de jeugdgezondheidszorg’ is TNO benaderd door praktijkinstelling GGD Hart voor Brabant met de vraag of zij onderzoek wilde doen naar blended care in de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Blended care

Blended care is een combinatie van online en offline zorg en contactmomenten. Een deel van de bestaande face-to-face werkwijzen in de zorg wordt vervangen. Hoewel blended care in de JGZ nog niet veel wordt ingezet, experimenteert de JGZ van GGD Hart voor Brabant al enkele jaren met deze innovatieve werkwijze en deze leek goed aan te sluiten bij de behoeften van ouders. Vandaar dat GGD Hart voor Brabant en TNO besloten hebben de werkwijze door te ontwikkelen en op werkzaamheid te onderzoeken.

Doel project

Het doel van dit project was de zorg aan ouders en jeugdigen te verbeteren door blended care in te zetten op de thema’s excessief huilen en pesten door:
•    Bestaande werkwijzen door te ontwikkelen naar een blended vorm. 
•    Deze blended werkwijzen in een haalbaarheidsstudie te toetsen op proces, succes, duur van het traject en cliënttevredenheid.
•    Kansen en belemmeringen voor implementatie van de blended werkwijzen in kaart te brengen.

Het project liep anders

Na 1,5 jaar blijkt de respons van deelnemers achter te blijven. Ondanks het feit dat de onderzoeksvraag vanuit de praktijk kwam en de praktijk ook vanaf het begin nauw betrokken is geweest bij het onderzoek. 
Wat zorgde ervoor dat de implementatie anders verliep dan verwacht? En welke factoren waren hierop van invloed? Ter afsluiting van het project zijn 7 JGZ-professionals naar hun mening gevraagd. Dit waren zowel verpleegkundigen en artsen als leidinggevenden en beleidsmedewerkers.

Het blijkt dat implementatie van de blended care-modules wordt beïnvloed door een scala aan belemmerende en bevorderende factoren die te maken hebben met het niveau van de interventie, de gebruiker, organisatie en sociaal-politieke omgeving. Deze factoren zijn uitgewerkt in een factsheet. Voor een succesvolle toepassing dient de implementatiestrategie op al deze factoren in te spelen.

Flyer

In de flyer 'Het lukt niet altijd: implementatie van blended care in de jeugdgezondheidszorg' leest u meer over de belemmerende en bevorderende factoren in de praktijk.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

]]>
news-3566 Mon, 04 Feb 2019 15:48:54 +0100 Effectieve opvoedinterventie op maat https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/effectieve-opvoedinterventie-op-maat/ Hoe kunnen opvoedinterventies beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken? Over deze vraag boog Krista van Mourik zich vanuit de Academische Werkplaats SAMEN. Ze ontwikkelde de module ‘Omgaan met stress en niet helpende emoties’ die passende hulp biedt aan ouders met een migratie-achtergrond. Onlangs rondde Van Mourik haar onderzoek af met een proefschrift. Verschillen in opvoedzorgen en hulpzoekgedrag 

In haar proefschrift Cultural adaptation of a parenting intervention for parents in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods brengt Van Mourik de opvoedzorgen en het hulpzoekgedrag van ouders in kaart. Met behulp van vragenlijsten en interviews vergeleek ze de opvattingen, ervaringen en behoeftes van drie etnische groepen: Antilliaans-Nederlandse ouders, Marokkaans-Nederlandse ouders en Nederlandse ouders.

Uit de resultaten blijkt dat de ouders met een migratie-achtergrond en ouders in een lastige sociale-economische situatie minder snel dan andere ouders problemen bij hun kind herkennen. Als zij wel problemen zien, schrijven zij die vaak toe aan stress of externe factoren. Van Mouriks onderzoek toont aan dat de opvattingen van ouders over opvoedproblemen bepalen hoe relevant zij ondersteuning vinden. Zij constateerde dan ook dat de motivatie om deel te nemen aan opvoedhulp lager is als ouders stress als oorzaak van opvoedproblematiek zien.  

Culturele sensitiviteit 

De promovenda stelde vast dat opvoedinterventie ook in deze gezinnen met migratie-achtergrond effectief is. Wel is het belangrijk dat hulpaanbieders sensitiviteit ontwikkelen voor de sociale en culturele context van ouders en de interventie daarop afstemmen. Zo ontwikkelde Van Mourik de module ‘Omgaan met stress en niet-helpende emoties’ die de bestaande opvoedinterventie Niveau 4 Oudercursus van Triple P aanvult. De module blijkt effectief in het bieden van coping-strategieën voor ouders om met stress om te gaan. 

SAMEN voor betere jeugdhulp 

Van Mourik voerde haar onderzoek uit vanuit de Academische Werkplaats SAMEN. SAMEN is een samenwerkingsverband van de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Hollands Midden, waarin kennis wordt ontwikkeld die de transformatie van de jeugdhulp ondersteunt. In dit netwerk wordt kennis uit onderzoek, beleid, opleidingen, praktijk en gezinnen samengebracht. 

Van Mourik rondde haar onderzoek onlangs af en promoveerde op 12 december. Momenteel werkt ze vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum als onderzoeker binnen het CIKEO-consortium. Dit door ZonMw gefinancierde project heeft als doel om op een flexibele manier orde te brengen in het aanbod voor opvoedsteun. Het consortium zal uiteindelijk kennis opleveren over welke (delen van) opvoedinterventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Van Mouriks opvoedmodule is hier een mooi voorbeeld van.

Meer weten? 

]]>
news-3519 Sun, 27 Jan 2019 20:31:12 +0100 Nieuw programma Wat werkt voor de jeugd van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-programma-wat-werkt-voor-de-jeugd-van-start/ In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw met de uitvoering van het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd. De missie van het programma is het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen. De eerste subsidieoproep gaat naar verwachting dit voorjaar open. In het programma is veel aandacht voor preventie, de samenwerking van jeugdhulp met publieke gezondheidszorg, het gezichtspunt van gemeenten en is er ruimte voor onderzoeksvragen die voortkomen uit de actieprogramma’s ‘Zorg voor de Jeugd’ en ‘Kansrijke Start’.

