Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het meer zicht krijgen in wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities. In programmalijn 2 ‘beroepsbeoefenaren’ ligt de focus op het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de rol en invloed van de professional als het gaat om het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van de jeugd.

Binnen programmalijn 2a is in 2016 een subsidieronde geweest gericht op kennisontwikkeling door middel van effectonderzoek om het methodisch handelen van de sociaal werker op het gebied van opgroeien en/of opvoeden (verder) te onderbouwen. Er zijn 5 projecten gehonoreerd. 

In de projecten wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van bestaande en in de praktijk uitgevoerde methodieken/interventies/handelswijzen binnen het sociaal werk. Sociaal werkers ondersteunen jongeren, kinderen en gezinnen vroegtijdig en dichtbij, liefst zo licht en kort mogelijk. Ook spelen zij een belangrijke rol bij de nazorg van jongeren na een intensief jeugdzorgtraject.

In het kader van de transformatie zijn er voor het lokale jeugdbeleid hoge verwachtingen. Voorwaarde voor de projecten is dan ook dat het te onderzoeken methodisch handelen van sociaal werkers aansluit bij de eerste twee transformatiedoelen, zoals beschreven in de memorie van toelichting van de Jeugdwet. Hierbij gaat het om:

  1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk, en
  2. Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website