Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project beoogt structureel, op een overzichtelijke manier, beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp bij elkaar te brengen en daarover een gesprek op gang te brengen tussen alle betrokkenen (aanbieders van jeugdhulp, gemeenten en cliënten). De werkzaamheden voor dit project worden verricht door twee werkgroepen: de werkgroep Data en Informatie en de werkgroep Transformatiedialogen. De werkgroep Data en Informatie brengt beschikbare gegevens bij elkaar van aanbieders van jeugdhulp en gemeenten, analyseert deze gegevens en rapporteert erover. De werkgroep Transformatiedialogen organiseert gesprekken over de onderzoeksresultaten. In deze zogeheten transformatiedialogen participeren hulpverleners, cliënten en beleidsmedewerkers. Zij verrijken de cijfers uit onderzoek met ervaringsverhalen en op basis daarvan worden verbeteracties geformuleerd en ingezet. Door de ‘verhalen achter de cijfers’ op te halen, krijgen gemeenten en zorgorganisaties meer inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de door hen geboden hulp, waardoor zij beter kunnen bijsturen en uiteindelijk betere zorg en ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en hun ouders.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De werkgroep Data en Informatie heeft sinds de start van het project gegevens uit het back office van de gemeente Nijmegen verzameld en geanalyseerd. Daarnaast zijn de gegevens van cliënten met een gemeentelijke beschikking van Nijmegen bij drie grote zorgaanbieders verzameld en vergeleken met de gemeentelijke dataset. Er zijn analyses van de overlap in zorg gemaakt door het aantal cliënten met meerdere beschikkingen bij de gemeente en de zorgaanbieders in kaart te brengen. Ook is de ernst van de problematiek van cliënten met verschillende zorgvormen bij de aanbieders geanalyseerd. Deze analyses hebben inzicht gegeven in de aard en ernst van de problematiek per cliënt, en de omvang en diversiteit van zorgvormen en beschikkingen. Momenteel is een rapport in voorbereiding met bevindingen en aanbevelingen op basis van de tot nu toe verrichte werkzaamheden. Daarnaast wordt verdiepend onderzoek gedaan naar het thema ‘Jeugdhulp met verblijf’ en naar een triage-instrument voor generalistische professionals in wijkteams.

 

De werkgroep Transformatiedialogen heeft in november 2016 de eerste transformatiedialoog georganiseerd naar aanleiding van een cliëntervaringsonderzoek van de gemeente Nijmegen. Bij de organisatie van die dialoog werd duidelijk dat het niet eenvoudig was cliënten bereid te vinden om deel te nemen aan een transformatiedialoog. Naar aanleiding daarvan hebben studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzocht welke factoren van belang zijn bij het selecteren en werven van jongeren en ouders voor deelname aan een transformatiedialoog. Zij hebben een stappenplan gemaakt om de selectie en werving meer planmatig aan te pakken. Ook hebben studenten onderzocht wat een effectieve methode is om ervaringsverhalen op te halen bij deelnemers aan een transformatiedialoog en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om onder andere een veilige sfeer te creëren. Momenteel wordt gewerkt aan een draaiboek voor de organisatie en vormgeving van een transformatiedialoog. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met de positionering en borging van de transformatiedialogen op de lange termijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Nijmegen zijn zorginstellingen en overheid volop bezig met de transformatie. De gemeenten worden de lokale regisseurs voor het toewijzen van de jeugd- en opvoedhulp en hebben in toenemende mate kennis nodig voor de vernieuwingsagenda voor de zorg, om daarmee de realisatie van de vijf transformatiedoelen op passende wijze te kunnen faciliteren. De AW heeft de ambitie om de samenwerking tussen instellingen en gemeenten in de regio hierin te optimaliseren en om een actieve en vanzelfsprekende kennispartner te zijn. De AW wil de gemeenten, de instellingen en de cliënten helpen om de transformatiedoelen te bereiken door adequate informatie¬voorziening op basis van zorggegevens en verdiepend onderzoek, zoals naar werkzame factoren en effectiviteit van interventies. De samenwerkingsovereenkomst is op deze toekomst aangepast. Het voorgestelde inhoudelijk project richt zich op deze adequate informatievoorziening en het verdiepende onderzoek.

 

Hoewel veel zorgaanbieders al systematisch data verzamelen over de zorg die ze uitvoeren, ontbreekt het nog vaak aan een systematische benutting van deze data om de kwaliteit van zorg in stand te houden en te laten zien. In de context van de transformatiedoelen ligt het bovendien voor de hand dat het vormgeven en ontwikkelen van beleid en zorg in gezamenlijkheid met actieve participatie van alle betrokkenen wordt gedaan. Centraal in dit project staat daarom de vraag: ‘Hoe organiseren we samen een effectieve transformatie door het verbeteren van alle drie de niveaus: data, informatie én kennis, en tot welke inzichten leidt dat?’. Het uiteindelijke doel is via ons project te komen tot het ontwikkelen van kennis op basis waarvan gemeenten en zorginstellingen [betere] zorg kunnen bieden die nauw aansluit bij de transformatiedoelen (evidence-based).

 

In het project worden producten voor de informatievoorziening ontwikkeld die de gemeenten en de praktijk ondersteunen bij het nemen van de best mogelijke beslissingen over de transformatie:

• een dataset voor gemeenten met daarin, in eerste instantie, de gekoppelde zorggegevens vanuit meerdere instellingen op het gebied van jeugdhulp (zoals GGZ, LVB, Jeugdzorg en eerstelijns GGZ).

• een analyse- en presentatiemodel voor gemeenten voor het genereren en presenteren van beleidsrelevante informatie op basis van deze dataset;

• een of meer interactieve werkvormen voor het voeren van een cyclische regionale transformatiedialoog op basis van deze informatie, zodat er verrijking plaatsvindt met de kennis en ervaringen uit de praktijk, inclusief de cliënten, als input voor een gezamenlijke transformatieagenda;

• verdiepende studies naar opvallende inzichten die in de regionale transformatiedialoog worden verkregen.

De producten (dataset, analysemodel, werkvormen voor regionale transformatiedialoog en verdiepende studies) dienen ertoe om de samenwerking tussen cliënten, instellingen, gemeenten, onderwijs en onderzoek te initiëren en te faciliteren. Om de cliënten te faciliteren worden zij planmatig ondersteund, getraind en toegerust zodat zij als gelijkwaardige gesprekspartner in verschillende onderdelen van het project kunnen opereren.

 

Het primaire implementatiedoel van het project is om het gebruik en de continue verbetering van deze producten te borgen in de Nijmeegse setting, voor cliënten, praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Met de betrokken partijen worden hier afspraken over gemaakt gedurende het project.

 

Het secundaire implementatiedoel van het project is om verworven kennis en producten ook nationaal voor cliënten, praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid beschikbaar te stellen en de implementatie ervan te bevorderen. In overleg met het NJi (betrokken bij deze aanvraag) zullen de producten daartoe worden gedeeld via het Kennisnetwerk Jeugd waarbij we goede afspraken maken over het beheer van de producten zodat deze regelmatig kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en ervaringen van gebruikers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website