Programmalijnen

Het programma heeft 3 programmalijnen:

1.    Kind en leefwereld
Thema’s onder deze programma lijn zijn: kennisontwikkeling over kind, ouder en gezinsgericht werken, participatie van jongeren en ouders en kennis over (tijdige) hulp en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

2.    Professionals en hun organisatie
Met deze programmalijn wordt effectonderzoek naar –de werkzame elementen van- instrumenten en interventies voortgezet. Ook stimuleren we dat kennis aansluit bij, en toepasbaar gemaakt wordt voor opleidingen voor professionals. En ontwikkelen we kennis over wat werkt bij het organiseren van ruimte voor professionals. Tot slot gaat het om kennis ter versterking van de kwaliteit van lokale teams en wijkgericht werken.

3.    Gemeenten
Het stimuleren van kennis over bekostigingsmodellen en opdrachtgeverschap, het versterken van domein overstijgend werken en preventie en onderzoek naar innovaties en experimenten zijn doelstellingen van deze programmalijn.

Om ervoor zorg te dragen dat onderzoeksresultaten een verschil maken voor jeugdigen en hun ouders, wordt bevorderd dat onderzoeksvragen zo veel mogelijk gesteld worden vanuit hun perspectief. Ook wordt gestimuleerd dat ouders en jongeren participeren in de verschillende projecten. Het programma is een vervolg op het programma Effectief werken in de jeugdsector (2012-2019).

Budget en subsidie

Het programma heeft een totaalbudget van €21 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2025. In het voorjaar van 2019 starten we met subsidiemogelijkheden voor onderzoek rond wijkgericht werken.

Meer weten?

 

]]>
news-3518 Fri, 25 Jan 2019 10:49:38 +0100 Evaluatie jeugd-ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evaluatie-jeugd-ggz/ Onlangs is een onderzoeksconsortium gestart met het uitvoeren van een evaluatie naar de jeugd-ggz. In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp. Het onderzoek is uitgezet op verzoek van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de eerste evaluatie van de jeugdwet. Bij de bespreking van de eerste evaluatie van de Jeugdwet in de Tweede Kamer kwam aan de orde dat de jeugd-ggz in deze evaluatie onderbelicht is. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer toegezegd om een apart onderzoek te laten uitvoeren. Een consortium bestaande uit het NIVEL, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Tranzo, het PON en de Stichting Alexander gaan dit in de komende tijd gezamenlijk doen.

Het onderzoek richt zich op de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015. Er worden gegevens verzameld op zowel landelijk als lokaal niveau. In het onderzoek staan 5 thema’s centraal: toegang tot jeugd-ggz, samenwerking, leren, triage en acute kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook wordt ingegaan op de knelpunten, goede voorbeelden, kansen voor doorontwikkeling en de uitvoering van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel van jeugdhulp De verwachting is dat de resultaten in de loop van 2019 beschikbaar komen.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

]]>
news-3517 Thu, 24 Jan 2019 17:56:23 +0100 Projecten over het verbinden van kennis en jeugdopleidingen starten vanaf april 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-over-het-verbinden-van-kennis-en-jeugdopleidingen-starten-vanaf-april-2019/ Eind 2018 zijn 3 projecten gehonoreerd die samen met opleidingen, onderzoekers en professionals actuele kennis over het verbeteren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren toepasbaar gaan maken voor opleidingen. In de (jeugd)programma’s van ZonMw wordt veel kennis ontwikkeld die waardevol is voor aankomende professionals in de jeugdsector. Met het honoreren van de 3 projecten stimuleert ZonMw dat kennis ingebed wordt in beroepsopleidingen zodat resultaten uit onderzoek in de praktijk terecht komen en toegepast worden. Opleidingen spelen een belangrijke rol bij de borging van projectresultaten. De professionals van de toekomst worden immers door opleiding gevormd. 
De projecten hebben een looptijd van 2 jaar. De resultaten komen medio 2021 beschikbaar.

De projecten 

Onbekend maakt onbemind. Leren werken met neurobiologische kennis van en met jongeren met antisociaal gedrag
Hersenontwikkeling en de invloed op het gedrag bij jongeren met zeer problematisch antisociaal gedrag is een nog onderbelicht onderwerp binnen het dagelijks handelen van professionals en in de opleiding van deze professionals. Het doel van dit onderwijsproject is om de kennis die er is vanuit de neurobiologische en psychosociale wetenschappen over problematisch antisociaal gedrag bij jongeren te bundelen. Zodat het mogelijk wordt dat de kennis in de praktijk en de (hbo)opleidingen wordt opgenomen. Het project levert inzicht op over wat nodig is om deze overdracht van kennis blijvend in te passen. 

Samen de handen in één voor multiprobleem
Professionals vinden het moeilijk om multiprobleemgezinnen de juiste hulp te bieden. Daarom wordt er steeds meer kennis verzameld over werkzame elementen van interventies voor multiprobleemgezinnen. Het doel van het project is om actuele kennis over het verbeteren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren uit multiprobleemgezinnen toepasbaar te maken voor opleidingen. In dit project worden ‘blended learning’ modules ontwikkeld die bijdragen aan het opleiden van reflectieve professionals en optimale hulpverlening aan multiprobleemgezinnen.

Plein 16-27: Landelijke leergemeenschap jongeren op weg naar volwassenheid 
Veel jongeren tussen de 16 en 27 jaar hebben ondersteuning nodig in de overgang naar volwassenheid. Plein 16-27 is een leergemeenschap voor offline en online uitwisseling tussen opleidingen, het werkveld, beleidsmakers, onderzoekers en ervaringsdeskundige jongeren. Tijdens de offline ontmoetingen van de leergemeenschap worden 3 onderwijstoepassingen, of ‘meeting points’ op Plein 16-27, ontwikkeld. Studenten kunnen daar de benodigde kennis en vaardigheden op doen om jongeren in de overgang naar volwassenheid goed te ondersteunen. De onderwijstools worden via een digitale leeromgeving blijvend gedeeld.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. De projecten worden vanuit dit programma gefinancierd.

Meer weten?

]]>
news-3385 Thu, 20 Dec 2018 07:56:22 +0100 Kennisagenda Jeugd maakt een derde stop: Carsten Herstel, directeur Sanctietoepassing en Jeugd, noemt agenda ‘schot in de roos’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-jeugd-maakt-een-derde-stop-carsten-herstel-directeur-sanctietoepassing-en-jeugd-noem/ Carsten Herstel, directeur Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op maandag 17 december 2018 de Kennisagenda Jeugd in ontvangst genomen. Eerder werd de agenda al aangeboden aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en directeur-generaal Bernard ter Haar van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking waarbij maar liefst vier verschillende ministeries betrokken zijn. De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken op het thema Jeugd gezamenlijk op te pakken. De aanbieding werd, namens de Taskforce Jeugd gedaan door Judi Mesman, een van de boegbeelden van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. De Kennisagenda wordt aan het einde van 2018 feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die bij de totstandkoming van de Kennisagenda betrokken zijn geweest; op 21 december volgt de aanbieding op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

U vindt de Kennisagenda hier

Reactie Carsten Herstel

De heer Herstel noemt de Kennisagenda Jeugd een schot in de roos: de agenda sluit aan bij de doelstelling van het ministerie om op het thema jeugd meer werk te maken van de interdepartementale samenwerking. 

