Op 18 augustus 2014 ontving ZonMw van het ministerie van VWS een aanvullende opdracht om binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector aandacht te besteden aan gemeentelijke pilots vechtscheidingen.

Ondersteuning lokale initiatieven multidisciplinaire aanpak vechtscheidingen

Van een problematisch verlopende echtscheiding, ofwel ‘vechtscheiding’, kan worden gesproken als een scheiding gepaard gaat met hevige spanningen en conflicten tussen ouders, waardoor zij niet meer in staat zijn het belang van hun kinderen voorop te stellen. Het voeren van (vele) juridische procedures kan een indicatie zijn van een vechtscheiding, maar hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te zijn.

Met de brief van 31 maart 2014 stuurden de staatssecretarissen van Veiligheid  en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’ naar de Tweede Kamer.

Pilots

Ter uitvoering van dit plan heeft VWS aan ZonMw gevraagd om 4 gemeentelijke pilots uit te zetten om te experimenteren met het organiseren van (preventief) hulpaanbod door samenwerkende instanties aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. Doel van de pilots is te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding zodat vervolgens snel de juiste hulp in wordt gezet, licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet.

Begeleiding door professionals

Zodra professionals signalen ontvangen van een mogelijk (problematische) scheiding, zou er aanbod beschikbaar moeten zijn om ouders en kinderen te begeleiden. Hiertoe is het van belang dat professionals weten wat voor aanbod beschikbaar is, dat professionals van elkaar weten wie welke rol vervult en naar wie of welke instantie doorverwezen kan worden. Dat wil zeggen verbeterde signalering en screening aan de voorkant, goede triage, snelle doorverwijzing en goede afstemming en samenwerking in de keten.

Samenwerken aan hulpaanbod

Vanaf 2015 is de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij de gemeenten. In het kader van de nieuwe Jeugdwet moeten gemeenten een passend aanbod creëren voor de vraag die er lokaal leeft bij jeugdigen en hun ouders om nadelige gevolgen van scheidingen zoveel mogelijk te voorkomen.

De volgende pilots zijn begin 2015 geselecteerd om een samenwerkingsverband op te zetten of te versterken teneinde een (preventief) hulpaanbod te bieden aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding:

Zie voor meer over (Vecht)scheiding de pagina over dit thema.

Contactpersoon

foto Mirre Hubers

Mirre Hubers

Programmasecretaris

+31 70 349 51 82
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website