Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voortgangsverslag heeft betrekking op de algemene voortgang van C4Youth, in het bijzonder van de projecten ‘Versterking basisondersteuning’; ‘Participatie van ouders en jongeren’ en ‘Monitoring transformatie zorg voor Jeugd’. C4Youth is een Academische Werkplaats Transformatie zorg voor Jeugd (AWTJ), actief in de provincie Groningen sinds 2010. Gemeenten, kennis- en onderzoeksinstituten, zorgaanbieders, ouders en jeugd werken op een gelijkwaardige manier samen aan het oplossen van vraagstukken. We doen dat op basis van een gezamenlijke financiering, mede ondersteund door ZonMw. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise: samenwerken in leren en verbeteren. Het belangrijkste doel van C4Youth 2.0 is het met kennis ondersteunen van de transitie en transformatie van de jeugdhulp in de gemeenten van de provincie Groningen.

C4Youth voert momenteel, in uitvoering van een gezamenlijke onderzoeksagenda, actief 3 projecten uit, namelijk ‘Versterking basisondersteuning’; ‘Participatie van ouders en jongeren’ en ‘Monitoring transformatie zorg voor Jeugd’. Daarnaast is C4Youth actief betrokken bij veel andere ontwikkelingen en projecten rond de transformatie van de jeugdhulp.

In juni 2017 werd de onderzoeksagenda geactualiseerd en werden drie nieuwe thema’s vastgesteld die aansluiten bij vraagstukken die zich op dit moment voordoen in de provincie Groningen bij de implementatie van de nieuwe jeugdwet. Het betreft: Veiligheid, Positief opgroeien & preventie, Brede Outcome Monitoring.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit verslag heeft betrekking op de algemene voortgang van C4Youth, en in het bijzonder van de projecten ‘Versterking basisondersteuning’; ‘Participatie van ouders en jongeren’ en ‘Monitoring transformatie zorg voor Jeugd’.

C4Youth voerde in het kader van het project ‘Versterken basisondersteuning’ in de periode januari 2017 tot medio 2018 actie begeleidend onderzoek uit in drie pilotgemeenten. In dit voortgangsverslag wordt de balans opgemaakt van de ervaringen en resultaten van deze pilots.

In het project monitoring wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een transformatiemonitor, die zowel op regionaal als lokaal niveau informatie beoogd te geven over de mate waarin de vijf transformatiedoelen bereikt worden. Daarnaast werd in samenwerking met het project ‘Participatie van ouders en jongeren’ op innovatieve wijze gewerkt aan de ontwikkeling van de Brede Outcome Monitor Jeugd’. In de context van dit project (Participatie) werd een visie & aanpak ontwikkeld voor de participatie van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Ook hiervan wordt verslag gedaan.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de provincie Groningen zijn de doelen van de stelselherziening jeugd geoperationaliseerd in het Groninger Functioneel Model. Dit model werd ontwikkeld door de projectgroep Transformatie Jeugdzorg Groningen (TJzG), een samenwerkingsverband van de 23 Groninger gemeenten en de Groningse praktijkorganisaties. De projectgroep TJzG is een uniek samenwerkingsverband van gemeenten en praktijkorganisaties, die gezamenlijk de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel hebben uitgewerkt. C4Youth 1.0 adviseerde hierbij. C4Youth 2.0 biedt een unieke gelegenheid om centrale vraagstukken in dit zich nog ontwikkelend stelsel op te pakken.

 

C4Youth 2.0 heeft als missie te bouwen aan een duurzaam, (kosten)effectief en efficiënt jeugdzorgstelsel in de provincie Groningen. In C4Youth 2.0 wordt met de kennis en ervaring uit C4Youth 1.0 verder gewerkt door gemeenten, praktijkorganisaties, onderwijs en onderzoek, in een gezamenlijke cultuur en infrastructuur en met structurele inbreng van ouders en jeugdigen. Uitgangspunt is hierbij het gebruik maken van elkaars kennis en expertise: samenwerken in leren en verbeteren.

 

De doelstelling van C4Youth 2.0 is ervoor zorgdragen dat de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd optimaal wordt ondersteund door kennis. Hiertoe wordt bestaande kennis en kennis van de samenwerkingspartners maximaal benut. Daarnaast wordt, waar nodig, nieuwe kennis verworven. Drie uitgangspunten zijn kenmerkend voor de werkwijze van C4Youth 2.0:

1 Innovatie

2 Kenniscirculatie

3 Monitoren van effecten

 

De werkwijze van C4Youth 2.0 is projectmatig. Vraagstukken en knelpunten vanuit de praktijkorganisaties, gemeenten, kennisinstellingen, ouders en jongeren vormen de basis voor de projecten en het onderzoek in C4Youth 2.0. Deze vraagstukken en knelpunten worden ingebracht via meerdere routes: Platform Zorg voor de jeugd; Jongerenpanel; expertmeetings; werkconferenties; projectgroep en stuurgroep.

 

Relevante en urgente vraagstukken en knelpunten worden in de stuurgroep vastgesteld en vastgelegd in een gezamenlijke (onderzoeks-)agenda. Deze heeft het karakter van een doorlopend proces. De stuurgroep prioriteert en bepaalt welke (onderzoeks)projecten op welke termijn worden uitgevoerd. De eerste contouren van de gezamenlijke agenda werden vastgelegd in de expertmeeting ‘Naar een onderzoeksagenda voor de transformatie van de zorg voor jeugd’, die C4Youth 1.0 en TJzG gezamenlijk organiseerden op 25 juni 2014 (zie www.c4youth.nl/actueel/nieuws/).

 

Het bestuurlijk netwerk van C4Youth 1.0 stelde in samenspraak met de projectgroep TJzG en het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG) drie projecten vast die op dit moment de meeste urgentie hebben. Dit zijn:

1 ‘Versterking basisondersteuning’;

2 ‘Doorontwikkeling Expertpool’;

3 ‘Monitoring transformatie zorg voor Jeugd’.

In deze projecten vindt verdere uitwerking plaats van de transformatieplannen naar de dagelijkse praktijk van de zorg voor jeugd. Door projectleiders aan te stellen die werkzaam zijn bij verschillende praktijkorganisaties en de begeleidende projectgroep zodanig in te richten dat de partijen die direct betrokken zijn bij de uitvoering vertegenwoordigd zijn, is ook op dit niveau de samenwerking tussen de verschillen sectoren gewaarborgd.

 

Deze drie projecten zijn zowel inhoudelijk als wat betreft de uitvoering nauw met elkaar verbonden. Het effectief functioneren van de basisondersteuning is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de expertpool binnen het Gronings systeem van jeugdzorg en vice versa. Het is de ambitie van deze projecten om de factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op de kwaliteit van (samen)werken. Deze worden vervolgens vertaald in een aanpak die de effectiviteit van de (samen)werking versterkt. Tegelijkertijd worden deze factoren vertaald naar prestatie-indicatoren in de context van een kwaliteitscyclus van meten en verbeteren. Het meten van deze prestatie-indicatoren vindt plaats in het project ‘Monitoring van de transformatie zorg voor jeugd’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website