De titel van de Kennisagenda ‘Een goede basis’ is treffend, volgens de heer Herstel, omdat goed beleid niet kan zonder goede wetenschappelijke kennis. Voor het ministerie van J&V zijn de thema’s die genoemd worden in de Kennisagenda relevant. Met name ‘overgangen en aansluitingen’, ‘intergenerationele overdracht’ en ‘normativiteit van opvoeding en onderwijs (expliciteren van de normen die onder regelgeving en beleid liggen)’ zijn thema’s waar het ministerie ook mee bezig is en waar wetenschappelijke kennis zeker gewenst is. 

Veel partijen én jongeren betrokken bij totstandkoming Kennisagenda

Het doel van de Kennisagenda is om deze thema’s concreet te maken en daarmee wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het jeugddomein handvatten te geven om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. Mede daarom zijn bij de totstandkoming van de Kennisagenda een groot aantal partijen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs betrokken. Wat de Kennisagenda uniek maakt is dat niet alleen professionals een inbreng hebben gehad, maar juist ook ouders en jongeren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in samenwerking met andere onderdelen van NWO en ZonMw de Taskforce ondersteund bij de totstandkoming van de Kennisagenda.

NWA biedt kansen

De verschillende thema’s uit de Kennisagenda Jeugd hangen met elkaar samen, vullen elkaar aan of overlappen elkaar. Deze zouden dan ook niet los van elkaar onderzocht moeten worden. Hier liggen kansen voor onderzoekers om samen met collega’s uit andere domeinen en disciplines grootschalig onderzoek op te zetten. De verschillende calls van de NWA bieden hier mogelijkheden voor. 

J&V herkent zich in het appel dat de Taskforce en Kennisagenda doen om het kind nog meer centraal te stellen en gaat de samenwerking met andere departementen verder versterken om de kennisopbouw een impuls te geven.

Meer weten?

]]>
news-3272 Mon, 26 Nov 2018 13:05:44 +0100 Masterclasses Jongerenparticipatie in onderzoek - schrijf je nu in! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/masterclasses-jongerenparticipatie-in-onderzoek-schrijf-je-nu-in/ Op vrijdag 8 en vrijdag 22 maart 2019 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) en Esther Peeters twee masterclasses over jongerenparticipatie in onderzoek. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. Meld je nu aan. Programma

Masterclass 1 (vrijdag 8 maart 2019) - Kennismaken met jongerenparticipatie
Deze masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, maar nog niet goed weten hoe en wat het oplevert. Na afloop ben je aan het denken gezet over vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg? 

Masterclass 2 (vrijdag 22 maart 2019) - Dilemma’s bij jongerenparticipatie
Op deze dag – bedoeld voor onderzoekers die enige ervaring hebben met het betrekken van jongeren – staan dilemma’s centraal die door de deelnemers zelf zijn ingebracht.Tijdens deze masterclass diepen onderzoekers en jongeren op inspirerende wijze concrete vraagstukken rond het betrekken van jongeren bij onderzoek uit. Na afloop heb je concrete oplossingsrichtingen voor je dilemma, en inzicht in de dilemma’s van collega-onderzoekers. 

Wat valt er voor jongeren te halen?

Voor beide masterclasses geldt dat je er op inspirerende wijze leert wat je sterke punten zijn en ontdekt hoe jij je stem kunt laten horen in onderzoek in de jeugdsector. Op deze dag ervaar je hoe je jouw kennis kunt inzetten voor onderzoek naar vragen die jongeren belangrijk vinden. En zo invloed uit kunt oefenen op het gezond en veilig opgroeien van jongeren. Je krijgt inzicht in en hoe je je sterke punten het beste kunt inzetten in je samenwerking met onderzoekers. 

Beide masterclasses zijn interactief opgezet. Naast het gezamenlijke deel zal ook een gedeelte van de dag apart ingericht zijn voor onderzoekers en jongeren.  

Wie kan deelnemen?

Iedere onderzoeker (zowel vanuit praktijkinstellingen als onderzoeksinstellingen) in de jeugdsector kan zich aanmelden. Bij voorkeur meldt elke onderzoeker zich gezamenlijk met een jongere aan. Ook jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek kunnen zich inschrijven. Deelname aan één van de twee de masterclasses is gratis. 

Aanmelden 

Meld je nu aan via ons inschrijfformulier. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Schrijf je dus alleen in als je daadwerkelijk kunt komen. 

Meer informatie

  • Tijdstip: beide masterclasses duren van 9:30 uur tot 16:30 uur 
  • Locatie: Utrecht

Voor meer informatie over de masterclasses kunt u contact opnemen met ZonMw via effectiefjeugd@zonmw.nl. 

Programma Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het vergroten van de kennis over wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities.

Meer weten?

]]>
news-3270 Mon, 26 Nov 2018 12:12:53 +0100 Oproep bijdragen aan Jeugd in Onderzoek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-bijdragen-aan-jeugd-in-onderzoek-2019/ Doe mee met Jeugd in Onderzoek 2019. Dé ontmoetingsplek voor jeugd- en onderwijsprofessionals die met en voor kinderen werken. Wilt u anderen inspireren en motiveren met uw onderzoek, de resultaten en praktijkervaringen? Dien dan voor 15 januari 2019 uw voorstel in. Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan uw voorstel in. Dit kan tot dinsdag 15 januari 2019, 17.00 uur via het aanmeldformulier. Hier vindt u ook de uitgebreide voorwaarden waaraan uw deelsessie moet voldoen. Het is een pré als u samenwerkt met iemand uit de praktijk, zoals een ouder, kind of ervaringsdeskundige. Hier houden we rekening mee bij de honorering. Begin februari 2019 hoort u of de commissie uw bijdrage heeft gehonoreerd.

Thema's

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma: Wat Werkt voor Wie en Waarom, De kracht van preventie in het Sociale Domein en Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp. Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dit thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien.

Doel van deze dag

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van kinderen, jongeren en ouders. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugd- en onderwijsveld.

Wie kan bijdragen?

