Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De academische werkplaats ST-RAW ligt goed op koers. De verschillende ‘workpackages’ leveren langzaamaan hun producten op en behalen daarmee hun doelstellingen. Via kennis bijdragen aan de transformatie van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders is de eerste doelstelling van ST-RAW.

Ouders en jongeren worden op verschillende manieren betrokken. Bijvoorbeeld via de cliëntportretten waarin het verhaal van jongeren en ouders centraal staan, of als deelnemers aan een project of als spreker op een kennisatelier.

Er zijn ook nieuwe projecten gestart met nieuw verkregen ZonMw subsidies. Bijvoorbeeld het project LOL in cultuursensitief werken, dat inmiddels ook weer afgerond is. Het project Koplopers met en door jongeren met psychische kwetsbaarheden. En het project Regionale Leernetwerken.

De resultaten van de verschillende projecten zijn terug te vinden op de site van ST-RAW. Ook wordt nieuwe en bestaande kennis gedeeld via kennisateliers. Er zijn tot nog toe zes kennisateliers georganiseerd. Eén daarvan in samenwerking met AWTJ Ketja uit Amsterdam. Kennisateliers zijn gericht op professionals uit beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek. Door discussie over impact van kennis wordt de uitwisseling tussen deze groepen bevordert. Verder zijn veel professionals in de regio bereikt met trainingen over cultuursensitief werken, integrale uitvraag bij cliënten, en bevorderen van zelfregie bij jongeren. In het onderwijs van toekomstige professionals wordt gewerkt aan versterking van vaardigheden en onderwijs.

In september 2018 verschijnt het eerste jaarboek van ST-RAW, waarin verslag wordt gedaan van opbrengsten tot nog toe.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ST-RAW heeft tot nog toe diverse resultaten opgeleverd. Er zijn publicaties verschenen, die op de site terug te vinden zijn. Er zijn trainingen aan praktijk professionals gegeven, instrumenten aangepast en doorontwikkeld voor praktijkprofessionals. Er is gewerkt aan vaardigheden en onderwijs van toekomstige professionals. En er is kennis gedeeld via landelijke congressen en seminars en lokale kennisateliers. Belangrijke opbrengsten tot nog toe:

 

1. Uit de evaluatie van het Rotterdamse jeugdstelsel blijkt dat er geen grote verschuivingen zijn opgetreden in het jeugdhulpgebruik. Cliënten blijken in grote meerderheid tevreden over de hulp en positief over de effecten. Professionals staan positief tegenover de zorginhoudelijke uitgangspunten van de transformatie. Ze maken zich wel zorgen over passende hulp en het bereik van kwetsbare groepen.

2. Uit de onderzoeken naar eigen kracht interventies blijkt dat er in de regio vele interventies gericht op het versterken van eigen kracht worden ingezet. Van de meeste is niets bekend over de effectiviteit. Drie van de in de literatuur beschreven interventies met enige effectiviteit zijn in de regio in gebruik.

3. Alle professionals in de wijkteams in Rotterdam zijn getraind in de brede uitvraag met behulp van het vraag analyse instrument. Gebruikerservaringen vormen de basis voor verdere doorontwikkeling van het instrument. De bedoeling is dat professionals te ondersteunen bij de besluitvorming.

4. Er is een training ontwikkeld “Ontdek mijn pad” voor professionals in wijkteams. Met Mijn Pad worden jongeren ondersteund in de regie op hun hulpverlening. De eerste professionals zijn getraind. Tijdens de training zijn gebruikerservaringen verzameld, die tot verbeteringen hebben geleid.

5. Het versterken van eigen kracht in de jeugdbescherming verloopt via oplossingsgericht werken. Uit onderzoek bij professionals in de jeugdbescherming zijn lessen getrokken over implementatie van deze manier van werken.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De academische werkplaats DWARS vernieuwt en wordt samen met veel nieuwe partners uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap DWARS+. DWARS+ ambieert om samen met álle belanghebbenden (ouders en jongeren, praktijk, beleid, opleiding en onderzoek) de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulp van een steviger kennisfundament te voorzien. Dat betekent dat beschikbare kennis toegankelijk wordt gemaakt en wordt verspreid ten behoeve van ontwikkeling van de lokale praktijk, maar ook dat door onderzoek kennis wordt gegenereerd of uitgebouwd.

