Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van dit project is het ontwikkelen van een integrale werkwijze voor begeleiding en ondersteuning van MBO-studenten met psychische problemen die uitgaat van hun eigen mogelijkheden en wensen en gericht is op maatschappelijke kansen en participatie middels begeleid leren. Na de voorbereidingsfase waarin het projectteam is opgezet en draagvlak is gecreëerd voor het project, zijn een behoeftedialoog en een visiebijeenkomst georganiseerd om de behoeften van alle betrokkenen te inventariseren en een gezamenlijke visie te ontwikkelen rond de integrale aanpak van MBO-studenten. De uitvoeringsfase behelsde tot nu toe de ontwikkeling van een plan van aanpak 2017-2018, de training van medewerkers van MBO Utrecht en MBO-team (Lokalis) in begeleid leren, kernteam bijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen, en de ontwikkeling van peer coaching. Voor de evaluatie is een onderzoeksplan opgesteld met drie onderdelen: interviews, casuïstiekbesprekingen en dossieronderzoek (met medisch-ethische toetsing en AVG).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorbereiding

• Voorbereidende gesprekken met MBO Utrecht en kernteam

• Startbijeenkomst met docenten, management, studieloopbaanbegeleiders, gezinswerkers MBO-team en andere betrokken professionals MBO Utrecht uitgevoerd op 23 februari 2017

• Startbijeenkomst Algemene projectgroep op 15 maart 2017

Behoeftedialoog

• 1 focusgroep met professionals en 1 focusgroep met studenten en ouders uitgevoerd op resp. 21 en 28 maart

• Drie aanvullende interviews met MBO-studenten met psychische klachten

Visieontwikkeling integrale aanpak

• Werkbijeenkomst (concept-mapping) om gezamenlijke ambitie te verhelderen en te expliciteren is uitgevoerd op 20 september 2017. Interpretatiedialoog met kerngroep uitgevoerd op 16 november.

• Visiebijeenkomst wordt gevoed door uitkomsten behoeftedialoog.

• Concept-rapportage besproken in projectgroep en met wat kleine aanpassingen akkoord.

• In projectgroep verzoek om samenvatting te schrijven.

• Rapportage uitgebracht juli 2018.

Ontwikkeling en uitvoering

• 2 trainingsdagen begeleid leren voor medewerkers MBO Utrecht en MBO-team Lokalis uitgevoerd op 30 november en 14 december 2017. Terugkomdag op 26 april 2018.

• Vertaling methodiek begeleid leren naar integrale werkwijze MBO Utrecht:

o Ontwikkeling plan van aanpak 2017-2018 MBO Utrecht implementatie en activiteiten

o 5 wekelijkse bijeenkomsten kernteam MBO Utrecht

o Casuïstiek bespreking tijdens kerngroep bijeenkomsten; analyse en terugkoppeling in volgende bijeenkomst.

o Ontwikkelen ondersteuning van studenten door Peer coaching (financiering via VSV).

Evaluatie en onderzoek

• Onderzoeksplan is opgesteld en ethisch getoetst (positief) met drie onderdelen: interviews, casuïstiekbesprekingen en dossieronderzoek.

• Werving van 15 MBO-studenten die ondersteund worden met behulp van methodiek begeleid leren

• Methode: ontwikkelwerkplaats. Kernteam MBO Utrecht functioneert als ontwikkelwerkplaats. Rol peers/ervaringsdeskundigen wordt hierin verder uitgewerkt in overleg met MBO en U-2B Heard!.

• Casuïstiekbespreking zoals hierboven beschreven wordt binnen kader ontwikkelwerkplaats ingezet als middel om verandering vorm te geven en onderzoeksinstrument

• Onderzoeksteam met HU, Ti, NJi en VJ is driemaal bijeengekomen, rol- en taakverdeling zijn overeengekomen op basis van het onderzoeksplan.

• Negen MBO-studenten zijn aanvullend door HU-studenten geïnterviewd na intake in het kader van hun bachelor thesis.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling

Het doel van dit project is het ontwikkelen en bestendigen van een integrale en effectieve werkwijze voor de begeleiding en ondersteuning van MBO-studenten met psychische problemen, die uitgaat van hun eigen mogelijkheden en wensen en gericht is op het voorkomen van schooluitval, de-stigmatisering en het vergroten van hun kans op arbeidsdeelname en maatschappelijke participatie van deze jongeren (middels begeleid leren en begeleid werken).