Bent u betrokken bij onderzoek in het jeugd- of onderwijsveld? En wilt u de opgedane kennis – op een inspirerende manier – breder delen? Dan bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan Jeugd in Onderzoek 2019.

Wilt u deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2019 via www.jeugdinonderzoek.nl. Zet de datum vast in uw agenda.

Verschillende onderdelen en thema's

U kunt een voorstel indienen voor verschillende werkvormen, zoals: een lezing, netwerktafel, workshop, posterpresentatie of een pitch technologische innovatie, op een van de volgende subthema's:
 
Wat Werkt voor Wie en Waarom
Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan scholen, kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. En hoe kan je dat het beste onderzoeken? Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van kinderen, jongeren en ouders, praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. We nodigen u uit om in de deelsessies uw resultaten te delen. Bijvoorbeeld van effectonderzoek, praktijkgestuurd onderzoek of (onderzoeks)projecten waarin actieve participatie van jeugd/gezinnen een grote rol spelen.

De kracht van Preventie in het Sociale Domein
Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid en onderwijsbeleid goed in te richten. Het vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die ‘evidence’ in nieuwe of herziene richtlijnen is daarbij van belang. We nodigen u uit om in de deelsessies kennis over de succesfactoren van preventieprojecten en resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van preventie te presenteren.

Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp
De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig. Wat weten we over de kwaliteit, de organisatie en de do's en don'ts van een optimale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? We nodigen u uit om in de deelsessies uw resultaten uit onderzoek en verhalen uit de praktijk te delen.

Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
We weten dat kinderen en jongeren tegenwoordig geregeld stress ervaren. Bijvoorbeeld door school of te veel prikkels via sociale media. Juist bij de jeugd kan stress nadelige effecten hebben, omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Ook ouders ervaren regelmatig stress bij het opvoeden. Er is nog niet voldoende onderzocht op welke schaal kinderen, jongeren en ouders stress ervaren, waardoor stress wordt veroorzaakt, om wat voor type stress het gaat en of de stress daadwerkelijk negatieve effecten heeft. Ook is nog onvoldoende bekend over manieren waarop bij de opvoeding en in het onderwijs en hulpverlening kan worden omgegaan met stress van kinderen en jongeren. Deze vragen maken ook deel uit van de Kennisagenda Jeugd. Doet u onderzoek op een van deze terreinen? Dan nodigen we u uit hierover een deelsessie in te dienen.

Kosten

Als uw bijdrage wordt gehonoreerd betaalt u de inschrijfkosten van € 140,00 incl. BTW. Neemt u iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een ervaringsdeskundige, die alleen voor deze sessie komt? Dan is het mogelijk dat – in overleg met de organisatoren van deze dag – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Meer informatie en aanmeldformulier

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door ZonMw, NRO, NJi, NCJ en TNO.
Meer informatie over het congres is te vinden op onze website www.jeugdinonderzoek.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@nji.nl

]]>
news-3170 Tue, 30 Oct 2018 13:38:28 +0100 Consultatieronde kennisontwikkelprogramma Wat werkt voor de jeugd open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/consultatieronde-kennisontwikkelprogramma-wat-werkt-voor-de-jeugd-open/ Onlangs is de consultatieronde voor het nieuwe kennisontwikkelprogramma Wat werkt voor de jeugd opengesteld. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over dit nieuwe programma. De missie van het programma is het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen gericht p het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Met kennisontwikkeling wordt in dit programma beoogd bij te dragen aan het versterken van de leefwereld en het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Het nieuwe programma is het vervolg van het programma Effectief werken in de jeugdsector. 

Meedenken over dit nieuwe programma kan tot woensdag 7 november. Het consultatieformulier vindt u hier op onze website. 

Meer weten?

Downloads

Concept programmatekst

]]>
news-3127 Thu, 18 Oct 2018 16:57:43 +0200 Oproep voor deelname aan ScheidingsATLAS - kortdurende training over ouderschap na scheiding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-voor-deelname-aan-scheidingsatlas-kortdurende-training-over-ouderschap-na-scheiding/ In Nederland verbreken naar schatting jaarlijks zo’n 64 duizend paren hun huwelijk of samenwoonrelatie. In veel gevallen zijn er ook kinderen betrokken. Als ouders gaan scheiden, zijn ze niet langer partners, maar blijven ze wel samen de ouders van hun kinderen. Dit brengt extra vragen en onzekerheden met zich mee. Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze als ouder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe zorg je goed voor jezelf en voor je kinderen? Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? Hoe communiceer je over deze onderwerpen met de andere ouder? Informatie en concrete tips 

In Nederland is het zoeken naar praktische informatie na een scheiding. Bij wie kun je terecht? Waar doe je goed aan? Wie geeft raad? Veel ouders worstelen na de scheiding met dergelijke vragen over het vormgeven van ouderschap na scheiding. De training ScheidingsATLAS gaat hierop in door gescheiden ouders informatie te geven en te ondersteunen, en geeft concrete tips over ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder.

Twee varianten

De ScheidingsATLAS is ontwikkeld voor het project ‘Kortdurende en laagdrempelige opvoedondersteuning voor gescheiden ouders; de effectiviteit van een e-healthmodule en groepsbegeleiding’. “Er zijn 2 varianten” vertelt projectleider Mariska Klein Velderman. “De vorm verschilt, maar de inhoud is hetzelfde. Je kunt een groepstraining volgen van 2 bijeenkomsten van elk 3 uur. Die bijeenkomsten worden sinds begin 2018 gegeven door Schoolformaat in de Haagse regio en door Humanitas in Almere. Daarnaast is er ook een online training van 6 sessies. In korte filmpjes komen experts en gescheiden ouders aan het woord, en ouders krijgen tips en informatie. Verder spelen acteurs enkele herkenbare scènes. De sessies worden afgesloten met quiz-achtige vragen, zodat ouders kunnen zien of ze de essentie hebben begrepen. En ze krijgen feedback op hun antwoorden. Iedere deelnemer krijgt ook het handboek, een naslagwerk waarin je dingen rustig kunt nalezen.”

Oproep: gescheiden ouders kunnen gratis meedoen!

In een (quasi-)experimenteel onderzoek onderzoekt TNO de effectiviteit van beide interventievarianten van de ScheidingsATLAS. In het kader van het evaluatieonderzoek kunnen ouders gratis deelnemen aan de training. Op de aanmeldpagina is meer informatie te vinden over de interventie en kunnen ouders zich aanmelden voor deelname aan de online training. Wilt u zich aanmelden voor de groepstraining in de regio Haaglanden of Almere, dan kunt u hierover informatie vinden in de flyers van ScheidingsATLAS op de website van TNO.