 

De inhoudelijke focus van DWARS+ ligt bij drie transformatiedoelen. Kortweg zijn dat (1) preventie en eigen kracht van de klant, (2) eerder de juiste hulp op maat bieden en (3) ruimte voor de professional. In vijf workpackages zal worden samengewerkt aan kennisvermeerdering, -verspreiding en -toepassing. In de workpackages komen verschillende facetten van de transformatiedoelen aan bod, in het continuüm van preventie, basishulp en specialistische hulp.

 

In een eerste workpackage wordt ingegaan op de vraag of we de juiste dingen doen om eigen kracht te bevorderen. Daarvoor wordt vanuit verschillende niveaus naar de resultaten van de stelselwijzigingen gekeken: het gemeentelijk niveau, het wijkniveau en het cliëntniveau. Een ander workpackage behandelt de toeleiding en triage vanuit het perspectief van eigen kracht/zelfregie en de juiste hulp op maat, met als doel ondersteunende analyse-instrumenten (door) te ontwikkelen voor de professionals en doelgroep. In een derde workpackage worden de grenzen van eigen kracht voor kwetsbare groepen (bijv. LVB, psychiatrische problematiek en/of verslaving) verkend – en de verwante vraag wat passende hulp in die situaties is. Op basis daarvan worden oplossingsgerichte methodieken doorontwikkeld. Preventieve opvoedingsondersteuning en de inzet van formele en informele netwerken is het thema van een vierde workpackage. Door kennis te genereren over hoe informele opvoedingsondersteuning preventief kan worden ingezet voor (aanstaande) ouders wordt de aanpak van informele opvoedingsondersteuning verder door-ontwikkeld met oog voor verschillen tussen doelgroepen. Een vijfde workpackage, tot slot, is geheel gewijd aan de toerusting van professionals in hun ontwikkeling als “reflective practitioners”. Door een combinatie van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen zal worden gewerkt aan de vakontwikkeling (kennis, vaardigheden, attitude) van zittende en toekomstige professionals, opdat zij beter zijn toegerust voor de eisen die het nieuwe stelsel aan hen stelt.

Naast de workpackages zullen ad hoc kleinschalige en kortlopende initiatieven voor kennisvermeerdering en – verspreiding worden ondernomen onder de noemer “Klein maar fijn”.

 

Diversiteit blijft een actueel thema in het denken over effectief beleid en uitvoering daarvan. Daarom zal DWARS+ nadrukkelijk aandacht blijven houden voor de diversiteit van de doelgroep. Bij diversiteit wordt vooralsnog in de verschillende workpackages gefocused op de etnische achtergrond, de aard van de problematiek en de leeftijdsfase van jeugdige en gezin. Bij aard van de problematiek wordt met name gedacht aan de aanwezigheid van licht verstandelijke beperkingen of GGZ-problematiek.

 

In DWARS+ wordt de nadruk gelegd op verspreiding en implementatie van kennis. Naast vormen van generieke communicatie (onder meer via een website, nieuwsbrieven, sociale media) wordt stevig ingezet op kennisateliers en ‘Communities-of-Practice’ waarin diverse partijen uit praktijk, onderwijs, onderzoek en doelgroep elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen, te vertalen en toepasbaar te maken. Via ‘roadshows’ worden relevante stakeholders bij de kenniscirculatie betrokken. Voorts worden in de verschillende workpackages ondersteunende instrumenten en trainingsmaterialen ontwikkeld voor professionals. De hogescholen zullen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van de kennis onder bestaande en toekomstige professionals.

 

Voor de kwaliteit van beleid en uitvoering, alsmede voor versterking van het draagvlak, is de participatie van jongeren en ouders essentieel. In DWARS+ zal daarom veel aandacht worden besteed aan het betrekken en betrokken houden van deze groepen. Dat gebeurt in de praktische vormgeving van elk van de workpackages. Maar ook los van de workpackages zal vanuit organisatorisch en communicatief oogpunt de participatie van ouders en jongeren worden ondersteund. In organisatorische zin participeren op dit moment twee organisaties met specifieke expertise op het gebied van participatie (PBR en Pameijer).

 

In de communicatiestrategie van DWARS+ zal veel aandacht worden besteed aan bereik van jeugdigen en ouders. Daarbij zal worden gezocht naar aansprekende en laagdrempelige vormen van communicatie en kennisverspreiding.

Uitwisseling met andere (academische) werkplaatsen binnen en buiten de regio spreekt vanzelf.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website