 

Begeleid leren is een werkwijze gericht op het verkennen, verkrijgen en behalen van een gewenste opleiding. Gedurende de studie wordt zowel groepsondersteuning en peer-support geboden als individuele ondersteuning en (studie)begeleiding om te voorkomen dat studenten voortijdig uitvallen uit het onderwijs en te bevorderen dat zij een startkwalificatie behalen. Begeleid leren is intensief en vergt aparte aandachtspersonen (trajectbegeleiders) binnen het onderwijs. In het beroepsonderwijs zullen studenten stages lopen. Studenten die niet voldoende hebben aan de reguliere stagebegeleiding kunnen in aanmerking komen voor trajectbegeleiding in het kader van begeleid werken. Begeleid werken kan ook worden aangeboden aan jongeren die hun opleiding hebben afgerond of gestaakt hebben. Begeleid werken is analoog aan begeleid leren gericht op het verkennen, verkrijgen en behouden van een stageplek en werk. Het wordt uitgevoerd door getrainde trajectbegeleiders. Begeleid leren en begeleid werken liggen in elkaars verlengde en verdienen binnen het MBO integraal aandacht. Het zijn omvattende, individueel gerichte begeleidingsmethodieken voor jongeren met psychische problemen maar laten voldoende ruimte voor een gewenste verbijzondering. Hoe dat precies kan worden vormgegeven binnen het MBO, op integrale wijze en in afstemming met het MBO-team, passend onderwijs, ouders, jongeren, omgeving is onderwerp van gesprek in de ontwikkelwerkplaats.

 

Vraagstelling

Centrale vraagstelling in dit onderzoek is hoe we MBO-studenten met psychische problemen door een integrale samenwerking met docenten, schoolondersteuners, MBO-team en andere professionals, alsmede ervaringsdeskundigen, zódanig maatwerk kunnen bieden en kunnen begeleiden, dat schooluitval wordt voorkomen en studenten het diploma halen dan wel dat zij anderszins begeleiding krijgen die aansluit op hun eigen wensen (bijv. trajectbegeleiding om een baan te vinden).

 

Hiervoor worden de volgende deelvragen beantwoord:

1. Wat zijn de behoeften die MBO-studenten met psychische problemen zelf hebben als het gaat om begeleiding en ondersteuning mede gericht op volwaardige maatschappelijke participatie (school of werk) (needs assessment)? (fase 1a)

2. Wat is de gezamenlijke visie op de integrale begeleiding en ondersteuning van MBO-studenten met psychische problemen van de jongeren zelf, studieloopbaanbegeleiders en andere MBO-medewerkers, medewerkers van het MBO-team en externe hulpverleners (fase 1b)

3. Wat is een bij deze visie passende werkwijze voor integrale begeleiding en ondersteuning, waarbij zoveel mogelijk bestaande kennis en methodieken worden gebruikt? (fase 2)

4. Wat zijn de resultaten van deze werkwijze, in termen van bereik, tevredenheid van studenten en betrokkenen, en in termen van participatie (school en arbeid) en integrale samenwerking en welke factoren hangen hiermee samen? (fase 2 en 3).

 

Aanpak

Voor het beantwoorden van de vragen willen wij op het MBO samenwerken in een Ontwikkelwerkplaats als een model voor innovatie en onderzoek in de praktijk. Dit doen we samen met alle betrokken partijen, inclusief de MBO-studenten met psychische problemen. Op dit moment zijn we in gesprek met MBO-scholen in Utrecht over hun deelname.

 

Door het beantwoorden van deze vragen in een Ontwikkelwerkplaats zullen wij optimaal gebruik maken van kennis en ervaring vanuit 1) MBO-studenten met psychische problemen, 2) het onderwijs (zoals Studieloopbaanbegeleiding), 3) MBO-team, 4) externe hulpverlening.

 

In de Ontwikkelwerkplaats doorlopen we met de betrokkenen de volgende ontwikkelfasen:

1) Startfase (6 maanden):

a. Behoeftendialoog

b. Visie-ontwikkeling

 

2) Uitvoeringsfase (24 maanden): Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen werkwijze:

a. uitwerken visie met partijen in werkwijze, gebruikmakend van bestaande methodieken en kennis

b. implementatieplan voor werkwijze opstellen en uitvoeren (met o.a. toolkit, training e.d.)

c. Tussentijdse evaluatie en bijstelling werkwijze proces en resultaten

d. Tussentijdse terugkoppeling van resultaten en bijstelling werkwijze(actie-onderzoek).

 

3) Afrondingsfase (6 maanden):

a. Eindrapportage

b. Afronding kennisproducten

c. Disseminatie

 

Bij de ontwikkeling van het plan van aanpak wordt expliciet rekening gehouden met het ritme van het Onderwijs. Op deze wijze kan er aansluiting worden gecreëerd met de bestaande structuren en rekening gehouden worden met de bestaande werkdruk-pieken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website