Meer weten?

]]>
news-3085 Fri, 05 Oct 2018 08:48:17 +0200 Digitale tool INKT geeft jongeren zicht op vragenlijstgegevens uit de jeugd-ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-tool-inkt-geeft-jongeren-zicht-op-vragenlijstgegevens-uit-de-jeugd-ggz/ De afgelopen maanden hebben jongeren samen met ontwerpers en onderzoekers van het ZonMw-project ‘I need to know. Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaat’ de digitale tool INKT ontwikkeld. Met INKT kunnen jongeren binnen de jeugd-ggz zelf hun vragenlijstgegevens inzien, waardoor ze meer zicht hebben op hoe het volgens de vragenlijsten met ze gaat. Digitale tool INKT

Als onderdeel van de behandeling binnen de jeugd-ggz vullen jongeren, de behandelaar, ouders en/of leerkracht vragenlijsten in om te kijken hoe het met jongere en de behandeling gaat. Een veelgehoorde klacht is dat jongeren de uitkomsten van de vragenlijsten vaak niet of onvoldoende terugzien. Dat is jammer, want informatie uit deze vragenlijsten kan hen juist helpen bij hun behandeling. Daarom hebben jongeren (12-18 jaar) samen met ontwerpers en onderzoekers het afgelopen jaar de digitale tool INKT (vrij naar ‘I Need To Know’) ontwikkeld. Met INKT krijgen jongeren toegang tot en regie over hun eigen vragenlijstgegevens. Zij kunnen de resultaten van verschillende informanten en meetmomenten op een makkelijke manier bekijken en vergelijken. INKT is daarmee een handreiking voor jongeren om resultaten bespreekbaar te maken en – samen met de behandelaar - actief aan de slag te gaan met de verkregen inzichten in de behandeling.

Voor, door en met jongeren

INKT is ontwikkeld voor, door en met jongeren. Het afgelopen jaar hebben een gebruikerspanel van jongeren, ontwerpers, een onderzoeker en een medewerker van een cliëntenorganisatie INKT ontwikkeld. De ontwikkeling van de tool is inmiddels afgerond en momenteel wordt de tool getest door een aantal jongeren van GGz Eindhoven (GGzE). Zij proberen INKT voor het eerst uit en geven feedback, zodat de tool helemaal wordt gefinetuned voor verdere toepassing. INKT zal vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd worden binnen GGzE eenheid Kind en Jeugd.

Participatievoucher

Onderzoekers hebben tijdens het ontwikkelproces van INKT veel positieve ervaringen opgedaan in de nauwe samenwerking met jongeren. Jongeren zijn van begin tot eind een partner geweest in het ontwikkelproces en daarmee sluit de tool helemaal aan bij hun wensen en behoeften. Om jongeren ook te betrekken bij de implementatie van INKT heeft ZonMw een participatievoucher toegekend. Deze voucher maakt het mogelijk om samen met jongeren verschillende implementatieactiviteiten te bedenken en communicatiematerialen te maken, zoals informatiefolders, posters, deurhangers et cetera. Inmiddels is de eerste stap gezet en hebben jongeren samen met een ervaringsdeskundige en een onderzoeker een animatiefilmpje gemaakt ter introductie van INKT.

Meer weten?

]]>
news-3036 Tue, 25 Sep 2018 14:07:14 +0200 Gezinsgericht werken werkt https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezinsgericht-werken-werkt/ Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van recidive bij jeugdige delinquenten of jeugdigen met problematisch gedrag. Gezinsgericht werken richt zich op het systematisch betrekken van ouders bij de behandeling van hun kind in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) of JeugdzorgPlus-instelling. En het lijkt erop dat deze manier van werken een positief effect heeft op de verdere ontwikkeling van jongeren. Inge Simons is op 5 september 2018 gepromoveerd op onderzoek naar Gezinsgericht werken in een JJI. Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. 

Ouderparticipatie in Justitiële Jeugdinrichting

De eerste twee jaar van de implementatie van Gezinsgericht werken in de JJI’s vielen in de onderzoeksperiode van Simons. Uit haar onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de uitgenodigde ouders op het kennismakingsgesprek kwam. Circa driekwart van alle ouders kwam op bezoek bij hun kind en ruim 40% van de ouders vulde vragenlijsten in. 

Of ouderparticipatie bewerkstelligd kan worden, hangt van diverse omstandigheden af. Om te beginnen zijn er de praktische factoren. Het kan bijvoorbeeld lastig of tijdrovend voor ouders zijn om de jeugdinrichting te bereiken. Soms is er geen geld voor de reis. Andere ouders hebben een baan die het moeilijk maakt deel te nemen aan activiteiten. En verder kan de gang naar de inrichting met zijn poorten, sluizen en andere strenge beveiligingsmaatregelen ouders afschrikken. Dan zijn er ouderspecifieke factoren. Is er bijvoorbeeld sprake van liefde voor en vertrouwen in het kind? Zijn de ouders boos of teleurgesteld? Kunnen ze de situatie wel aan? Hebben ze eerdere ervaringen met instanties die participatie in de weg staan? En ten slotte is er de ouder-kindrelatie. Verzet het kind zich bijvoorbeeld tegen de ouders of hebben ze juist een goede relatie? Missen de ouders hun kind? Maken ze zich zorgen? Zien ze ook de positieve eigenschappen van het kind? En verwachtten de ouders al dat hun kind een keer tegen de lamp zou lopen of kwam dat als een volkomen verrassing?

JeugdzorgPlus

Gezinsgericht werken is in 2017 verder uitgebreid naar jongeren in JeugdzorgPlus. Het lijkt erop dat het ook in de JeugdzorgPlus positieve effecten heeft. Bij jongeren in JeugdzorgPlus-instellingen is vaak sprake van ernstige, complexe problemen. Bij een effectieve behandeling van deze problemen is er aandacht voor het sociale systeem van de jongere. Verdiepend onderzoek van de Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus heeft in kaart gebracht op welke manier JeugdzorgPlus-instellingen ouders betrekken, welk effect dat heeft en door welke factoren dat effect wordt beïnvloed. Er blijkt al veel contact met ouders te zijn vanuit de instellingen. Wel verschillen instellingen in de mate van gezinsgericht werken, in hoe competent medewerkers zich hierin voelen en hoe ze denken over het betrekken van ouders.
Op leefgroepen waar meer gezinsgericht wordt gewerkt, is het verblijf van jongeren korter, gaan zij vaker terug naar huis en wordt vaker gezinstherapie ingezet. Gezinsgericht werken lijkt voor verschillende groepen jongeren en ouders even positief te zijn. Gezinstherapie wordt nog relatief weinig ingezet. Hier lijkt ruimte voor verbetering.

