Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De academische werkplaats transformatie jeugd ‘Samen op School’ wil bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en minder gebruik hoeven te maken van (zwaardere) vormen van ondersteuning. 'Samen op School' heeft zich tot doel gesteld om:

1. Ontwikkelingskansen te verbeteren en achterstanden te voorkomen bij (met name kwetsbare) kinderen;

2. De regie te vergroten van de ouders en de betrokkenheid van het netwerk rond het gezin en de 1ste lijn te versterken;

3. Een passende plek in het reguliere primair en voortgezet onderwijs voor zoveel mogelijk kwetsbare kinderen te vinden;

4. De samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland te verbeteren.

 

De academische werkplaats ‘Samen op School’ richt haar activiteiten op twee hoofdvragen:

1. Welke typen sturing en samenwerking dragen het meest bij aan de realisatie van de transformatiedoelen?

2. Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?

 

Er vindt promotie onderzoek plaats binnen de werkplaats Samen op School:

- promovenda Sharon Stellaard werkt aan een proefschrift met daarin een beschouwing op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Met deze Nederlandstalige studie beoogt zij een groter bereik onder bestuurders, beleidsmakers en professionals te vinden dan in de vorm van Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

- Promovenda Jantien Gerdes werkt -middels kwalitatief en kwantitatief onderzoek- aan de totstandkoming van een analytisch raamwerk wat zich richt op analyse van samenwerkingspraktijken tussen school, jeugdhulp, leerkracht, ouders en leerlingen. Deze samenwerking kan oplopend van zeer losse verbanden tot intensieve kennisintegratie en kennistransformatie tussen de participanten.

 

Door een goede samenwerking tussen de twee betrokken Hogescholen (Windesheim en Viaa), praktijkinstellingen, GGD, gemeenten en (PO en VO) scholen worden diverse Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten uitgevoerd. De resultaten worden gepubliceerd op onze website (www.samenopschool.org)en staan centraal tijdens bijeenkomsten.

 

Op diverse scholen waar leerlingen, ouders, onderwijs en jeugdhulp samenwerken zijn Community's of Practice ontstaan. Deze CoP's delen hun kennis tijdens bijzondere bijeenkomsten zoals een Roadshow in september 2017.

 

Promovendi en promotoren geven -op aanvraag- diverse lezingen en workshops in heel Nederland.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De samenwerking tussen twee betrokken Hogescholen, praktijkinstellingen, gemeenten en (PO en VO) scholen zorgt ervoor dat er 7 Klein-en-Fijn projecten met succes zijn afgerond. De onderzoeksvragen voor de Klein-en-Fijn projecten kwamen allemaal uit de praktijk van de school. Jeugdhulp maakt vaak deel uit van dit schoolteam.

 

Met behulp van de inbreng van onderwijs, praktijkorganisaties, ouders en jeugdigen wordt door promovenda Jantien Gerdes een analytisch raamwerk ontwikkeld. Dit raamwerk is een tool dat afzonderlijke organisaties kunnen inzetten om de eigen samenwerkingspraktijk te analyseren en op basis van analyse te verbeteren.

 

Met behulp van de inbreng van gemeenten en praktijkorganisaties heeft promovenda Sharon Stellaard een workshop ontwikkeld die buitengewoon interessant is voor de PO-raad, gemeenten etc. Haar uiteindelijke doel is het publiceren van een boek.

 

In september 2017 is een succesvolle 'Roadshow' georganiseerd. In totaal maakten 60 professionals, de participatieraad en jongerenraad, bestuurders en wethouders een prachtige (school)reis door IJsselland en Flevoland. Er is een sfeerfilmpje te zien op onze website evenals een prachtig online Magazine.

 

In 2016, 2017 en 2018 zijn er verschillende verzoeken gedaan aan beide promovendi en hun promotoren om een bijdrage te leveren aan congressen/workshops en symposia, zoals voor de PO Raad, het ministerie OC&W, Jeugd in Onderzoek en het Onderwijs & Jeugdhulp Nationaal Congres.

