Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naar school gaan, werken, actief zijn in je vrije tijd en omgaan met vrienden en bekenden wordt maatschappelijke participatie genoemd. Dit is belangrijk voor kwetsbare jongeren en gaat niet altijd vanzelf. Dit project was gericht op het verbeteren van de ondersteuning bij maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren. Uit interviews met jongeren zelf, met professionals én uit literatuuronderzoek blijkt dat de ondersteuning op drie punten beter kan:

- Jongeren zijn vaak eenzaam, als hulpverleners hier oog voor hebben zijn bepaalde problemen van jongeren wel beter te begrijpen (bv. altijd buiten hangen omdat je niet alleen wilt zijn)

- Jongeren willen hulp bij het ontwikkelen van sociale contacten (buiten directe familie)

- Jongeren missen bij hulpverleners echt contact maken, respect hebben voor autonomie en naast jongeren staan.

 

In dit project zijn daarom samen met jongeren en hulpverleners drie producten ontwikkeld:

- Een e-learing module voor professionals over eenzaamheid onder kwetsbare jongeren

- Een handreiking voor professionals over het opzetten van een peer-to-peer steungroep

- Een leermodule voor professionals over betere bejegening van jongeren.

 

Nieuwsgierig naar deze producten? Neem een kijkje op www.hva.nl/ondersteuningjongeren

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project kent vier hoofd resultaten/producten:

1) een e-learning module voor professionals over het herkennen van en aandacht besteden aan eenzaamheid onder kwetsbare jongeren

2) een handreiking voor professionals voor het opzetten van peer-to-peer steungroepen voor en door kwetsbare jongeren

3) een leermodule voor professionals over het thema bejegening van (kwetsbare) jongeren

4) een rapport waarin de achtergrond en het ontwikkelproces van elk van de producten is beschreven

 

alle producten zijn te vinden op www.hva.nl/ondersteuningjongeren

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het Participatieproject staat de volgende vraag centraal:

 

Hoe kan de ondersteuning van actieve maatschappelijke participatie van jongeren met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam worden verbeterd?

 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, hebben we in de uitvoering van het project onderscheid gemaakt tussen drie fasen:

 

(1) In de eerste fase keken we naar wat de literatuur ons over het aanbod vertelt, vervolgens naar wat de ervaringen en vragen van professionals waren inzake maatschappelijk participatie en, tot slot, naar welke behoeften jongeren op dit gebied zelf hebben. In een aansluitende planbijeenkomst met alle partners is vervolgens besloten welke thema’s in de tweede fase in aanmerking zouden komen voor verdere verdieping en, aansluitend, interventieontwerp.

 

(2) Meer concreet betekende dat dat er een ontwikkelgroep werd opgericht met onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, en met professionals en jongeren van FACT en Spirit. Hierin worden dilemma’s rondom het thema sociale steun en eenzaamheid verkend. Een tweede thema, bejegening, wordt opgepakt door onderzoekers van de Hogeschool InHolland en professionals en jongeren van het MBO-team. Dit alles moet leiden tot drie doelgroepgebonden interventies, eind december 2018.

 

(3) In de derde en laatste fase, die tot december 2019 zal duren, worden de interventies gepilot, en vindt een evaluatie plaats.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft zich na de eerste fase, waarin gekeken werd naar het aanbod en de behoeften op het gebied van participatie van jongeren met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam, toegespitst op twee thema’s, namelijk sociale steun/eenzaamheid en bejegening. We bevinden ons momenteel in de tweede fase, waarin verder onderzoek is gedaan naar de dilemma’s die rond deze thema’s bestaan, en waarin gewerkt zal gaan worden aan drie verschillende interventies op deze gebieden, voor doelgroepen van FACT, Spirit en het MBO-team. In de derde fase van het project zullen deze interventies geëvalueerd worden.

 

Op dit moment leggen we de laatste hand aan een rapport over fase 1. Er zijn in fase 1 ook drie posters opgeleverd, een waarin de bevindingen uit de literatuur worden samengevat en twee met informatie over respectievelijk het perspectief van de jongeren, en het perspectief van de professionals.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Maatschappelijke participatie gaat niet vanzelf bij jongeren en jongvolwassenen (verder: jongeren) met psychische en/of gedragsproblemen. Deelname aan school, (begeleid of vrijwilligers)werk, georganiseerde activiteiten en sociale contacten vergen actieve en praktische ondersteuning. Regelgeving en financiering vanuit verschillende wettelijke kaders maakt continuïteit in ondersteuning lastig. Verschillende gespecialiseerde organisaties in de regio Amsterdam hebben het initiatieven ontplooid om tot geïntegreerd aanbod te komen. Er is echter weinig onderzoek voorhanden over de meest wenselijke inhoud van de begeleiding van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen. De partners van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd (KetJA) willen met de andere partners in deze aanvraag, met dit project de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam verbeteren door praktische tools te ontwikkelen voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals. Hierbij staan drie aandachtspunten centraal: het in contact komen én blijven met jongeren met psychische en/of gedragsproblemen; het (inhoudelijk) vormgeven van (praktische en activerende) integrale ondersteuning van maatschappelijke participatie en het rekening houden met de ontwikkelingsfase van jongeren (behoefte aan autonomie) door te werken met gedeelde besluitvorming (shared decision making). We doen dit door drie deelprojecten uit te voeren.

In het eerste project willen we inzicht krijgen in 1) de inhoud van het aanbod in de regio Amsterdam, 2) de behoeften van jongeren zelf en 3) de ervaringen en vragen van professionals rond de begeleiding van jongeren gericht op maatschappelijke participatie. Dit doen we door literatuuronderzoek, interviews bij de zorgaanbieders en onderzoek onder jongeren door jongeren (peer-research). De uitkomsten hiervan leveren input voor het tweede project: het ontwikkelen van praktische tools die professionals helpen om de kennis die is opgedaan toe te passen. We doen dit door een ontwikkelgroep te vormen met vertegenwoordigers van alle projectpartners, aangevuld met vertegenwoordigers van andere kenniswerkplaatsen/instellingen op het terrein van maatschappelijke participatie en jongeren met psychische en gedragsproblemen. De uitkomsten leggen we voor aan een cliëntentafel (die ook zelf met initiatieven kan komen). In het derde deelproject vindt een kleinschalige pilot en evaluatie daarvan plaats met de ontwikkelde tools. Eén pilot zal plaats vinden bij FACT-Jeugd en gericht zijn op het verbeteren van de praktische begeleiding bij maatschappelijke participatie en gedeelde besluitvorming met jongeren. Een mogelijke tweede pilot zou plaats kunnen vinden in het onderwijs. Er is (financiële) ruimte voor een derde pilot. De opbrengsten van de drie deelprojecten worden gebruikt om vragen te beantwoorden bij het Kennisportaal KeTJA/NEJA, krijgen een plek in de digitale praktijkwijzer van OKT Amsterdam en het lerend systeem (projecten die binnen de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd op dit moment worden uitgevoerd). Ook worden de bevindingen neergelegd in een rapport, een toolkit en diverse artikelen.

Naast de uitvoering van de deelprojecten organiseren we kennisuitwisseling tussen de verschillende project- en samenwerkingspartners in jaarlijkse uitwisselingsbijeenkomsten die in samenwerking met KeTJA/NEJA uitgevoerd worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website