Meer informatie

]]>
news-3187 Mon, 24 Sep 2018 15:10:00 +0200 Kennis over effectieve jeugdhulp nu op één plek https://www.werkplaatsenjeugd.nl/kennis-over-effectieve-jeugdhulp-op-een-plek/ De dertien academische werkplaatsen jeugd en ZonMw lanceren – tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 – met trots Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken. news-3032 Mon, 24 Sep 2018 13:31:27 +0200 Aankondiging: reageer binnenkort op ons nieuwe jeugdprogramma Wat werkt voor de jeugd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aankondiging-reageer-binnenkort-op-ons-nieuwe-jeugdprogramma-wat-werkt-voor-de-jeugd/ Graag nodigen we u uit om medio oktober mee te denken met het nieuwe jeugdprogramma. ZonMw heeft vanuit de directie Jeugd en de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS het verzoek gekregen een nieuw kennisontwikkelingsprogramma op te stellen voor 2019 tot en met 2025. Momenteel worden de kaders voor het programma met als werktitel ‘Wat werkt voor de jeugd’ uitgewerkt. Vanaf medio oktober geven we u graag de gelegenheid om op de concept-tekst te reageren. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Meld u dan nu aan via dit formulier, dan ontvangt u bericht als de consultatieronde online staat. 

]]>
news-2916 Mon, 27 Aug 2018 13:30:57 +0200 Nieuwe onderzoeken rond veilig opgroeien van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-onderzoeken-rond-veilig-opgroeien-van-start/ In september en november 2018 starten 2 nieuwe onderzoeken rond veilig opgroeien. Eén van deze projecten brengt in kaart wat de werkzame elementen van de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) in Friesland zijn en of deze werkwijze positieve uitkomsten voor de gezinnen oplevert. Het andere project onderzoekt hoe een onafhankelijk vertrouwenspersoon een structurele plek kan krijgen in de ketensamenwerking bij de aanpak van kindermishandeling. Veelbelovende multidisciplinaire werkwijze

Bij de aanpak van kindermishandeling is een samenwerking tussen verschillende organisaties uit de zorg- en justitieketen en ouders, kinderen en hun netwerk essentieel. MDA++ Friesland heeft een veelbelovende multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld, waarin afspraken over regie, rol- en taakverdeling en afstemming centraal staan. Naast de specifieke werkzame elementen van de werkwijze, wordt ook onderzocht of er een afname van geweld en een toename van veiligheid bereikt worden. Het doel van het project is tot overstijgende inzichten te komen die ook voor andere regio’s en samenwerkingsverbanden relevant zijn. 

De stem van het kind in de keten

Kinderen hebben recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Dit recht heeft echter geen structurele plek in de ketensamenwerking bij de aanpak van (vermoedens van) kindermishandeling. In aanpalende werkvelden en bij afzonderlijke ketenpartners zijn daar wel al goede voorbeelden van te vinden. Aan de hand van deze good-practices en via actieonderzoek wordt nagegaan hoe de stem van het kind in de gehele keten geborgd kan worden. Wat is daarvoor nodig? Hoe kan het werken met vertrouwenspersonen dit ondersteunen? Wat zijn voorwaarden, belemmerende en bevorderende factoren hierbij? De verwachting is dat het positioneren van de stem van het kind de ketensamenwerking verbetert en dat professionals meer een gemeenschappelijk doel en ‘gezamenlijke’ cliënt ervaren. Dat komt uiteindelijk de kinderen ten goede.

Veilig opgroeien 

De 2 projecten worden gefinancierd binnen het programma Veilig opgroeien. Dit programma bestaat op dit moment uit een deelprogramma kindermishandeling en een deelprogramma over slachtoffers van loverboys. Het deelprogramma kindermishandeling startte in 2016 en heeft sindsdien 12 onderzoeken gefinancierd. In 2018 is daar een aanvullende opdracht over zorg voor slachtoffers van loverboys als deelprogramma aan toegevoegd.

Openstaande subsidieronde Loverboys: deadline 25 september 12.00 uur

Binnen het programma Veilig opgroeien is op 30 juli 2018 een subsidieoproep geplaatst over Effectonderzoek opvang en behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Het doel is de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren om zelfstandigheid en regie over hun eigen leven te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen. De resultaten van het onderzoek dienen handvatten op te leveren waar de praktijk behoefte aan heeft. 

De oproep bestaat uit twee onderdelen: 

  • A) Onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys. 
  • B) Onderzoek dat de praktijk ondersteunt in het opzetten en/of verder inrichten van een trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys. 

Er kan voor beide delen 1 aanvraag gehonoreerd worden met elk een maximaal aan te vragen bedrag van € 500.000 euro.

Meer informatie

]]>
news-2859 Thu, 09 Aug 2018 15:01:48 +0200 Nieuwe JeugdzorgPlus-onderzoeken van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-jeugdzorgplus-onderzoeken-van-start/ In september en oktober 2018 starten 3 nieuwe onderzoeken over JeugdzorgPlus. Een onderzoek richt zich op wat JeugdzorgPlus-instellingen kunnen leren van jongeren die meerdere keren in een instelling worden geplaatst. Ook wordt er onderzocht hoe het nu gaat met jongeren die 5 jaar geleden in een instelling verbleven. Het derde onderzoek gaat na hoe de hulpverleningsroutes van jongeren zijn verlopen voordat zij in een JeugdzorgPlus-instelling geplaatst zijn. Leren van herhaald beroep 

Sommige jongeren worden meer dan één keer in een JeugdzorgPlus-instelling geplaatst voor behandeling. In dit project wordt onderzocht of de hulpverlening voldoende passend is bij deze jongeren, waardoor zij en hun familie weer zelf verder kunnen met hun eigen leven. 

Met de uitkomsten van het onderzoek kan de hulpverlening verbeterd worden, door bijvoorbeeld beter bij de leerstijl en motivatie van de jongeren aan te sluiten.

Hoe gaat het nu met de jongeren uit de JeugdzorgPlus, periode 2008-2013?

Hoe gaat het nu met jongeren die in een JeugdzorgPlus-instelling verbleven op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Wat was belemmerend en wat was behulpzaam tijdens de behandeling? Op welke manier zijn zij toen in de JeugdZorgPlus-instelling op hun leven voorbereid? 