 

Er zijn in totaal 28 nieuwsberichten opgesteld en verspreid onder (boven)regionale contactpersonen en geïnteresseerden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp centraal die zou moeten leiden tot een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en effectievere hulpverlening waar deze toch nodig is. In de praktijk blijken de diverse bij jeugdigen betrokken instanties echter in geringe mate samen te werken, waardoor veel kansen gemist worden om tijdig in te grijpen en waardoor er – als er sprake is van steeds zwaardere vormen van ondersteuning – vaak door de verschillende betrokken partijen langs elkaar heen gewerkt wordt, waardoor veel kansen, energie en middelen verloren gaan. Ook al wordt de noodzaak tot meer samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp breed ingezien en erkend, toch verloopt zij nog niet optimaal (Onderwijsraad 2014).

De vraagstelling van deze AWTJ luidt: In hoeverre leiden specifiek op versterking van de samenwerking tussen gezin, onderwijs en jeugdhulp gerichte werkwijzen tot verminderde vraag naar speciale ondersteuning van jeugdigen en gezinnen? Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verwerven in wat werkwijzen voor verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp oplevert voor de schoolloopbaan van het kind, de eigen regie van ouders en gezinnen, betrokkenheid van netwerken en het beroep op (zwaardere) vormen van ondersteuning.

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen vereist een nauwe samenwerking tussen jeugdigen, ouders, professionals en onderzoekers. In de AWTJ SoS worden vijf Communities of Practice (CoP’s) ingericht rond verschillende vormen van samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdhulpverlening waarbij zowel gekeken wordt naar het inhoudelijke en het bestuurlijk-organisatorische perspectief. De CoP in brede zin bestaat uit de gemeente waar de betreffende CoP wordt uitgevoerd, de aan de scholen verbonden professionals (onderwijs en jeugdhulp/JGZ), de leerlingen en de ouders van de leerlingen. De CoP in enge zin bestaat uit een breed samengesteld team dat een actieve bijdrage levert aan het onderzoek binnen de CoP. Deze worden de CoP-teams genoemd. Deelnemers aan de CoP-teams zijn ouders, leerlingen van de scholen, leerkrachten/mentoren, professionals verbonden aan de zorgstructuur, een schooldirecteur, een vertegenwoordiger van de gemeente en een facilitator (student/onderzoeker).

De binnen de scholen gehanteerde werkwijze is het vertrekpunt. Er wordt na gegaan op welke wijze de werkwijze de samenwerking tussen professionals (van school en jeugdhulp), ouders en jeugdigen ondersteunt en hoe deze verbeterd kan worden. Dit gebeurt in samenspraak met de CoP-teams. Voorts wordt gekeken hoe de brede ondersteuningsstructuur binnen de school en dienste staat van deze samenwerking en bijdraagt aan de eigen regie van ouders en participatie van jeugdigen. Ook wordt nagegaan welke specifieke preventieve en integrale ondersteuning er in samenwerking tussen wederom de professionals, ouders en jeugdigen geboden worden teneinde de eigen regie van ouders en jeugdigen te vergroten, het gebruik van specialistische vormen van ondersteuning (in onderwijs en jeugdhulp) te verminderen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze vormen van hulp te vergroten. We besteden bij deze vragen mede aandacht aan gezinnen met een lage sociaal economisch status en gezinnen met een niet-westerse achtergrond.

Naast dit inhoudelijk deel onderzoeken we ook hoe de organisatorische en bestuurlijke randvoorwaarden hoe inhoudelijk proces zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Deze voorwaarden worden in kaart gebracht met enerzijds een bestaand model en anderzijds door het analyseren van aspecten rondom de lokaal educatieve agenda’s (LEA’s) en vervolgens afgezet tegen de uitkomsten van de (inhoudelijke) werkwijze.

Ouders en jongeren zijn betrokken bij de (voorbereidingen van de) aanvraag. Er is samengewerkt met veel partijen (gemeenten, samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs, scholen, instellingen voor jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, vertegenwoordigers van ouders en jeugdigen, hogescholen en een universiteit). Deze brede samenwerking biedt erg veel kans om de kennis breed gedragen te krijgen en een plek te laten krijgen in de praktijk van onderwijs en jeugdhulp en ook de opleidingen van toekomstige professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website