Hiervoor wordt de levensloop van 150 jongeren onderzocht. De rode draden daaruit leveren aanknopingspunten op voor verdere verbetering van de kwaliteit van de behandeling, zorg en ondersteuning van jongeren tijdens en na hun verblijf in een JeugdzorgPlus-instelling. 

Jongeren met strafbare feiten in JeugdzorgPlus-instellingen

Sinds 1 januari 2008 worden jongeren die op basis van een civielrechtelijke maatregel geplaatst zijn, niet meer samen geplaatst met jongeren die geplaatst zijn op basis van een strafrechtelijke maatregel. Recent is de discussie rond het samen plaatsen van deze twee groepen jongeren weer opgelaaid, omdat de benodigde behandeling en beveiligingsbehoefte van jeugdigen leidend zou moeten zijn voor plaatsing en niet de justitiële titel.

In dit project wordt onderzocht hoe de hulpverleningsroutes van jongeren voor de plaatsing in de JeugdzorgPlus-instelling zijn verlopen. En met welke argumenten de plaatsing van de jongere tot stand is gekomen. Dit project levert meer zicht op het proces en overwegingen die een rol spelen in een besluit tot plaatsing in een JeugdzorgPlus-instelling of een justitiële jeugdinrichting. Hiermee kunnen de besluitvormingsprocedures over plaatsing in een van beide inrichtingen worden verbeterd volgens richtlijnen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Monitor JeugdzorgPlus

Het ministerie van VWS en de instellingen voor JeugdzorgPlus stimuleren de kwaliteit van de JeugdzorgPlus. Daarom is onder meer de Monitor JeugdzorgPlus gerealiseerd. Hiermee verzamelen de JeugdzorgPlus-instellingen gedurende een langere periode op verschillende meetmomenten gegevens van de jeugdigen in de JeugdzorgPlus, tot een half jaar na het verblijf.

ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

ZonMw informeert voor het openstellen van een nieuwe subsidierondes periodiek naar potentiële onderzoeksvragen van het ministerie van VWS en van JeugdzorgPlus-instellingen. De 3 onderzoeksvragen zijn geformuleerd naar aanleiding van de informatie en rapportages die de Monitor JeugdzorgPlus heeft opgeleverd. De projecten zijn vanuit het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gefinancierd.

Meer weten?

]]>
news-2759 Mon, 16 Jul 2018 08:01:58 +0200 Twee implementatieprojecten over algemeen werkzame factoren van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-implementatieprojecten-over-algemeen-werkzame-factoren-van-start/ De 19 ZonMw-projecten die onderzoek hebben gedaan naar alliantie en andere algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd hebben veel kennis opgeleverd. De projectleiders gaan nu gezamenlijk deze kennis gebundeld verspreiden en implementeren.

De focus ligt daarbij op activiteiten zoals het overzichtelijk maken van belangrijkste inzichten en aanbevelingen over alliantie en andere algemeen werkzame factoren. En wordt inzichtelijk gemaakt welke instrumenten gebruikt zijn om alliantie en algemeen werkzame factoren te meten.

Dat is de uitkomst van de expertmeeting met projectleiders en andere experts die onderzoek doen naar deze thema’s. Conclusie van de aanwezigen was dat het zinvol is om de kennis en inzichten van gehonoreerde projecten te bundelen, en om op basis hiervan zicht te krijgen op relevante vervolgstappen in praktijk, onderwijs, beleid en onderzoek.

Verwacht resultaat

Het ene project levert een overzicht op van aanbevelingen uit de 19 onderzoeksprojecten voor de hulpverleningspraktijk, het onderwijs, beleid, onderzoek en subsidieverstrekkers. Terwijl het andere project een overzicht maakt van de best bruikbare instrumenten om alliantie en andere algemeen werkzame factoren te meten. Er wordt in kaart gebracht of de instrumenten opgenomen kunnen worden in bestaande richtlijnen. Verder wordt er een plan gemaakt voor de vertaalslag naar opleiding (toekomstige professionals) en praktijk (huidige professionals).

VIMP-aanvragen

De volgende 2 VIMP-aanvragen zijn gehonoreerd en gaan in september 2018 van start:

Algemeen werkzame factoren

In de jeugdsector is veel aandacht voor de vraag door welke factoren het succes van steun- of hulpverleningstrajecten wordt bepaald. Veel onderzoek focust zich op specifieke factoren (interventiemethoden en –technieken). In deze programmalijnen ligt de focus op de algemeen werkzame factoren (interventie-nonspecifieke): cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de werkrelatie (alliantie) tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. 

Meer informatie

 

]]>
news-2681 Mon, 02 Jul 2018 08:37:44 +0200 Oudertraining effectief bij kinderen met gedragsproblemen https://www.accare.nl/over-accare/nieuws/oudertraining-effectief-bij-kinderen-met-gedragsproblemen Onlangs promoveerde Lianne van der Veen-Mulders, klinisch psycholoog en onderzoeker bij Accare, op haar onderzoek naar gedragstherapeutische oudertraining bij peuters en kleuters met gedragsproblemen en ADHD symptomen. Daaruit blijkt dat na het volgen van een oudertraining het gedrag van het kind verbeterd en moeders en vaders sterker het gevoel hebben dat zij een bekwame ouder zijn.  

]]>
news-2601 Fri, 15 Jun 2018 09:51:32 +0200 Onderzoek naar de preventieve kracht van jongerenwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-de-preventieve-kracht-van-jongerenwerk/ Draagt jongerenwerk bij aan de ontwikkeling van jongeren? Gemeenten willen antwoord op deze vraag om een weloverwogen afweging te kunnen maken over de bijdrage van jongerenwerk aan de uitvoering van de Jeugdwet. Het jongerenwerk wil aan gemeenten, wijkteams en collega-professionals in de wijk kunnen laten zien wat de bijdrage van het multi-methodisch handelen van jongerenwerk is. De wetenschappelijke kennisbasis van het jongerenwerk kan aanzienlijk worden versterkt. Daarom is nu dit onderzoek, gefinancierd door ZonMw, opgezet.

Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam doet sinds mei 2017 onderzoek naar de bijdrage van het  multi-methodisch handelen van jongerenwerkers aan de psychosociale ontwikkeling van jongeren, het versterken van het sociale netwerk, maatschappelijke participatie van jongeren en het vinden van passende hulp. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met jongerenwerkaanbieders Combiwel, ContourdeTwern, Dock, Dynamo, JoU, SJJMH, Participe, De Schoor, Streetcornerwork, Xtra, en Youth for Christ.

Onderzoeksmethoden

Het onderzoek Kracht van Jongerenwerk heeft een mixed method design en bestaat uit een combinatie van een longitudinale multiple cohortstudie met een multiple case-studie. Voor de multiple cohortstudie worden 4 meetmomenten uitgevoerd in een periode van 16 maanden. In totaal zijn 135 jongerenwerkers actief betrokken bij de dataverzameling. Zij hebben daarvoor vooraf een training gevolgd over het werven en motiveren van jongeren, het regelen van de toestemming en het betrouwbaar verzamelen van de data. Het beoogde aantal respondenten is behaald: 1.616 jongeren tussen de 10 en 24 jaar hebben de eerste vragenlijst ingevuld. 65% van de respondenten zijn jongens en 35% zijn meisjes. 1.068 respondenten hebben deelgenomen aan de tweede meting. Meetmoment 3 loopt momenteel tot begin september. 

Voor de multiple case-studie houden momenteel 24 jongerenwerkers voor de periode van één jaar een logboek bij waarin zij reflecteren op hun methodisch handelen. En hoe hun handelen bijdraagt aan de ontwikkeling van een de jongere die zij begeleiden. Daarnaast nemen de jongerenwerkers deel aan intervisiegroepen. De ervaring leert dat deze bijeenkomsten bijdragen aan verdieping en veel waardevolle bruikbare data opleveren voor het onderzoek. Bijkomend resultaat is dat jongerenwerkers de uitwisseling met professionals uit andere organisaties en werkgebieden erg waarderen, omdat zij leren van ervaringen van hun collega’s.

De uitkomsten van het onderzoek worden voorjaar 2019 verwacht. Deze worden gerapporteerd in een factsheet, tabellenboek, bundel met verhalen en artikelen. 

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

]]>
news-2549 Fri, 01 Jun 2018 08:29:00 +0200 GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/giz-methodiek-erkend-als-theoretisch-goed-onderbouwd/ De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is door de erkenningscommissie nu officieel erkend als theoretisch goed onderbouwd. Met de GIZ-methodiek breng je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart. Samen met ouders, jeugdigen en andere professionals. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt. De erkenningscommissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek is volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen ofwel het shared decision making. Ook vindt de commissie dat de interventie goed uitvoerbaar is.

Over de GIZ-methodiek

De GIZ is ontwikkeld binnen de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd. Door samenwerking tussen onderzoeker met praktijk en het betrekken van de cliënten is deze gebaseerd op wetenschappelijke en professionele inzichten én afgestemd op behoeften van ouders, jeugdigen en professionals.

De methodiek helpt professionals samen met ouders en jeugdigen te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Dit door middel van een gestructureerd en motiverend gesprek en uitnodigende leeftijdsspecifieke schema's.

De methodiek past binnen het werkproces van alle professionals uit het brede sociale jeugddomein. Binnen de methodiek is ruimte voor focus op reventieve of aanvullende zorg. Hierdoor kan je de GIZ-methodiek toepassen binnen de jeugdgezondheidszorg, maar ook binnen andere disciplines waar bijvoorbeeld al een hulpvraag bekend is. Ook professionals uit het onderwijs en de kinderpalliatieve zorg passen de methodiek toe.

De GIZ onderzocht

Om de GIZ verder te onderbouwen en door te ontwikkelen wordt onderzoek gedaan. Zo wordt de effectiviteit van de GIZ onderzocht bij ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. En wordt een digitale GIZ ontwikkeld en getest. Ook wordt de GIZ aangepast om hem toepasbaar te maken in de kraamzorg.

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

In het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd zetten 13 (regionale) academische werkplaatsen zich in voor betere jeugdhulp. De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd is één van deze werkplaatsen. Deze werkplaatsen verbinden met een regionale kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen voor de transformatie in de jeugdsector.

Meer weten?

Meer weten over de GIZ-methodiek of wil je de GIZ-methodiek binnen uw organisatie implementeren? Bezoek dan voor een nadere beschrijving en onderbouwing van de GIZ-methodiek de Database loket gezond leven, de GIZ-website en interventiebibliotheek of neem contact op met Natascha Hensen (NCJ), nhensen@ncj.nl.

Bron: NCJ
 

]]>
news-2461 Mon, 14 May 2018 13:35:49 +0200 Kwaliteitsverbetering door supervisie met video feedback https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteitsverbetering-door-supervisie-met-video-feedback/ Leidt supervisie met beelden tot een betere kwaliteit van de uitvoering van jeugd interventies? Hulpverleners namen beelden op van hun gesprekken met cliënten. Zij kregen hierop feedback volgens een speciaal ontwikkelde methode van video-feedback. Deze vorm van ondersteuning zorgde voor hogere kwaliteit van de uitvoering van de interventies. Uitvoering effectieve interventies  

Er is veel kennis over effectieve interventies voor jeugdigen en ouders met opgroei- en opvoedproblemen. Ook al is het effect van veel interventies in onderzoek aangetoond, de resultaten in de dagelijkse praktijk zijn vaak minder gunstig. De kwaliteit van de uitvoering (behandelintegriteit) kan hierbij een rol spelen. Daarom is het belangrijk om meer kennis te hebben over het stimuleren van deze algemeen werkzame factor. Veel effectief bewezen programma’s hebben een ondersteuningsstructuur opgezet. Hierdoor is een omgeving gecreëerd waarin beroepsbeoefenaren kunnen leren op de werkvloer.

Ondersteuning door supervisie

In dit project is een vorm van ondersteuning ontwikkeld en toegepast bij 3 interventies in de dagelijkse praktijk van jeugdhulp en jeugdbescherming. Er zijn verschillende handvatten ontwikkeld en gebruikt om supervisie te geven. De supervisie heeft geleid tot betekenisvolle verbetering in de kwaliteit van de uitvoering. Professionals én supervisoren zijn positief over deze ondersteuningsvorm. De kwaliteit, het zelfvertrouwen en werkplezier van de deelnemende professionals ging omhoog.

De handreikingen

De handreikingen zijn door het Nederlands Jeugdinstituut opgenomen in het kennisdossier professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming. En ze zijn te vinden op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Het project ‘Effectieve reflectie: handvat voor kwaliteitsbewaking in de zorg voor jeugd’ is vanuit dit programma mogelijk gemaakt.

Meer weten?

]]>